Paraliterary text: L-G Misc. 16 + T-S NS 322.73

Paraliterary text L-G Misc. 16 + T-S NS 322.73

Tags

Input date

In PGP since 2020

Description

Four columns of a Hebrew magical text about knowing the future. After fasting and cleansing the body, one should go to a field, pronounce some magical names and fall into sleep and then an angel will give him the answers. (Information from Mediterranean Society, V, p. 537 and from Goitein's index cards.) Probably in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi.

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שאמרו שם טהרה שם טומאה
 2. חס ושלום שיהיה בעולם שם טומאה
 3. אלא הכינוי כך הוא שם בטהרה ושם
 4. בטומאה שכן יזהר בכל מקום
 5. עשה בטהרה ותצלח והם ארבעה
 6. כנויות באמת השנים הטובים(!)
 7. ועשיתן אין בהן משום עון השנים
 8. הרעים שם בטומאה ומכשפות
 9. ותירצה לתדע(!) מה פירושן אילו
 10. הארבעה יסודות ולמה השנים
 11. הטובים והשנים רעים השנים
 12. אין בהן משום עון והשנים יש בעשיתן
 13. כדת ודע ובין שכולם יעלו בידי
 14. אדם אשר ישים את נפשו עליהם
 15. פעם ופעמים וירדוף אחר דרכיהם
 16. והשנים הטובים הם חמורות

column 2

 1. והשנים הרעים הם קלות השנים
 2. הטובים לא תמצא אלא ביד
 3. חס ביסודו ותם ליבב כל מעשיו
 4. טהור ונקי כל ימיו והשנים
 5. הרעים תמצא אותם ביד כל
 6. איש רע וכל אשה רעה למה
 7. ולמה זה הדבר אלא בא ולמד
 8. פירוש שם בטהרה ופירוש שם
 9. בטומאה ופירוש אחיזת עינים
 10. ופירוש המכשפות רע ובין שעשיית
 11. שם בטהרה על שלשה פנים יש
 12. צורך בשעה שיבקש אדם לעשותן
 13. עד שיעלה בידו לא יזכור עליו
 14. לבד משמות של הקבה ובקשות
 15. אין לעשות רצונו ולא יזכור

column 3

 1. הקורא ואשרי הלומד: אם בקשתה(!)
 2. לתדע מה יהיה בעולם מן דבר גדול
 3. ומן דבר קטן אם תהיה שנה טובה אם
 4. רעה כבר שמעתה(!) שהטהרה יסוד זה
 5. הדרך תתחיל בעשיית ימי תשובה
 6. ואתה מתענה בתענית ותלך אל הים או
 7. אל הנהר או למעיין ותטהר שלשה פעמים
 8. ותלבש בגדיך הטהורים ותתחיל ותצא
 9. לשדה למקום צנוע ותתפלל ותאמר
 10. יהוה אלהי הצבאות נכבד ונורא ויקר שמו
 11. ומפואר ועוז אדיר ואתה הוא
 12. יהיה יהו יהו יהוי יהוי יהרי יהיה יהיה ו
 13. יהוי יהו יהוי יהוי יהוי אהה אהה אהה
 14. יאיו יאיו יאיו אהיה אשר אהיה ובדרך סוד

שגליתה

 1. אלהים אלהים יהוה יהוה יהוה חי למשה עבדך
 2. חי חי הו הו לעולם ואתה הוא יהוה לא כסיתה

ממנו

 1. גבורותיך הראה ליסודך וגלה לי כל מה
 2. שיהיה בשנה הבאה אם טובות אם רעות
 3. אם שובע אם רעב אם זול אם יוקר אם

Column 4

 1. מות אם חיים אם שלום אם מלחמה לאדע
 2. העתידות ואבין בבינות לאלו השמות
 3. היקרות והמפוארות ושגר לי מלאך טוב
 4. שיודיעני הכל בפירוש בעתו בעונה הזאת
 5. בשם איל(!) השמות שהודעתה למסמריה
 6. העומד לפני הפרגוד וגליתה אותם למשה
 7. עבדך שהם אילו יהוא להו ויופיפהו א.פאוהו
 8. מדו. והו טט.וריהו טבטביהו איזהו יההו
 9. סקפסריהו יגזגי יההו פצפציה יההו
 10. אשר מוחמו יהיה הבהביבה יההו
 11. פרושיהו זעזע יההו גיותי יהיה אההו
 12. וב יטה יויה הו ויה אש אוכלת אש הו ברוך
 13. שסבב ודמלכותו לעולם ועד יהי רצון מלפני
 14. ייי אלהינו שתהי תפילתי תפלה שלמה לפניך
 15. ושתהא תפלתי תפלתי (!) תפלת תחנונים לפניך
 16. והראיני מה ששאלתי והודיעני מה שבקשתי
 17. ששמו קראתי ועליך הבטחתי ברוך ייי לעולם
 18. אמן ואמן: ברוך הקורא ואשרי הלומד . . .
 19. ולא תזוז מן השדה שאתה בו תשליך נפשך
 20. על הארץ כמעט שתרדימה תבוא עליך
 21. ויבוא מלאך ויודיעך הכל וכל שיהיה וכל
 22. מה שעמד להיות ותעמוד בשדה שע.

Translation