Letter: T-S 20.127

Letter T-S 20.127

Description

Letter sent from al-Mahdiyya (Gil)/ Sicily (Ben-Sasson) by Ismail b. Yaʿaqov al-Andalusi to his nephew, Yeshua b. Natan in Fustat, dealing with goods sent to the Maghreb and other business matters. (Information from M. Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 891 and from M. Ben-Sasson, Yehudei Sitzilya, p. 245)

T-S 20.127 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי אליך יאולדי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתן וסעאדתך ואתם נעמתה עליך
 2. וצל אלי כתאבך ודכרת לי פיה ממא אתפצ'ל בה עלי אלשיך אחיאה אללה מן אלסלף מן שרא אלד' 
 3. אעדאל כתאן אלדי אשתרא לי ואלחריר אלדי וגה לי פלא עדמתכם אלגמיע ומא סרני אלתי לם
 4. תוגה לכאצתך אלסנה שי מן אלכתאן לאן אלנאס רבחו פיה כתיר וסרוני בר מנך וקד גרא
 5. אמר אלשיך כלה עלי סדאד וללה אלחמד כתירא וקד וצל אליה כל מא כאן קבלי וקבל גירי וכאן 
 6. בתפצ'ל רב אלעאלמין ארגו יכתב אללה אלסלאמה ואנת תדכר פי כתאבך אן נוגה אליך אלבקייה אלדי
 7. בקית מן אלג' אעדאל עין בלא תגארה ואמתתלת מא פי כתאבך כמא דכרת בעד מא כנת אשחרית
 8. לך שקה רגעת דכלתהא פי כלטה אלשיך חתי לא תעוד תעתרץ' עלי פי כתבך לאן מתלי 
 9. לא יועתרץ' עליה לאן לו בד לי לגעלת פי דרהמך ודרהם גירך אלף דרה' מן אלדרהם 
 10. מערפה ביע אלג' אעדאל אלכתאן אלבאקיה אוביע מן דלך
 11. עדל קסיס מנה ביע ה''ל         אלוזן קנטארין י' ארטאל אלתמן ג''ע רבאעי וג' דרא'
 12. ואיצא קסיס באע ביע ו''ל       אלוזן קנטארין ח''ס רטל אלתמן ו''צ רבאעי ודרהמין 
 13. גמלת תמן אלעדל         קט''ס רבאעי וה' דרא'
 14. ע[דל מבל]ול ביע דל''>        אלוזן קנטארין גיר רטלין          אלתמן ס' רבאעי בעד מא אורד מנה מבלול 
 15. ר]טל אלתמן ה' רבאעיה וג' דרא' 
 16. ] תאני ביע ה''ל       אלוזן קנטארין ב''ס רטל           אלתמן ע' רבאעי ודרהמין אורר מנה
 17. מבלול א''ס רטל אלתמן י''ד רבאעי תמן אלעדל קט''מ רבאעי וסתה דראהים
 18. ואיצ'א עדל ביע דל''> אלוזן ד' קנאטיר ח''מ רטל אלתמן ק''נ רבאעי ודרהמין
 19. אורד מנהל י' ארטאל אלתמן ג' רבאעיה ודרהם ונצף גמלת תמן אלעדל קנ''ג רבאעי וג' דרא' ונצף
 20. גמלה תמן הדה אלג' אעדאל ת' רבאעי א''ע רבאעי ומן אלורק י''ג דרהם ונצף ואיצ'א לך ד'
 21. רבאעיה בקיית אלסלפה אלדי וזנת ענך עאם אול אלגומלה ת' רבאעי ע''ז ודרהמין ונצף
 22. כרג] מן דלך ת' רבאעי סלף אלדי אסלפתך עאם אול ומצ'את אליך וכרג מן דלך כרא געל וחמאלין ווזאן
 23. ג' רבאעיה] ודרהם ונצף אלב[א]ק[י ל]ך ד''ע רבאעי ודרהם וגהתהא אליך עין צ'רב סקליה פי
 24. צרה מכתו]ב עליהא אסמך פי וסט צרה ללשיך והי מע דאוד בן עזרון וקד וגחת פי סנתי
 25. הדה בעד מא אסתכרת אללה ללשיך אחיאה אללה לכאצתי ג' שקה ותלאליס מכ[תוב] עליהא ו[
 26. קימתה ג' מאיה דינאר עיון נחב ענך יאולדי סלמך אללה אן כרגת ללריף או ללצעיד פתבאדר
 27. ותשתרי לי ותקום מקאמי לאן אנת תעלם אני לך הון עודה ודכר לי אלשיך פי כתאבה עאם אול
 28. אנך קד תובת ען אלתוגיה [במא] כתבת עליה עאם אול פי כתבך מן גהה חדית בן אבררהם(!)
 29. מא גאב ענך הדא פוחק ולדי וחיאתך וחיאתה אנה ענדי מקאם ואלדי והו יערפני ואנא
 30. בן י''ו סנה פלא יחסב מני הדא גפא ואנמא וגדת עליה אד חסבתה מתל ואלדי ואלסעה אד קאל
 31. אני מא כתבת הו אלמוצדק פלא גזא כיר מן קרא אלכתאב עלינא לאן אלקום אלסי אלדי ירמיו
 32. בין אלואלד וולדה ואלדליל אני נעזה ונחפטה אני מא אכתות נפסי עליה ולא דרהמי
 33. כ]ל מא אשתרית פי סנתי הדה לה פיה אלנצף ולי אנא אלנצף ומא וגהת ללגיר שי והדא
 34. כל מא וגהת אלסנה למצר וא[נת י]אולדי מקאם אך ומא עמל מעי מן אלגמיל ליס יצ'יע
 35. לה לא ענד אללה ולא ענד אלנאס וקד וגהת עאם אול לא געלהא אללה שכוה פנחב מנך
 36. תבדל אלמגהוד מע אלשיך אחיאה אללה ותעאוננני(!) בנפאק כל מא תסתטיע ולי ולד
 37. בדא ישתרי קליל פאן ראית תשאור אלשיך פי אן נוגהה אליכם קאבל יכון בין ידיכם
 38. ואלראי ללשיך והו צבי כמא תשתהיו פאן ראי אלשיך חפטה אללה אן נפרד נפסי אליה
 39. ולב[יעה] ולשראה ולא נכייר נפסי עליה פי כל ביע ושרא פי מא נבצ'ע מן סקליה פיזיד
 40. עדתה ואלמאל אלדי וגהת אליה אלסנה מתלה בעד מא יצ'יף אליה מא בקי לי ענדה מן עאם אול
 41. פא]ן בקי שי יקדם וישתרי בה כתאן אול אלוקת ויכדם הו תם ואנא הו[ן] פיפעל [          ]ל 
 42. עליה ויסלפני כמא אל⟦עדה⟧ עאדה ויכון אלשרא אול אלוקת ואעלמך יאולדי אן אלש' דינאר
 43. אלדי אסלפתה עאם אול וחק הדה אלאחרף אן ללסעה מא וצל אלי מנהא אלא אלבעץ' ולקד 
 44. אושתרי בהא זית מא נתכלץ פיה ולו קדרת אן נגלב לך וללשיך כיר אלדניא ואלאכרה לפעלת
 45. וקד אתפצ'ל אחיאה אללה ועטאני סהמה פי אלפלפל פוחק ואלדי לו אשתרא מא שא מא חסכתה
 46. אלא מובארך מסתוי וחיאתך יאולדי מא בעת מנה ולא חבה לאנה פלפל מלתאת ולקד
 47. כלטתה בעצ'ה עלי בעץ' ולאכן כל מא אשתרא מובארך נייתה חסנה גזאה אללה כיר
 48. ואנא נתברך בכל מא ישתרי ונפרח בה גאיה אלפרח קד וצלו אצחאבנא ודכרו גמילה
 49. ומא עמל פי הדה אלסנה פצובה לה אסל אללה אן יחרסה עליך ועלינא וירזקה וירזקך
 50. וירזקנא מידו המלאה ואני כל [מא] נסמע דלך אמתלא קלבי צרור ואלפלפל סערה צ'
 51. באלאסס כלא מן יחל פיה דרה' מא תטיק ואלניל אלעמתאני אלגייד בקנ' ואלכתאן
 52. אלמיסארי מן מ' אלי כ''ח ואלתפיחי מן ה''מ אל<י> ג''ל ואלמאלאל מן ח''כ אלי כ' אלי י''ח
 53. ואלפיומי מן ח''כ אלי כ' אלי י''ח ואלפיומי אלגייד כתיר אלכרוג ואלמיסארי כבז אל
 54. בלד ואלבקם בס' פאללה אללה יאולדי אן אשתרית אלכתאן תשד אלגייד עלי חדה ואלדני
 55. עלי חדה ולא יכן שדך מוכתלף לאן אלכתאנין אקואם סו ישתריו פאדא חצל ענדהם
 56. אכדו אלגייד ורדו אלדני פיתלף אלבאיע ולא ידרי ואדא כאן אלכתאן צפה ואחדה
 57. כלה מא יקדרו ירדו מנה שי ויתזאידו וקת אלשרא ויחסן פיה אלעאקבה ללבאיע ולא
 58. תמיל אלא ללגייד לאני אנא איצ'א אדא כאן אלכתאן גייד ליס ישתריו מני אלא באלזאיד
 59. לאני נצבר עליהם וימילו אלי באלשרא וקד בעת פי הדה אלשתוה לאברהים גנון
 60. אחיאה אללה מן ו''מ אלי מ' ולגנין מן ג''ל אלי ט''כ וקד חצל לאבו אסחק אברהים 
 61. פי י''ג עדל מתל מא חצל לאכיך פי כ' עדל פאפתח יאולדי עיניך ולא
 62. תרג'ב אלא ללגייד כל מא תסתטיע ואן כנת באלאסכנדריה פאשתרי מן תם
 63. אלפיומי אלטייב ותמיל ללקומאט אלטייב ואלשעור אלגיידה לאנה יכרג
 64. פי אלבלד ואן כאן פי אלקאלוס גייד פאשתרי וקד בעת מן אלפלפל ב''צ חבה
 65. חבה עדל ונצף וקד כאן אלבלד מיית למא גרא עלינא מן אלעדו וכנא פ[י הדה
 66. אלשתוה פי צ'יקה עטימה אלי אן תפצ'ל אללה ואנטרד אלעדו ואלכל נחמד
 67. אללה אלסעה פי כל נעמה מן אלרכא ואלאמאן וסלטאן שאפק עלינא שפק אללה
 68. עליה וחרסה עלינא ועלי הדא אלתג'ר אלמבארך וסער אלפצ'ה אלנקאר ענדנא
 69. ב''כ דרה' בדינ' ולא יגד עליך אלשיך אלדי לם נשתרי אכתר מן הדה אלשקה
 70. לאן וחק ואלדי אנפצ'לת נפסי עליה ארגו יגמע אללה עלינא ועליכם

