Letter: DK 22

Letter DK 22

Input date

In PGP since 1990

Description

Letter to R. Yaʿaqov b. Moshe. Writer unknown.

Images and transcription

Transcription

 • ליקרת הוד הדר אדירנו וגבירנו אהל התורה. משכן מדורה. גבירה וגבורה. מר רב יעקב רב השכל וגם
 • המשרה. הנוחל חכמת צנועים. אמון שעשועים . מהורים דעת אלהים יודעים. מקודשים בקדושת ארון תוך קלעים.
 • אמרות טהורות מביעים. מכסף מזוקק צרוף שבעים. ותבונות כמעיינות נובעים. נקיים מכל מום ורשעים. אין
 • פרץ לתועים. ואין יצאת למתעים. גורלם חלק טוב ונעים. חמדת שמות מי[ודעים]. אמ[רות כ]זיקות דנור מופיעים.
 • מזומנים לכת שלישית ברקיעים. אמת . . . ם בין השועים הללו הידועים . . . . לתורת אל ותלמידיו . . . [עים]. ומדרשות
 • ומדרשות בראשי הישיבות הנטועים. והעמיד תלמידים מפ[ורסמים וידועים]. בתורה וביראה שבוע
 • שבעים. מאורם כמנורת זהב בגביעים. מוסר רב מקשיבים ושומעים. ובהדר או[רם] מוסיפים ולא גורעים. בלשונם
 • מרפא כל פצעים. מחיה וגם יראה . . . . . . ידועים. יקרים . . . [עים]. בן מרנא ורבנא משה מופת
 • הדור סיני ועוקר הרים אשר זיו כבוד בית יי' [עליו הו]חק חמדת ישראל. [מלא] ברכת אל. אשר בשמאלה מעשרת ומברכת.
 • ובימינה ימים מארכת. בהוד הדר לבניהם המ[ה תפארת]. ובניהם למו כותרת ועטרת. יהי רצון שוכני סנה לכונן אשוריהם.
 • למלא משאלותיהם. להקים על סלע רגליהם. להודיעם אורח חיים שובע שמחות את פניו נעימות בימינו נצח. שלום משמי
 • מעל. וברכה בכל פועל. והצלחה בבנין אל פעל. ומרפא למזור צרי ותעל. וריחוק כל רעל. ודיחוי רע בליעל. עם שאר
 • כל הברכות וההצלחות והתשועות תהיינה לך ולכל יש לך סלה. שא שלום רב ממנו ומכל הנלוים [עלי]נו. כי ברחמי
 • משגבנו שלום לנו. ומודים בכל לב לאלינו. שמו לעולם מכבדים ככת אודה י'י אלהי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם. ומודיעים
 • כי תורת אלהינו היא מקור חיים מסירה מחזיקה ממוקשי מות ככת תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מות. והמצוה גם
 • היא שומרתו ככת שומר מצוה שומר נפשו. ובהיות התורה והמצוה על גביהן ובה בכל כמוך אשר נתת תורת אמת
 • מלבושך. והמצוה אדרת עטייתך. והיראה צניף לראשך. אשרי הוריך פקדוך חקרוך למדוך. ואשרי רואיך הנושאים והנותנים
 • עמך בדברי תורה תמיד שמתוך דבריך נמשך [חוט של חסד]. והיינו חפצים להיות בכמוך ובכיוצא בך מוחברים ביחד כי לא נעלם ממך
 • נכבדנו מקום רבותינו וזקינינו הנאמנים . . . הדר . . . ידוע ומפורסם וכבר עב . . . ל . . . א ואנחנו עמהם במשקלנו הידוע.
 • ועכשיו נותרנו בלי חבר בחסד ואמת מכריע. ולולי שאנחנו מתנחמים במקצת הת[למידים שלנו] יזכו בתורה וביראה
 • ואנו שמחים בהם כשמחת אדם בבנו חמודות ובעובר אמו [היינו באים לידי] מידה [או חברו]תא או מיתותא. גם ראינו
 • בעלי התלמוד מתמעטים ומתגברים בעלי לשון עול בלשונם ואין עומד בפרץ לפיכך מלאנו לבנו לפרש התלמוד ונעשה [בו]
 • כפי מה שקיבלנו מרבותינו זכ לב מהם מה שמסרנו לתלמידינו ומהם מה שלא מסר[נו להם והבקש]ה ממך שתסייעינו בתפילה
 • על זה שיספיק הקבה [על ידינו וכן] יהי רצון ואודות כתבנו זה אליך אחינו הנכבד מרבים עסק מר ורב
 • אברהם נט רח ואחי בן מר ור שלמה זכ לבר המוביל כתב זה אליך להודיעך כי הוא איש ישר כשר באורחותיו. תמים בדבריו.
 • לא ראינו בו עולה אמנם ראינו בו טובות מרובות והוא בן תורה והוצרכנו להודיעך כדי שתזכה בו להיות בו מליץ יושר
 • ותורהו מה לעשות ותהיה לו לפה דלא כל ימים מזדמן כזה והחוטף שזכה אשרו והמתעצל מתנחם אחרי כן ואינו משיג
 • [ואין אנו מזהירים אלא מזכירים] ופחות מזה לאיש רב נבון וחכם כמוך דורש שלומך ושלום כל אנשי ביתך ובני עמך . . .
 • כ"ד