Letter: ENA 4020.48

Letter ENA 4020.48

Tags

Description

Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, probably 1030.

ENA 4020.48 2

2

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. [ ] רב טובות [ ] ייסודה מר רב [
 2. [ ]ומה מאד נעלו [ ] שמה כי אם [
 3. [ ] מן [ ] גדולם [ ] מקצת [
 4. [ ג]ם ירחיבו ] תהילותיו לא ישאיבו אמנם לשונותיהם תלאנה
 5. [ ] תרבנה אכן יקצרו [ ] נצח סלה ומרומם על כל ברכה ותהלה אך
 6. [ ] הסגיל שלום ויהותירה : וברכה להעדיף ולא להחסירה חותם לעטרת
 7. צפ[ירת יקר]ת תפארת לכב גד קדו מר רב אפרים החבר בקדושת החבורה בית דין
 8. הקבוע ב[צע]ן מצרים וכל פלכיה לדון בתורה יאצלהו צורינו וישמריהו קדושינו
 9. וימציאו חן וימשוך לו חסד לאזריהו כוח במשמרתו ולה[ ]
 10. להענידו כל יקר בכל מלל ומעש מיוקר ברבי שמריה החסיד נשמתו צ[ ]
 11. צרורה ב[צרור] החיים אצורה ותיקשב מנו עתירה בעד שאיריתו הנשארה א[מן]
 12. שא[ ] שא החבר היקר שמרך צורינו ועזרך רוב שלום ועוצם [ ]
 13. שבחך [ ] בלשון ומהלוך ערוך מאד יפיתה בנואי מעשיך ובשופי
 14. [ ] לך [ ] ישיתך [ ]
 15. [ ] לימינינו שבו עמדה [ ] יהי רצון שיוק[ ]
 16. [ ]נו בוועידה ופרידה ויוודע לך יקיר הכוסף אליך ורוב התאב ה[ ]
 17. גודל הש[מח]ה בנואי שמעך והשיש הנמצא בקריאת איגרותיך והמשאל מאת יי
 18. למהר קיב[ו]צינו בעיר קדשו במעש נרצה לפניו וכך ימלא ברחמיו <
 19. ומודיעך אני גיעת איגרתך ותשובתה הגרית באה בזכר אודות ואשר רשמתה
 20. מקוצר הרוח וגודל הכאב הגע אליך מן הפריצים המואנים לקחת מוסר ולקבל
 21. משפט במקומינו הרבה כמותם והנה יד יי נוגעת פעם אחרי פעם ואין //איש// ניחם [על]
 22. רעתו ל[אמ]ר מה עשיתי ולשוא צרף צרוף ורעים לא ניתקו בבקר בבקר משפטו
 23. יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת ומה נעשה וחמלת אינו רבה על עם נחלתו
 24. ול[מען] שמו יעש לבלתי [[לעני]] האל לעיני הגוים ומקוים אנו תמיד לרחמיו
 25. [ו]השיטות הנחרטות בקיצור עדיך יקיר החבר ישמרך אינו להודיעך כי
 26. מובילם כקמ רוח הכהן החזן בן פינחס מגלות בבל גלא אל ארץ יש להשתחוות בירושלם
 27. וזכה לעלות בשנה שעברה וגם הוא נתפס ברדתו ברשת הערבים ונבזז ונלקח
 28. כל אשר >לו< אך ניצל בנפשו ותהי לו לשלל וברוך המק ועלה בדעתו להתנהל אל צוען ואל
 29. פלכיה למען היהנות מנדיביה כדי הוצאת דרכו כי לא נשאר בכל ארץ יש קהל
 30. מועיל כי קהל צור לבד האלהים ישגבם ויעש ימי החורף //שמה// ויפרנסוהו ויכסוהו ושאל
 31. חרוט אלי כבודך הודעת צערו ואשר קראו מרוב התלאות לבעבור תהיה לו
 32. לפה לפני הקהל בהגיעו עדיך תמלא המשאל בעדו ותהיה מליצתו בפיך ערבה
 33. אולי תגול לזכותו על ידיך כי הכל מאשרים מעשיך ומספרים שבחך תהי עוד
 34. מ[שכו]ר[תך] שלימה וזכותך מוכפלת ומעשיך נרצים ושלום כבודך ירבה לעד <
 35. קטון תלמידי צבי צדוק הלוי ברבי לוי נבג

(right margin)

 1. ויוודע ליקיר כי ר
 2. רוח הכהן החזן אין זה
 3. דרכו כי [הוגד] ל[נו]כי בא
 4. אל דמשק ונתפלל שמה
 5. בקהל ולא רצה ליהנות
 6. מהם וגם נתנהל אל צור
 7. ונתפלל בקהל ולא לקח
 8. מן הקהל דבר כי לא
 9. היתה כונ[ת] לכ[תו]כי אם
 10. להתפלל בירושלם ולראות
 11. ארץ יש ולשוב אל ארצו
 12. ו והיה עמו די פרנסתו
 13. [עד אשר באת גזרה [על]
 14. ארץ פלשתים בעודו
 15. בירושלם ונלכד עמנו
 16. ונלקח [כל] אשר היה [לו]
 17. ושב עד יר[וש]ל[ם והיה]
 18. בדעתו ללכת לצוען
 19. וליהנות משכ[ר]
 20. הוצאת הדרך [והוא]
 21. כהן ומפולפל וה[חבר]
 22. היקר יגדיל חסדו
 23. וילמד זכותו [אצ]ל
 24. [כ]ל [ה]זקינים ישמ צורם
 25. ויודיעם כי תפילותינו
 26. [תמיד] בעדם

Translation

ENA 4020.48 1

1

verso

 1. [לכב גדו] קדוש מר רב אפרים החבר היקר בית דין הקב[וע] בצוע[ן]
 2. [וכל] פל[כיה] ישמרו קדושינו וינצרו ברבי שמריה החסיד תנצבה
Image Permissions Statement
 • ENA 4020.48: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain