Letter: DK 327

Letter DK 327

Input date

In PGP since 1989

Description

Letter from Simḥūn b. Dāwūd ibn al-Siqillī (Qayrawān) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). The letter deals with a conflict between the sender and the recipient over a consignment of brazilwood, which Simḥūn b. Daʿūd sent to Spain against the instructions of Yosef b. ʿAwkal. This caused a delay in payments and a break of contact between the two. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 644.)

Transcription

S. D. Goitein, "Jewish Trade in the Mediterranean at the Beginning of the Eleventh Century (II)‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 48-77.
 1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם [עזך] וסלאמתך וציאנתך
 2. לז בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה [ואלחמד ללה] כתירא [ען שוק אלי] רויה וגהך אלמבארכה
 3. קרב אללה בך אלגמע עלי אחסן אלאחואל ואכמל אלמסראת וצלת כתבך אלסארה ווקפת מנהא
 4. [עלי] חסן אחואלך דוומהא אללה לך וזאדך מן כל כיר ותמם נעמה עליך ותדכר יאשיכי וסידי אכדי
 5. ללבקם ותוגיהה ללאנדלס ואנא לם נאכדה לנפסי ולם נרבח פיה אלא מא וקע עלי כסארה ואנמא
 6. פעלת דלך לדמאמך ענדי ומא תעינני בה בגאהך פי מא בעתת בה אליך לכאצתי וכאן נעתקד
 7. אן תאתיני כתבך בכלאף מא כאתבתני בה ומא אוגעת קלבי בה ולם אעלם לדלך סבב רחלך
 8. וגהתה פי איאר ורחלי בעתתה אנא אליך פי אול אב ימכן גא רחלך מן אלאנדלס ומר פי שהרין
 9. ולו אמכן דלך למא כאן תפעל פי דלך ודכ[רת בכתבך אן] נחמל למא קבלך אל ד קנאטיר כ
 10. רטל חריר ואלתלת פיהא ראס מאל לכאצה אכי גיר מא יגב לה פי תלת רבחה מעך
 11. ואיצא פאתפק גמיע אלנאס אן אלחריר באלקירואן אביע מן מצר בשרי בדינ ונצ בוזן אלקירואן
 12. ולית לו וגהת ובאדרת מא יכצך מנה כמא דכרת לי פאן אכתרה בקי דיון וחסבת עלי
 13. נפסי מא וגב לאכי ומא וגב לך באל כמאל ואנא פמא קבצת תמן קנטאר מן סלאמה אל
 14. מהדוי אלא קבל כתאבי אליך בח איאם וענד בן אלצבאג באקי ללאן לאני בעתה באלנסייה
 15. ואנכסר לי ענד אל לואנין דרה כתירה ולם נרפע עליכם מנהא שיא לאן אכי חאסבני
 16. קבל ספרה ואכד חסאבה פהדא כאן גזאי מ[נ]ך בעד הדא וכנת אנפדת אליך פי
 17. [[אל]]קאפלה אלסגלמאסין על ידי אבו אלסרור בן ברהון ק דינ עזיזיה גיר רבע וזנתהא
 18. מן ענד נפסי ולם //כאן// נקבץ מן תמן אלחריר כרו למקדארך ענדי וגלאלתך ומנזלתך פי
 19. אלפצל ואלדיאנה ולם נריד מנך שי סוי תעמל לי מתל מא עמלתה אנא פי מאלך
 20. פי מא וגהתה אליך. ווגהת דלך אללולו פגעלת פיה אסתקצי פחתי אש יכון לו אכדת
 21. מא יטלע פי רבעה מן אלפצל וקד חצל לך רבח עלי ידיי קריב מן ללדינר (!) דינאר
 22. ולם יכן לי פי כל דלך נפע ואנמא טמעת במא תעמלה מעי וחתי לו וגהת מא לי ענדך
 23. וכאן לי ענדי אלפין דינ כאן נעקלהא עליך אליס כאן תצל אליך פי אלבחר עלי מא תרידה
 24. וכאן ננתפע פי מאלי כמא אנתפעת אנת וכיף ועאיד באללה לו צאפר מאלך תאניה
 25. ודכל פי חסאב[י] כיף נכונו מעך ואללה תב ותע עלם ניאתנא והו יכאפי כל אנסאן עלי נייתה
 26. ואעטם מא עלי קלבי אחתבאסך לבן יזדאד וסלאמה כתן פריג במא סאלתך תדפע
 27. אליהם או תעטיהם בהא מתאע כמא רסמת אלא אחת/ב/ס(ב)ת להם בהא והי ענדי סלף
 28. ועאד מאלך באלאנדלס פגאת כתבהם באל לאימה לכל אחד וצאר ערצי מבאח פלו
 29. ועדתהם בהא או קלת אוצא לכם לכאן יצברו ונכפא מונת אללאימה ואתצל בי מן
 30. אצחאבנא אלמגארבה מא סמעו מן אבו אלכיר בן ברהון ענך אן כתבת אליך וסאלתך
 31. אן תגעלני מוצע בן אלמגאני ואנא פמא ארדת דלך ולא נקום בה ומא אנא מחתאג
 32. לדלך ואנמא נחתאג לגאהך ופי שי נוגהה יעמל לי פיה כמא נעמלה אנא אנמא קלת
 33. מא כאנת לך מן חאגה תכלפניהא עוץ מא נכלפך מן חואיגי ואעוד באללה אן נתכלף ?
 34. לאחד חאגה או נכאלטה יכן אכראי הכדא פיפעל פי ופי ערצי מתל הדא אלגיר ואגב
 35. ודון אן נחבס לאחד כרו או יטאלבני בשי וקד כנת וקפת לפרח אלפאסי פי באקי
 36. אלבקם עלי אן נאכדה ונבעתה ללאנדלס [.....ע]מאלת עמול עלי אני נלתזם אחראיות
 37. וכל קנטאר יב דינ בחצרה גמאעה מן אצח[אבנא] ואנת מכייר עלי וכל דלך לחקך
 38. פלם יפעל פרח וללה אלחמד אלדי לם יתם דלך כנת תעמל פי מתל מא פעלת
 39. ובאללה יאסידי לקד כאן יחצל פיה אכתר מא חצל פי אלאול לאן אלבקם אביע לי אלסנה
 40. קכה דינ מא אשתריתה קקסה דרה באלקירואן ועלם אללה נייתי ולם יטיל שגבי
 41. פי מא לא נפע לי פיה ותדכר יאסידי פי כתאבך לי אן חסנת מעאמלתך וגה אליך
 42. ואנא גיר מחתאג למא יצל אלי מנך [ולא מן] גירך פפצל אללה תעאלי עלי כתיר
 43. ומעאמלתי פאנת תערפהא ואנמא כאן קצדי ננתפע בגאהך פי מא נוגהה אליך
 44. ונכדמך אנא פי מא תבעת בה חסב מא יצלח בלא נפע לי

