Legal document: T-S 16.67

Legal document T-S 16.67

Tags

Description

Detailed Karaite marriage contract of Elazar b. Shemarya and Rebecca bat Yosef. Dated Tishri 1512/ September 1200, Cairo. (Information from Mediterranean Society, III, p. 409)

T-S 16.67 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשם אלעו: בייי יצדקו: ישראל בטח: ויאמר ייי אלדים: על כן יעזב:
 2. טובים הש: יקחו נשים: בית והון נחלת: מצא אשה: מייי מצעדי:
 3. לא יאמר לך: כי בועליך [כי] כאשה ע: ברגע קטון: כי אלהים יו:
 4. שדי ישקיף משמים מקדשו ויקנא בתחלה לקדושת שמ[ו . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ו ויכונן דבירו ואולמו וישלח אליהו כנאמו ויגלה המשיח בעולמו ויקבץ
 5. פזורי עמו ויטעם על אדמתם וינחילם נחלתם ויחיש כלל [בשרתם . . . . . . . . . . . . . . . . .]ונות לשאריתם בחיי כגק מור נז וכ וע רא וצנ תפ כלל אד הנשיאים
 6. הגדולים ראשי הגלות כגק מור נז וכ וע ראהוה אד הנשי[א . . . . . . . . . . . . . . . . .]מים . . .ר.] אלהים ירום הודו ויגדל יקרו וכגק מור נז וכ וע רא ה וה אד הנשיא
 7. הנשיא הג אמריהו יהודה נשיא עדי תעודה זרע הנשיאים [. . . . .] בחירים [. .]. . .. . . . . . . . . .[. .]. נז וכ וע רא וצנ תפ ה וה אד הנשיא הג דוד כתר עם סגולה וראש
 8. כל בני הגולה מנוחתו כבוד וכגק מר ור נז וכ וע רא הוה הנשיא הג הכוכב הזוריח ופרי עץ החיים הפוריח חסדאי עמנואל ישמ אל יש בן כגק מור נז וכ וע רא ה וה אד הנשיא
 9. הנשר שלום ראש עם סגולה ונשיא כל בני הגולה מנ[. . .]בוץ עדן כלולה ובימי כלל הקהלה אמן ביום חמישי בשבוע והוא יום שלשה עשר יום מחדש תשרי שנת אלף וחמש
 10. מאות ושתים עשרה שנה למספר יונים בעיר אלקאהרה הסמוכה לצוען מצרים שעל נהר פישון מושבה ביום הזה בא כגק הבחור היקר אלעזר בן כגק הז הא והא שמן טוב
 11. בן כגק הז הא והה מו ה שמריה בן כגק הז הא וה המ וה שימן טוב בן כגק הז הא וה המ והה שמריה נוחם עדן
 12. לפנינו ולפני הנזקנים והנותנים עדותם מטה בזה הכתב ויאמר להם היו עלי עדים וקנו מ//מני// מעתה וכתבו וחתמו עלי בכל לשון שלזכות שאני מודה לפניכם הודאה גמורה
 13. שרירה וקימה ואני לא אנוס ולא שוגה ולא טועה ולא שכור ולא מוכרח כי אם ברצוני וחפצי וגמר דעתי נשאתי ו[. .]תי וקדשתי לי את האשה רבקה בת הז היקר יוסף
 14. אשר היה בארץ רומיה במוהר ובכתב ובביאה ועדים וקדושים כמצות משה איש האלהים עליו שלום אל וכמנהג ישרא[ל] וטהורים וקדושים ואני אלביש ואכסה ואכלכל ואיקר
 15. ואפרנס אותה ואעמוד בכל צרכיה וחפציה הראויים לה עלי כדי כש[רי] והשגת ידי ואהיה עמה באמת ובצדק באהבה וחיס. . [ו]יש[ר]ת לב ואמונה ולא אתאונן אותה ולא אעשור
 16. ולא אגרע ממה שארה כסותה ועונתה כבני ישראל הזנים והמפרנסים והמלבישים והמכסים את נשיהם הכשרות והעושים כל [הרא]וי להן באמונה ויושר והמוהר שהתניתי
 17. וקצבתי לה חמשה ועשרים כסף מהר בעילתה ואני אתנם לה ביום הזה בעת קדושה ועוד הוספתי לה עשרה דרכמונים [. . . . .] חוב אמת מוחזק וקים ותשמע רבקה
 18. זאת הכלה את דברי אהובנו ויקירנו אלעזר החתן זה ותרצה להנשא לו ולהיותה אשתו וחברתו על טהרה וקדושה ויראה [. . . . .] בקולו ולכבדו וליקרו ולעזרו ולעשות בביתו
 19. ככל שבנות ישראל הכשרות עושות בבתי בעליהן ולהתנהג עמו באמת ובצדק באהבה וחיבה וישרת לב ואמונה ולהיות תחת ממשלתו [ואלי]ו תשוקתה ותרצה ותעמיד לה פקיד את
 20. כגק הז הא וה עמרם הלוי בן כגק הז הא וה יוסף הלוי ב כגק הז הא וה יצחק הלוי נע לעמוד בעסקי קדושה בעדות שני אנשים נאמנים [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21. הא וה חלפון בן כגק הז הא וה אלעזר וכגק הז הא והה המ וק יצחק בן כגק הז הא וה יפת בן כגק מור [. . . . .] בן כגק הז הא וה אלעזר בן כנקה
 22. ויבוא הפקיד ויעיד עליו ברצונו כי התפקד לרבקה וכי השיאה לאהובנו ויקירנו אלעזר החתן לה במוהר הנקוב על התנאים האלו ואם חס ושלום ותצא זאת הכלה
 23. מן העולם הזה בלא זרע בחיים מאישה זה ישוב כל אשר יהיה לה אל יורשה מאביה ולא יהיה על בעלה מן המוהר המאוחר מאומה ורצו שניהם והתנו עליהם החתן והכלה
 24. שיחיו בלב שלם ונפש חפצה ודרך ישרה וינהגו במנהג בני מקרא השומרים את המועדים המקודשים על ראית היריח ומציאת אביב בארץ הקדש
 25. ושלא יצאו אל משפטי הגויים להחליף משפטי התורה וקנינו מיד הפקיד ומיד החתן על כל מה שכתוב ומפורש למעלה ומה שהיה לפנינו כתבנו וחקקנו ונתנו
 26. ליד רבקה זאת הכלה להיות בידה לראיה וזכות וזכרון עדות כחומר וכחוזק כל השטרות המעולים והתמימים כדת משה וישראל יבנו ויצליחו ישישו וישמחו
 27. אנא ייי הושיעה נא אנא ייי הצליחה נא ושבא יהודיא בנין ומצלחין מבשוט כשר כאמל אמת
 28. יצחק בר עזריהו עד נתנאל הכהן בן משלם עד
 29. אליהו בן חלפון עד

Translation

T-S 16.67 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 16.67: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.