recto, right margin

 1. גמלת מא וגהת אליה אלסנה מע אלקום אלמדכורין לכאצתי אלף ות''ק רבאעי והי צ'רב 
 2. סקליה מן אלשקה כלטה אלשיך ת' תוב ונצף וט''ו תליס ערפתך דלך ואלמאל אלדי קבצ'תה
 3. מן אלתונסי וג'התה אלי אלשיך כמא קבצ'תה ומא גיירת פיה לאן טלב [מגי] נבדל צ'רב אל
 4. מהדיה בסקליה פמא אכתרת ארגו אן אלמהדיה תכרג ענכם וכץ נפסך אלשריפה אלסלאם 
 5. ואלשיך סידי אלטייב אלסלאם
 1. כתאבי אליך יא ולדי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך ואתם נעמתה אליך
 2. וצל אלי כתאבך ודכרת לי פיה ממא אתפצל בה עלי אלשיך אחיאה אללה מן אלסלף מן שרא אל[י]ח
 3. אעדאל כתאן אלדי אשתרא לי ואלחריר אלדי וגה לי פלא עדמתכם אלגמיע ומא סבב אלדי לם
 4. תוגה לכאצתך אלסנה שי מן אלכתאן לאן אלנאס רבחו פיה כתיר וס. . . . .מ. . . . . . . .
 5. אמר אלשיך כלה עלי סדאד ואללה אלחמד כתירא וקד וצל אליה כל מא כאן קבלי . . . . . . . .
 6. בתפציל רב אלעאלמין ארגו יכתר אללה אלסלאמה ואנת תדכר פי כתאבך אן נוגה . . . . . .
 7. בקית מן אלג אעדאל עין בלא תגארה ואמתתלת מא פי כתאבך כמא דכרת בעד מא כאנת
 8. לך שקה רגעת דכלתהא פי כלטה אלשיך חתי לא תעוד תעתרף עלי פי כתבך לאן מתלי
 9. לא יועתרץ עליה לאן לו בד לי לגעלת פי דרהמך ודרהם גירך אלף דרה מן אלדרהאם
 10. מערפה ביע אלג אעדאל אלכתאן אלבאקיה אלביע מן דלך
 11. עדל קסיס מנה ביע הל אלוזן קנטארין י ארטאל אלתמן גע רבאעי וגדרא
 12. ואיצא קסיס תאני ביע ול אלוזן קנטארין חס רטל אלתמן וצ רבאעי ודרהמין
 13. גמלת מן אלעדל קטס רבאעי וה דרא

_______________________________________________________________

 1. ואי[אע]דל ביע דל> אלוזן קנטארין גיר רטלין אלתמן ס רבאעי בעד מא אדר אנה מבלול
 2. ג רטל אלתמן ה רבאעיא וג דרא
 3. תאני ביע הל אלוזן קנטארין בס רטל אלתמן ע רבאעי ודרהם ורד מנה
 4. וצ. . . אס רטל אלתמן יד רבאעי תמן אלעדל קטמ רבאעי וסתה דראהם

