Letter: T-S NS 228.49

Letter T-S NS 228.49

Tags

Description

Draft of a letter from Wāfī b. Iṣḥaq b. Eli al-Majānī, 16 July 1059, written at the back of an earlier letter from his father Iṣḥaq b. Eli al-Majānī. Badly preserved. Mentions flax, myrtle and sandalwood and suggests that the recipient opens a shop. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 114.)

T-S NS 228.49 recto

recto

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. ] להדא אלוקת פוצל כתאבכם מע
 2. וז]נת עליהא ח' דנא' ושק עלי דלך ווצל אל
 3. ]יס טויל אלרוח כמא תערף ואבני עלי חאלה
 4. ד]כרת חדית כתן נחים ומא אצבת מן יפרג עני
 5. ] חדית כתאב אבו אלופא אלי סהיל
 6. ] הד'א אלכתאב ולא איש סבבה ולא מן כתבה
 7. ] ענא מן מדה כתאב פי קצה כתן נחים חתי
 8. ] יפתקדוך ולא יסאלוך ולא יוגהו אליך לא
 9. ] כיר ודכרת כרוג אלפיג ולם יכן לכתאבך
 10. ] הם עלי דלך ואנא נאכד [מא]יה דנא' מן מוסי ונשתרי
 11. אן ש]א אללה וקד ערפ'תך פי כתאבי אלמתקדם חדית אבי 
 12. ] ותקול להא אלקום אלדי
 13. ] וכאן עלי אנה יקדם ללפור פג'ראת עלינא הד'ה אל
 14. ] הד'ה אלסנה [           ] מא עמלה פי אלצ[            ] וחרתנא 
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. ]לאם פינסכוה [        ] וקד כתבת לאבו יחיי ולבן סגמאר 
 21. ]ת אנא [ואללה] אלעאלם כלה מא ינצ'ר אלדי תם 
 22. ] ואללה מא אשתהית אלא יצל אלי אל
 23. ] בנפסי ובמא יעינוני ומא נערף
 24. ] אן דכרוני פי שי יכדבו ויקולו אל
 25. ] גואבך לה מן יטלב מחלוקת
 26. ] אנהם מא [כאנת] מחלוקת קט ולא כאנת אלא 
 27. ] פי מא יעמלו אל
 28. ] לאן לו כנת כדלך מא תכלמת פיה בכלמה
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  

Translation

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. …עד הזמן הזה, ואז הגיע מכתבכם בידי
 2. …שילמתי בעדם ח' דינרים, והיה הדבר קשה עלי. והגיע
 3. …בעל אורך רוח כפי שידוע לך. בני הוא כפי שהיה.
 4. …כתבת על פרשת החתן של נָחַיִם; לא מצאתי מישהו שיקל עלי
 5. …פרשת המכתב של אבו אלופא אל סָהַיְל
 6. …(אינני יודע מה) המכתב הזה ולא מה סיבתו ולא מי כתב אותו
 7. מזמן מכתב בפרשת חתנו של נָחַיִם, עד אשר
 8. …מחפשים אותך ואין שואלים אותך ואין שולחים אליך לא
 9. …כתבת על צאת נושא המכתבים, אבל לא היה למכתבך
 10. על זאת. אני אקח מאה דינרים ממוסא ואקנה
 11. ברצון האל. הודעתיך במכתבי הקודם את פרשת אבו
 12. …ואמור לה: האנשים אשר
 13. מדובר שיבוא לפורים, אבל התרחש אצלנו
 14. (האסון הזה) …שנה זו…
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20. …ויעתיקו אותו. כתבתי לאבו יחיא ולבן סגמאר, 
 21. …העולם כולו אינו רואה מה שיש שם
 22. …חי אלוהים, לא רציתי אלא שיגיע אל 
 23. …בעצמי, ובמה שיעזרו לי, ואינני יודע,
 24. …אם הם זוכרים (ומכבדים) אותי במשהו, הם משקרים ואומרים 
 25. …תשובתך לו: המבקש מחלוקת
 26. …לא היתה מחלוקת כלל; לא היתה אלא
 27. …במה שיעשן
 28. …כי אילו הייתי כזה, לא הייתי אומר עליו אף מילה
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  

