Letter: ENA 3765.3 + T-S NS 99.51 + T-S NS 92.33

Letter ENA 3765.3 + T-S NS 99.51 + T-S NS 92.33

Input date

In PGP since 1986

Description

Letter of condolence from Daniel b. Azarya on the death of Yosef ha-Kohen Av Beit Din b. Shelomo Gaʾon, early 1054. (Moshe Gil)

Images and transcription

Transcription

 • וחמודם יסודי שררה וקרני [
 • בלי להמעל משולי חומה משככי חמה מש[

TS NS 99. 51

 • בנקיות בלי מרמה ממהרים אל שלום להש[כינה
 • בעם השלום לשוב ברוח נדיבה באהבה וחיבה [
 • לסלק איבה ולהשקיט מריבה אלה וכאלה [ ]האביל
 • חבורתינו והעגים בני ישיבתינו והש[וכנים...פטירת] כגק מר רב יוסף
 • הכהן אב בית דין שלכל ישראל ר יי ת [ ] כל המדות האלה
 • וכיוצא בהם והחנח הגדול והא[ ] וכל בני ביתו
 • בימי חוליו ו[ ] ירד רע
 • מאת יי בכינו ו[
 • שוממים עד אשר [
 • כי באה הראש הניעה וה[
 • וסופדים על שרים וכיהתה כל רוח וכל כוש[ר
 • כי נפלה עברה משמים הלא תדעו יושבי אריאל [
 • נפלו גיבורים משיבי מלחמה בשערים [
 • ראשיהם זקניהם ישישיהם ויזעקו זעקה גדולה [
 • והספדנו עליו במר נפש כאשר עשה ר יצחק בן אל[עזר קשה]
 • היום קשה לישראל כיום בוא השמש בצהרים [דכתיב והבאתי]
 • השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור ואמ ר [
 • קוינו למרגעה באה היגיעה וכאשר ייחלנו נופש [
 • תשקוטה הנפש נקטה והיד מטה ואמרו רבות זל [
 • בעת שייאסף מישראל אדם גדול או בחכ[מה

TS NS 92, f. 33

 • ] תמ[
 • ] רבנן חמ[
 • ] בית מדרשות שבעירו [
 • ]מן היו יושבין בצפון יושבין [בדר]ום [ ]
 • ] ולנהות על כי נלקח מבינימו חכם וישר
 • ]ם שהוא הולך למנוחה ואנשי הדור לאנחה
 • ] למי שחסרה
 • ] השתדלו בה כידו של אב
 • ]ם עליו וה[ ] מראשותיכם ותעלו
 • ]ל אב בית דין בשינוי מקום ובישראל
 • ] ואשר יתעצל בה ל[א ט]וב יעשה כי כבר אמ חכ
 • ] כדי שיתאבל ויבכה על אדם כשר
 • אינו מחו]ל שלא בכה והתאבל על אדם כשר שכל
 • ] ושעושה וכו עד למה הדבר דומה לבור
 • ]ם [ ] טובה מרובה על אשר
 • ] בנחמת ציון וירושלם ויסיר ממנו ומכם
 • ] תוגתינו ותוגתכם ויסיר חרפתינו וחרפת כל
 • ] ול[ ] בפניו [ ] עמו י[ ] מעל כל הארץ
 • ] כן אנכי אנחמכם ובירושלם תנוחמו
 • ] הקבה מן התיקונים ותעמדו עליו
 • ]מ לא נתחדש דבר מהאל המשאל
 • ] מאדון השלום העושה במרומיו
 • ] ויסגיון נצח [ס]לה ישועה
Image Permissions Statement
 • ENA 3765.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain