Letter: Bodl. MS heb. c 13/23

Letter Bodl. MS heb. c 13/23

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1035.

Images and transcription

Transcription

 • לחברנו ויקירנו ונכבדנו כגק מור אפרים החבר בסנ גדולה
 • יהי צור עזרו וצל סתרו וישמרו וינצרו ושם טוב יכתירו
 • ברבי שמריה ננ קדם אל אהובנו מכתב לפני זה להודיע כי
 • אשר היה בלב חלף סר מלב ונאמנו דבריו ולא נשאר תואן
 • לדקדק אחריו תיטב נפשו ותנוח דעתו וכל ציווי אשר יצוה
 • להיות נוח דעת עם חבריו בכל דבר ולכבדם להמציא להם
 • הדרך לכבדהו וכאותה ששנינו יהי כבוד תלמידך חביב
 • עליך ככבוד חברך וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך
 • כמורא שמים ראוי לכם לכבד איש את אחיו זונות מפרכסות
 • זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן ולא נכחד מן החבר שצ
 • כי עמי הארץ ש[מ]חין במחלוקתן של תל חכ ועדיו יגיע מה
 • שעבר במועד הזה אבל כללו כי רוב אשר עלו לא באו כי
 • אם למחלוקת ולדרוש להבדל מן הכת האחרת לבל להתערב
 • עמהם בכל דבר ואשר לא ישמע אל פיהם יעשו עמו מלחמה
 • וישמיצוהו כי הוא מהם ויעלוהו על שפת לשון ודבת עם והיו
 • העם בראש החג כמעט שומעים ומקשיבים לדברי הדורש
 • עד בוא פתשגן בשם המלכות ובשם נגיד המחנות אל נגיד
 • רמלה להזהיר לבל החרים וכל אשר יעבור ישולח בו יד
 • וכתב אל מושל עיר הקודש לעלות אל ההר ביום הושע נא
 • וכלי יסורין עמו וכל אשר יזכיר חרם ילקה ויאסר ויהי
 • בהשמע הדבר הזה לא הוכשר לעלות אל ההר כי נאמר אם
 • ייקבע בשנה הזאת כי לא להתנהג כמנהג הראשון יושם הדבר
 • קבע לדורות וכאשר הוגד כי כן נועץ הכותב כי לא לעלות
 • פן תהי מרמה ותחבולה עליו ונהפך החג ליגון ואנחות רוב העם
 • בוכים ומהם נאנחים נאנקים מתלוננים איך לא אזר חלץ הכותב
 • והבדיל אלה מאלה ויאמר להם הלוא טרם לכת הסמוכים
 • אסורים נבדלו בני חולה אלה מאלה על כי אכלו בלי בדיקה

(margin)

 • יחכה ננ <

verso

 • [ל]יקר חברנו ואהובנו כגק מר אפרים בן מר רב שמריה נוחו עדן
 • החבר בסנהדרין גדו שמרו צור ישע רב