Letter: Bodl. MS heb. c 28/59

Letter Bodl. MS heb. c 28/59

Tags

Description

Letter from Fustat to Sadoq Ha-Levi b. Levi, head of the Palestinian yeshiva. Ca. 1030

Bodl. MS heb. c 28/59 59 recto

59 recto

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. תנו אדר מלובשי הדר בחורים מכל עדר לאלוה נוראים : עוז ומעוז יתן
 2. אלוה המעוז להוגים בשבוית חכם בעוז במסות ומוראים : לאלהים יוצר כל
 3. יצור אשר הכל בעוזו נצור יודוהו כל אצור ועצור כי הוא משפיל גאים : על
 4. דברי הדורות ומנצחי מעמדות ושבקשה מלותי לעדות חנני בחיק הרואי[ם]
 5. ישראל באשמורתם נצבים לכל תר במשמרתם נכתבים כמין פמליא ערבים
 6. משיקים ונצבאים : גאותו והודו אראלים גאונו יספרו עמודי חדלים גברת[ו]
 7. ועוזו יראו הולכי מצלולים כמו בדלתי נבך נפלאים : ועוזו מי יוכל למלל

ותהלתו

 1. מי ימצא לכלל וגבורתו מי יחכם לפלל בין רמים ונדכאים : בשחקים כל

מע[שי]

 1. פלאים ללא חקר גלויים וחבואים ומתויכים באיחוי וסכור טסים ודאים
 2. רבו מעשיך בוטאים דכתיב מה רבו מעש וג יתברך אדון כל נוצר אשר הפליא
 3. יצוריו לכל ממצר בלא ממר ולא מעצר כי הוא לדל משגב ומבצר אהודהו
 4. אסלדהו אייחדהו מנח[ת] שלום אשא וחיל וזחל אעמסה פני בחיר רם ונשא
 5. אשר בחר בו רועה לעמוסה יאמצהו פעלו עשה ויעטהו הוד לנשא ופניו בכל
 6. עת ישא ויכונן בימיו בית נכון ונשא בקרוב וכן יהי רצון ישא אדונינו

אור

 1. ישראל ופארם ונזרם וכתרם שלום הוא כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו
 2. צדוק הלוי אב בית דין שלכל ישראל הרועה עדר אל המחזק נחלותיו גם
 3. רופא חולותיו החובש שברותיו המבקש אבודותיו המשיב נדוחותיו
 4. בשבעה מיני משטח לגדולים ולקטנים האים ישמע עתירתו וישעה
 5. תחינתו ויענה בקשתו בעד העדר ברצון בן כבוד גדולת קדושת מרנא
 6. ורבנא לוי //הלוי// החסיד בדורו החכם והנבון תנצבה ישכנהו בגן עדן בשבע
 7. כיתות המעולות וכן יהי רצון כתב עבדו ותלמידו זה הכתב בזחל
 8. מאימת יראתו מחכה עבורו בטוב מידתו יזכירו מה שכתב לכבודו
 9. מימים רבים מה שעבר על ראש אדירי ואבירי ר נתן בן ישועה הירושלמי
 10. האים יכתבהו לשלום ולחיים מן קשיון מפעל דאוד בן אלרקי ורוע מעשיו
 11. ועזות מצחו ורעת לבבו וכל הפוך ותגמול ור נתן יוכיחו בלשון אמול בכל
 12. פנים משבר לעזרת משרים דובר וכל מושב יהיה להם עיני ולבי אליהם וזה
 13. האיש דאוד בן אלרקי /ב/עז פנים קשים לא ישמע לקול מלחשים ולא יירא
 14. ולא ייחת מאימת בורא דוק ותחת ועמד על דברו והכעיס לכולנו כמו נאמו
 15. כי לא יראנו את יי והמלך מה יעשה לנו וכמה יוכח בדברים גלוי וסתר והוא
 16. לכל יפת ורע חותר יחשב לכל זימה ועמו עם מרבים תועבותם כמו עם
 17. קרבו כתנור לבם בארבם בארחותם ולכן הודעתי ליקרו כי בן אלרקי תפש
 18. ר נתן שצ יום ה בכניסת ירושלמית בעת התפלה ונשבע עליו שבועות
 19. חמורות בתורה ובנדר כל אשר לו ובראש המלך שלא יניחו להלך אלא
 20. בפירוק כי אמר בן אלרקי לר נתן אתה כתבתה עלי כתב שקר ושוא ויש
 21. בו עדים עדי שקר ולא אניחך ימין ולא שמאל עד שתוציא הכתב והיה

....

Translation

Bodl. MS heb. c 28/59 59 verso

59 verso

verso

 1. יובל בשמחות וגיל להדרת אדונינו כבוד בן כבוד גדולת קדושת
 2. גדולת קדושת מרינו ורבינו צדוק הלוי מרנא ורבנא לוי הלוי
 3. אב בית דין שלכל יהי צורו בעזרו ומכל רע החסיד בדורו תנצבה
 4. ינצרו
Image Permissions Statement