Letter: T-S 13J16.14

Letter T-S 13J16.14

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham b. Sahlan, approximately 1020.

T-S 13J16.14 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום להרבות וברכות לצוות וטובות להקוות וישועות להנוות והצלחות
 2. להתוות וכל משאלות להצוות עם כל תאוות מאריכות ומרחיבות לחשוב
 3. בבתי אבות והגון בקריבות והדור במוצבות ומבין נשגבות ויועץ נדיבות
 4. ומצוי בו כל מידות טובות הוא המפיח כקנה וקנמון הוא הנודף כאפרסמון הוא
 5. הנקוב באב המון היושב בתחכמון הממולא כרימון אבקת רכול ובשמון הנחמד
 6. במטן ובמעלן חמוד מר רב סהלאן עדן נוחו [ ]ותו ויושרו יליצו במנוחו ל[ש]מור
 7. לציצו ופרחו לגמול פריו להשביחו להצליחו כעץ שתול על פלג אובל לשאת [את]
 8. פריו לא יתום ועליהו לא יבול הוא חמודו מר רב הישרן הצרבן הסברן החקרן
 9. הגברן יוטב שמו משם אביו ויגדל כבודו קהלהו להרביב וינח להם אל מכל מגור
 10. מסביב יאושרו חקוקים בטוח וקשורים ברוח וחרותים על לוח כאיש במבואי
 11. מערה המלוטים מגערה ומוצלים מסערה וישאו שלום לרוב עד בלי ירח מאיש
 12. שלומם [ ] ודורש טובם בהיטיבם [ ] בחסדי גדול חסד אשר ה[טה]
 13. חסד כמעט נח הלב ושקט/ה/ הנפש מהזועות ר[עד ?] מזריעות ומרתיעות ומקום
 14. העתי[ר]ה ללב ובגלוי [ ] ביותר וברוך הוא על כל תגמולוהי הש[רים הי]קרים
 15. ונכבדים אגרת אחת גדולה ושתים [קטנות ] שלשתן ויחדו
 16. עודפת ובארבעתן מבואר אודות [ ] לבין לזיכור [ ]בל
 17. ליהנות שי[ ]כי הוא דבר עביר[ה ] נליצם בעד הקרבן כי אם ישימך
 18. יוצרך הערבן להיות סרבן ובחוד[ש מ]רחשון נשלח על ידי בחור ממדינת צור
 19. שמו כלף בן משה ועמו שני מכתב[ים] לנכבדים וחשובים ובכללם שנים אחרים
 20. לזקן מר שמריה //שצ// בן מ יפת בעד איש שמו יצחק מואדי אלקרי לשאול לו לה[חרי]מו
 21. על אשר עשה עם אנשי ביתו ברבת בני עמון כי עזבה עגונה אלמנה חיה מזה
 22. ארבע שנים למען כי הוא מהנושאים ונותנים בממונו והיה הבחור ההוא נחוץ
 23. ללכת מצרימה ויקרה דבר [וחזר] אל ארצו אומר כי ישוב מהרה ולא נודע לנו
 24. אם שב ואם לא ומידו בעזרת צור ישוב לידו לא כמואס חלילה כי מנחתכם
 25. הדורה כמו חלב בני שנה עריבה כי לא נכחד מכבוד[כם ] זכור כי
 26. אנכי מאד רציתי כי לא להניח על אתר בלימוד חבור הוצאתי אבל הנשלח בפעם
 27. הזאת על ידי מר רב צבגה המשנה בבין רזות נרצה כנמצה וכמנחת מצה
 28. בי ואשר לא [ ] אשר [ ] תמהתי איך נכתבו שא[ ] הלב וברצייה
 29. עבור אדני נשיה והיא [ ] ממני אל המערב שלוחה האמנם [הו]טבו בלב כי נקלה
 30. שאלתם מאת הלוא אב כאח נתאר וחמוד כראשית און אמור והאהבה נקשרה
 31. ואמרה לא נ[ ] ונלהבת כגחלת מים לא יכבוה ונהרות לא ישטפוה לא בדבר
 32. נתלית לבו לא לכלות [ ] יום יום ומתברכת ומתגדלת מי יתן [ ]

(right margin)

 1. הימים מ[ ]
 2. עברו [ ]ומ[ ]
 3. עול ימים ישוב

Translation

T-S 13J16.14 1v

1v

verso

 1. וארביצם [ ] פעם אחרת עם טרדה עם [ ] נורא [ ] הנעולה אם
 2. אמורה ועל ידי מ מנשה הכהן נשלחה אל מר רב אפרים הכהן השר הנכבד כרוכה
 3. במכתביו שלוחה לתתם אליך ועוד אני תמה ברוב טובתכם להבנות ואין צורך ממנה
 4. ליהנות וזולתכם הנצרך בגזירת צור להתפרנס על ידי יצורים [ ] והוא בעיר
 5. הקודש עצור בורח בלי [ ] מכסה פנים לאהובים ידועים ועונים ועל כן ברוח
 6. ברחתי ולו יכולתי עפתי ופרחתי במאוד מאוד סבלתי ורב טרחתי ולא הטרחתי ולא
 7. נכחד מידיד צאתי ובואי בהיותו אצלי במוצאי ומובאי כי העיר קטנה וסף רעל
 8. מכונה המעט אשר בה והיה רב לכל אשר יתקנא בי יפתר רעל מרעלות קול לצאת
 9. ולהרים וייפשר רעל מכוס הרעל למצות תמרוריה ואוי לנצרך להתכלכל על ידי אחרים
 10. כי ישתנו פניו ככרום וייזל בפני הדורים ואם מלהתפרנס על ידיהם לברוח אין יכולת
 11. עד עתה הנפש בחסד נוצר חסד ברחמיו מתכלכלת פעם ופעם בחסר ויתר וברכת
 12. רחום במעט אכול והותר לא בתאוות [ ]שרות כי אם כדי קיום וממנו להפחית זכרו
 13. אבותינו לברכה זכרם כל שאפשר לו [ל]אכל פת שעורים ואוכל פת הטים עובר מצוות
 14. בל תשחת ודברים אלה בנושאים ונות[נים] בבני אדם אף כי במקבלי מתנות במבארם
 15. ומי יתן והיה יכולת להדמות ללא נהנים [כפנחס בן] יאיר ובן עמרם ודומיהם
 16. ולא לעשותה עטרה והנפש כן רוצה [ ] והמעש אשר לא ירצה
 17. באמרם לכו אתם ותעשו הדעת [ ] הורדתי עצמי מן המקום
 18. הקראוי בשמי כי אולי [ ] ובו הבטחון כי יפרנס אותי
 19. ולא עזוב ולא יעזוב ברחמיו [ ] אלים לנודר [ ]
 20. אף כי ל[ ] להתחזק [ ]
 21. [ ] יקדום דבר בלבם כי לבזות [ ] מעולב ובסוף הרב [ ]
 22. [ ] להחזיק טובה למר ורב אפרים הכהן ועקב שלום ישע רב
 23. כי הגדיל להי[ ] וכתבתי ל[ ] אדוננו גאון שצ

(bottom of the page)

 1. תובל בשוש וגיל ליקר האהובים כגק מר ורב אוהבם שלמה בר יהודה ראש
 2. אברהם הח והנ בר סהלאן ומ סע[דיה] ישע רב
 3. יהי אל עזרם
Image Permissions Statement
 • T-S 13J16.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.