Legal document: CUL Add.3430

Legal document CUL Add.3430

Tags

Description

Karaite marriage contract of the groom Hezekiah and the bride Sarwa written in Shevat 1339/ February 1028 in Jerusalem. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 50, 376)

CUL Add.3430 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשם אל חי ויבנו ויצליחו בייי יצדקו וית וג ושבי יהודיא בנין ומצלח.
 2. ביום ששי בשבוע בששה ועשרים יום לחדש שבט בשנת אלף ושלוש מאות ושלושים ותשע שנים למספר
 3. יונים בירושלם עיר הקדש תב במ אמן ביום הזה בא חזקיה הבחור הטוב בן בנימין לפני הזקנים החתומים
 4. למטה בכתב הזה ויאמר אליהם היו עלי עדים וקנו ממני מעתה וכתבו וחתמו עלי בכל לשון שלזכות שאני אומר
 5. לפניכם ואני לא אנוס ולא שוגה ולא טועה ולא מוכרח כי אם בתם לבי ורצוני שנשאתי וקניתי לי וקדשתי את
 6. סרוה הנערה הבתולה בת צדקה בן גריר במוהר ובכתב ובביאה כמצות משה איש האלהים זכ לב וכדת ישראל
 7. הטהורים והקדושים ואני אלביש ואכסה ואכלכל אותה ואעמוד בכל צרכיה וחפציה הראויים לה כדי כוחי
 8. והשגת ידי ואהיה עמה באמת וצדק באהבה ובחיבה ולא אתאונן לה ולא אעשוק ולא אגרע אותה שארה
 9. כסותה ועונתה כבני ישראל הזנים ומפרנסים ומלבישים ומכסים את נשיהם הכשרות ועושים כל הראוי
 10. להן באמונה ויושר והמהר שהתניתי וקצבתי לה חמשים כסף מוהר בתוליה ועוד הוספתי לה ארבעים דרכמונים
 11. טובים שלימים שקולים קדמתי לה בהם לפני בואי אליה חמשה דרכמונים והחמשים הכסף שהוא מוהר בתוליה
 12. אתנם לה ביום הזה בעת קדושיה וישאר לה עלי ועל נכסי אחרי חמשה ושלושים דרכמונים טובים חוב אמת
 13. מוחזק וקים ותשמע סרוה זאת את דברי חזקיה זה ותרצה להנשא לו ולהיות אשתו וחברתו בטהרה וקדושה
 14. ויראה ולשמוע בקלו ולכבדו וליקרו ולעזרו ולעשות [. . .] כל שבנות ישראל הכשירות עושות בבתי בעליהן ולהתנהג
 15. עמו באהבה וחיבה ולהיות תחת ממשלתו ואליו תש[וקתה . . .]ה סרוה זאת ותעמיד לה פקיד את יוסף בן אברהם
 16. הכהן לעמוד בדבריה ולראות בעסקי נשואיה ויעידו [. . . . . .] אנשים נאמנים והם מבורך בן דויד ויעקב בן
 17. פצלאן ו. .א יוסף זה הפקיד לפני הזקנים ויעידם [. . . . . .] נקה ופטר את חזקיה זה ממוהר סרוה זאת
 18. המוקדם והוא חמשה דרכמונים וכי רצה להשיא סרו[ה ז]את לחזקיה זה במוהר הזה על התנאים המפורשים
 19. למעלה בכתב הזה ואלה הם הנכסים שהביאה סרוה זאת עמה אל בית אישה חזקיה והם מן הזהב זוג דסתינק
 20. ה דרכ זוג אתראך ב כאתם דהב וג כואתים פצה ב חלה מ יני ג קנאע וגאגי א מעגר רידואני ו דרכ עקביה כחלי ב
 21. תוב סקלי ב ו> גלאלה תלגי ומעגר ב מליאה ב תובין ביאץ וקנאע ב תובין חומר ווקאיה ומעגרין ב מנשפה רומי
 22. ולאדה א מנדיל אלוגה א גבה כז וגלאלה בנכי ב איזאר כתאן א ו> תוב סקלי א ארבע מנאדיל ומנשפה א מן
 23. הנחשת מטל בגדאדי וכרניבה ג וטסת ואבריק ב מנארה וסראג ב ספל דמשקי ב קשוה כבירה א ו> סטל
 24. א ו> דסת אשנאן כאמל ומרפע ומגסל וסטל צגיר וכרניב ג דרכ ברניה מטייב וממסך ה דרכ מדהון ודרג וגיבה ב
 25. מרתבה טברי וברדעה ג דרכ לחאף דיבאג ג מרתבה בזיון ב מצרבה וסת מכאד א ו> כללו שלכל
 26. אחד וששים דרכמונים וחצי דרכמון ויודה חזקיה זה לפני הזקנים כי באו כל הנכסים האלה אל ביתו ויהיה
 27. הכל ברשותו ותחת ידו וכי קיבל על נפשו שישמרם בכל אשר לו וללא(!) ישנה מהם מאומה בלא דעת אשתו סרוה
 28. ובלא רצונה ועוד קיבל עליו אחריות כתובה זו ועל נכסיו אחריו בלתי אשר יאבד או יבלה והתנו ביניהם שאם
 29. חס ושלום ותצא סרוה זאת מן העולם בלא ולד ממנו ישוב כל שהביאה עמה אל יורשיה ממשפחותיה ולא
 30. יהיה ליורשיה על חזקיה זה מן המוהר המאוחר מאומה ועל מנת שישמרו מועדי ייי בראית הירח ובהמצא
 31. אביב בא יש ובלי לאכול בשר בקר וצאן בירושלם עד יתכן מזבח ייי ושלא יצאו אל משפטי הגוים להחליף
 32. משפטי התורה וקנינו מיד חזקיה בן בנימין בכל מה שכתוב ומפורש למעלה ומה שהיה לפנינו כתבנו
 33. וחתמנו ונתננו לסרוה זאת בת צדקה להיות בידה לראיה וזכות וזכרון עדות כדת משה וישראל ויבנו ויצליחו

צ

 1. שלמה בן דויד הכהן המלמד עד: יהושוע בן עלי הכהן בן זיטא עד:
 2. נתן הכהן בר יחי ננ יהושוע בן עדיה הכהן עד: בשר בן אברהם הלוי עד:
 3. נתן בן ניסן הלוי המלמד עד: עלי בן מעמ[ר אל]שראבי עד:
 4. עמר בן יהושוע עד יוסף בן שמואל [. . . . . . . .].ה בן זכריה עד

Translation

CUL Add.3430 1v

1v
Image Permissions Statement
 • CUL Add.3430: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.