T-S NS 228.49 verso

verso

verso

 1. ] אטאל אללה בקאך ואדאם עזך [
 2. יום אלג]מעה לג' כלון מן חודש אב כתמ[ה אללה
 3. ] אן בעד וצול לי כתאבך מע כרפאן ו[ 
 4. בן א]לנקאב וללה לטאיף יסבב עלי יד מן שא 
 5. ]בה אלקרק ואלריחאן ופרחת אכתך בה לאנהא
 6. ] ולם תדכרו לי וצול אלקרק אלדי
 7. ו]גהתם פיהא אלכז ובעד דלך ביום וצל לי
 8. כתאב אסמע]יל בן פרח פלם ידכר לי הו פי חדית בן אלנקאב
 9. ] לם נבדוהא ואנא נפדת לכם מע
 10. ] כפאיה לאן וגעתני נפסי
 11. ]ך נפסך        ולא תבאע ולו כאן
 12. ] פתערפני [        ] לשהרין תפתח לרוחך דכאן
 13. ]ן מא עליך [     ] מן דלך תקל אן אמא
 14. ] נפסך וע[            ] בלגני אן מא תגתהד ל[

verso, middle margin

 1. ורגהת לאבי [
 2. אלעדל עלי [
 3. אלדי קלת לי
 4. וקאל אן אנא
 5. אכתב לה כתא[ב
 6. ]דא אנחדר
 7.  
 8.  
 9. ] מן
 10. ] כתאנה
 11. וגהתה אלכבירה
 12. וחואיגה ומא

verso, top margin

 1. ] מן כאן ואן כאן תחתאג אלוציה 
 2. טי כת]אבי הדא כתאב תוצלה לסלמאן בן 
 3. ]ה לצאחבה והו מן אברהם גארנא 
 4. יקריך אלסלאם כתיר

verso, address

 1. מן יצחק בן עלי נ''נ מגאני
 2. לואפי בן יצחק בר' עלי נ''נ מגאנ[י

verso

 1. (אני כותב לך, אדוני ורבי,) ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתך…
 2. …ביום ו', ג' באב, יחתום אותו אלוהים
 3. (במיטב חותמו).... אחרי בוא מכתבך אלי בידי כרפאן…
 4. …בן אלנקאב ולאלוהים חסדים, יגרום בידי מי שירצה
 5. …הסנדלים וההדסים, ושמחה בהם אחותך, כי היא
 6. …ולא סיפרתם לי על בוא הסנדלים אשר
 7. …שלחתם בו את ה'כז'; יום אחרי כן הגיע אלי
 8. מכתבו של אִסְמַעיל בן פַרַח, ולא כתב לי בעניין הפרשה של בן אלנקאב,
 9. …לא התחלנו אותה. ואני שלחתי לכם בידי
 10. …(ובפחות מזה אפשר) להסתפק, כי כואב לי הלב
 11. …ואינה נמכרת. אילו היה 
 12. …והורע לי…לחודשיים. פתח לעצמך חנות
 13. …אין בזה הכבדה,
 14. …נודע לי שאינך משתדל…

verso, middle margin

שלחתי לאבו…את המשאוי על את המשאוי על .... שאמרת לי, ואמר שאכתוב לו מכתב .... הפשתים שלו .... שלחה אותו הזקנה, וקניותיו

verso, top margin

 1. …ואם דרושה לך הצוואה
 2. …כרוך במכתבי זה, מסור אותו לסלמאן בן
 3. …לבעליו, הוא משכננו אברהם, 
 4. המוסר לך הרבה דרישות שלום.

verso, address

 1. מיצחק בן עַלי נ"נ מג'אני, 
 2. לואפי בן יצחק ב"ר עלי נ"נ מג'אני.