Letter: T-S 18J4.4

Letter T-S 18J4.4

Description

Letter from Natan Ha-Kohen b. Mevorakh, Ashkelon, to Eli Ha-Kohen b. Hayyim, Fustat.

T-S 18J4.4 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בשמך רחמנא
 2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יי אשרי איש חונן ומלוה רב לכל דבריו
 3. במשפט מלוה יי חונן דל וגו הלא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית
 4. כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם לא יועיל הון ביום עברה וצדקה
 5. תציל ממות והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם :
 6. שלום וישועה לברך ולשעשעה להציל מכל רעה ומכל נגע ופגיעה לשמור תמיד
 7. וברחמים להופיעה בכל רגע ובכל שעה וברכות עצומות והצלחות מרובות וחמלה
 8. וחנינה וחסד ורחמים עם שאר כל הברכות המבושרת והנחמות האמורות לכבוד
 9. גדו קדו מ ור עלי הכהן הפרנס הנאמן המתוק כמן יברכו האל הנאמן יעמיד

שמו בעם

 1. לא אלמן יתן לו אחרית ותקוה ובשיבה טובה ינובה ביר חיים המומחה זל

ישא

 1. שלום רב מאדון השלום וברכה מאלהי ישעו להושיעו גם מאהובו וחמודו המתפלל
 2. תמיד בעדו ומזקיני אחיו כי אנו לשלום חונים מודים לצור ישענו פעל כל

אשר

 1. גמלנו אודיעו צור ישמרו ומצר יצרו כי אלהינו יתעלה שבחו צוה

אותנו לפנות

 1. אל אביוני אדם אשר בינותינו ואל בני אבות שירדו מנכסיהם לחננם ולספיק

להם ברכה

 1. מטוב יי אשר הטיב לנו למען יברכנו בכל משלח ידנו וכל שכן לבני תורה

הנקראים

 1. בשמה ושוקדי דלתותיה לשמור מזוזות פתחיה ואשרי הזוכה למצוה זאת כי כל
 2. הנחמות והבשורות לא נאמרו אלא למקנה בני תורה מנכסיו ולמאכילן ומשקן

ומלבישן

 1. ומוביל השורות הללו מר רב שלמה בן בנימין איש טוב הגון מעוטר בנימוסי

עניו

 1. ושפל רוח מבני אבות ובעלי בתים חשובים והיה שולחנם ערוך ובתיהם פתוחים

לרווחה

 1. ומרוב הצרות אשר אירעום נידלדלו מנכסיהם ומטה ידם ונצטרכו לבריות ויצא
 2. האיש הזה פליט חרב //ובלבו לעלות אל ירושלים עיר הקודש אלהים יכוננה עד

עולם סלה// ומענוותו נצטרך לסובב לבקש חיים לנפשו //ואחרי כן יעלה

אליה// ושאל לכתוב לו

 1. אלו שתי השורות היות לו לפה ולמליץ כי לא היה מעונות הרבים ממעזי פנים

על הדבר

 1. ואני אשאל מהדרתו שצ בבואו עדיו ישתדל עמו ככל יכלו ויעשה עמו כווסתו

הטובה עם

 1. כל עובר ושב ואל יאחרו שישהא יותר ואל ישוב דך נכלם כי בגלל הדבר הזה

יברכך יי

 1. אם אמר ליתן ונתן נותנין לו שכר אמירה ושכר מעשה אמר ליתן ולא הספיק

בידו נותנין

 1. לו שכר מצוה כשכר מעשה לא אמר ליתן אבל אמר לאחרים תנו נותנים לו שכר
 2. על כך שנא בגלל הדבר הזה יברכך יי אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך
 3. ונכתבו הסיטותים האלו בניחוץ לפי שהיתה השעה דחוקה וזה שלמה נחוץ ועל

זה

 1. לא הספקתי להאריך ומלך עולם ברחמיו הרבים יגן עליו ועל חמודו ויסתירם

בסתר

 1. כנפיו וישלח ברכתו באסמיהם הסמויים מן העין וישכנם בטח ושאנן מפחד

וייפן

 1. אלינו ואליהם ברחמיו הרבים וישמיענו שלום מפי שלום כמקרא שכ[ת]וב מה

נאוו על

 1. ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון
 2. מלך אלהיך ושלומו ושלום אוהביו יגדל לעד ושלום חמודו מר אפרים ירבה
 3. כארבה לעד נצח סלה ישע רב יקרב ועקב שלום ורחמים
 4. חמודו נתן הכהן בן מבורך סט

