Letter: Moss. II,181

Letter Moss. II,181

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shemuel he-Ḥaver b. Moshe, Tyre, to Yaʿaqov he-Ḥaver b. Yosef, Aleppo, ca. 1025.

Images and transcription

Transcription

 • שלום אפוד חן אזור חסד מצאוי תפארת מיכלל יופי ליקירי ברוב שבח
 • כב גד קדו מר ור יעקב החבר בסנהדרי גדולה יגדל ברוב עוז ושלום ברבי
 • יוסף בי די אלדיו יהי בעזרו ובכל עת וזמן ובא כתבו בכיר ידו והאיר לנו
 • עין
 • בכל מה שפיארתה ושיבחתה לבני עיר בזאעא הקדושים הישרים
 • במה שעשו ע[ם חבי]בי ינצרו אלדינו ובאשר עשו היא וסתם מעודם קדש
 • ב[ר]וך הוא ישלים להם שכרם וירבה הונם עם הצפון ליריאיו ועל כל דבר
 • בכל מה שעשו עשו ויעסו לפי כבודך המיוקר אצלינו עדיין לא געו עד
 • אחד מני אלף ואמת שהטריחו על עצמם ועשו כפי יכלם שכרם יבא לה[ם]
 • ברוב יכולת מלפניו וסבור אני בהם על וסתם הידועה כי רצונם שתש[אר]
 • אצלם ותאריך הימים עמהם לפי שיהנו מזיו כבודך ויועצם להם השכר
 • ונתישבה דעתי במה שאמר לי ר יצחק נט רח שנזדמן עמך ריע יעמוד
 • לפניך בצרכיך יהי רצון שמים שילוך במלאכיו לשמרך בלכתך ובשובך ומה
 • שאתה חושק להסברת פנים שלנו ו/ש/ל חמודינו ולשאר הקהל הודענום וחשקם
 • לרבי יכמר לרוב ובקרוב נראהו ונתיחד וניתן שבח למה שגמלנו בטובו
 • בראית קלסטר פניו המזהיר והמנהיר ישע רב ימצא במושב ומוצא
 • ובני בריתינו וכל סיעתנו והחפצים לכבודינו ברוב יקר מלוים כב בעוצם
 • שלומות

verso

 • ליקר כבוד רב יובל לרוב עוצם והוד אל מר יעקב החבר שמ צור