Literary text: Bodl. MS heb. e 76/50

Literary text Bodl. MS heb. e 76/50

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

Poem by Yosef Abitur, sent to the community of Andalusia from the place of his exile.

Images and transcription

Transcription

recto

 • בשם אל רס[אלה] רבי יוסף בן שטנאש רוח יי' תניחנו לאהל אנדלוס
 • [א]ם בעת צרה ידי קצרה ולאלהים אקרא ושם היה ייי/י/
 • עלי . . . אלהים ילוני חיים הנה ימים באים נאום ייי/י/
 • מתי בר . . . . וא[ו]תי שנאתם ולי גירשתם וחכיתי לייי/י/
 • . . . . . יחד ועלי התקבצתם כאחד ונתתם . . . . . [תשיב] להם גמול ייי/י/
 • . . . . . . . ואמרתי ל[נפ]שי . . . . . . . . ייי/י/
 • . . . . . כלכם ב[ינ]י ובינ[יכ]ם ישפוט ייי/י/
 • . . . . . ת עלי . . גזירות קשות [ב]או . . . . . . . [ייי/י/]
 • . . . . . לפני אלוה אילותי והיא בעזרתי . . . [השב גמו]לם ייי/י/
 • אלנואב מן בן קלימא
 • . . . . . [תה] וממנום ביד זדים מסרתה ולע[ש]ות הרע [בחרתה] . . . . ייי/י/
 • ולשון רע סיפרתה ביד . . אותם [מסרתה] ורשע נמתה ודיברתה על חלק ייי/י/
 • סטו [ע]שיתה [וישר] העויתה כל זאת עשיתה ונמתה אין רוא[ה ייי/י/]
 • . . . . שרתה כאחר ונחשבתה כמו זר ונמתה ב . . . . . דבר ייי/י/
 • בידך היו עלי . . . . וקיבלת[ה] שוח[ד] . . . . ביאים אש . . . . . . . [ייי/י/]
 • [ודברי] תורה עברתה ומאחרי ייי/י/ סרתה . . . . . . . [י]יי/י/