Letter: Bodl. MS heb. c 28/59

Letter Bodl. MS heb. c 28/59

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Fustat to Sadoq Ha-Levi b. Levi, head of the Palestinian yeshiva. Ca. 1030

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • תנו אדר מלובשי הדר בחורים מכל עדר לאלוה נוראים : עוז ומעוז יתן
 • אלוה המעוז להוגים בשבוית חכם בעוז במסות ומוראים : לאלהים יוצר כל
 • יצור אשר הכל בעוזו נצור יודוהו כל אצור ועצור כי הוא משפיל גאים : על
 • דברי הדורות ומנצחי מעמדות ושבקשה מלותי לעדות חנני בחיק הרואי[ם]
 • ישראל באשמורתם נצבים לכל תר במשמרתם נכתבים כמין פמליא ערבים
 • משיקים ונצבאים : גאותו והודו אראלים גאונו יספרו עמודי חדלים גברת[ו]
 • ועוזו יראו הולכי מצלולים כמו בדלתי נבך נפלאים : ועוזו מי יוכל למלל
 • ותהלתו
 • מי ימצא לכלל וגבורתו מי יחכם לפלל בין רמים ונדכאים : בשחקים כל
 • מע[שי]
 • פלאים ללא חקר גלויים וחבואים ומתויכים באיחוי וסכור טסים ודאים
 • רבו מעשיך בוטאים דכתיב מה רבו מעש וג יתברך אדון כל נוצר אשר הפליא
 • יצוריו לכל ממצר בלא ממר ולא מעצר כי הוא לדל משגב ומבצר אהודהו
 • אסלדהו אייחדהו מנח[ת] שלום אשא וחיל וזחל אעמסה פני בחיר רם ונשא
 • אשר בחר בו רועה לעמוסה יאמצהו פעלו עשה ויעטהו הוד לנשא ופניו בכל
 • עת ישא ויכונן בימיו בית נכון ונשא בקרוב וכן יהי רצון ישא אדונינו
 • אור
 • ישראל ופארם ונזרם וכתרם שלום הוא כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו
 • צדוק הלוי אב בית דין שלכל ישראל הרועה עדר אל המחזק נחלותיו גם
 • רופא חולותיו החובש שברותיו המבקש אבודותיו המשיב נדוחותיו
 • בשבעה מיני משטח לגדולים ולקטנים האים ישמע עתירתו וישעה
 • תחינתו ויענה בקשתו בעד העדר ברצון בן כבוד גדולת קדושת מרנא
 • ורבנא לוי //הלוי// החסיד בדורו החכם והנבון תנצבה ישכנהו בגן עדן בשבע
 • כיתות המעולות וכן יהי רצון כתב עבדו ותלמידו זה הכתב בזחל
 • מאימת יראתו מחכה עבורו בטוב מידתו יזכירו מה שכתב לכבודו
 • מימים רבים מה שעבר על ראש אדירי ואבירי ר נתן בן ישועה הירושלמי
 • האים יכתבהו לשלום ולחיים מן קשיון מפעל דאוד בן אלרקי ורוע מעשיו
 • ועזות מצחו ורעת לבבו וכל הפוך ותגמול ור נתן יוכיחו בלשון אמול בכל
 • פנים משבר לעזרת משרים דובר וכל מושב יהיה להם עיני ולבי אליהם וזה
 • האיש דאוד בן אלרקי /ב/עז פנים קשים לא ישמע לקול מלחשים ולא יירא
 • ולא ייחת מאימת בורא דוק ותחת ועמד על דברו והכעיס לכולנו כמו נאמו
 • כי לא יראנו את יי והמלך מה יעשה לנו וכמה יוכח בדברים גלוי וסתר והוא
 • לכל יפת ורע חותר יחשב לכל זימה ועמו עם מרבים תועבותם כמו עם
 • קרבו כתנור לבם בארבם בארחותם ולכן הודעתי ליקרו כי בן אלרקי תפש
 • ר נתן שצ יום ה בכניסת ירושלמית בעת התפלה ונשבע עליו שבועות
 • חמורות בתורה ובנדר כל אשר לו ובראש המלך שלא יניחו להלך אלא
 • בפירוק כי אמר בן אלרקי לר נתן אתה כתבתה עלי כתב שקר ושוא ויש
 • בו עדים עדי שקר ולא אניחך ימין ולא שמאל עד שתוציא הכתב והיה
 • ....

verso

 • יובל בשמחות וגיל להדרת אדונינו כבוד בן כבוד גדולת קדושת
 • גדולת קדושת מרינו ורבינו צדוק הלוי מרנא ורבנא לוי הלוי
 • אב בית דין שלכל יהי צורו בעזרו ומכל רע החסיד בדורו תנצבה
 • ינצרו