Letter: Bodl. MS heb. b 12/25

Letter Bodl. MS heb. b 12/25

Tags

Description

November 962. A letter from Neḥemya ha-Kohen, Gaon of Pumbedita, probably to the Babylonian community in Fustat. Asks for financial assistance to the academy. Mentions the death of the writer’s brother Ḥofni, av beit din of the academy. Reflects tensions between different factions within the academy. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 54.) Neḥemya ha-Kohen complains that his former letter had been disregarded, and requests to show honour to his messenger, Shelomo b. ʿEli, known as b. Ṭavnay. (Information from the Bodleian Genizah site). On verso, a different hand identified the writer of the letter and copied a short phrase from the letter.

Bodl. MS heb. b 12/25 25 recto

25 recto

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. [                                                                                                                  יגדיל שלומו] בתדירה [וישרישו בבנים] בני תורה ויצליחו [בכל מיני] סחורה [           ]
 2. [                        ...אסמי שלום ונשבי ברכות ואסמי טובות.....ו]חוסן ישועות ו[ר]חמים אמיצים מן השמים יהיו לכם יקירינו ולזרעיכם
 3. [         ...שאו שלום ממנו ומן טוב בחורנו ומשמואל ויצחק וחיים בני אב] אחינו ומן אלופי הדר ורבי הישיבה וחכמיה וזקיניה ואיתניה ובני גאוניה
 4. [וסופריה וכל תלמידיה] כי בחמלת [אלוהינו] עלינו אנו שלום בגופינו אבל [דואב]ים בנשמתינו כי הוכבד ה[אסון על]ינו באסיפת אב בית דין אחינו רוח יי'י
 5. תניחנו בשנה שעברה בחדש ניסן כי היה הוד הישיבות ונשתומם עולם עלינו ואחריו שבנו ליו[צ]רנו וצידקנו משפטיו והודינו לפניו על כל מידותיו ככת' ח'סד' ומ'ש'פ'ט' >'
 6. אש'יר'ה' לך יי'י א'ז'מר'ה'     ומודיעים אנו כי מידת הראש לדרוש את שלום אחיו ישראל ולשאל עליהם ועל יישוביהם ככת' ש'א'לו ש'לום' יר'ו'ש'ל'ם' יש'ליו' א'ו'הב'יך'    וביותר
 7. על שלום אחיו ורעיו ככת' ל'מ'ע'ן א'ח'י [ור]ע'י א'ד'[בר]ה' נ'א' ש[לום בך] ותמיד אנו משאלים בשלומכם ו[מב]רכים אתכם ונוטרים אהבתכם ומגידים אחותכם וריעותכם למען
 8. לא תשכחנה ולא תזחנה ומעת לעת תצמחנה ותפרחנה ולקיים מאמר הכ'ת ר'ע'ך' ור'ע' א'ב'יך' אל ת'עז'ו'ב'   והיה ראוי עליכם גם אתם להיזהר בזאת כדי שלא תסור האהבה
 9. מבינינו עד עולם   ומרוב אהבתינו לכם עם עוצם הברית אשר בינינו וביניכם שאנחנו כותבים אליכם בכל שנה ומקוים ומיחלים מכם שתזכרו לנו האהבה והברית והידידות
 10. [ותזכו] בנו ובחכמי הישיבה ותשלחו לנו ולהם הנדבות והפסיקות והחומשים כאשר היו עושים אבותיכם זכ' לב' מקדם וגם כעשותכם אתם בימי הנפטר ויעבור קציר ויכלה קיץ
 11. ולא ראינו מכם מאומה ואיננו יודעים בעבור מה עזבתונו ושכחתונו והשלכתונו אחרי גוכם ואינכם מחזיקים בברית גאון אבינו נוחו עדן שכרת את אבותיכם שמה חס ושלום
