Letter: ENA 4020.48

Letter ENA 4020.48

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Sadoq Ha-Levi b. Levi, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, probably 1030.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • [ ] רב טובות [ ] ייסודה מר רב [
 • [ ]ומה מאד נעלו [ ] שמה כי אם [
 • [ ] מן [ ] גדולם [ ] מקצת [
 • [ ג]ם ירחיבו ] תהילותיו לא ישאיבו אמנם לשונותיהם תלאנה
 • [ ] תרבנה אכן יקצרו [ ] נצח סלה ומרומם על כל ברכה ותהלה אך
 • [ ] הסגיל שלום ויהותירה : וברכה להעדיף ולא להחסירה חותם לעטרת
 • צפ[ירת יקר]ת תפארת לכב גד קדו מר רב אפרים החבר בקדושת החבורה בית דין
 • הקבוע ב[צע]ן מצרים וכל פלכיה לדון בתורה יאצלהו צורינו וישמריהו קדושינו
 • וימציאו חן וימשוך לו חסד לאזריהו כוח במשמרתו ולה[ ]
 • להענידו כל יקר בכל מלל ומעש מיוקר ברבי שמריה החסיד נשמתו צ[ ]
 • צרורה ב[צרור] החיים אצורה ותיקשב מנו עתירה בעד שאיריתו הנשארה א[מן]
 • שא[ ] שא החבר היקר שמרך צורינו ועזרך רוב שלום ועוצם [ ]
 • שבחך [ ] בלשון ומהלוך ערוך מאד יפיתה בנואי מעשיך ובשופי
 • [ ] לך [ ] ישיתך [ ]
 • [ ] לימינינו שבו עמדה [ ] יהי רצון שיוק[ ]
 • [ ]נו בוועידה ופרידה ויוודע לך יקיר הכוסף אליך ורוב התאב ה[ ]
 • גודל הש[מח]ה בנואי שמעך והשיש הנמצא בקריאת איגרותיך והמשאל מאת יי
 • למהר קיב[ו]צינו בעיר קדשו במעש נרצה לפניו וכך ימלא ברחמיו <
 • ומודיעך אני גיעת איגרתך ותשובתה הגרית באה בזכר אודות ואשר רשמתה
 • מקוצר הרוח וגודל הכאב הגע אליך מן הפריצים המואנים לקחת מוסר ולקבל
 • משפט במקומינו הרבה כמותם והנה יד יי נוגעת פעם אחרי פעם ואין //איש// ניחם [על]
 • רעתו ל[אמ]ר מה עשיתי ולשוא צרף צרוף ורעים לא ניתקו בבקר בבקר משפטו
 • יתן לאור לא נעדר ולא יודע עול בשת ומה נעשה וחמלת אינו רבה על עם נחלתו
 • ול[מען] שמו יעש לבלתי [[לעני]] האל לעיני הגוים ומקוים אנו תמיד לרחמיו
 • [ו]השיטות הנחרטות בקיצור עדיך יקיר החבר ישמרך אינו להודיעך כי
 • מובילם כקמ רוח הכהן החזן בן פינחס מגלות בבל גלא אל ארץ יש להשתחוות בירושלם
 • וזכה לעלות בשנה שעברה וגם הוא נתפס ברדתו ברשת הערבים ונבזז ונלקח
 • כל אשר >לו< אך ניצל בנפשו ותהי לו לשלל וברוך המק ועלה בדעתו להתנהל אל צוען ואל
 • פלכיה למען היהנות מנדיביה כדי הוצאת דרכו כי לא נשאר בכל ארץ יש קהל
 • מועיל כי קהל צור לבד האלהים ישגבם ויעש ימי החורף //שמה// ויפרנסוהו ויכסוהו ושאל
 • חרוט אלי כבודך הודעת צערו ואשר קראו מרוב התלאות לבעבור תהיה לו
 • לפה לפני הקהל בהגיעו עדיך תמלא המשאל בעדו ותהיה מליצתו בפיך ערבה
 • אולי תגול לזכותו על ידיך כי הכל מאשרים מעשיך ומספרים שבחך תהי עוד
 • מ[שכו]ר[תך] שלימה וזכותך מוכפלת ומעשיך נרצים ושלום כבודך ירבה לעד <
 • קטון תלמידי צבי צדוק הלוי ברבי לוי נבג

(right margin)

 • ויוודע ליקיר כי ר
 • רוח הכהן החזן אין זה
 • דרכו כי [הוגד] ל[נו]כי בא
 • אל דמשק ונתפלל שמה
 • בקהל ולא רצה ליהנות
 • מהם וגם נתנהל אל צור
 • ונתפלל בקהל ולא לקח
 • מן הקהל דבר כי לא
 • היתה כונ[ת] לכ[תו]כי אם
 • להתפלל בירושלם ולראות
 • ארץ יש ולשוב אל ארצו
 • ו והיה עמו די פרנסתו
 • [עד אשר באת גזרה [על]
 • ארץ פלשתים בעודו
 • בירושלם ונלכד עמנו
 • ונלקח [כל] אשר היה [לו]
 • ושב עד יר[וש]ל[ם והיה]
 • בדעתו ללכת לצוען
 • וליהנות משכ[ר]
 • הוצאת הדרך [והוא]
 • כהן ומפולפל וה[חבר]
 • היקר יגדיל חסדו
 • וילמד זכותו [אצ]ל
 • [כ]ל [ה]זקינים ישמ צורם
 • ויודיעם כי תפילותינו
 • [תמיד] בעדם

verso

 • [לכב גדו] קדוש מר רב אפרים החבר היקר בית דין הקב[וע] בצוע[ן]
 • [וכל] פל[כיה] ישמרו קדושינו וינצרו ברבי שמריה החסיד תנצבה
Image Permissions Statement
 • ENA 4020.48: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain