Letter: Moss. Ia,4

Letter Moss. Ia,4

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda, Ramla, to Efrayim b. Shemarya (=Abū Kathīr Efrāyim b. Maḥfūẓ), Fustat. Dating: 1040 (after Kislev). It is about a father who is constantly "complaining" (קובל בכל עת) to Shelomo b. Yehuda about his daughter, an aguna, who is constantly "screaming" (צועקת בכל עת) to be released from her condition. See Zinger's dissertation, pp. 319, 322.

Moss. Ia,4 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

recto

 

     

 1. ליקר פאר אהובנו וחברנו השומר משמרת ונוצר מחברת הוא כב גד קד מר ורב
 2. אפרים החבר אשר לכת הצדק מתחבר וחילים יגבר ומתלעות עוולים ישבר
 3. ישמרהו צדק דובר ויהי בעזרו להגבר מישרים לדבר ופנים להסבר וימציאהו
 4. חן ושכל טוב בעת ידבר וייטיב זכרו כמור עובר בן כק מר ורב שמריהו נוחו עדן
 5. גע מכתבו שצ והודיע תשובת הזקן האדיר זקן הדור צור יתמיד כבודו
 6. ותשובת הזקנים ישמרם אדוני האדונים כי כן ראוי להעשות ולא לנתוץ התקנה
 7. אשר נכתבה באניסות ונתאחרתי ברמלה מאחרי כתבתי הכתב שמונה עשר
 8. יום עד ראש חודש כסלו מקוה היום מחר וכאשר ראיתי כי הדבר נתאחר לא
 9. נתכן לי עוד לשבת ולא להכביד על עושה חסד בתושבת והעגונה היא עד
 10. עתה יושבת אלמנות חיות לא יכולתי להאריך כי אביה היה קובל בכל עת אלי
 11. לאמר הושיעה התירו האסורה הצועקת בכל שעה ולא הית לאל יד כי כולם
 12. מחזקים ידי זה את זה ובאים יעשה חיל ואשר זכר בעד הזקן האביר זקן הדור
 13. יהי צור עזרו וצל סתרו ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו מיי אלהינו
 14. בו להעזר אני בצורי בטחתי ואליו פי קראתי ורוממותו תחת לשוני והוא תקותי
 15. אם אשר נגזר עליו להעבירו על כי לא שמע דברו לא הורד כל ימי חייו ממקומו
 16. עד יום אשר הלך אל בית עולמו ואשר נבחר לישב במקומו לא ישב עד כמה
 17. נגיד להקימו הקופץ והפורץ גדר יעלה לראש להתהדר והנשאל במשאל ילך
 18. קודר ואם נגזרה גזירה להעברה מקובל דין איום ונורא כי לו הגדולה והגבורה
 19. ואולי לטובה ולא לרעה למחילה לכפרה להנצל מיום הבא ומאש בוערה ומיום דין
 20. וסופה וסערה להנצל משררה //מאשה זרה// ומנכריה מדרכי יושר מסירה ואל דרכי שאול
 21. גוררה מה הוא אשר יקחו ממנו עוזריו והטועים אחריו בהון אשר יתן
 22. יוקשבו דבריו ודברי חבריו לסגור בית תפלה ולהשבית ממנה תהלה ולשומה
 23. שוממה מקהלה כן יישמו בתיהם בבהלה ויהיו מעי מפלה ויוקח מהם קללה
 24. זה יהי חלק אדם עריץ לנחלה והבוטח ביי חסדו יסובבנו ובצלו ולימינו
 25. ביושרו יחוננו והחומס יבוקש דינו לא ידמה בנפשו כי תעלה בידו
 26. על שערי שרים בסובבו בלכתו ואם נגזרה גזירת אל ואין בלתו לא תהא בה
 27. רע[ה] ואם אשר נתנה לו באמתו כמה [          ]וה אף כי חולק ב[   ]
 28. אש להציתה ואני באחרית ימי לא אדע יום מיתה חלילה לי לעכב[   ]
 29. ולפרוץ גדר גאוני ישיבות ולקלקל הנתיבות הקורא בשם הוא יעשה חפצו
 30. להשפיל ולהרים לתת לאשר ישר בעיניו ולטוב לפניו ויודיע למשוש ישיבה
 31. ולאשר הנדבה כי הפלנו תחנה בעדם על ערס דווים לסעדם ולהפוך [  ]
 32. מחליים להחיותם להתהלך לפני יי בארצות החיים והוא בחסדו יעשה ושלומו ירבה

Translation

Moss. Ia,4 1v

1v

verso

 1. لسيدي الحابير الفاضل ابي كثير افرائيم بن محفوظ محبه ﻻ عدمه               الفسطاط 
 2. اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده وسﻻ مته                ان شاء الله
Image Permissions Statement
 • Moss. Ia,4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.