Letter: T-S 16.275 + Halper 412

Letter T-S 16.275 + Halper 412

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham b. Sahlan, Fustat, probably December 1028. Verso: Address in Arabic script, postscript in Judaeo-Arabic.

T-S 16.275 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

א

 1. שלומות אח וידיד נפש יוש[פע]ון וברכות רבות אליהם יעמתון
 2. הצלחותיו תמיד יואמתון וכל משאלתיו ינתננון ולא

יכלאון

 1. הוא כב גד קד מר ורב אברהם החבר אשר צדק דובר וחסד
 2. חובר ופנים מסבר לכל עובר בר סהלאן נוחו עדן:
 3. הגיעו שורותיו החרותות בכ[תב י]דו באמתותיו ועמדתי על הכתוב
 4. בהן והחרות עליהן ותרעומת [המתר]עם ותביעת התובע ואיצת
 5. המאיץ ודחיקת הדוחק וגלוי לאל כי מן היום אשר הגיע אלי מכתב
 6. בני באבידת הזהובים ההמה אחרי בוא מכתבך ומכתב חמודך ראש
 7. כלה ישמרהו אל ונתרציתי לקחת הזהובים ההמה להעזר בהם על כל
 8. העת הקשה אשר אנו בו עוד ולא לקחתים ולא שמ[תי ידי] עליהם
 9. והנה כתב בני הגיע לידי באבדן על ידי מר רב אברהם [שצ] בן מר
 10. רב יצחק הנודע בן אלעם ואומרה אלי[ו] אחי ראה צרותי ומבוכותי הייתי
 11. בצרה והנה אחרת נסמכה לה ועתה יהיו נא חמשת האלה תחלת [הפירעון]
 12. והנה יש לי טלית עשיתיה ל[ ] כי אני אשלח ואביאנה עם בגד לבני
 13. למכרם על ידיך וכתב בשמך כי כבר קבלתה מידי עשרה זהובים
 14. והם באחריותך עד אשר [א]שלים התשעה עשר זהובים אלה עד
 15. [ ] לה [ ] וכתב הוא הכתב אל חמודך שצ
 16. באשר יש [אצלו אותם עש]רה דינרין וכמו כן כתב מר רב לוי שמצ
 17. כי הם יודעים דרכיי כי כל העולם איננו שוה אצלי דבר במקום חלו[ל]
 18. השם והייתי סובר כי הגיעו אגרותיהם אליכם והנה אגרות באות
 19. זו אחר זו כי האיש הנודבם תובע אותם מאיץ מנחיץ לתבוע אשר
 20. אין לו עו[ד] תביעה ויקשה עלי הדבר עד מאוד ויחר לי עד מות ואשאל
 21. ואשנה ואשלש ואכנס כה וכה כי אמרתי אולי לא הגיעו ואשאלה
 22. לאנשים אשר נתתים להם להקדים משלחתם וקויתי כי הגיעו והנה
 23. היום יום עשרה בטבת הגיעה אגרתך ואגרות שתים מאת בני
 24. מנחיצים אותי להשיב מהרה להניח טירוף הדעת וטירוד הלב
 25. ולבלתי העיר מחלוקת אשר שקטה ומריבה אשר נחה ואכה יד
 26. על יד ואאנח ואנהה במר נפשי אוי לי ומה גרמו חטאי בבוא בני
 27. אל צוען מצרים באוני הרעות האלה ועתה אחי הנה אני אומר
 28. שבועה עלי כי בעזרת בוראי אם יחייני רחום כי אני משלם את
 29. הזהובים האלה אל הירושלמים עד פרוטה האחרונה וכי לא יהנה
 30. [ ] ומי מנה כי

ב

 1. [ מ]צרי אצוה למכרו ולהשלים השאר וטרם כתבתי
 2. הכתב הזה נזדמנו לי שנים זהובים והיו אצלי במדינת רמלה
 3. מן הירושלמים זקנים וכתבו אל האיש בעל הזהובים כי נתקבלו
 4. שני עשר זהובים וכי השאר הם יקחוהו ממני בעזרת בוראי
 5. ואני אכתוב אליהם ש[י]כת[בו] לי [עו]ד קבלה עם ספרי הדיוקנאות
 6. אשר נתקבלו כי יש אשר ה[ ] הדיוקני אשר בשם רבנא
 7. עמרם שצ בן לוי השיבה הזקן רבנא עלי אליו וכמו כן המשלחת
 8. אשר שלח אליו רבנא עובדיה שצ בן רב יפת ננ לא קבלה עליו
 9. וכבר כתב אליו בכן וכמו כן הדיוקני אשר מאת רב כלף בן תעלב
 10. אשר אל רב יוסף עם הדיוקני אשר מאת כגק מור אפרים החבר
 11. אל בן ניסן שתיהן כרכתים במכתב אל בני והדיוקני אשר מאת
 12. השר רב דויד שצ עודנה עלולה כי רב מבורך הסופר אמר כי
 13. קבלה אבל נתעוררו אנשי החיל על הסופרים ונתחבאו מפני[הם]
 14. אול[י] כאשר [י]צוהו יתן והדיוקני אשר מאת רב שלמה שצ בן סעדיה
 15. לא הגיעה אל רב לוי שצ כל אשר קבלו הדיוקני אשר בשבעים
 16. ואחד זהובים ושליש קבלו אותה בפניי הודעתי אותו את כל
 17. הדבר ואני אודיעך אחי כי נגלו לי דרכי האיש הזה מאת כב גד
 18. קד מר ורב טוביה השליש[י] שצ כי כל ראש ואב ושלישי וכל סמוך
 19. בישיבה אצלו מקפחי דרכים בוצ[עי] בצע אין להם אמונה וכי כל
 20. דרכיהם דרכי ח[נ]פים סעפים ועל כן נחשבתי אצלו כמו כן ובוראי יודע
 21. כי כל הונו וממונו חשובים בעיני כאין וכאפס ולא זאת היתה התקוה
 22. ואני יודע כי כל זאת מאת אחיהו חתני כי אני יודע [או]ת[ו] בהיות המריבה
 23. בינ[ו] ובין גאון נוחו עדן כי כל כתב אשר היה נכתב אלי[ו] היה אומר

[ל]הם כתבו

 1. אתם כל אשר תרצו ואני בדבר אחד אפר את הכל כי הוא שומע לעצתו
 2. אבל תיטב נפשו ותנוח דעתו כי לו כתב למחול עליהם לא הייתי מקבל
 3. לעולם וכבר קדמה שבועתי ובעזרת בוראי כתב קבלה וכתבו אליו
 4. הירושלמים כי קבלו הכל מידי ואף על פי שיש לי אני עליהם שבעה עש[ר]
 5. זהובים חלף עבודתי שנה עוד לא [ ]הם מהם ולא מכרתי בלא [ ]
 6. ועל דבר אחיהו חתני יי בינו ובין עגונתו ואשר כתב אל הסופר הערל
 7. עוד לא נתקבלתי ואפלו ה[ ] זהובים אשר אמר ל[ ] אותו

....

Translation

T-S 16.275 1v

1v

verso (right)

א

 1. لسيدي وكريمي ابي اسحق ابراهيم الحبر بن سهلان
 2. المعروف بابن سنباط اطال الله بقاه وادام عزه [وتاييده]

Halper 412 p. 1

p. 1

Halper 412 p. 2

p. 2

verso (left)

 1. من شالومو راس المثيبة بن يهودا بالفسطاط
 2. ان شاء الله

further down (in the hand of Sahlan b. Abraham)

 1. אלסלטאן יטלבהא מן תרכה אלשריף בן אלתנג כז
 2. יתנו רשות לר שלמה בן סעדיה שיוציא הזהובים הללו
 3. מכלל מה שיש אצלו ליורשי משה בן גליב
Image Permissions Statement
 • Halper 412: University of Pennsylvania Libraries
 • T-S 16.275: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.