Letter: ENA 2804.12 + ENA 2804.13

Letter ENA 2804.12 + ENA 2804.13

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, ca. 1028.

ENA 2804.12 2

2

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

A: ENA 2804, f. 12 B: ENA 2804.13 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.129-132 (Doc. #75), C.B. 03-14-88 Letter from Solomon b. Judah to Ephraim b. Shemarya, ca. 1028. (p)

א

 1. ואומרים עליך הדבר ואנחנו אתך ו[
 2. עלה על לב וכמה תעניות עשיתי ברמ[לה
 3. כי הסכמתי בע[דם] להיות אני המתפ[לל
 4. נתנו בידו תענית שתי הפאות לא יסף [
 5. ושאלו להיות יום הנה אצל הרבנים ויום [אצל הקראים והיו]
 6. שתי הפאות נכללים כמו נאוף ומשכב [
 7. [ ] ושמעתי אליהם ואני הוא אש[ר מתפלל]
 8. הנה והנה מלך הכבוד ישמע ויענה לנו לה[
 9. להודיע אשר נעשה ואוסף האוסף ונועצ[תי
 10. לא שאלתי ואם אני צריך ולא כתבתי כי [
 11. להזכיר ולאמר ראוי לאיש כמוך לזכות את [הרבים
 12. והכביד עולי ואין הנאה ברמלה זה לבד אש[ר
 13. וכמוהו נפשי ממאנת כי היא מחשבת //בי// על [
 14. עשותם ולא כתבתי במכתב אל הקהל להיו[ת לריב כי אם]
 15. לחיזוק השלום לא ידעתי כי בכך ייהפך הש[לום
 16. אנשים הרבה אומרים במכתביהם כי ה[
 17. שצ ישבו יחד בבית //דין// להיות השלום ביניהם [
 18. ויעצים המריבה וכה עוד כתבו כי מימות [
 19. כי כל אחד מן החברים הוא דן בכניסתו וכל [
 20. על פיו ואם ייאספו וישבו יחדו יהיה הדבר הזה [
 21. אשר באו זה אחר זה //כתבתי// אם כן הדבר יהיה כל אחד [
 22. ובמכתבו קראתי ובבוא מכתבי אליו ובו השם אש[ר
 23. [ ] כי בוראי ידינני על כן כאשר יכנו א[ת
 24. אינם ראוים לכן אף כי הנכתב אליהם לכנות אותו [
 25. הברית הנה לא מצינו באבות העולם מי שמי[נה
 26. אמ[ר] בר קפרא תלמידו אראלים ומצוקים תפשו ב[ארון הקודש ניצחו אראלים

את]

 1. המצוקים ונשבה ארון הקו[דש] אני הפכתי את שם סה[ל בלשון]
 2. הקודש מישרן כי מישור פירושו בלשון ערבי סהל ופי[רושו כי]
 3. הוא הביא טעם לדבר מה יש בדבר והמבקש שלום א[
 4. לא תכרת ושמע נא אהובי אל תחשוב בנפשך כי [
 5. כל תאותי וכל רצוני שלום ישראל גלוי לאל כי לו נשלח אל[
 6. על ידי מחלוקת לא אקבלם כי אני ברחמי צורי בוטח [כי פעם]
 7. בחסר פעם במלא אם ישולח יהי בו על ידי שלום מקר[

ב

 1. אהובי הדיין היקר רבנא אפרים הכהן שצ יינתן אם י[
 2. הבטיחו כי יפרעו לו מהם הירושלמים השבעה עשר [זהובים]
 3. והנה אחיהו עזב ביתו עלי ולא יזכור אותה ואני ביי ב[טחתי]
 4. כתבתי מקצת הכתוב הזה עבור הדיוקני אשר אל[
 5. אם ש[
 6. ביר[

....

Translation

ENA 2804.12 1

1

verso

 1. בהודי אמר אין שוא[לים
 2. לו כתוב נא אליהם והודיעם בדבר הזה [
 3. //אשר// מאת רבנא עמרם להשיבה אליו במכתב [
 4. לא בא דבר והדיוקני אשר מאתך אל [
 5. השיבות במלים [ ] אשר מצא[ת

א

 1. מאת השר היקר רבנא דויד שצ הכ[
 2. לתת אותה ברחמי רחום אין הנה בידו [
 3. קדם תשובת מכתבך הבאה [[מאתי]] על [
 4. ביארתי להסיר תלונת העם מעליך ו[
 5. עוד כי זה היה //חלקי// גורלי מכל עמלי אשר [
 6. ותקראנה אותו תלאות בדרך אשר [
 7. וישב שם שנה ועוד ולא עלה בידו [
 8. עלה האסורים מכרו אשר להם ופד[ו
 9. מאה ועשרים //זהובים// והאיש הנושה בם [
 10. החיל והוא אשר נכנס בערבונו כל [
 11. אליך וכל אשר בא ממצרים אחד וש[
 12. מאת רב שלמה שצ בן סעדיה ננ [
 13. הנכבד והתשעה עשר אשר א[
 14. ובעזרת הבורא אפרע השאר ו[
 15. //הגיע// כדי לפרוע חוב אלה מאין יפרעו [
 16. העני אשר הלך אליכם כאשר [
 17. ותפשה והוציא ממנה //כלים ובגדים// ונמכרו [
 18. וכאשר הוגד לו כי שב ואין בידו [
 19. ולקח ארכאי גוים והלך אל ח[
 20. ועד המחצלות וקורות אש[ר
 21. זהובים וגבה אותו מאשר ל[
 22. ערבון בשלש מאות זהובים אלה [
 23. אשר משכן חצרו וחצר חתנו ו[
 24. הבית שוקל העני לפני מותו חמי[שים (?)
 25. ולפני כן מכר שדה ירשה מיולדיו [
 26. אשר היו נאספו ביגונות רשים דלי[ם
 27. ועוד עליו לבדו עשרה זהובים וש[לח
 28. עם אנשים בתשעים זהובים אבל [
 29. מאה זהובים על שאר בגדי הקוד[ש
 30. אלה הם הנושים ואלה כלל החוב[ות
 31. כתביך אל צד אחד גלוי לאל לא א[
 32. אל רבינו שצ בעדך כאשר כתב[ת
 33. ותתרעם ותבכה [על מה] שנכתב בעדי [
 34. כותבים אין לי לגנות נאספים לנוחם [
 35. מיום אשר ירדתי אל רמלה לא לי [
 36. ברחתי בעזרת צורי הרבה כונן אל[
 37. [ ]עים אל [ח]ברי וכל רעיהם ו[

ENA 2804.13 1

1

ENA 2804.13 2

2
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • ENA 2804.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain