Letter: Bodl. MS heb. d 66/63

Letter Bodl. MS heb. d 66/63

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Shelomo b. Eliyyahu asks Dā'ūd b. Yehuda ha-Kohen to read out a letter of condolence—enclosed with the present letter—to Moshe ha-Kohen and his son Salāma in Malīj. He excuses himself from traveling due to his illnesses. Shelomo sends his regards to his sister Sitt al-Riyāsa and her siblings and her mother.

Bodl. MS heb. d 66/63 63 recto

63 recto

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. כי שפתי כהן ישמרו דעת וג
 2. לך יי הוחלתי אתה תענה יי אלהי
 3. אלממלוך שלמה ברבי אליה הדיין סט
 4. אל הדרת יקרת צפירת כגק מרנא ורבנא דוד הכהן החבר
 5. היקר החכם והנבון בר הדרת יקרת צפירת תפארת
 6. מרנו ורבנו יהודה החבר היקר הדיין המופלא
 7. החכם המעולה תפארת החברים זכר צדיק לברכה
 8. יעלם כתרת אלשוק ואלמלאחצה אליה ואלי צגארה ואהל ביתה
 9. צאנהם אללה בחיאתה [וגיר] דלך אנני למא ראית
 10. אלמולי פי דאך אלנהאר פי ד[אר] סי[י]דנא קצדת אן >אנפד>
 11. כתאב מע אלמולי אלי אלכהן אלאגל מוסי ולולדה
 12. אלגליל סלאמה צאמן מנוף ואעזיהם פיה
 13. פמא לחקת אלמולי ואיצא טלבת אגי אלי
 14. מליג ואעזיהם פי הדה אלפגעה אלתי נאלתהם
 15. פערצת לי אמראץ כטרה פמעמא אנני מריץ
 16. פאמתנעת ען הדה אלמצוה להדא אלסבב ואלמולי
 17. יכון מקאמי פי עזאהם ויקרי כתאבי עליהם
 18. והו מע הדא אלכתאב אלמסייר אליה וקלבי
 19. ענדך וענד אכתי סת אלריאסה וענד אכותהא
 20. וענד ואלדתהא פאללה יופקהם ויצונהם
 21. ויפתח לך ברזקהם אלסלאם עליך ועליהם
 22. ושלומך ירבה כרצון(?) [ ] שלמה היב

Bodl. MS heb. d 66/63 63 verso

63 verso

Recto, right margin:

 1. אלגואב סרעה
 2. ואלפצל
 3. לה
 4. פי
 5. דלך
 6. ושלומו
 7. יגדל
 8. ואל
 9. ידל
 10. אמן
 11. סלה

Verso:

 1. אל הדרת כגק ורבנא דוד הכהן החבר היקר החכם והנבון שצ
 2. בר הדרת מרנו ורבנו יהודה החבר פאר החברים זלהה מאת
 3. מודה חסדו ב[ ] עבדו שלמה ברבי אליה ברבי זכריה תנצבה
 4. עמאמה ראס תוב חריר תובין גדד
 5. מוז תין ענב בטיך סמך לוביה
 6. וחי נפשי מא אדוק מן האלי(!) שי פי הדא אלאסבוע
Image Permissions Statement