Legal document: BL OR 5566A.1

Legal document BL OR 5566A.1

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Segment of a ketubba (marriage contract), in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi.

Images and transcription

Transcription

 • ולכל הקהלה [ ]
 • בתרין בשבת דהוא שיתת עשר יו[מי ]
 • הלוי היקר חתנא בר מרור יעקב ה[לוי ]
 • סת אלכל כלתא בתולתא דא והות [ליה לאנתו ואשתיירון]
 • עלוהי עשרין דינרי דדהבא טא[בי ]
 • [ ]ון וזוג מכאד סוסנ[גרד ]
 • כבירה ותלתה אחקאק לטאף ו[ ]
 • להא מן ואלדהא בתורת מתנה [ ]
 • וחמשה זוזי דכספא ואלנצף וא[חד ]
 • הדה אלדאר פי מכאנהא יגנא ען [ ]
 • מעכשו בביטול כל מודעין ותנאין [ ]
 • מן זוגתה אלתי הי אלאן פי עצ[מתה ]
 • אלקניינות וק[ביל ע]לוהי מרור ב[ ]