Letter: Bodl. MS heb. c 28/16

Letter Bodl. MS heb. c 28/16

Input date

In PGP since 1990

Description

Letter from Natan b. Shemuel to Petahya Ha-Kohen b. Ovadya. Natan complains that his junior school friend has not written to him for a long time. He also conveys his greetings to Petahya's family. Fustat, 1141

Images and transcription

Transcription

(recto)

 • [בש' רח]מ'
 • יקרא נבון הי...ה לו חכמת לקח וירכי לבו מור הרקח ו.ם
 • כי שפתותיו שושנים שמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו השמרים
 • בביתיו בלילות קמו ידידים ויאשרוהו בעברם עליו ועתו עת דודים
 • וייף במאד מאד ברוב דעות תבונותיו ויצלח לעמוד לפני מלכים
 • כעמוד אמצעי בהיכל מלך ישמח לב כהן אמת כי צץ ממטיהו
 • [כ]מוהו ויגמול שקדי יראה וענוה ותהי זאת משכורתו כי יגע ומצא
 • ונידרשנה וזכה לשרת ישינה ולהוציא חדשה מישנה ואם לא שנה
 • כי שנה ושילש שנה אחרי שנה זה כמה שנים הולך חכמים ונבונים
 • והו בן זקונים ירד לפרדס וארה ממגדיו חדשים גם ישנים ויצפנם
 • להלבין שנים לבל להתערב עם שונים ואם ריעיו שונים ומא.. ולא
 • שונים פנים בפנים דיברה עמו מזימה ומליצה חידות לו יפתה
 • במתק שנותיו וגם יוכל בעצתו לקרב ולרחק בלי שוחד בחיק כי אם
 • בחסד לא ימחק ועד לא ירתק חבל הכסף חבלים נפלו לו בנעימים
 • וחבל נמרץ בל ראה ? לנצח בחבלי אדם מושך יש זהב ורב פנינים
 • ומשך ערכו לא אלה אשרי כמוהו ילד ואחלי כמוהו גידל וברוך שזה
 • יצא מחלציו צדיק כתמר הפריח ושה קציר כמו נטע ושגשג ביום
 • נטעו ויזה אור וידועו וזרעו במים רבים זוריע על כל מים כגק מרנא
 • ורבנא פתחיהו הכהן החבר בסנ' גד' ארך האבר משביר שבר לחבוש
 • כל שבר הנסגל מכל עבר ה.ר עם חבר .י.ן והיקר וכיבדו . . .
 • ישגביהו צור מוראו וירגילהו בנס ישועותיו ורחבה ונסכה אהב[ת]ו
 • בלבב כל יודעיו ועד עשות ועד הקימו מזימות לבו באחוותם וריעותם
 • בן מלמדי ושהדי ועידי המחזיק ידי בעודו כגק מרנא ורבנא עובדיהו
 • הכהן המלמד הצדיק זל אם אתלונן על הזמן אשר לא יומן ולא
 • נאמן מיפיר חוק אחוה וגידולה ממציא חלישות ודלדול בחיבת
 • ריעים וחשק מודעים זה מנתו מיום היותו קורא פירוד מדור ואין
 • קצה לקריאתו בוגד ושודד ועליו ניבא עודד ואם לבות צודד
 • הלא צדה ירה וקיר עירה ועבר בים צרה וביבשה רוב ומורא עד
 • הימיר אחותך אתה ריעי ואהובי אשר גידלתך על ברכי ושמתיך
 • כערכי בחיבת אהב ורצון שוכני סנה וזה כמה שנים אחרי אפיסת
 • גאון כל ישראל זקל לא עמדתי לך על כתב ואפילו קריאת שלום על פי
 • אחירים עם אלהים הסיתך ירח מנחה ועם בני האדם אל ימצאו מנוחה

(right-hand margin, reversed)

 • ועליך * הייתי נסמך כ[י] * תהיה לי לעינים * להחוותי *
 • כל דבריך על נכון והמתחדש * בארץ עבור כל הדברים כי *
 • לבי יאמינך ומורש לבתי * ראשית ממונך ואם זמות כמה *
 • למען השב יד כבוצר עלם לנחלה * למי ולמה ועל מה על בלימה *
 • בניתה יסוד והשלח רפסוד * על פני מי ערמותיך שוב *
 • עתה והשב את אחיך חסד * ואמת והגיע כתבך על יד * השר הגדול רב[נא]
 • ברוך איש * המזימה נטרוהי מן שמיא * אל הדרת אדונינו הנגיד *
 • הגדול נגיד ישראל ויה[ודה] * ישמרהו שומר נפשות חסידיו *
 • ופתחתי אותו לפניו וקריתי * אותו כמו שלשה פעמים * למען הודיע שבחך
 • ותהלות * בינותיך בקהל רב ושמחה * היא לקראתו גם ההיו * במושבו . . . *
 • מקומ. . . . .

(top margin)

 • ... איש חמוד * יותר מכל * ........ * יעמ[ד] * כאשר * הש. *
 • ושנס * עד..* ה..דו * השא. * ואם . * גדול
 • |p2

(verso)

 • אל תתמהמה על החפץ ואם גבוה מעל גבוה וראה מה תעשה כי לאורך
 • ימיך לא יפול על ידך כזה המקרה להלוך והחסד אליך ברגליו ולעשות לך נס
 • בשירות חכמים ודי לנבון דבריך מקצת דברי גם לא ידעתי הרפות ידי
 • קהלות הקדש אשר במעטירה אחי וריעי ממני(?) על כמה וכמה כתבים כתבתי אליהם
 • כתבתי ותשובה לא הגיעה אל השר הנכבד רבנא אלעזר אהוב הישיבה וידידה
 • פאר הריעים וכתר השועים ישמרהו אלהינו והו אלשיך אלכרים אבן מנצור
 • גאלב וגם אל השר הנחמד רבנא מנשה הנכבד בן אדוני החבר המעולה זל
 • ולא ידעתי על מה העדירו כתביהם ממני ושכחו אהבת נוער וחיבת
 • אחוה ועליך הדבר לגלות את אזני ולהודיעיני גם להודיעיני דברי
 • שאירי הורתי ואחותי וגדול תהילתם שר חמדתם וחמדת כל בני שכל
 • השר האדיר שר בית ישראל יחי לעד ואיך דברם אל נדון וכל אודותם כי חי יו׳
 • זה שנתים ימים נעדרה שמועתם ממני ולבי טרוד עליהם ודבר אחר לא
 • שאלתיך ולא השאלתיך תחת התפוח עוררתיך ובא[ה]בתך האמרתיך
 • ובריתך הזכרתיך אומר הדרך ואניחך אורך וכל [ה]מאורע בר . . . .
 • .. דבריך וחוזה .. נמצאו ואוכלם [והיו] בפי כדבש למתוק
 • שלשת חמודי בניך מבורך וסעדיה ו[[....]] ויהוסף מנשקים עיניך ומעצמים
 • שלומיך ושלום השמים יופרס עליך ועל כל נלויך ואוהביך והנלוים אליך
 • יגדל לעד מרחשון א[ת]נג צוען ישעינו ישעינו
 • הוא יושיענו

(margin) (margin)

 • לעל מן
 • תפצלה יהדי לי
 • עשרה אקלאם . . . [
 • מן אגוד מא . . דר עליה
 • פאני שדיד אלח[אגה
 • אליהמא ושלום יקרו
 • ירב