Translation

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

 1. In your name, O Merciful 
 2. "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep him (from harm)" (Psalm 41:2). "Happy is he who lends generously, who conducts his affairs
 3. with equity" (Psalm 112:5). "He who is generous to the poor makes a loan to the Lord, etc." (Proverbs 19:17). "It is to share your bread with the hungry, and to take the wretched poor into your home;
 4. when you see the naked, to clothe him, and not to ignore your own kin" (Isaiah 58:7). "Wealth is of no avail on the day of wrath, but charity
 5. saves from death" (Proverbs 11:4). "For the work of charity shall be peace, and the effect of charity, calm and confidence forever" (Isaiah 32:17). 
 6. I send peace and salvation / as a blessing and delight / to rescue from all evil / and all affliction and harm / to protect you always
 7. with mercy / to appear at every moment and hour, / great blessings / abundant success / compassion
 8. and favor / kindness and mercy along with all the other blessings that have been heralded / and words of comfort that have been spoken / to his honor,
 9. gre(atness and) hol(iness our) m(aster) and t(eacher) Eli ha-Kohen the parnas, the trustee, / sweet as the (desert) manna / may the steadfast God bless you / and establish your fame among the unbereft nation.
 10. / May He grant you an auspicious end / and may you have vigor in good old age, / son of Ḥayyim the "Expert," (may his) m(emory be) b(lessed).
 11. May you have abundant peace from the Lord of peace, and a blessing from God, your salvation, Who will give you salvation, and also from the one beloved by you and beloved friend, who prays
 12. at all times for you, and from your venerable brethren, for we dwell in peace and give thanks to the Rock, our salvation, as for all the
 13. kindness He has done for us. I inform you, may your Rock protect you and shield you from trouble, that God, may His praise be exalted, commanded us to turn
 14. toward the "common poor" among us and to those from good families who have fallen from their wealth, in order to favor them and expend upon them blessing
 15. from the bounty of the Lord that He has given us, so that He will bless us in whatever we do, all the more so in the case of scholars of the Torah, who are called
 16. such and who apply themselves diligently at its doors, guarding the doorposts of its entrances. Happy is he who wins merit for fulfilling this commandment, for the entirety of
 17. expressions of comfort and good tidings were spoken precisely with regard to those who benefit scholars of the Torah out of their own wealth, feed them, give them drink, and clothe them. 
 18. The bearer of these lines is Solomon b. Benjamin. He is a good and deserving man, crowned with humility,
 19. a modest person, from a good family of noteworthy householders whose table was always set and whose houses were always wide open.
 20. However, on account of the many troubles that befell them they fell from their wealth, became poor, and were forced to turn in their need to others.
 21. This man left as a war refugee, // wishing to go up to Jerusalem the Holy City, may God sustain it
 22. forever. // Because of his poverty, he has been forced to travel around in search of sustenance for himself, // and will go [t]here later. // He asked to have
 23. these two lines written on his behalf to be an intercessor for him, because, on account of many sins, he is not bold enough to do this.
 24. I ask your excellency, (may your) R(ock) p(rotect you), when he approaches you, to be as diligent as you can and act with him as is your good habit with
 25. all wayfarers, and do not delay so that he must stay longer. "Let not the downtrodden turn away disappointed" (Psalm 74:21). In return the Lord will give blessing.
 26. "If one says he will give and does give, he receives a reward both for saying and for doing. If one says he will give but does not manage to do so,
 27. he receives a reward for the commandment just as for the doing. If one does not say he will give but tells others to give he receives a reward
 28. for this, as it is written, 'for in return the Lord your God will bless you in all your efforts and in all your undertakings'" (Deuteronomy 15:10).
 29. These lines are being written with urgency because time is pressing and this Solomon is anxious to go. So
 30. I have not been able to write at greater length. May the King of the universe in His abundant mercy protect you and your son and cover you both with the cover
 31. of His wings and send His blessing in your barns that are hidden from the eye and make you dwell safely and tranquilly without fear of evil, and may He turn
 32. toward us and toward you in His abundant mercy, and announce to us peace from the mouth of peace, in the biblical verse that says, "How welcome on the
 33. mountain are the footsteps of the herald announcing peace (or: happiness), heralding good fortune, announcing victory, telling Zion,
 34. 'Your God is King'" (Isaiah 52:7).  May your welfare and the welfare of those who love you increase forever. Greetings to your son Ephraim, may he increase
 35. like the (swarms of) locusts forever and ever. Selah. May salvation be near and peace and mercy in the end. 
 36. Your beloved friend Nathan ha-Kohen b. Mevorakh 

 

T-S 18J4.4 1v

1v

verso

 1. תובל בשמחות וגיל לכגק מ ור עלי הכהן חמודו נתן הכהן

סט בן מבורך סט

 1. הפרנס הנאמן ביר חיים הכהן המומחה זל ישע רב
 2. יקרב
 3. تجمل الفسطاط ان شاء الله عز وجل بلغ

تجمل لله

Verso, address

Deliver in joy and gladness to (his) h(onor) g(reatness and) h(oliness) Eli ha-Kohen the parnas and Trustee b. Ḥayyim ha-Kohen the "Expert," (may his) m(emory be) b(lessed). 

His "son" Nathan ha-Kohen b. Mevorakh (may his) e(nd be) g(ood). May great salvation be near

 

Verso

To Fustat, God great and exalted willing. Deliver it, may God have mercy on you.

 

Image Permissions Statement
 • T-S 18J4.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.