Legal document: Sassoon 1055b

Legal document Sassoon 1055b

Tags

Description

Document that is a continuation of Sassoon 1055A. Aharon al-Araki, who received a part of a house in Sana'a, sells his part to his brother Salam and his niece Badra for 150 Rial (75 for each); 1667. (Goitein, The Yemenites, 157-158) VMR

Transcription

[unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בתרין בשבא דהוא תשעה יומין לירח כסלו שנת אלפא ותשע מאה ושבעין ותמני שנין לשטרי [במדינת
 2. צנעא דעל בירין דמין נבעין מותבה ביומא דנן אתא לקדמנא אנן סהדי דחתימין לתתא מ[רי הארון ב
 3. מרי דאוד ב מרי אבראהם אלכהן אלעראקי וחיניד נטק וקאל אשהדו עלייא מן אלאן וקנו ממני בל[פט מעכשו
 4. ברעות נפשי כד לא באונס ולא בטעו אלא בליבא שלימא ודעתא תריצתא ודאלך באני מקר ומעתר[ף ומצאדק
 5. מעכשו באני קבצת ותסלמת וצאר בידי מן אכי סאלם ומן בדרה בנת חי אכינא יהודה מא מב[לגהו
 6. מאיה קרש וכמסין קרש אלכל קרוש פצה טייבה דכלי ופלי ואפיאת אלוזן ואלעיאר אלדי יצח ק[סם כל
 7. ואחד מנהם כמסה וסבעין קרש פלמן קבצתהא מנהם אבעת אליהם בהא גמלה אלחצה אל[די לי פי אלבית
 8. ופי אלחוי ופי אלביר אלמדכורין פי באטן הדה אלורקה והן גמלה אלמואצע אלדי צחין לי באלקס[מה חצתי פי
 9. אלבית וגמלה חצתי פי אלמשאע פי גמלה דאלך אלבית ופי אלחוי ופי אלמואצע אלדי פיהא וח[צתי פי אלביר
 10. ובלגמלה כל זכות אסתחקהא פי באטן הדה אלורקה דאלך ביעא מעכשו תאבתא אכידא לא[זמא צחיחא
 11. שרעייא מנגזא גאמעא לשראיט אלחצה בתן בתלא נאפדא קטעייא לא שרט פיה יפסדה ול[א כיאר יבטלה
 12. ולא עלא סביל רהן ולא עדה ולא תלגייה בל ביעא תאמא מסלמא להם ולמן יקום מקאמהם מ[ן בעדהם אלי
 13. אנתהא אלעאלם ערצה דאלך אלמביע אלמדכור פוק ותרבה וחגארה וגדראתה ואבואבה ו[אכשאבה ואצאבעה
 14. וקירה ושמדה ומסתכדמאתה ומנאפס מיאה וציאה וטרקאתה עלי גארי אלעאדה אלמתקד[ם ובאלגמלה
 15. בגמיע חקוקה ובמא ינסב אליה אלדאכלה פיה ואלכארגה ענה דכרת או לם תדכר אד לא הנ[חתי לפני במכר
 16. זה כלום ומפסוח להם פי דאלך אן יביעו וירהנו ויהבו ויתצדקו ויבנו ויהדמו ויכרו ויעירו ויס[כנו ויתמוונו ]
 17. ויקאסמו וינאקלו ובאלגמלה להם אן יתצרפו פי דאלך תצרף אלמאלך פי מלכה ואלחאיז פי חוזה אד [קד ברזת מן ]
 18. גמלה' אלחציה אלדי אסתחקהא פי באטן הדה אלורקה מן מלכי וצאר דאלך פי מלכהם נצפין פ[י אלבית ?? כאמלין ]
 19. במוגב אלשרא אלצחיח אלשרעי באלמאיה ואלכמסין אלקרש אלמדכורה פוק אלדי קד קבצתהא [מנהם]
 20. ואסתופיתהא עד פרוטה אחרונה ומא בקא לי פי דאלך אלמביע שי ולא דעוא פי תמנה לא [בדיני ישראל ]
 21. ולא בדיני אומי עלמא וכל מן אעתרצהם פי דאלך אלמביע אלמדכור פוק או פי שי מן גמ[לה' דאלך אלמביע]
 22. אלזמת נפסי מעכשו בכלאצה לו אכסר פי תכליצה אלי חד מתל גמלה' אלתמן אלמדכור פוק עד ]
 23. שאעמיד מכר זה בידם בין בדיני ישראל בין בדיני אומי עלמא ודאלך מן גמיע אלנאס ד[כור ואנאת ]
 24. יהוד ואסלאם וקרבא וגיר דאלך מכל באי עולם וקבלתי על עצמי מעכשו דרך דאלך אלמ[ביע ואלמבלג ?? ]
 25. אלמדכורין פוק ושעבדתי כל נכסי להם פי דאלך קרקע ומטלטלין מטלטלין על גב הקרקע [דקנית ודעתיד ]
 26. אנא למקני ואפילו מגלימא דאכתפאי אנא ומן יקום מקאמי מן בעדי להם ולמן יקו[ם מקאמהם]
 27. מן בעדהם מהכא ועד עלמא ודאלך עלי גמיע מא דכר וכצץ פוק ובטילית משטר זה כ[ל מודעי ותנאי ]
 28. עד סופהון כתיקון חז"ל ושטר זה לא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי כען קנינא אנן ס[הדי מן מרי ]
 29. הארון דנן לאכיה סאלם דנן ולבדרה בנת חי אכיהם יהודה על כל מאי דכתיב ומפר[ש קנין]
 30. שלם חמור גמור מעכשו בכלי הכשר לקנות בו והכל שריר ובריר וקי[ים ש ש ש ש
 31. יוסף בא"מ סעדיה אללדאני יש"ל שלמה בן סעדיא אלמנזלי יש"ל ש ש ש ש

bSASSOON_1055D |c LEGAL_DOCUMENT |p1 Sassoon 1055 d, Goitein, The Yemenites, p.159, C.B. 05-03-88. (p)

 1. .......... קנין שלם מעכשו בג
 2. ודאלך באנהא מקרה ומעתרפה ומצאדקה מעכ[שו באן
 3. זוגהא מרי יצחק ן' מרי יחיא אלבוסי יסתחק עליהא [דינא
 4. לאזמא שרעייא מא מבלגהו תלאתין חרף ורבע חר[ף אלדי
 5. צרף כל חרף מנהא ארבעין בקשה פצה מן אלדרהם אל[גארי
 6. פי מדינה' צנעא פמנהא עשרה חרף ורבע כסרהא פי ? ע[מארה ?
 7. פי אלבית אלדי להא פי שארע אלכניסה אלדי פי מדינה' צנע[א
 8. ותלך אלעמארה פי אלמגלס חק דאלך אלבית ופי סקף אלמנצ[ר
 9. ועשרין חרף כסרהא פי כרוגה' אלמאל אלדי להא פי אלרגם
 10. וגמלה' תלך אלדראהם הי בחסב מא אדנת לה בדאלך ותת[בת ?
 11. לה כסארתה פלמן אסתחק עליהא גמלה' אלתלאתין אל[חרף
 12. ואלרבע אלמדכורה פוק צארת עליהא לה חוב זקוף ומלו[ה
 13. זקופה וחיניד אנהא שעבדה לו בהא מעכשו גמלה' אל[מאל
 14. אלדי להא פי אלרגם שיגבה חוב זה ממנו כל זמן שירצה
 15. ומן יקום מקאמה מן בעדה וזכנת ואדרכת בכל מא אכת[לף ?
 16. עליה פי דאלך מכל באי עולם דאלך ברצונה ומדעתה בביטו[ל כל
 17. מודעי ותנאיי עד סופהון כתיקון חז"ל ושטר זה לא כאס[מכתא
 18. ולא כטופסי דשטרי וכאן דאלך אלקנין בתרין בשבא דהוא אר[בעה
 19. יומין לירח אלול שנת אתתקפט שנין לשטרי במדינת צנ[עא
 20. דעל בירן דמיין נבעין דילה מותבה והכל שריר וקיים ש ש
 21. אהרן א' דוד הכהן יש"ל שלמה בן סעדיא אלמנזלי יש"[ל ש ש

Translation