Letter: ENA 3765.3 + T-S NS 99.51 + T-S NS 92.33

Letter ENA 3765.3 + T-S NS 99.51 + T-S NS 92.33

Description

Letter of condolence from Daniel b. Azarya on the death of Yosef ha-Kohen Av Beit Din b. Shelomo Gaʾon, early 1054. (Moshe Gil)

ENA 3765.3 1

1

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. וחמודם יסודי שררה וקרני [
 2. בלי להמעל משולי חומה משככי חמה מש[
 3. בנקיות בלי מרמה ממהרים אל שלום להש[כינה
 4. בעם השלום לשוב ברוח נדיבה באהבה וחיבה [
 5. לסלק איבה ולהשקיט מריבה אלה וכאלה [ ]האביל
 6. חבורתינו והעגים בני ישיבתינו והש[וכנים...פטירת] כגק מר רב יוסף
 7. הכהן אב בית דין שלכל ישראל ר יי ת [ ] כל המדות האלה
 8. וכיוצא בהם והחנח הגדול והא[ ] וכל בני ביתו
 9. בימי חוליו ו[ ] ירד רע
 10. מאת יי בכינו ו[
 11. שוממים עד אשר [
 12. כי באה הראש הניעה וה[
 13. וסופדים על שרים וכיהתה כל רוח וכל כוש[ר
 14. כי נפלה עברה משמים הלא תדעו יושבי אריאל [
 15. נפלו גיבורים משיבי מלחמה בשערים [
 16. ראשיהם זקניהם ישישיהם ויזעקו זעקה גדולה [
 17. והספדנו עליו במר נפש כאשר עשה ר יצחק בן אל[עזר קשה]
 18. היום קשה לישראל כיום בוא השמש בצהרים [דכתיב והבאתי]
 19. השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור ואמ ר [
 20. קוינו למרגעה באה היגיעה וכאשר ייחלנו נופש [
 21. תשקוטה הנפש נקטה והיד מטה ואמרו רבות זל [
 22. בעת שייאסף מישראל אדם גדול או בחכ[מה

Translation

ENA 3765.3 2

2

TS NS 92, f. 33

 1. ] תמ[
 2. ] רבנן חמ[
 3. ] בית מדרשות שבעירו [
 4. ]מן היו יושבין בצפון יושבין [בדר]ום [ ]
 5. ] ולנהות על כי נלקח מבינימו חכם וישר
 6. ]ם שהוא הולך למנוחה ואנשי הדור לאנחה
 7. ] למי שחסרה
 8. ] השתדלו בה כידו של אב
 9. ]ם עליו וה[ ] מראשותיכם ותעלו
 10. ]ל אב בית דין בשינוי מקום ובישראל
 11. ] ואשר יתעצל בה ל[א ט]וב יעשה כי כבר אמ חכ
 12. ] כדי שיתאבל ויבכה על אדם כשר
 13. אינו מחו]ל שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל
 14. ] ושעושה וכו עד למה הדבר דומה לבור
 15. ]ם [ ] טובה מרובה על אשר
 16. ] בנחמת ציון וירושלם ויסיר ממנו ומכם
 17. ] תוגתינו ותוגתכם ויסיר חרפתינו וחרפת כל
 18. ] ול[ ] בפניו [ ] עמו י[ ] מעל כל הארץ
 19. ] כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנוחמו
 20. ] הקבה מן התיקונים ותעמדו עליו
 21. ]מ לא נתחדש דבר מהאל המשאל
 22. ] מאדון השלום העושה במרומיו
 23. ] ויסגיון נצח [ס]לה ישועה
Image Permissions Statement
 • ENA 3765.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain