Letter: T-S 18J5.1

Letter T-S 18J5.1

Tags

Description

India Book, III,11: Letter (large but fragmentary) from Khalaf b. Yiṣḥaq, Aden, to Ibn Yiju, India. Dating: 1140 [1139]. Written in the hand of Shemuel b. Moshe b. Eleazar. The letter contains information about commercial ventures.

T-S 18J5.1 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto

 1. אִנִתִהִ[י] עבדה אלי מא שרחה מולאי מן תעזיתה בחי
 2. אלואלד ימֹרחֹ ומא יושך יאשיך אבו אסחאק פי מחבתך
 3. ועבדה יערף אן אלדי טרא ענדה פי דלך מתל אלדי טרא
 4. ענדנא וכאנו דינאך אלצביין אולאד מוסי אלדין הם
 5. יהודה והארון סאפרו אלי ברוג פאציב אלמרכב פי אלכור
 6. והלכא אלצביין מע אלשיך אבו אלפרג אלמחלי פעאדֹ מא
 7. תנאסינאהם זאד טרא פי הדה אלסנה מות אלואלדה
 8. בחדש אב פאזדאד עבדה כרב עלי כרב ובעד וקבל
 9. אלאמור ללה תעאלי כל אשר יחפץ יעשה ומי יאמר לו מה
 10. תעשה אללה תעאלי ירד אלעאקבה פי גמיע אלאמור אלי כיר וקד
 11. וצל אלביץ ואלחדיד אלמחדת אלדי פי מרכב אבן אבו
 12. אלכתאיב ושכר עבדה תפצֹלה בדלך ווצל איצא דֹ
 13. אגטיה צפר והי אגטיה תקאל במרה וכאן עבדה ירידהא
 14. אכף מן דלך ואלפופל אלדי תפצל מולאי בה צחבה אלשיך
 15. אבו אלסרור וצחבה מופק אלעשאירי קד וצל אחסן אללה גזא
 16. מולאי ותולא כפאה ולא עדמני בקאה ואמא חדית אלהיל
 17. אלדי דכר מולאי אנה תאכר פי הדה אלסנה פלא באס יא מולאי
 18. פי דלך וקד תכלמת מע מולאי אלשיך אלאגל מצמון פי
 19. אמר אלמכאתבה אלי אבן אלמריצה ואלי אלפדיאר פי דלך
 20. פדכר לי אנך קד דכרת לה דלך פי כתאבך אליה וכאן
 21. דכר מולאי בכתאבה מן אגל אלמקלא אלחדיד וכנת דלך
 22. אליום נסיתה פי אלבית לם ארסלה וקד סהל אללה תעאלי ואנפדת
 23. אליה ברסם אלבית קנינתין זביב ומנכל ומקלאתין חגר
 24. אלאתנין פי גלאף ואחד ורטל כחל מגרבי יקבץ מולאי דלך
 25. ויבסט אלעדר וכאן מולאי טלב כֹ כאס ודֹ קנאדיל
 26. וכנת ואימונה קד קדמת עלי דלך מן קבל אלספר בשהרין
 27. ואתפק אן מרכב למולאי אלשיך מצמון וללשיך בלאל
 28. שרכה גהזוה אלי סילאן וארסלו אלכדם חידו גמיע מא
 29. יעמלוה חתי יאכדו אלדי יחתאגו ואלי אן כתבת כתאבי הם
 30. יעדוני פאן וצלני שי פעבדה ירסל בה וידכרה פי
 31. אכר אלכתאב וקד חמלתני אלדלאלה עלי תפצלך ואנפדת
 32. בהֹ אמנאן חריר מן דלך אלחריר ומא אחוגני אן ארסלה
 33. אלא פסאד אלמלכי ולם יתפק לי מתאקיל וסערה ענדנא
 34. אגלא מן אלסנה אלאולה גיר אן מולאי יביע דלך במא קסם
 35. אללה תעאלי וישתרי לעבדה בדלך קליל פלפל או ביץ ופופל
 36. והיל ואמא חדיד רסמי //או רקץ// או מחדת פלא ישתריה לי לא
 37. בדינאר ולא בדרהם ואן אתפק חדיד אמלס וכאן מעבא
 38. בארבזאת פיכון דלך לאן אלחדיד אדא כאן בכאר
 39. דכלה אִלִסִוס פתנעם ולא תשתרי לעבדך מן אלרסמי ולא <<אלרקץ
 40. ולא>> מן אלמחדת שי אלא אן יכון אמלס טואל או פלפל ובִ[יץ]
 41. ופופל והיל ותכתרי לי עלי דלך ולו זדת פי אִלִ[כרא (?)]
 42. אמא מן נאכדא או רבאן או מן אתפק מִ[ן אלתגאר]
 43. אלתקאת ולו זדת פי אלכרא ולא תכלף לי [...]
 44. במא קסם אללה תעאלי ולא תכלף ביעה […]
 45. מולאי קד קבצה ואדא אשתרא מוִ[לאי ...]
 46. ולו זאד פי אלתמן ומולאי פלא יעלִ[ם בראי תן לחכם]
 47. ראשית דבר יכץ סיידי עזי[ז נפסה באפצל אלסלאם]
 48. ותכץ עני סיידי ולדך ואלשיך [במה ומן תחוטה]
 49. ענאיתך באפצל אלסלאם ושלו[ם …]
 50. חצל יֹגֹ כאס וקנדילין והםִ [ … וקד אנפדת]
 51. אלחריר ואלמנכל ואלכחל [אלמגרבי צחבה מופק אל]
 52. עשאירי ואלקניתין (!) אִלִ[זביב ומקלאתין אלחגר …]
 53. במרכב בן אלמקדם [צחבה … ועבדה]
 54. אסתעאנה בהם מו[לאי… לאנהם …]