 12. מאסתונו או געלה נפשכם אותנו שאפילו אינכם משיבים על אגרותינו או שמה יש לכם ספיקה באמיתת שורותינו ובזקנתינו ובגודל משפחתינו עם חכמתינו ויראתינו
 13. מיי'י הלוא ברחמי שמים כל העם גרורים אחרינו ומתנהגים על פינו וכי אין משיב על דברינו ולא פוצה פה ומצפצף כנף לפנינו אילא הכל פה אחד לעזרינו ומשועים
 14. להאריך חיינו כי נשארנו בדורינו זה יתר ראשונים ויתד לאחרונים למה אינכם נוהגים בנו אתם אחינו כמנהג זולתכם ויותר לפי שהיינו סבורים בכם שתהיו לנו לעזרה
 15. ולמחיה כל ימי שנותינו ולא עלתה על לבינו שתכעיסונו ותעציבונו כי מר לנו עזבכם אותנו בשנים שעברו גם הוקשה לנו כי לא השגחתם בנו ולולא כונתינו
 16. לזכותכם עם כובד עול החכמים עלינו לא היינו מטריחים אתכם והיינו מקילים מעליכם ובעבור פרנסת החכמים איננו רשאים להניח לכתוב אליכם ולבקש מחיתם
 17. כי התורה בהם תעמוד וישראל בזכות התורה הן חיין ככת' כי' ה'י'א ח'ייך' וא'ר'ך' י'מי'ך' ועוד כי חיבין אנחנו לגלות אזנכם ולהוכיחכם בכל עת לקיים ה'ו'כ'ח' לח'כם' וי'א'הב'ך'
 18. ואומ' ט'ו'בה' ת'וכ'חת' מ'ג'ול'ה מ'א'ה'ב'ה' מ'ס'ת'ר'ת' ונאמר ו'למ'ו'כ'י'ח'י'ם' י'נ'ע'ם' ו'ע'ליה'ם' ת'ב'ו'א' ב'ר'כ'ו'ת' ט'ו'ב' על המוכיח ועל המתוכח       ואשתקד כתבנו אליכם יקירינו והודענוכם
 19. החידוש שהיה לנו אחרי הנפטר בחזירת כל החכמים אלינו ושבתם לפנינו ושבועתם לנו והשוותם בגאונותינו עם עוצם מנינם וחרה לנו באשר לא החזרתם
 20. התשובה גם החלשתם דעתינו כי לא שלחתם נדבתכם ויי'י יצילכם מאונאתינו     עתה יקירינו בבקשה מכם שתיטיבו דרכיכם עמנו ותפול נא תחינתינו בלבבכם
 21. וחוסו עלינו והביטו בלחצינו ובאלצינו ורחמו על אחיכם בני הישיבה והתבוננו בדלותם וזכו בהם והתנדבו לנו ולהם כנדבת רוחכם וכטובת עינכם גם הכפילו נדבת[כם]
 22. תחת השנים שעברו והוכיחו הקהילות בעבורינו ורצום בעדינו עד שיעשו לנו פסיקות חשובות וישלחום בשמינו עם החומשים הנקבצים אצלכם ויהיה הכל על
 23. ידי בני אהרן שמרם אל ונחמונו בפעם הזאת בהקשיבכם למילינו למען נעביר על כל אשר חלף מן רישולכם ונשמח ונגיל באחרונה ותברככם נפשינו עם נפשות
 24. רבות      והנה שלחנו על יד יקירנו מ'ר' שלמה הזקן החשוב הפקיד שלנו נט' רח' בן מ'ר' עלי זכ' לב' הידוע בבן טבנאי אגרת פתוחה אל הקהילות ועמה כתב נידוי על אודות
 25. שני הנערים הכלבים העזים כחשון ושבירא הרעים התועים עזרו על קריאתם וחזקו העם לעשות ככל הכתוב בהם גם היזהרו בכבוד מ'ר' שלמה פקידנו ויקרוהו
 26. כי הוא ראוי לכל כבוד ויקר וכבר הוא יעצנו לכתוב אליכם מאהבתו לכם     והתרחקו מן המתעים המנודים ואל תקבלו כתבם ואל תפנו אל רהבם ואל תקראו בשמם כי אין טובה
 27. עמם   ושימו דעתכם אלינו ומהרו נדבתכם לפנינו עם התשובה ואל תאחרום      וכל חפץ וצורך ושאלה אשר יהיה לכם פירשום לפנינו כדי שנצוה   ויוקמון כהכין יוצרנו ושלומכם יר[בה]
 28.                                                                                 כסלו שנת ק'ק'ע'ד'

Translation

Bodl. MS heb. b 12/25 25 verso

25 verso

Verso

נחמיה הכהן ראש הישיבה שלגולה בן כהן צדק ראש הישיבה שלגולה

Image Permissions Statement