ثيقة شرعيّة: T-S Misc.35.10

ثيقة شرعيّة T-S Misc.35.10

العلامات

الوصف

Leaves from a Karaite book of formularies, containing formulae for betrothal, divorce, and liturgy for mourning the dead, for use in Jerusalem and Ramla. The year is given according to the Exile, and according to the Seleucid Era, corresponding to 1009 CE.

T-S Misc.35.10 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS LOAN 10, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 545-552 (Doc. #303), C.B. 12-14-87 (p) Fragments of a Karaite book of deeds, approximately 1015. I א

 1. נסכה בשם אל עולם האל יהוה אלהים
 2. כתאב ביי יצדיקו ויתהללו וג
 3. מלאך
 4. ביום כן וכן בשבת בכן וכן לחדש
 5. פלוני בשנת אלף וארבע מאות וארבעים
 6. וארבע לגלות המלך יהויכין שדי יכנס //נדחי עיש//
 7. ואן ארדת בשנת אלף ושלש מאות
 8. ועשרים ואחת שנים למספר יונים
 9. בירושלם עיר הקדש תב במהרה //אמן//
 10. במדינת רמלה אשר בשרון הסמוכה
 11. בארץ יש : ביום הזה בא פל בן פל
 12. לפני הזקנים החתומים למטה בכתב //הזה//
 13. בשנת אלף וארבע מאות
 14. וארבעים ושבע שנים לגלות המ יהויכין

ב

 1. ויאמר אליהם היו עלי עדים וקנו
 2. ממני מעתה וכתבו וחתמו עלי בכל
 3. לשון שאני אומר לפניכם ואני לא
 4. אנוס ולא שוגה ולא טועה ולא מוכרח
 5. כי אם בתם לבי וגמר דעתי וברצוני
 6. וחפצי ותאות נפשי שארשתי את פ
 7. בת פ הנערה בתולה בת פ בחמשים
 8. כסף מהר בתוליה ועוד הוספתי לה
 9. כן וכן דרכמונים מלאים טובים קדמתי
 10. להם מהם על יד מ//פ בן פ// אביה לפניכם ביום //הזה//

ג

 1. כן וכן דרכמונים טובים ובעת בואי
 2. אליה אתן לה כן וכן דרכמונים אחרים
 3. שילום המהר המוקדם שלה וישאר
 4. לה עלי ועל נכסי אחרי כן וכן דרכ
 5. טובים חוב אמת ויודה פ בן פ
 6. אבי הנערה כי רצה להשיא את בתו
 7. פל הבתולה זאת לפ זה במהר
 8. המפורש למעלה בספר הזה וכי לקח
 9. ונשתלם מיד פל זה לפני הזקנים
 10. ביום הזה כן וכן דרכמונים ויבאו

ד

 1. ברשותו ותחת ידו וכן התנו ביניהם
 2. פל//זה// ופל זה שאם חס ושלום וחפץ
 3. פל זה לגרש את אשתו פל זאת שיתן
 4. לה חצי המוקדם שלה מן המוהר שלה
 5. והוא כן וכן ועוד רצו ויתחברו שניהם
 6. על מנת שישמרו את מועדי יי [[על]]
 7. בראית הירח ובהמצא אביב בארץ יש
 8. וקנינו מיד פ בן פ זה בכל מה שכתוב
 9. ומפורש למעלה וכתבנו וחתמנו ונתננו
 10. לפ הבתולה זאת להיות בידה זכרון עדות
 11. שלא כאסמכות ולא כטופסי שטרות
 12. אלא כחומר כל השטרות המעולים והברורים
 13. והמחוזקים והמקוימים כדת משה וישראל
 14. ויבנו ויצליחו

ה

 1. בבית אבל
 2. אדם מאכל טרפו ישוב בזעת
 3. אפו עד אל יאספו ולעפר סופו
 4. ככ בזעת אפיך תאכל לחם
 5. ונא (?) פותיח בורא כל בריה
 6. גדל העצה ורב העליליה
 7. גזר על כל נשמה גזרה בנהייה
 8. וישב העפר על הארץ כשהיה
 9. ככ וישב העפר ע הא כשהיה
 10. ונאמר ואכלת וש

ו

 1. גדול ישוב שמו לב/י/ת מאוינו
 2. לקבץ לתתו כל המון ק[הלנ]ו
 3. ויחיש ה[ישוע]ה אשר הבטיחנו
 4. על יד נ[בי]אינו [הקדו]ש אשר
 5. אמר ת[ ]בת כאיש
 6. אש[ ]נו
 7. בו[ ]יי וג

II א

 1. אתה פלוני בן פל במכתב
 2. גט שלם ובריר לפ בת /פ/ וחתם
 3. עדותך בגט להיות בו מותרת
 4. //לכל גבר// ואתה פקידי ופקידך פקיד
 5. וידך כידי ופיך כפי ושלוחך
 6. שלוחי ורשותך רשותי
 7. ויש לך רשות להקים
 8. שליח ושליח לשליח עד
 9. מאה שלוחין עד שיגיע
 10. גט שלם ובריר אל יד
 11. פל בת פל שתהיה בו מתרת

(right margin)

 1. להיות בו מותרת לכל גבר

ב

 1. פל בת פ שהיתה אשתי מקדמת
 2. דנה להיות רשאה ושליטה
 3. בנפשה ללכת להנשא לכל איש
 4. שתרצה ותצבא והיא מתרת
 5. לכל גבר ואיש לא ימחא בידה
 6. משמי א ובעבורי אני פ בן פ
 7. מן היום הזה ועד לעולם
 8. וקל לה אעטי אלקלם
 9. לבעץ מן חצר ישהד פיה
 10. ולקנה אן יקול לה קח חתם
 11. עידותך בספר כריתות פ בת פ
 12. שתהיה בו מותרת לכל גבר

(right margin)

 1. ויקול לה בקנין גיטה פ בת פ

III(on a seperate page, cut)

 1. לכל גבר וזה הגט יהיה לה
 2. ממני ספר כריתות וגט גירושין
 3. ואגרת פטורין כדת משה וישראל
 4. ישהד פי אלגט אתנין
 5. ויודא אליהא ויסלם אליהא
 6. בחצרה שאהדין
 7. אלרבאנין יקולו עד שיענה
 8. הגט אל יד פ בת פ

IV א

 1. יקדם עלי משלי
 2. אשרי אדם מצא חכמה
 3. כי טוב סחרה
 4. יקרה היא מפנינים
 5. הלא כתבתי לך שלשים
 6. להודיעך קשט אמרי אמת:
 7. משלי שלמה בן דוד

ב

 1. יום יסמח אלצבי יקול זה
 2. ברכי נפשי את יי יי אלהי גדלת מאד
 3. [ ] תהלת יי: לא ימוש ספר
 4. הלוא צויתיך תורת יי תמימה צדקתך
 5. צדק לעולם:

V א

 1. יאכד אלמטלק טרף אלקלם ואל
 2. טרף אלאכר אלמוברי ביד מן
 3. ילקנה יקול אני פל בן פל
 4. וכל שם שיש לי //וכנוי// רציתי ברצון
 5. נפשי בלא אונס ובלא כורח
 6. ועזבתי ושלחתי וגרשתי את
 7. פל בת פל וכל שם שיש לה וכנוי
 8. שהיתה אשתי מקדמת דנה
 9. ועתה איננה אשתי ואנכי לא
 10. אישה כי גרשתיה מביתי // והוצאתיה

ב

 1. ושלחתיה מתחת ידי ומרשותי
 2. ואין לי עליה שלטון וממשלה
 3. ורשותה בידה ללכת להנשא
 4. לכל איש שתרצה ותצבא
 5. והיא מותרת לכל גבר
 6. ואיש לא ימחא בידה
 7. משמי ובעבורי אני פ בן פ
 8. מן היום הזה ועד לעולם
 9. תם קל לה ירמי אלקלם
 10. וכד ידה בידך מצאפחה
 11. ולקנה אן יקול לך

ג

 1. גרשתי פל בת פל והיא מתרת לכל גבר
 2. מן היום הזה ולעולם:
 3. שהיתה אשתי מקדמת דנא
 4. והיא עתה לא אשתי ואנכי לא
 5. אישה כי שלחתיה מביתי ומתחת
 6. רשותי לתת את ספר כריתותיה
 7. אליה ללכת להנשא לכל איש
 8. שתרצה והיא מתרת לכל גבר
 9. ואיש לא ימחא בידה משמי מן
 10. היום הזה ועד לעולם
 11. בשם יי
 12. זה ספר כריתות אשר העיד
 13. אותנו פ בן פ ביום פ בשבוע
 14. בכן וכן לחדש פ בשנת אלף
 15. ושלש מאות ועשרים ואחת שנים

ד

 1. למספר יונים בירושלים עיר הקדש
 2. תב במ וכן אמר לנו כי אני
 3. פל בן פ וכל שם שיש לי רציתי
 4. ברצון נפשי בלא אונס ובלא
 5. כורח וגרשתי ושלחתי את פ בן פ
 6. וכל שם שיש לה שהיתה אשתי
 7. מקדמת דנה והיא עתה עזובה
 8. ומשולחת ומגורשת ממני והיא
 9. לא אשתי ואנכי לא אישה והיא
 10. רשאה ושליטה בנפשה ללכת
 11. להנשא לכל איש שתרצה ואיש
 12. לא ימחא בידה משמי //ובעבורי// מן היום

الترجمة

T-S Misc.35.10 1v

1v

T-S Misc.35.10 2r

2r

T-S Misc.35.10 2v

2v

T-S Misc.35.10 3r

3r

T-S Misc.35.10 3v

3v

T-S Misc.35.10 4r

4r

T-S Misc.35.10 4v

4v

T-S Misc.35.10 5r

5r

T-S Misc.35.10 5v

5v

T-S Misc.35.10 6r

6r

T-S Misc.35.10 6v

6v
بيان أذونات الصورة
 • T-S Misc.35.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.