Letter: ENA 2804.12 + ENA 2804.13

Letter ENA 2804.12 + ENA 2804.13

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, ca. 1028.

Images and transcription

Transcription

A: ENA 2804, f. 12 B: ENA 2804.13 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.129-132 (Doc. #75), C.B. 03-14-88 Letter from Solomon b. Judah to Ephraim b. Shemarya, ca. 1028. (p)

 • א
 • ואומרים עליך הדבר ואנחנו אתך ו[
 • עלה על לב וכמה תעניות עשיתי ברמ[לה
 • כי הסכמתי בע[דם] להיות אני המתפ[לל
 • נתנו בידו תענית שתי הפאות לא יסף [
 • ושאלו להיות יום הנה אצל הרבנים ויום [אצל הקראים והיו]
 • שתי הפאות נכללים כמו נאוף ומשכב [
 • [ ] ושמעתי אליהם ואני הוא אש[ר מתפלל]
 • הנה והנה מלך הכבוד ישמע ויענה לנו לה[
 • להודיע אשר נעשה ואוסף האוסף ונועצ[תי
 • לא שאלתי ואם אני צריך ולא כתבתי כי [
 • להזכיר ולאמר ראוי לאיש כמוך לזכות את [הרבים
 • והכביד עולי ואין הנאה ברמלה זה לבד אש[ר
 • וכמוהו נפשי ממאנת כי היא מחשבת //בי// על [
 • עשותם ולא כתבתי במכתב אל הקהל להיו[ת לריב כי אם]
 • לחיזוק השלום לא ידעתי כי בכך ייהפך הש[לום
 • אנשים הרבה אומרים במכתביהם כי ה[
 • שצ ישבו יחד בבית //דין// להיות השלום ביניהם [
 • ויעצים המריבה וכה עוד כתבו כי מימות [
 • כי כל אחד מן החברים הוא דן בכניסתו וכל [
 • על פיו ואם ייאספו וישבו יחדו יהיה הדבר הזה [
 • אשר באו זה אחר זה //כתבתי// אם כן הדבר יהיה כל אחד [
 • ובמכתבו קראתי ובבוא מכתבי אליו ובו השם אש[ר
 • [ ] כי בוראי ידינני על כן כאשר יכנו א[ת
 • אינם ראוים לכן אף כי הנכתב אליהם לכנות אותו [
 • הברית הנה לא מצינו באבות העולם מי שמי[נה
 • אמ[ר] בר קפרא תלמידו אראלים ומצוקים תפשו ב[ארון הקודש ניצחו אראלים
 • את]
 • המצוקים ונשבה ארון הקו[דש] אני הפכתי את שם סה[ל בלשון]
 • הקודש מישרן כי מישור פירושו בלשון ערבי סהל ופי[רושו כי]
 • הוא הביא טעם לדבר מה יש בדבר והמבקש שלום א[
 • לא תכרת ושמע נא אהובי אל תחשוב בנפשך כי [
 • כל תאותי וכל רצוני שלום ישראל גלוי לאל כי לו נשלח אל[
 • על ידי מחלוקת לא אקבלם כי אני ברחמי צורי בוטח [כי פעם]
 • בחסר פעם במלא אם ישולח יהי בו על ידי שלום מקר[
 • ב
 • אהובי הדיין היקר רבנא אפרים הכהן שצ יינתן אם י[
 • הבטיחו כי יפרעו לו מהם הירושלמים השבעה עשר [זהובים]
 • והנה אחיהו עזב ביתו עלי ולא יזכור אותה ואני ביי ב[טחתי]
 • כתבתי מקצת הכתוב הזה עבור הדיוקני אשר אל[
 • אם ש[
 • ביר[
 • ....

verso

 • בהודי אמר אין שוא[לים
 • לו כתוב נא אליהם והודיעם בדבר הזה [
 • //אשר// מאת רבנא עמרם להשיבה אליו במכתב [
 • לא בא דבר והדיוקני אשר מאתך אל [
 • השיבות במלים [ ] אשר מצא[ת
 • א
 • מאת השר היקר רבנא דויד שצ הכ[
 • לתת אותה ברחמי רחום אין הנה בידו [
 • קדם תשובת מכתבך הבאה [[מאתי]] על [
 • ביארתי להסיר תלונת העם מעליך ו[
 • עוד כי זה היה //חלקי// גורלי מכל עמלי אשר [
 • ותקראנה אותו תלאות בדרך אשר [
 • וישב שם שנה ועוד ולא עלה בידו [
 • עלה האסורים מכרו אשר להם ופד[ו
 • מאה ועשרים //זהובים// והאיש הנושה בם [
 • החיל והוא אשר נכנס בערבונו כל [
 • אליך וכל אשר בא ממצרים אחד וש[
 • מאת רב שלמה שצ בן סעדיה ננ [
 • הנכבד והתשעה עשר אשר א[
 • ובעזרת הבורא אפרע השאר ו[
 • //הגיע// כדי לפרוע חוב אלה מאין יפרעו [
 • העני אשר הלך אליכם כאשר [
 • ותפשה והוציא ממנה //כלים ובגדים// ונמכרו [
 • וכאשר הוגד לו כי שב ואין בידו [
 • ולקח ארכאי גוים והלך אל ח[
 • ועד המחצלות וקורות אש[ר
 • זהובים וגבה אותו מאשר ל[
 • ערבון בשלש מאות זהובים אלה [
 • אשר משכן חצרו וחצר חתנו ו[
 • הבית שוקל העני לפני מותו חמי[שים (?)
 • ולפני כן מכר שדה ירשה מיולדיו [
 • אשר היו נאספו ביגונות רשים דלי[ם
 • ועוד עליו לבדו עשרה זהובים וש[לח
 • עם אנשים בתשעים זהובים אבל [
 • מאה זהובים על שאר בגדי הקוד[ש
 • אלה הם הנושים ואלה כלל החוב[ות
 • כתביך אל צד אחד גלוי לאל לא א[
 • אל רבינו שצ בעדך כאשר כתב[ת
 • ותתרעם ותבכה [על מה] שנכתב בעדי [
 • כותבים אין לי לגנות נאספים לנוחם [
 • מיום אשר ירדתי אל רמלה לא לי [
 • ברחתי בעזרת צורי הרבה כונן אל[
 • [ ]עים אל [ח]ברי וכל רעיהם ו[
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • ENA 2804.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain