Letter: Moss. II,181

Letter Moss. II,181

Description

Letter from Shemuel he-Ḥaver b. Moshe, Tyre, to Yaʿaqov he-Ḥaver b. Yosef, Aleppo, ca. 1025.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום אפוד חן אזור חסד מצאוי תפארת מיכלל יופי ליקירי ברוב שבח
 2. כב גד קדו מר ור יעקב החבר בסנהדרי גדולה יגדל ברוב עוז ושלום ברבי
 3. יוסף בי די אלדיו יהי בעזרו ובכל עת וזמן ובא כתבו בכיר ידו והאיר לנו

עין

 1. בכל מה שפיארתה ושיבחתה לבני עיר בזאעא הקדושים הישרים
 2. במה שעשו ע[ם חבי]בי ינצרו אלדינו ובאשר עשו היא וסתם מעודם קדש
 3. ב[ר]וך הוא ישלים להם שכרם וירבה הונם עם הצפון ליריאיו ועל כל דבר
 4. בכל מה שעשו עשו ויעסו לפי כבודך המיוקר אצלינו עדיין לא געו עד
 5. אחד מני אלף ואמת שהטריחו על עצמם ועשו כפי יכלם שכרם יבא לה[ם]
 6. ברוב יכולת מלפניו וסבור אני בהם על וסתם הידועה כי רצונם שתש[אר]
 7. אצלם ותאריך הימים עמהם לפי שיהנו מזיו כבודך ויועצם להם השכר
 8. ונתישבה דעתי במה שאמר לי ר יצחק נט רח שנזדמן עמך ריע יעמוד
 9. לפניך בצרכיך יהי רצון שמים שילוך במלאכיו לשמרך בלכתך ובשובך ומה
 10. שאתה חושק להסברת פנים שלנו ו/ש/ל חמודינו ולשאר הקהל הודענום וחשקם
 11. לרבי יכמר לרוב ובקרוב נראהו ונתיחד וניתן שבח למה שגמלנו בטובו
 12. בראית קלסטר פניו המזהיר והמנהיר ישע רב ימצא במושב ומוצא
 13. ובני בריתינו וכל סיעתנו והחפצים לכבודינו ברוב יקר מלוים כב בעוצם
 14. שלומות

Translation

verso

ליקר כבוד רב יובל לרוב עוצם והוד אל מר יעקב החבר שמ צור