Letter: T-S 18J4.11

Letter T-S 18J4.11

Tags

Description

Congratulation letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, Jerusalem, to Avraham Ha-Kohen b, Yiṣḥaq b. Furat, Cairo, approximately 1055.

T-S 18J4.11 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. שלום מוסיף שורש למטה ועושה פרי למעלה משליח קציר לים
 2. ויונקות עד נהר מגזיע עד תהום ומעניף עד רום מכסה בצילו
 3. הרים ובענפיו אילי ארזים הוליך אל דרום וסובב אל צפון נוטה
 4. לפאת מזרח וחוזר לצלע מערב מאריך ומחזיק לפנים
 5. מרחיב ומכיל לאחור מצמיח אמת ואמונה משקיט צדק
 6. ושלום מאופד חן וחסד מוצנף חנינה ורחמים מציץ נזר
 7. ישע מסתבל עוז ותעצומות מושפע במידות טובות מוזכר
 8. בשם טוב מפיח בריח בוסם מוטב בשמן טוב מיוקר מכלי
 9. חמדה מותמד בכל רואי מותאב בכל משמע מעוטר תום
 10. ויושר מואחז אהבה וחיבה מותפס רחמים וחמלה משובץ
 11. טהרה וקדושה מאיר ומגיה כזוהר מבהיק ומזריח כצוהר
 12. מקושט מקושר מאוזר מהודר מאודר מעוטר מוקף
 13. מוסבב לצפירת תפארה לאזור באדרה לכלול בעטרה הוא
 14. גד קד מר ור אברהם הכהן שר העדה פאר הכהנה זקן הבינה
 15. והיראה והדיעה האים יוסיף ימים על ימיו ושנים על שנותיו וימלא
 16. משאלותיו בעולם הזה ולעולם הבא ויצליח על ידיו ויאבד קמיו
 17. וצריו לקיים עליו מקרא שכתוב תרום ידך על צריך וכל אויבך
 18. יכריתו ואל יכרית שם אבותיו הצדיקים והחסידים כב גד קד מר
 19. ור יצחק הכהן זקן הקהילות ההיה עניו ושפל רוח תנצבה
 20. מגמת טורים אלו אל מושב הזקן היקר יגדל יקרו ויעצים
 21. הדרו ויפרי פארו ויציץ נזרו ויפליא כתרו ויאיר אורו ויזהיר
 22. מאורו לקיים עליו מקרא שכתוב והמשכילים יזהירו כזוהר
 23. הרקיע וג מגמת טורים אלו אל מושב הזקן הנכבד היקר כי
 24. שמענו ושמחנו שמחה גדולה בשמחת זקינינו האדיר
 25. האים ימלא שמחתו וישימה שמחה שלימה ותהיה האשה
 26. הבאה אל בית זקינינו הנכבד כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם (!)
 27. את בית ישראל וגו ויתן לזקינינו בנים זכרים הוגי תורה
 28. ומקיימי מצות בישראל וישמע ממנו כל תפילה וכל תחינה
 29. וכל בקשה בעד זקינינו ובעד כל אשר לו ויזכה לראות בנין
 30. היכל וקיבוץ עם וביאת גואל בקרוב אמן נצח סלה ברית שלום

י ה יי י ה י ב ע ז ר ו

 1. עלי הכהן החבר בסגד ברבי יחזקאל החזן ברבי שלמה החבר בסגד נבע

י ש מ רו ו י נ צ ר ו

Translation

T-S 18J4.11 1v

1v

(verso)

 1. حضرة موﻻي الشيخ الجليل ابي اسحق ابرهيم بن اسحق بن الفرات
 2. اجلها الله يصل القاهرة المحروسة
Image Permissions Statement
 • T-S 18J4.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.