Letter: BL OR 5542.36

Letter BL OR 5542.36

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Beginning fragment of letter from Yeshu'a Gaon to communities in Fustat ca. 1010.

Images and transcription

Transcription

a

 • [ ]ם שרי ארץ סגני קודש מטע יי קדושי
 • [ ]אן ידו ההוקמו על לתורה ועזר לתעודה
 • [ ] לשון //ועם// שומרי משמרת ונוצרי מכתרת
 • [ ] צדק ומשפט ומישרים עוזרי
 • [ ]ם זוקפי כפופים בנדובתם המשמחת
 • [ ] המה הקהלות ההדורים אשר בשפריר
 • [ מצרי]ם מתהלכימ בצדקם מתברכים
 • [ ] צורינו קדושינו לטוב יותירם
 • [ ] יברכם וירבם ויפרם חן אליהם
 • [ ] להעטות: יזכו לחזות יושבת פרזות
 • [ ]ו קרית מועד יובאו מלך ביפיו יחזו
 • [ ] עין בעין בשוב יי ציון ישורו והם
 • [ ] אל יתהללו להרביצם בנוה שלום
 • [ ] בטוח וישב עמי בנוה שלום
 • [ובמשכנות מבטחי]ם: ישאו נדיבי עמינו
 • [ ק]הלותינו רוב שלום מעושה
 • [ ]חמודינו אה[רן] ושלמה

b

 • לקדושת אחינו הקהילות
 • הדרים בשפריר מצרים
 • בתחילה הזקנים החשובים