Letter: T-S 12.793

Letter T-S 12.793

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Letter from Salāma b. Nissim b. Isḥāq al-Barqi, from Busir, to Nahray b. Nissim, Fustat, around 1053. The writer is in Busir for the business of Nahray and the Tahirti family, especially Barhun b. Musa ha-Tahirti and Marduk b. Musa. He needs to buy flax in the villages, as well as wheat. They had instructed him how and what to buy. He complains about the quality of the dinars that they gave him. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #640) VMR

T-S 12.793 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Universiṭat Tel Aviv, Miśrad ha-biṭaḥon, ha-Hotsaʼah le-or, 1997), vol. 4.

recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי ואלעזיז עלי אטאל אללה [בקא]ך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך

 2. מן בוציר ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליך שדיד קרב אללה אלא[גתמ]אע בך עלי אפצל אל

 3. אחואל ואתם אלאמאל במנה וכרמה פאנה עלי מא ישא קדיר       וצל כתאבך ווקפת עלי

 4. מא דלני מן חסן סלאמתך ועאפיתך אדאמה אללה לך וצרני ישהד אללה דלך כתיר ודכרת

 5. ורודך מן אלקדס אלמעמור ווצולך אלי מצר ואגתמאעך בסידי אבי אסחק ברהון פלא

 6. זלת ואנת באר תקי אסל אללה תעאלי אן יגעלה חג מקבול וישהדך ואיאנא

 7. בעמראנה תם וחק אבי אסתצרת לוצולך סריע לעלמי אנך כביר באחואל

 8. בוציר ואקעד בהא מן אלשיך אבי אסחק וקד תקדמת אליה כתבי מרה בעד

 9. מרה ואנא אערפה באחואל אלבלד ומא הו עליה מן גלא אלאסעאר וכתרה אלטלב

 10. [עליה] ותקעדהם פי אלביע ואנהם לא יאכדו אלא אלדנא אלגיאד נקד אלשהואת [ומא]

 11. וקד וגה מעי דנ ליס הי באבה אלצעאליך ולא אלצנאע אלא מזארע או צאחב

 12. וסיה כבירה תם אני קרית תדכרתך ווקפת עלי מא רסמתה פנצרת אורא לם

 13. תפסח לי פי אלשרי מן כתאן אלמזארעין ולא אלגריב אלמקארב פאמתתלת דלך [לאבלג]

 14. מראדך ושהותך ולם נשתרי אלא מא סתקף עליה אן שא אללה וחסבך אן א[   ]

 15. לי פי בוציר עדה איאם אשתרית האדה אלכטר אליסיר ולו ארדת אן אשתרי בי[ה]

 16. פי יומין לקדרת לאכני חסנת אלנצר ופעלת מא ארגו מן אללה פיה חסן אל

 17. תופיק וחרצת גהדי וטאקתי פי תצריף אלדנ אלדי כאנת מעי אלא מא פאקתני

 18. פיה אלטאקה וגלבת פיה פהו באקי אלי אן תצל אלדנ פתחמל בעצהא בעץ

 19. פתערפני פי כתבך אלדי בדא מן אלכתאן וכם ענד כל ואחד מן אלוזן וקד וקפת על[י]

 20. תדכרתך במצר פראית       ענד אלכאל קק נקי וענד אבן מכי קק וס נקי וקאל הו

 21. קק ונ רטל תם דכרת אן ענד אבן בנדקה קק וס נקי קאל מא לה ענדי סיוא קק

 22. וקד אסתופית מן אברהם אלשפאף אלדינ אלדי לך ענדה קבצת ביה כה רטל נקי

 23. ואסתופית מן אלכאל ולי ענדה כסר אכדה מני נסתופיה פי האדה אליומין ואבן

 24. בנדקה בקי לי ענדה מן אלקק אלדי דכר הו לא רטל נסתופיהא גדא או בעדה

 25. ואמא בשר דכרת אן לך ענדה דינ וקד טאלבתה ולאזמתה פקאל אן אלמעל[ם]

 26. ידרי מא כאן ביננא וגינא ללמעלם וקאל אן אבו יחיה אשהדני עלי רוח[י]

 27. אן ליס לה ענד בשר חבה ומן דלך אליום לם תקע עיני עליה ואמ[א]

 28. עלל צבי קאסם פדכלת עלי כתאנה ואשתרית מנה פלמא אן גית ענד

 29. אלמיזאן פתחת לה גמיע מא כאן מעי מן אלדנ פקאל ואללה מא יעמל

 30. לי מן האדה אלדנ דין ואחד פחרצת בה וגהדת פקאל לי ואללה מא נאכד

 31. אלא מסתנצריה פקמת וכליתה וכאן מן שהותי ומא פי ידי חילה וח[ק]

 32. אבי יאסידי לקד כרג מן דארי אלכתאן מרה ומרה לסבב אלנקד וברכא[ת]

 33. בן מכי חמל לי אול דפעה לך קנ אכדה[א]

recto - right margin

 1. פגאב לי

 2. תאני

 3. דפעה קנ

 4. יסוא ד דנ

 5. פראית חצרה

 6. אן נאכד מנה

 7. שין בד ונצף

 8. יסוא ד פמא

 9. טאב עלי קלבי

 10. אן ננגבן אלא

 11. פכרתה עליה

 12. ומר ביננא

 13. כטאב כתיר

 14. פאסתקצא אל

 15. חאל עלי אנה

 16. יגיב חבוב מן

 17. אלסחרא וינפץ

 18. ויום כתאבי

 19. אליך מצית אליה

 20. פקאל תגי יום

 21. אלגמעה

 22. תתזן מא

 23. כאן לך

recto - top margin

 1. ואמא

 2. סער אל

 3. כתאן

 4. אל[ ]

 5. ואחיל

 6. אנא

 7. פיה

 8. בד דנא

T-S 12.793 1v

1v

verso

 1. ואמא מא דכרתה מן כתאן אלכאל אנה גאלי פמא גאזני גלאה לאכני

 2. תגבנת מן אגל גודתה ונקאה וגירי יטלב מנה בהאדא אלסער אלדי אנא

 3. מעה עליה פלא יציב ומא אנא ממן יוצא ולו אתכלת עלי קאסם חתי

 4. אן ישתרי לי או יפצלני למא כנת עלי שי ואללה מא נרא שין לי פיה

 5. צלאח ונדארי פיה אכי וקד אתקאתלת מע אבן אלקנדיה פי יומי האדה

 6. עלי ג רזם קתאל מא סמע במתלה ובלגתה אלי גאיה וכל דלך חתי

 7. לא יפותני שין נראה צאלח ואמא אלגריב אלדי קלת לי אדא וקע שי גיד אשתר[יה]

 8. פקד אשתרית מן בית עלי צבי קאסם קק אלא ח ארטאל נקי וזנת פיהא ו דנ

 9. אלא י קר צנגה בעד אן קלת לה אכתלק עלי ואסתכרת דועאי ומא נדכל

 10. פי אלמכזן רזמה ולא פצלה חתי נקלבהא ונפתחהא ונפתשהא פאן ראיתהא גיד[ה]

 11. רקעתהא ודכלתהא בחסאב וכתאב ואשתרית איצא גריב מן טנסא סער ג דנ ורב[ע]

 12. אלקנטאר גא וזנה ק ורבע נקי אלתמן ד דנ אלא קיר צנגה דפעת לה פי אלחמלה

 13. דרהם עדד קימה דינ וקיר לו ונצף ואנא מגתהד אלא נדכל עלי פי דינ

 14. עארץ ולא פי ערצי נקיצה וארגו אן כתבת בדלך ואמא אלשש פארגו

 15. אנהם אדא אחתאגו ישתריוה ואמא קד כאטבנאהם עליה פמא ראית

 16. מנהם מסאעדה ואמא אלדי אנפדת סידי אבי אסחק ברהון הי ארגא מן אלד[י]

 17. לך והם יאכדוה ומא מנעהם ען אכדה אלא אן צרור צבי דאף אלחרי[ר]

 18. וצל אלי הון והו יתכשף עליהם פמא יקדרו [א]ן יסתתרו בשי והו ינתצר תצל

 19. אליה מכאתבה דאר אלחריר במא יפעלה וקד ערפת לסידי אבי אסחק ב[רהון]

 20. אני בעת לה אלי אנטאע מן יום אלסוק אלי יום אלסוק כל ואחד בי דר[אהם]

 21. ולו כאן מע גמלה אלדראהם ה דנא או סתה לאצרפתהא פי כתאן ואמא

 22. וחדהא עלי גהתהא מא נ[   ]י [אן נא]כד לך קד צל אלצואב ען דוי אלאלבאב

 23. חית כאן מן שהות סידי אבי אסחק ברהון אן יעאמל מרדוך בגמיל ויזדו אליה

 24. פאיד[ה] יחסן לה אלנקרה ויביעהא חתי נתמכן בהא מן אלתפתרה ואלסמאח[ה]

 25. ואלמכתארה אלא וגה צרה וזנהא יט דינ מנהא ז גיאד ואלבקיה כלה מכאס[רה]

 26. ורבאעיה וקד כאן אשתרית [ל]ה עדל משדוד אלא ח ארטאל ווזנת תמנה [אלצ]

 27. מא וצלת ביה אלי אלדאר חתי רד אלי אלדנ קאל מא מן הולאי ואחד ימשי

 28. עני פטירת עסי ולעל פמא טרת חילה ד[פעתה] אליה בתמנה ומא

 29. האדה תגארה ומא פי כל אלאשיא תנפע אלחצאקה אל[ ]

verso - right margin

 1. אלי [ ]

 2. חמל כתאבה

 3. כמא פי אל[ ]

 4. ואנא מתכל עליכם

 5. פי אמר אלשט[ר]

 6. פאן אלחאגה אליה

 7. מאסה

 8. יכון [ ] ארטאל

 9. אסוד(?) כל ש[ ]

 10. ואלבקיה אלואן

Image Permissions Statement
 • T-S 12.793: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.