Letter: Bodl. MS heb. f 34/45 + Bodl. MS heb. f 34/44 + Bodl. MS heb. f 34/46

Letter Bodl. MS heb. f 34/45 + Bodl. MS heb. f 34/44 + Bodl. MS heb. f 34/46

Tags

Description

Copy of a letter from Shemuel Gaon b. Hofni to the community in Fez. The beginning of the 11th century, handwriting of Sahlan b. Avraham. Mentions tragic events that took place in Fez, including killing of community members and destroying of the synagogue. The writer sends his deep condolences. The letter was probably sent from Baghdad through Fustat and Sahlan copied parts of it. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #51) VMR

Bodl. MS heb. f 34/45 45 recto

45 recto

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Bodl. MS heb. f 34/45 45 recto

 1.         ישאו אחינו ש ממנו ומן יש סופר היש 
 2. בחורנו המהיר בתו יומן ר> הסדרים ור> המדרש 
 3. והפרקים והסיומין והסיעות ומן האלופ והחכמ ובני 
 4. הגאונים והשופט והתנ> והתלמיד והסופ כי אנחנו 
 5. בחסד אלהינו חונים ולפניו מתחננים ובצלו מתלוננים 
 6.        ואכן באה שמועתכם ויחרד לבבנו ויתר ממקומו 
 7. ותבך עינינו ולבבותינו על הרס מקדשנו ועל הרג 
 8. בני עמינו ועל המורע לבחורנו ואל אלהינו נדרוש 
 9. להרוג הורגיהם להרע להם ולהכות בדבר מכיהם 
 10. ככ הכמכת מכהו הכ וג ומלפניו נבקש לנחם 
 11. אותנו ואתכם להטיב לכם ולהפוך לששון 
 12. אבליכם ולשמח לבבותיכם מיגונכם כאש אמ 
 13. אז תשמח בתולה במחול וג ולפניו נהלל ואותו 
 14. נודה על הרעה כעל הטובה ונזמר לשמו על 
 15. כל מדותיו כל חסד ומשפט אשירה וג 
 16.         ומודיעים כי אף עלפי שיצירת בני האדם 
 17. בעולם הזה בחסד ובצדקה ככ כי אמרתי 
 18. עולם חסד יבנה וגו אכן הם מנוסים ובחונים 
 19. בעולם הזה בכמה נסיונות וכמה בחינות
 20. ואף עלפי שיוצרנו יתברך לעד בוחן לבות 
 21. וכליות ויודע כל הנסתרות והנעלמות ככ יגמר

Translation

Bodl. MS heb. f 34/45 45 verso

45 verso

Bodl. MS heb. f 34/45 45 verso

 1. נא רע רשעים וג          ורוב הנסיונות אשר ינסה אלהינו 
 2. ב/ה\ם ינסה בם צדיקים וחסידים ואוהבים ככת 
 3. בנסיון הצדיקים יי צדיק יבחן ורשע וג וכתוב 
 4. בנסיון החסידים וללוי אמ תמיך ואוריך וג 
 5. וכת בנסיון אוהבי יי כי את אשר יאהב י יוכיח 
 6.       והענין הזה נלמד ממשה רבינו שאמר 
 7. וידעת עם לבבך כי כאש וג ולכן אמ שלמה 
 8. יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך והזהיר 
 9. אותנו לבלתי מאוס במוסר אלהינו ככ מוסר 
 10. י בני אל תמאס וג כי הוא האב לכל ישראל 
 11. ככ כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וג 
 12. ואנחנו יודעים כי אלהינו יתברך שמו נסה את 
 13. אברהם בעקידת יצחק בנו כל ויהי אחר
 14. הדברים האלה והאלהים נסה וג ויאמר קח נא וג 
 15.      ותחלת נסיונות אלהינו את ישראל במצות 
 16. אשר צום לטוב להם כל ועתה יש מה יי 
 17. אלהיך שאל מעמך וג לשמר את מצות יי 
 18. ו> חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך 
 19.      והנסיון השני כי הוליכם במדבר ארבעים 
 20. שנה לנסותם ככ וזכרת את כל הדרך וג 

Bodl. MS heb. f 34/44 44 recto

44 recto

Bodl. MS heb. f 34/44 44 verso

44 verso

Bodl. MS heb. f 34/44 44 verso

 1. שמואל הכהן ראש היש שלג בן חפני הראש אב היש ש 
 2. בן כהן צדק ו> הישיבה שלגולה בן יוסף הנגיד נזר היש ש 
 3. אל העדה הקדושה הדומה לאבן הראשה 
 4. המאירה בעשישה ובגדול נר נברשה הממהרת 
 5. וחשה לקיים מצות ולא בוששה בלא כלמה 
 6. ולא בושה הקהלה המהוללת והיא בכל יופי ונואי 
 7. נכללת היא עדת אלהינו וסגולתו ולאומו וקהלתו 
 8. החונה במדינה הגדולה היא מדינת פאס הישנה 
 9. מקום התורה וגרן החכמה ויקב התעודה 
 10. המנדדים שנה לדרוש תורת י המדושנה 
 11. באפם כלם ובשנה        ישמר י נפשותם 
 12. וייסד אשיותם ויישב רשיותם ויעמיד זרעם 
 13. ושמותם כאשר הבטיח כי כאשר השמים 
 14. החדשים וג וי יגביר אותם ויעביר צרותם 
 15. ויערך נרותם ויבן חצרותם ככ ובנו ממך 
 16. חרבות עולם וג                שקטי שלומות רעוז 
 17. ותעצומות והסרת עגמות וזקיפת קומות 
 18. בהשכל וחכמות ותוספת מזמות ויתר אופני 
 19. הברכות יהיו לכם אחינו זקינינו חכמינו נבוננו
 20. מאת מגננו ולכל קרוביכם ונלויכם להושיבכם 
 21. בטח ולהשקיטכם מימי רע ככ אשרי הגבר וג 

Bodl. MS heb. f 34/46 46 recto

46 recto

Bodl. MS heb. f 34/46 46 recto

 1. והנסיון השלישי כי הוליכם במקום נחשים 
 2. ועקרבים וצמאון ואף כי הציל הצדיקים 
 3. מהם והרום מצמאם ככ המוליכך במדבר 
 4. הגדול והנורא וג והמאכילך מן במדבר וג 
 5.      והנסיון הרביעי כי עינָם והרעיבם ואחרי 
 6. כן השביעם ככת ויענך וירעיבך וי>> המן וג 
 7.     והנסיון החמישי כי הניח גוים בארצם 
 8. לנסותם ככ ואלה הגוים אשר הניח י לנסות 
 9. בם > יש וג        והנסיון הששי כי נסה אלהינו 
 10. את עמו בשעבוד המלכיות ככ כי בחנתנו 
 11. אלהים צרפתנו כצרף כסף ולכן אמ דויד 
 12. המלך בחנת לבי פקדת לילה וג     והנסיון
 13.  השביעי כי נסה אלהינו את עמו בגלותם 
 14. את עמו בגלותס(!) בעוני ודלות ככ הנה 
 15. צרפתיך ולא בכסף וג     והנסיון התשיעי 
 16. והעשירי כי יבחון אלהינו את המשכילים 
 17. בארבעה אופני הרעות והם חרב ולהבה 
 18. ושבי ובזה ככ ומשכילי עם יבינו לרבים 
 19. ונכשלו בחרב ובלהבה בשבי ובבזה ימים

Bodl. MS heb. f 34/46 46 verso

46 verso

Bodl. MS heb. f 34/46 46 verso

 1. ואלה הם עשרה הזקנים הרוגי מלכות כי [[הם]] היו
 2. בחונים ומנוסים בהריגתם על קידוש השם 
 3. ככ ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם וג 
 4.     ואלה המשכילים אשר יהרגו על קידוש
 5. השם הם אשר יזהירו כרקיע וככוכבים 
 6. ככ והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וג 
 7. ולכן נקראו צאן ההרגה ככ כה אמ יי אלהי 
 8. רעה צאן ההרגה אשר קניהן יהרגו ולא 
 9. יאשמו וג              ובאמת נאמר כי [[שני]] 
 10. ההרוגים יהרגו על שני פנים האופן הראש 
 11. הצדיקים הנהרגים על קידוש השם ובהם 
 12. נאמ כי עליך הורגנו כל היום וג 
 13. והאופן השני הנהרגים בעונותם ככ בחרב 
 14. יפלו כל חטאי עמי           ואוי ואבוי על 
 15. השופך דם נקי ככ גם בכנפיך נמצאו דם 
 16. נפשות אביונים וג כי יי דורש דמם
 17. ככ כי דורש דמים אותם זכר וג ואף
 18. כי ידרוש דם הנהרג ודמי זרעו כאשר 
 19. דרשו רבותינו בפירוש המקרא הזה קול 
 20. דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה
Image Permissions Statement