Legal document: ENA 2557.1

Legal document ENA 2557.1

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Deed of restitution written in Jerusalem regarding alimony, in the hand of Eliyyahu Ha-Kohen Gaon, May or June 1071.

Images and transcription

Transcription

 • מה שהיה לפנינו אנן בית דין הגדול והזקינים חוקקי כיר ידינו למטה כן הוה כי שועה בן
 • משה הקצור נשא סת אלבית בת ברכאת בן אברהם נודע גמוהי וילדה ממנו בת והלך לו היום שתי שנים
 • למצרים וחיית הבת חדשים ומתה ונשללה רמלה ויצאו שבויים ערומים ורעבים ובא בעת זה אביה והיא
 • צועקים ואומרים כי יש לשועה זה בן משה חצי הדירה כי כן הבטחנו ועל כן סמכנו וצוינו ונתנו להם משה זה
 • רבניו זהוב וחצי מן השכר ונגשו לדין ויצא הכתב צדקה על בנו שועה והוא קטן וקיבל לו אביהו כן
 • ויען משה זה ויאמר אני ואבונתי אשת בן אלרפא עשינו זה מפני דין מצר ויען בית דין והזקינים ויאמרו
 • לברכאת ולבתו סת אלבית תדעו כי שועה עדיין בחיים והוא יתבע אביו בכל יש לו ויעלה בודק שלו לא
 • לזולתו ואין על משה זה זולתה שבועת אלה כי אין לבנו שועה זה תחת ידו לא כסף ולא זהב ולא בגדים ולא
 • שום דבר המועל על מי שיש תחת ידו לו פקדון מכל אדם ולא יביאנו לבית דין לתתו לאשתו
 • סת אלבית למזונותהא (!) ויענו אנשי יושר ויפייסו אותם להנעילם שילך משה ילוה שני זהובים
 • ויתנם לברכאת זה ולבתו וזהוב אחד ינתן להם בארבעה חדשים בכל חודש והם [[ו]] רביע זהוב [מסוף]
 • חודש תמוז זה ועד סוף תשרי שלשנת דתתלב ליצירה ומחלה סת אלבית ואביה ברכאת המפרנס
 • לה היום שתי שנים לבעלה שועה בן משה כלל חוק העולה לה במזונותהא (!) ומזונות בתה כל עודה
 • בחיים ולא נש[אר לה [ע]ל [בעלה שועה בן מ]שה שום תביעה בעולם בעסק מזונת (!) עד סוף תשרי
 • שלשנת דתת[לב ופט]רוהו לשועה זה בן משה מכל חוק מזונות שעלה להם
 • כל [ ] דתתלב וקבלו עליהם ברכאת זה ובתו בהין קודם ללאו ותניי
 • בני גד[ובני ראובן לזכו]ת את משה זה אבי ישועה מכל דבר בעולם ולפצות
 • [ ] בחיים עד כאן דבר יזכה בו [ ]
 • [ ] מן הראוי לשועה בנו כחוק דין התורה [ ]
 • [ ] נכתב ונחקק בנאמנות והתראה בביטול כל מודעין
 • [ ] ומיד בתו סת אלבית אשת שועה ברצונה בכל הנכתב
 • [ בכלי הכ]שר דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטארא וכתבנו
 • [ בחודש תמוז ד]תתלא ליצירה בירושלים תבנה והיכל תווסד להיות
 • [ ] וקיים עליו ברכאת ובתו בשבועה שלא יצא אל דיני
 • [גויים ] לפטור בנו שועה בעת מותו מירושתו אלא יהא לו כחלק אמו וקיים
 • [ ] יוסף החזן בר יפת המלמד נע
 • [מ]פרג בן נחום
 • אביתר הכהן בן גאון מבשר ביר יוסף נע [ישו]עה ביר חיים נבע
 • אליהו הכהן גאון [בן] גאון זצל
Image Permissions Statement
 • ENA 2557.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain