Letter: BL OR 5544.1

Letter BL OR 5544.1

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

Letter from a Spanish community to Egypt concerning an impoverished and aging man from Rhodez, France, who appraoched the ruler of his land for redress after his son was murdered; the ruler instead expropriated his possessions. Wants to go to Jerusalem to spend the rest of his life there. Recto after a long alphabetical exordium.

Images and transcription

Transcription

 • הם אחינו מקהילות קדש תפוצת הגולה [
 • הו[ ]רים אוצרי חיים בוחרי [
 • [מ]צניעי לכת מ...לימ. מליאי מצוות ברוכי ייי [
 • אלופים מסובלים לשונם מרפא ייראי אים [ ] ים ומ[
 • [ה]מוכים נסמכים ואביונים מחוקים פורשי לחמם רצוצים [
 • חנון יחוננם האל זעקתם ישמע קולם יקשיב ויוסר סבל שכמם [
 • [נד]חי [יש] מארבע כנפות הארץ להשיבם אל אדמתם כנא' ונפוצו[ת]
 • יקב[ץ] [מא]רבע כנפות הארץ [ ] ישובון ובאו ציון [
 • [שאו שלו]ם רב ממנו אחיכם צעיריכם גרי עיר א . . . . [ומודיעים]
 • לאחינו ע[ל] אודות זה מר ראובן בר יצחק הזקן כאשר [בא אצלינו]
 • מעיר רדוס אשר בפרנצא המדינה ויהי זה האיש מ[ר ראובן עשיר]
 • גדול מאד וכבד בכסף וזהב ובעבודת אדמתו מכל . . . . . . .
 • חורשת ונפל במכמ[רות רש]עי הארץ וניתן לשלל ויהי [היו]ם כיום ושלח
 • בנו יחידו עם עבדיו בחוץ אל מעשהו אשר בשד[ה] ויפ[לו] עליו פתאם ביע[ר]
 • גוים אכזרים בוערים חרשי משחית ויהרגוהו ועבדיו עליו ונודע הדב[ר]
 • לאביו ויצא בחוץ וימצאהו נופל מת על היער ואין מציל כראותו [אביו]
 • הרעה אשר באה אליו הושבר ושמה החזיקתהו ויצעק אל שר המדי[נה]
 • ולא ענהו כי היו המ . . . ו . . גוים וגם הוא נהפך לו לאויב כראות [צ]ערו
 • ובזזו ולקח כל אשר לו והציגו כלי ריק נעו[ר מכל] כי אמר אליו אתה [זקן ואין]
 • לך בן לי יהיה כל הכבוד הזה ונשאר בודד [ושומם ועזב ה]מקום ובא
 • מתחנן אומר אלינו הושלכתי ונודדתי ממקומי עד פה אצליכם ובלע[ג] לשוני
 • . . . עו ושמעתם קורותיי ועד הנה לא הוצרכתי מכתב עתה אתם אחיי חנוני
 • וכתבו לי מכתב האירע לי היות לי לפה [ב]כל הקהלות הקודש שבעבר הים
 • כי לא אבין לדבר בלשונם ובשם מכין מצעדי גבר חפצי ללכת עד ארץ יש
 • ועד ירושלם ולמות שם כי הגיעוני ימים שאין בהם חפץ כראותנו אנו
 • הכותבים בזה המכתב עצבונו וניכא[ת] רו[חו] . . . . . לגו עליו וכתבנו
 • לו זה המועד ואתם אחינו נכבדינו גדול[ינו] . . . . . חושו חוסו עליו
 • ועזרוהו וחזקוהו ושילחנוהו אל נכון . . . . . ותוצדקו ולא
 • תיכשלו והוא כאלם לא יפתח פיו על כן יוכפל שכרכם מאת ייי וידוע לאחינו
 • [ש]כח ה[צדקה] רב וכן הורו רבותינו היה חס אמ' ר' יוחנן גדולה מלוגמה
 • שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמת עינים מרשעים
 • ..........על נביאי הבעל ושגגתה עולה זדון מרחקת את הקרובים
 • ..........ומקרבת את הרחוקים []יתרו ... ר' יוחנן בשכר קראו לו
 • ...........מבני בניו לישב בלשכת הגזית דכת[ו]ב שפחות סופרים ישבי
 • ...........שמעתים סוכתים המה הקונים הבאים וגו' ותני בשם [ר'] יהושע
 • [מה] שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית שכן
 • ...........שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעי אשר עשה
 • עמי אין כתוב [ ] אשר עשיתי עמו ור' שילא אמ' האביון מתבאר
 • הון יבא שכל אדם שמח[ז]יק יד האביון זוכה להון ור' נחמן אמ' כי בגלל
 • הדבר הזה גלגל הוא בעולם אין לך אדם שאינו בא למידה הזאת אם
 • לא הוא בנו אם לא בנו בן בנו דכת כי לא לעולם חסן וגו' ותני ר' אליעזר
 • נקמתן שלאומות העו' ביד יש' ונקמתן שליש' ביד ענייהן נקמתן של
 • אומות העו' ביד יש' דכת' ונתתי נקמתי באדום ביד עמי יש' ונקמתן
 • שליש' ביד ענייהן דכת' וקרא עליך אלי וגו' ואמ' ר' אביו העני עומד
 • על פתחך והקבה עומד על ימינו אם נתר[צה] לו זה שהוא עומד על ימינו
 • מברכך ואם לאו הוא עתיד ליפרע מאותו האיש דכת' כי יעמד
 • לימין אביון ואין אנו כמזהירים אלא כמזכירים כי אחינו רבי תורה
 • ומליאי מצוות ואל [יו]שיע עמו ויקבצהו לנקבציו ושמרו כרעה
 • עדרו ויקיים עליה[ם] ...א הכת' ובא לציון גואל בימינו ובימיכם
 • []ימי כל תי' אמן

Address (verso)

 • אלשיך אבו . . . . אלשיך אבו אסחק