Letter: DK 327

Letter DK 327

Input date

In PGP since 1989

Description

Letter from Simḥūn b. Dāwūd ibn al-Siqillī (Qayrawān) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). The letter deals with a conflict between the sender and the recipient over a consignment of brazilwood, which Simḥūn b. Daʿūd sent to Spain against the instructions of Yosef b. ʿAwkal. This caused a delay in payments and a break of contact between the two. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 644.)

Images and transcription

Transcription

 • כתאבי יאשיכי וסידי וריסי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם [עזך] וסלאמתך וציאנתך
 • לז בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה [ואלחמד ללה] כתירא [ען שוק אלי] רויה וגהך אלמבארכה
 • קרב אללה בך אלגמע עלי אחסן אלאחואל ואכמל אלמסראת וצלת כתבך אלסארה ווקפת מנהא
 • [עלי] חסן אחואלך דוומהא אללה לך וזאדך מן כל כיר ותמם נעמה עליך ותדכר יאשיכי וסידי אכדי
 • ללבקם ותוגיהה ללאנדלס ואנא לם נאכדה לנפסי ולם נרבח פיה אלא מא וקע עלי כסארה ואנמא
 • פעלת דלך לדמאמך ענדי ומא תעינני בה בגאהך פי מא בעתת בה אליך לכאצתי וכאן נעתקד
 • אן תאתיני כתבך בכלאף מא כאתבתני בה ומא אוגעת קלבי בה ולם אעלם לדלך סבב רחלך
 • וגהתה פי איאר ורחלי בעתתה אנא אליך פי אול אב ימכן גא רחלך מן אלאנדלס ומר פי שהרין
 • ולו אמכן דלך למא כאן תפעל פי דלך ודכ[רת בכתבך אן] נחמל למא קבלך אל ד קנאטיר כ
 • רטל חריר ואלתלת פיהא ראס מאל לכאצה אכי גיר מא יגב לה פי תלת רבחה מעך
 • ואיצא פאתפק גמיע אלנאס אן אלחריר באלקירואן אביע מן מצר בשרי בדינ ונצ בוזן אלקירואן
 • ולית לו וגהת ובאדרת מא יכצך מנה כמא דכרת לי פאן אכתרה בקי דיון וחסבת עלי
 • נפסי מא וגב לאכי ומא וגב לך באל כמאל ואנא פמא קבצת תמן קנטאר מן סלאמה אל
 • מהדוי אלא קבל כתאבי אליך בח איאם וענד בן אלצבאג באקי ללאן לאני בעתה באלנסייה
 • ואנכסר לי ענד אל לואנין דרה כתירה ולם נרפע עליכם מנהא שיא לאן אכי חאסבני
 • קבל ספרה ואכד חסאבה פהדא כאן גזאי מ[נ]ך בעד הדא וכנת אנפדת אליך פי
 • [[אל]]קאפלה אלסגלמאסין על ידי אבו אלסרור בן ברהון ק דינ עזיזיה גיר רבע וזנתהא
 • מן ענד נפסי ולם //כאן// נקבץ מן תמן אלחריר כרו למקדארך ענדי וגלאלתך ומנזלתך פי
 • אלפצל ואלדיאנה ולם נריד מנך שי סוי תעמל לי מתל מא עמלתה אנא פי מאלך
 • פי מא וגהתה אליך. ווגהת דלך אללולו פגעלת פיה אסתקצי פחתי אש יכון לו אכדת
 • מא יטלע פי רבעה מן אלפצל וקד חצל לך רבח עלי ידיי קריב מן ללדינר (!) דינאר
 • ולם יכן לי פי כל דלך נפע ואנמא טמעת במא תעמלה מעי וחתי לו וגהת מא לי ענדך
 • וכאן לי ענדי אלפין דינ כאן נעקלהא עליך אליס כאן תצל אליך פי אלבחר עלי מא תרידה
 • וכאן ננתפע פי מאלי כמא אנתפעת אנת וכיף ועאיד באללה לו צאפר מאלך תאניה
 • ודכל פי חסאב[י] כיף נכונו מעך ואללה תב ותע עלם ניאתנא והו יכאפי כל אנסאן עלי נייתה
 • ואעטם מא עלי קלבי אחתבאסך לבן יזדאד וסלאמה כתן פריג במא סאלתך תדפע
 • אליהם או תעטיהם בהא מתאע כמא רסמת אלא אחת/ב/ס(ב)ת להם בהא והי ענדי סלף
 • ועאד מאלך באלאנדלס פגאת כתבהם באל לאימה לכל אחד וצאר ערצי מבאח פלו
 • ועדתהם בהא או קלת אוצא לכם לכאן יצברו ונכפא מונת אללאימה ואתצל בי מן
 • אצחאבנא אלמגארבה מא סמעו מן אבו אלכיר בן ברהון ענך אן כתבת אליך וסאלתך
 • אן תגעלני מוצע בן אלמגאני ואנא פמא ארדת דלך ולא נקום בה ומא אנא מחתאג
 • לדלך ואנמא נחתאג לגאהך ופי שי נוגהה יעמל לי פיה כמא נעמלה אנא אנמא קלת
 • מא כאנת לך מן חאגה תכלפניהא עוץ מא נכלפך מן חואיגי ואעוד באללה אן נתכלף ?
 • לאחד חאגה או נכאלטה יכן אכראי הכדא פיפעל פי ופי ערצי מתל הדא אלגיר ואגב
 • ודון אן נחבס לאחד כרו או יטאלבני בשי וקד כנת וקפת לפרח אלפאסי פי באקי
 • אלבקם עלי אן נאכדה ונבעתה ללאנדלס [.....ע]מאלת עמול עלי אני נלתזם אחראיות
 • וכל קנטאר יב דינ בחצרה גמאעה מן אצח[אבנא] ואנת מכייר עלי וכל דלך לחקך
 • פלם יפעל פרח וללה אלחמד אלדי לם יתם דלך כנת תעמל פי מתל מא פעלת
 • ובאללה יאסידי לקד כאן יחצל פיה אכתר מא חצל פי אלאול לאן אלבקם אביע לי אלסנה
 • קכה דינ מא אשתריתה קקסה דרה באלקירואן ועלם אללה נייתי ולם יטיל שגבי
 • פי מא לא נפע לי פיה ותדכר יאסידי פי כתאבך לי אן חסנת מעאמלתך וגה אליך
 • ואנא גיר מחתאג למא יצל אלי מנך [ולא מן] גירך פפצל אללה תעאלי עלי כתיר
 • ומעאמלתי פאנת תערפהא ואנמא כאן קצדי ננתפע בגאהך פי מא נוגהה אליך
 • ונכדמך אנא פי מא תבעת בה חסב מא יצלח בלא נפע לי

page b

 • ובעד יאסידי פמא אשך אנך תעמל פי שיי חסב מא ישבה מתלך ואנא
 • ואתק בגמילך ודיאנתך ולו כאן [....] .... באקי מאלך חאטרא ענדי מן כאצת
 • לכנת נבעת באקי מאלך מע אלק דינ עלי אלכמאל חתי נסתופי מן אלחריר
 • ולא נחבס לך חבה פצה ולו ועאיד באללה ודאר עלי מאלך דאיר פי אלבחר או
 • פי אלבר כדא כאן תחבס מאלי או כאן יגוז לך ופי דיאנתך שי מן דלך לכן אללה
 • תב ותעאלי תפצל באלסלאמה וסתר וארגו יאמולאי וסידי אנך דפעת לסלאמה
 • ובן יזדאד סלמהמא אללה מא רסמתה וכדלך יאסיידי תחסב חסאבי כמא
 • חסבת לך באלופא ואלכמאל בחצרת [גמא]עה מן אצחאבנא ותדפע לסלאמה ובן
 • יזדאד פאן בקי שי נזן באופר תגארה ואן בקי לי שי כדלך ואן כאן יאמולאי מא
 • כאן יגיז דלך אלא תוגה כאן מאלי לאנה סבק מאלך >לם< ננתפע פיה בשי וסימא נפקה
 • גאזת עלי ואכראג ומאלך אנת וצל אליך עלי חסבה ולמא קראת כתאבך
 • פי אמר אללולו לם נמצי למוסי ולא כלמתה פיה אצלא למא לם תרא אן ננתפעו
 • עלי ידיך בעשרה דנניר כמא אנתפעת עלי ידינא י מתלהא ודכרת אנך
 • אמתנעת תוגה אלי לכאצתך למא אסית מעך אלמעאמלה ואנא יאסידי מא
 • אצבת מאלי נציב מא לגירי או נרידה ובחמד אללה פמא ישתכי אחד מנא
 • אלא כתרה אלרבח ואלנפע ונחן פמא ננתפעו ובאלגמלה פלא תסתבד
 • אן תדפע לסלאמה ובן יזדאד מא להמא ולו אנך תסלפהא לי וכיף ואנת תדפעהא
 • מן מאלי וארגו אן מאלי פי אלקאפל[ה] באלקרב מני מע כתבך ולא תעוקני
 • כמא ילזם פי אלדין ואלמרווה כמא נפעלה אנא מן אלכדמה וחסן אלנייה
 • ואללה יבדל אלאוקאת במא הו כיר ומא אגסר נקול לך מן
 • חאגה תבעת נקום לך פיהא כוף אן תקול עני אן סאלתך תגעלני מוצע
 • בן אלמגאני ואנא מסתגני ען דלך קל[י]ל[נא] פי אלגרב מתל כתירכם אנתם
 • ובעד פאנא כאדמא לך פי מא תבעת בה פי מא יכצך פאידה בלא נפעא לי
 • ואנא ואללה יאמולאי סאר בדלך ואללה אלעאלם ודכרת אנך דפעת ליצחק בן
 • עלאן דינ ואנא חאסבת בן אלוקאף באלכל ולו כאן חאטר לגא כתאבה בדלך עלי כאצה
 • נפס סידי אלשיך אפצל אלסלאם וולדיך הלל ובנימין חרסהמא אללה ווקאהמא
 • אפצל אלסלאם

margin

 • וקד רפעת לך אלחסאב פי ביע אלחריר ומאונה אולא ואכרא צפה מא כל ואחד ומא אביע
 • מנה מן אלדפתר בלא אנכסאר עליכם ואללה יכלף מא גאז......ומא תבקא ענד אללואנין לא יוכד
 • מנהם אבדא ואנת תבחת ען אלחסאב חתי תעלם חקיקתה ושי וקע פיה שך תערפני נכברך בה אן שא אללה

The address (with the letters upside down)The right side

 • לסידי וריסי אלשיך [אלגליל] אבי אלפרג אטאל אללה בקאה
 • ואדאם עזה ונעמאה יוסף בן יעקוב בן עוכל ננ
 • אללה ולייה וחאפטה ונאצרה וראעיה

The left side

 • מן סמחון בן דאוד בן אלסקלי......מצר א[ן שא אללה]

(in Arabic letters:)

 • במצר אן שא אללה