Recto, margin

 1. […]ת ותעדר עבדך באלסכר פמא כאן מנה הדה אלסנה שי ומולאי אולא מן עדר וצחבה כתאבך כתאב
 2. ללשיך יצחק אלתלמסאני תתפצל תוצלהא אליה ולא תתואנא מן דלך

Translation

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto

 1. I, your servant, acknowledge your words of condolence over the death of my late
 2. father—may he find mercy! I never doubted your friendship, Sheikh Abū Isḥāq,
 3. and know well that what happened at your place {alt. tr.: with you} is like what happened
 4. with us. Those two young men, the sons of Mūsā, namely
 5. Judah and Hārūn, journeyed to Broach, but the ship was struck in the Khawr (the gulf );
 6. the two young men perished together with Sheikh Abu ’l-Faraj al-Maḥallī. God forbid
 7. that we should be forgetful of them! Furthermore, the death of my mother occurred this year
 8. in the month of Av; thus, even more grief befell me. However, at all times
 9. everything is governed by God, the Exalted. He can do anything He pleases;
 10. and none can say to Him, “What are You doing?” May God, the Exalted, turn all matters to a good end! There
 11. arrived the ‘eggs’ and the ‘refurbished’ iron, which were sent in the ship of Ibn Abu
 12. ’l-Katā'ib. Many thanks for your kindness. There arrived also four
 13. copper lids; they are very heavy. I had wanted
 14. lighter ones. The betel nuts, which you, my lord, kindly sent with Sheikh
 15. Abu ’l-Surūr and Muwaffaq al-'Ashā'irī arrived. May God reward you well,
 16. my lord, and undertake to give you recompense and never let me want for you life! As to the cardamom,
 17. which you, my lord, mentioned had been delayed this year, do not worry about it, my lord.
 18. I talked with my lord, the most illustrious Sheikh Maḍmūn and suggested
 19. to him to write about it to Ibn al-Marīḍa and to the Fidyār.
 20. But he said that you had already made the same suggestion {lit., ‘mentioned this’} in your letter to him. You
 21. inquired in your letter, my lord, about the frying pan. (As a matter of fact) I
 22. had forgotten it in my house on that day and did not send it. God, the Exalted, made it possible for me to forward
 23. to you for your household two bottles of raisins, a sieve, and two stone pans,
 24. both in one case, and a pound of Maghrebi kohl. Please, my master, take delivery
 25. and forgive me (for not sending more). You ordered twenty bowls {alt. tr.: cups} and four lamps.
 26. By my faith, I paid for this in advance two months before the sailing of the ships.
 27. However, it happened that my lord, Sheikh Maḍmūn, and Sheikh Bilāl
 28. were outfitting a boat {add: that belonged to them} for Ceylon in partnership and sent the attendants to set aside all that
 29. was being manufactured, so that they could take whatever they needed. Until the moment I wrote this letter, they
 30. were promising some of it. If I get some, I, your servant, shall send it and add a note about it at
 31. the end of the letter. Making a bold demand on your kindness, I sent
 32. five manns of silk—of that silk. I was forced to do so, because of
 33. the devaluation of the Malikī (dinar); and by chance I had no {alt. tr.: and I did not succeed in acquiring} mithqāls, the price of which is here
 34. higher even than last year. Please, my master, just sell it for whatever God,
 35. the Exalted, apportions and with its proceeds buy for me, your servant, a little pepper or ‘eggs’ and betel nuts
 36. and cardamom. However, do not buy for me ‘standard,’ //shiny// or refurbished iron,
 37. even for one dinar or one dirhem. But, if you happen {alt. tr.: are able} to get smooth iron, packed
 38. in bārbazās {alt. tr.: in containers with ventilation}, it will be all right. For when there are vapors, the iron becomes
 39. rusty. Thus, please do not buy me, your servant, standard, <<shiny
 40. or>> refurbished iron, but only smooth, long (bars) or pepper and 'eggs,'
 41. betel nuts and cardamom. Please hire for these wares some space (in a ship), even if it is expensive,
 42. either from a shipowner or a captain or if you happen to find [merchants, who are],
 43. trustworthy, even if the rental is expensive. Do not cause me a delay [...]
 44. whatever God, the Exalted, apportions; do not delay selling it [. . . as soon as]
 45. you, my lord, have taken delivery, and when you buy, [my] lo[rd...]
 46. even if it is expensive. There is no need, my master, [to give you advice. A hint is sufficient to a]
 47. wise man. Accept, my lord, for your es[teemed self the best greetings].
 48. And best regards to my lord, your son, and Sheikh [Bama and those embraced]
 49. by your care. And peace.
 50. I acquired thirteen bowls and two lamps and th[ey are in such or such a package. I sent]
 51. the silk, the sieve and the [Maghrebi] kohl [with Muwaffaq al-]
 52. 'Ashā'irī; and the two bottles [of raisins and the two stone pots]
 53. in the ship of Ibn al-Muqaddam [with ...]
 54. Please assist them, [my] lo[rd...

Recto - Margin

Excuse me, your servant, for not sending sugar. There is none to be had this year; and you, my master, are disposed to forgiving. Together with this letter is a letter for Sheikh Isaac Tilimsānī. Please deliver it to him without delay.

T-S 18J5.1 1v

1v

Verso

 1. וכתאב איצא אלי [… תתפצל תוצלהא]
 2. אליה לאני סמעת א[נה ...]

Verso

 1. And another letter to [. . . Please deliver it]
 2. to him, for I have heard th[at he is in . . . And Peace.]
Image Permissions Statement
 • T-S 18J5.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.