Letter: BL OR 5544.1

Letter BL OR 5544.1

Tags

Description

Letter from a Spanish community to Egypt concerning an impoverished and aging man from Rhodez, France, who appraoched the ruler of his land for redress after his son was murdered; the ruler instead expropriated his possessions. Wants to go to Jerusalem to spend the rest of his life there. Recto after a long alphabetical exordium.

Transcription

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
 1. הם אחינו מקהילות קדש תפוצת הגולה [
 2. הו[ ]רים אוצרי חיים בוחרי [
 3. [מ]צניעי לכת מ...לימ. מליאי מצוות ברוכי ייי [
 4. אלופים מסובלים לשונם מרפא ייראי אים [ ] ים ומ[
 5. [ה]מוכים נסמכים ואביונים מחוקים פורשי לחמם רצוצים [
 6. חנון יחוננם האל זעקתם ישמע קולם יקשיב ויוסר סבל שכמם [
 7. [נד]חי [יש] מארבע כנפות הארץ להשיבם אל אדמתם כנא' ונפוצו[ת]
 8. יקב[ץ] [מא]רבע כנפות הארץ [ ] ישובון ובאו ציון [
 9. [שאו שלו]ם רב ממנו אחיכם צעיריכם גרי עיר א . . . . [ומודיעים]
 10. לאחינו ע[ל] אודות זה מר ראובן בר יצחק הזקן כאשר [בא אצלינו]
 11. מעיר רדוס אשר בפרנצא המדינה ויהי זה האיש מ[ר ראובן עשיר]
 12. גדול מאד וכבד בכסף וזהב ובעבודת אדמתו מכל . . . . . . .
 13. חורשת ונפל במכמ[רות רש]עי הארץ וניתן לשלל ויהי [היו]ם כיום ושלח
 14. בנו יחידו עם עבדיו בחוץ אל מעשהו אשר בשד[ה] ויפ[לו] עליו פתאם ביע[ר]
 15. גוים אכזרים בוערים חרשי משחית ויהרגוהו ועבדיו עליו ונודע הדב[ר]
 16. לאביו ויצא בחוץ וימצאהו נופל מת על היער ואין מציל כראותו [אביו]
 17. הרעה אשר באה אליו הושבר ושמה החזיקתהו ויצעק אל שר המדי[נה]
 18. ולא ענהו כי היו המ . . . ו . . גוים וגם הוא נהפך לו לאויב כראות [צ]ערו
 19. ובזזו ולקח כל אשר לו והציגו כלי ריק נעו[ר מכל] כי אמר אליו אתה [זקן ואין]
 20. לך בן לי יהיה כל הכבוד הזה ונשאר בודד [ושומם ועזב ה]מקום ובא
 21. מתחנן אומר אלינו הושלכתי ונודדתי ממקומי עד פה אצליכם ובלע[ג] לשוני
 22. . . . עו ושמעתם קורותיי ועד הנה לא הוצרכתי מכתב עתה אתם אחיי חנוני
 23. וכתבו לי מכתב האירע לי היות לי לפה [ב]כל הקהלות הקודש שבעבר הים
 24. כי לא אבין לדבר בלשונם ובשם מכין מצעדי גבר חפצי ללכת עד ארץ יש
 25. ועד ירושלם ולמות שם כי הגיעוני ימים שאין בהם חפץ כראותנו אנו
 26. הכותבים בזה המכתב עצבונו וניכא[ת] רו[חו] . . . . . לגו עליו וכתבנו
 27. לו זה המועד ואתם אחינו נכבדינו גדול[ינו] . . . . . חושו חוסו עליו
 28. ועזרוהו וחזקוהו ושילחנוהו אל נכון . . . . . ותוצדקו ולא
 29. תיכשלו והוא כאלם לא יפתח פיו על כן יוכפל שכרכם מאת ייי וידוע לאחינו
 30. [ש]כח ה[צדקה] רב וכן הורו רבותינו היה חס אמ' ר' יוחנן גדולה מלוגמה
 31. שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים ומעלמת עינים מרשעים
 32. ..........על נביאי הבעל ושגגתה עולה זדון מרחקת את הקרובים
 33. ..........ומקרבת את הרחוקים []יתרו ... ר' יוחנן בשכר קראו לו
 34. ...........מבני בניו לישב בלשכת הגזית דכת[ו]ב שפחות סופרים ישבי
 35. ...........שמעתים סוכתים המה הקונים הבאים וגו' ותני בשם [ר'] יהושע
 36. [מה] שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית שכן
 37. ...........שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעי אשר עשה
 38. עמי אין כתוב [ ] אשר עשיתי עמו ור' שילא אמ' האביון מתבאר
 39. הון יבא שכל אדם שמח[ז]יק יד האביון זוכה להון ור' נחמן אמ' כי בגלל
 40. הדבר הזה גלגל הוא בעולם אין לך אדם שאינו בא למידה הזאת אם
 41. לא הוא בנו אם לא בנו בן בנו דכת כי לא לעולם חסן וגו' ותני ר' אליעזר
 42. נקמתן שלאומות העו' ביד יש' ונקמתן שליש' ביד ענייהן נקמתן של
 43. אומות העו' ביד יש' דכת' ונתתי נקמתי באדום ביד עמי יש' ונקמתן
 44. שליש' ביד ענייהן דכת' וקרא עליך אלי וגו' ואמ' ר' אביו העני עומד
 45. על פתחך והקבה עומד על ימינו אם נתר[צה] לו זה שהוא עומד על ימינו
 46. מברכך ואם לאו הוא עתיד ליפרע מאותו האיש דכת' כי יעמד
 47. לימין אביון ואין אנו כמזהירים אלא כמזכירים כי אחינו רבי תורה
 48. ומליאי מצוות ואל [יו]שיע עמו ויקבצהו לנקבציו ושמרו כרעה
 49. עדרו ויקיים עליה[ם] ...א הכת' ובא לציון גואל בימינו ובימיכם
 50. []ימי כל תי' אמן

Translation

Address (verso)

 1. אלשיך אבו . . . . אלשיך אבו אסחק