Legal document: CUL Add.3430

Legal document CUL Add.3430

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Karaite ketubba (marriage contract) from Jerusalem, January 1028.

CUL Add.3430 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשם אל חי ויבנו ויצליחו ביי צדקו וית וג ושבי

יהודיא בנין ומצלחין

 1. ביום ששי בשבוע בששה ועשרים יום לחדש שבט בשנת אלף ושלוש מאות ושלושים

ותשע שנים למספר

 1. יונים בירושלם עיר הקדש תב במ אמן ביום הזה בא חזקיה הבחור הטוב בן

בנימין לפני הזקנים החתומים

 1. למטה בכתב הזה ויאמר אליהם היו עלי עדים וקנו ממני מעתה וכתבו וחתמו

עלי בכל לשון שלזכות שאני אומר

 1. לפניכם ואני לא אנוס ולא שוגה ולא טועה ולא מוכרח כי אם בתם לבי ורצוני

שנשאתי וקניתי לי וקדשתי את

 1. סרוה הנערה הבתולה בת צדקה בן גריר במוהר ובכתב ובביאה כמצות משה איש

האלהים זכ לב וכדת ישראל

 1. הטהורים והקדושים ואני אלביש ואכסה ואכלכל אותה ואעמוד בכל צרכיה

וחפציה הראויים לה כדי כוחי

 1. והשגת ידי ואהיה עמה באמת וצדק באהבה ובחיבה ולא אתאונן לה ולא אעשוק

ולא אגרע אותה שארה

 1. כסותה ועונתה כבני ישראל הזנים ומפרנסים ומלבישים ומכסים את נשיהם

הכשירות ועושים כל הראוי

 1. להן באמונה ויושר והמהר שהתניתי וקצבתי לה חמשים כסף מוהר בתוליה ועוד

הוספתי לה ארבעים דרכמונים

 1. טובים שלימים שקולים קדמתי לה מהם לפני בואי אליה חמשה דרכמונים

והחמשים הכסף שהוא מוהר בתוליה

 1. אתנם לה ביום הזה בעת קדושיה וישאר לה עלי ועל נכסי אחרי חמשה ושלושים

דרכמונים טובים חוב אמת

 1. מוחזק וקים ותשמע סרוה זאת את דברי חזקי[ה ה]זה ותרצה להנשא לו ולהיות

אשתו וחברתו בטהרה וקדושה

 1. ויראה ולשמוע בקלו ולכבדו וליקרו ולעזרו ולעשות ב[ביתו] כל שבנות ישראל

הכשירות עושות בבתי בעליהן ולהתנהג

 1. עמו באהבה וחיסה ולהיות תחת ממשלתו ואליו תש[מע ] סרוה זאת

ותעמיד לה פקיד את יוסף בן אברהם

 1. הכהן לעמוד בדבריה ולראות בעסקי נשואיה ויעיד [לה שני א]נשים נאמנים

והם מבורך בן דויד ויעקב בן

 1. פצלאן ויבוא יוסף זה הפקיד לפני הזקנים ויעידם [ ו]נקה ופטר את

חזקיה זה ממוהר סרוה זאת

 1. המוקדם והוא חמשה דרכמונים וכי רצה להשיא סר[וה] זאת לחזקיה זה במוהר

הזה על התנאים המפורשים

 1. למעלה בכתב הזה ואלה הם הנכסים שהביאה סרוה זאת עמה אל בית אישה חזקיה

והם מן הזהב זוג דסתינק

 1. ה דרכ זוג אתראך ב כאתם דהב וג כואתים פצה ב חלה מסני ג קנאע זגאגי א

מעגר ריחאני ו דרכ עקביה כחלי ב

 1. תוב סקליי ב ו< גלאלה תלגי ומעגר ב מלאה ב תובין ביאץ וקנאע ב תובין

חומר ווקאיה ומעגרין ב מנשפה רומי

 1. ולאדה א מנדיל אלוגה א גבה כז וגלאלה בנכי ב איזאר כתאן א ו< תוב סקלי

א ארבע מנאדיל ומנשפה א מן

 1. הנחשת סגיל בגדאדי וכרניבה ג טסת ואבריק ב מנארה וסראג ב ספל דמשקי ב

קשוה כבירה א ו< סטל

 1. א ו< דסת אשנאן כאמל ומרפע ומגסל וסטל צבר וכרניב ג דרכ ברניה מטייב

וממסך ה דרכ מדהון ודרג וגידה ב

 1. מרתבה טברי וברדעה ג דרכ לחאף דיבאג ג מרתבה בזיון ב מצרבה וסת מכאד א

ו< כללו שלכל

 1. אחד וששים דרכמונים וחצי דרכמון ויודה חזקיה זה לפני הזקנים כי באו כל

הנכסים האלה אל ביתו ויהיה

 1. הכל ברשותו ותחת ידו וכי קיבל על נפשו שישמרם בכל אשר לו ולא ישנה מהם

מאומה בלא דעת אשתו סרוה

 1. ובלא רצונה ועוד קיבל עליו אחריות כתובה זו ועל נכסיו אחריו בלתי אשר

יאבד או יבלה והתנו ביניהם שאם

 1. חס ושלום ותצא סרוה זאת מן העולם בלא ולד ממנו ישוב כל שהביאה עמה אל

יורשיה ממשפחותיה ולא

 1. יהיה ליורשיה על חזקיה זה מן המוהר המאוחר מאומה ועל מנת שישמרו מועדי

י

יי בראית הירח ובהמצא

י

 1. אביב בא יש ובלי לאכול בשר בקר וצאן בירושלם עד יתכן מזבח יי ושלא יצאו

אל משפטי הגוים להחליף

 1. משפטי התורה וקנינו מיד חזקיה בן בנימין בכל מה שכתוב ומפורש למעלה ומה

שהיה לפנינו כתבנו

 1. וחתמנו ונתננו לסרוה זאת בת צדקה להיות בידה לראיה [ו]זכות וזכרון עדות

כדת משה וישראל ויבנו ויצליחו

 1. שלמה בן דויד הכהן המלמ[ד] עד : יהושע בן עלי הכהן בן זיטא עד :
 2. נתן הכהן בר ירד ננ יהושוע בן ניריה הכהן עד : בשר בן אברהם הלוי

עד :

 1. נתן בן ניסן הלוי המלמד עד : עלי בן מעמ[ר אל]שראבי עד :
 2. עמר בן יהושוע עד יוסף בן שמואל [עד צד]קה בן זכריה

עד

CUL Add.3430 1v

1v
Image Permissions Statement
 • CUL Add.3430: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.