Letter: ENA NS 19.24

Letter ENA NS 19.24

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from Elazar Ha-Kohen Ha-Mumhe and Ha-Shofet b. Zakariyya the Gazan, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat, probably the beginning of the twelfth century.

Images and transcription

Transcription

 • מנ[ו]תן השלום שלום שלום:
 • לבא בניב שלום שלום שלום:
 • לאיש השלום יקרא לו יוי שלום:
 • ירחם אל וחומיך וגם יקים יקומיך ומיגון וכל צרה יחלץ את
 • עצמיך והייתה כגן רוה ויוסיפון נעימיך וצדקתך כגלי ים
 • וכנהר שלומיך ביען את הדר כל עם ותפארת עממיך וזה
 • אמרי וזה זכרי פנים בין עלומיך יהי ריחם במלבושי כמו
 • זכרך ובשמך שלום לסוביבה וחדוה לדוביבה ושמחה
 • לנוביבה ורינה להרחיבה בכל פה להדביבה וקרבן להקריבה
 • לכפר כל חובה לכגק מר ור עלי הכהן הנאמן יזכה לעת
 • המזומן בן כק מר ור יחיה הכהן החזן רית ישא אדוני
 • [ה]נאמן שלום רב מאוהבו ודורש טובו אהובו וחביבו וכי
 • ברחמי צור אנו לשלום הנפש והוא יתרומם על כל ברכה ותהלה
 • קד עלם אללה תעאלי אשתיאקי אלי נטר מולאי ורגבתי לדלך
 • גדא למא נסמע מן [אל]עובר והשבים מן אלמבאחה בשכר מולאי
 • פי דלך גמאעה אצחאבנא אלגזיין שאכרין גדא אללה תעאלי יזידה
 • מזיד כול כיר וקד עלם [אל]לה אן נחן נשרף בהדא אלשם הטוב ולא
 • נהמל אלצלוה עליה ועליה (!) אהלה חרסהם אללה בכל שבת ומועד
 • ואם הכתבים נחתכים הלבבות נצרכים לראות קלסטר פניו
 • וסידי אבו אלחסן ברכאת אלאך חרסה אללה עארף במחבתי ואכראמי
 • לגמיע מן ילוד בהם והום חרסהם אללה יעלמו אני פי בלד ליס פיה
 • פיה (!) מנפוע וקד תקלת פי אלעילה וראמני סידי אבו אלחסן ברכאת
 • חפצה אללה אלי אלספר פלם אתמכן מן דלך וקד בקית בלא טלית
 • ללצלאה ואפצאל מולאי על כל עובר ושב וקד קצדת חצרתה פי
 • אן ידבר לי בחסב ראיה פי טלית או תמנה וקד כתבת אלי חצרה
 • מולאי אלנגיד אקצדה פי מתל //דלך// ואנת אלאצל ואריד תפצלה עלי כמא
 • גרת עואידה ואן פעל שי וחצל פיכון אנפאדה עלי יד סידי //אלשיך// אבו אלחסן
 • ברכאת לאני שאכר להם כתיר ולמולאי חרסה אללה עלו אלראי פי
 • דלך אללה לא יעדמני תפצלה וכתאבה לא יקטעה מע מא יערץ
 • מן חאגאתה ומהמאתה פאני אשרף בדלך

(right margin)

 • כצצתה באפ[צ]ל אלסלם ועלי מן מן תחוטה ענאיתה אל[סלם] המתפלל בעדו אלעזר
 • הכהן המומחה והשופט ביר זכריהו ננ

(verso)

 • [ ] עליות [ ]תנות הו כגק
 • מרור עלי[הכ]הן הפרנס הנ[אמ]ן [ ]ב בן כג[ק מר] ור יחיה הכהן החזן
 • תנצבה מודה חסדו אלעזר הכהן השופט ביר זכריהו [ ]
Image Permissions Statement
 • ENA NS 19.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain