Letter: BL OR 5560A.1

Letter BL OR 5560A.1

Input date

In PGP since 1987

Description

Fragment of a letter.

Images and transcription

Transcription

 • [ ] אריכות ימים
 • ] שנתים וחמ[ש]ה חדשים
 • ] שליש מאת המלך מלך מצ ואמר אל
 • ]ם כי הלך אל מערב וכי מבקש הון ואיננו
 • שמ]רנו מכל הצרות האילו ואשוב אל מצ כדי שאהיה
 • ]ו אמצא בה תחלואים וימותו הבנים ברצון שמים
 • ] ואלו קבלתי עלי גם אמרתי כמעט מחבתי נב[ ]
 • הרבה מכך הייתי שווה גם נתנחמתי על שלשה בנים [שמתו]
 • ואחותם עמם ומצרותי אילו נתעכבתי [מלשוב] אל ארץ אבותי [ובימים]
 • ההם חלה מור שמריה הרב זל וימת ונפטר לבית עול[מו וחיי]
 • לרבנן שבק ובימי אבלו בא אלינו שמואל השלישי זל וב[היותו]
 • אצל[נו] נפטר החזן פלטיאל וקהל גדול ספדוהו ויקנאו העכומים
 • והלשינו למלך כי אמרו להוליכו על כפים לא [ ]
 • ויתפסונו אני והשלישי עם כג איש //ונחבש// בבית אסירי הדמים כי
 • כל הבא לשם בן מות הוא ונצעק ליי אהינו וישמע נאקת לבינו
 • ויחן אותנו ויוציאנו בכבוד מתוך שלשלאות וכבלים והודינו
 • לאשר נאה להודות וכשיצא השליש לבוא [ ]מצרים
 • [ ]
 • תפסנו ומי יעיין בדינו [
 • [ ]קה ואשמע מ[
 • ....