Translation

page b

 1. ובעד יאסידי פמא אשך אנך תעמל פי שיי חסב מא ישבה מתלך ואנא
 2. ואתק בגמילך ודיאנתך ולו כאן [....] .... באקי מאלך חאטרא ענדי מן כאצת
 3. לכנת נבעת באקי מאלך מע אלק דינ עלי אלכמאל חתי נסתופי מן אלחריר
 4. ולא נחבס לך חבה פצה ולו ועאיד באללה ודאר עלי מאלך דאיר פי אלבחר או
 5. פי אלבר כדא כאן תחבס מאלי או כאן יגוז לך ופי דיאנתך שי מן דלך לכן אללה
 6. תב ותעאלי תפצל באלסלאמה וסתר וארגו יאמולאי וסידי אנך דפעת לסלאמה
 7. ובן יזדאד סלמהמא אללה מא רסמתה וכדלך יאסיידי תחסב חסאבי כמא
 8. חסבת לך באלופא ואלכמאל בחצרת [גמא]עה מן אצחאבנא ותדפע לסלאמה ובן
 9. יזדאד פאן בקי שי נזן באופר תגארה ואן בקי לי שי כדלך ואן כאן יאמולאי מא
 10. כאן יגיז דלך אלא תוגה כאן מאלי לאנה סבק מאלך >לם< ננתפע פיה בשי וסימא נפקה
 11. גאזת עלי ואכראג ומאלך אנת וצל אליך עלי חסבה ולמא קראת כתאבך
 12. פי אמר אללולו לם נמצי למוסי ולא כלמתה פיה אצלא למא לם תרא אן ננתפעו
 13. עלי ידיך בעשרה דנניר כמא אנתפעת עלי ידינא י מתלהא ודכרת אנך
 14. אמתנעת תוגה אלי לכאצתך למא אסית מעך אלמעאמלה ואנא יאסידי מא
 15. אצבת מאלי נציב מא לגירי או נרידה ובחמד אללה פמא ישתכי אחד מנא
 16. אלא כתרה אלרבח ואלנפע ונחן פמא ננתפעו ובאלגמלה פלא תסתבד
 17. אן תדפע לסלאמה ובן יזדאד מא להמא ולו אנך תסלפהא לי וכיף ואנת תדפעהא
 18. מן מאלי וארגו אן מאלי פי אלקאפל[ה] באלקרב מני מע כתבך ולא תעוקני
 19. כמא ילזם פי אלדין ואלמרווה כמא נפעלה אנא מן אלכדמה וחסן אלנייה
 20. ואללה יבדל אלאוקאת במא הו כיר ומא אגסר נקול לך מן
 21. חאגה תבעת נקום לך פיהא כוף אן תקול עני אן סאלתך תגעלני מוצע
 22. בן אלמגאני ואנא מסתגני ען דלך קל[י]ל[נא] פי אלגרב מתל כתירכם אנתם
 23. ובעד פאנא כאדמא לך פי מא תבעת בה פי מא יכצך פאידה בלא נפעא לי
 24. ואנא ואללה יאמולאי סאר בדלך ואללה אלעאלם ודכרת אנך דפעת ליצחק בן
 25. עלאן דינ ואנא חאסבת בן אלוקאף באלכל ולו כאן חאטר לגא כתאבה בדלך עלי כאצה
 26. נפס סידי אלשיך אפצל אלסלאם וולדיך הלל ובנימין חרסהמא אללה ווקאהמא
 27. אפצל אלסלאם

margin

 1. וקד רפעת לך אלחסאב פי ביע אלחריר ומאונה אולא ואכרא צפה מא כל ואחד ומא אביע
 2. מנה מן אלדפתר בלא אנכסאר עליכם ואללה יכלף מא גאז......ומא תבקא ענד אללואנין לא יוכד
 3. מנהם אבדא ואנת תבחת ען אלחסאב חתי תעלם חקיקתה ושי וקע פיה שך תערפני נכברך בה אן שא אללה

The address (with the letters upside down)The right side

 1. לסידי וריסי אלשיך [אלגליל] אבי אלפרג אטאל אללה בקאה
 2. ואדאם עזה ונעמאה יוסף בן יעקוב בן עוכל ננ
 3. אללה ולייה וחאפטה ונאצרה וראעיה

The left side

 1. מן סמחון בן דאוד בן אלסקלי......מצר א[ן שא אללה]

(in Arabic letters:)

 1. במצר אן שא אללה