_________________________________________________________________

 1. ואיצא עדל ביע דל> אולזן ד קנאטיר חמ רטל אלתמן קנ רבאעי ודרהמין
 2. אורד מנה י ארטאל אלתמן ג רבאעיא ודרהם ונצף גמלת מן אלעדל קנג רבאעי וג דרא ונצף
 3. גמלת מן הדה אלג אעדאל ת רבאעי אע רבאעי ומן אלורק יג דרהם נצף ואיצא לך ו
 4. רבאעיא בקיית אלסלפה אלדי וזנת ענך עאם אול אלגמלה ת רבאעי עז ודרהמין ונצף
 5. כרג] מן דלך ת רבאעי סלף אלדי אסלפתך עאם אול . . . . . . . וכרג מן דלך געל וחמאלין ווזאן
 6. . . . . . . .] ודרהם ונצף אל[. . . . .] דע רבאעי ודרהם וגהתהא אליך עין צרב סקליה פי
 7. . . . . . . . עליהא אסמך פי וסט צרה ללשיך והו מע דאוד בן עזרון וקד וגהת פי סנתי
 8. הדה בעד מא אסתכרת אללה ללשיך אחיאה אללה לכאצתי ת שקה ותלאליס מ[. . . . . . . .
 9. קימתה ג מאיה דינאר עיון נחב מנך יא ולדי סלמך אללה אן כרגת ללריף או לל[אסכ]דריה
 10. ותשתרי לי ותקום מקאמי לאן אנת תעלם אני דלך הון עודה ודכר לי אלשיך פי כתאבה עאם אול
 11. אנך קד תובת ען אלתוגיה [למא] כתבת עליה עאם אול פי כתבה מן גהה חדית בן אבי דרהם
 12. מא גאב ענך הדא פוחק ואלדי וחיאתך וחיאתה אנה ענדי מקאם ואלדי והו יערפני ואנא
 13. בן יו סנה פלא יחסב מני הדא גפא ואנמא וגדת עליה אד חסבתה מתל ואלדי ואלסעה אד קאל
 14. אשהד כתבה הו אלמוצדק פלא גזא כיר מן קרא אלכתאב עלינא לאן אלקום אלסו אלדי ירמיו
 15. בין אלואלד וולדה ואלכליל אני נעזה ונחפטה אני מא אכתרת נפסי עליה ולא דרהמי
 16. כל מא אשתרית פי סנתי הדה לה פיה אלנצף ולי אנא אלנצף ומא וגהת ללגיר שי והדא
 17. כל מא וגהת אלסנה למצר . . . . . .ל. . מקאם אך ומא עמל מעי מן אלגמיל ליס יציע
 18. לה לא ענד אללה ולא ענד אלנאס וקד וגה תעאם אול .א געלת ל. ש. . פנחב מנך
 19. תבדיל אלמגהוד מע אלשיך אחיאה אללה ותעאו.נני . . . . ולמא תסתטיע ולי ולד
 20. בדא ישתד קליל פאן ראית תשאור אלשיך פי אן נוגהא אליכם קאבל יכון בין ידיכם
 21. ואלראי ללשיך והו צבי כמא תשתהיו פאן ראי אלשיך חפטה אללה אן נפדד נפסי אליה
 22. ונ.[. . .] ולשראה ולא נכייר נפסי עליה פי כל ביע ושרא פי מא נבצע מן סקליה פיזיד
 23. עלי הדא אלמאל אלדי וגהת אליה אלסנה מתלה בעד מא יציף אליה מא בקי לי ענדה מן עאם אול
 24. ואן בקי שיי קדם וישתרי בה כתאן אול אלוקת ויכדם הו תם ואנא הו[ן] פיפעל . . . .
 25. עליה ויסלפני כמא אל[[. .ה]] אלעאדה ויכון אלשרא אול אלוקת ואעלמך יא ולדי אן אל ש דינאר
 26. אלדי אסלפתה עאם אול וחק הדה אלאחרף אן ללסעה מא וצל לי מנהא אלא אלבעץ ולקד
 27. אושתרי בהא זית אנא נתכלץ פי'ה ולו קדרת אן נגלב לך וללשיך כיר אלדניא ואלאכרה לפעלת
 28. וקד אתפצל אחיאה אללה ועטאני סהמה פי אלפלפל פוחק ואלדי לו אשתרא מא שא מא חסבתה
 29. אלא מובארך מסתוי וחיאתך יא ולדי מא בעת מנה ולא חבה לאנה פלפל מלתאת ולקד
 30. כלטתה בעצה עלי בעץ ולאכן כל מא אשתרא מובארך נייתה הסנה גזאה אללה כיר
 31. ואנא נתברך בכל מא ישתרי ונפרח בה גאיה אלפרח קד וצלו אצחאבנא ודכרו גמילה
 32. ומא עמל פי הדה אלסנה פטובו לה אסאל אללה אן יחרסה עליך ועלינא וירזקה וירזקך
 33. וירזקנא מידו המלאה ואנא כל [מא] נסמע דלך אמתלא קלבי צרור ואלפלפל סערה צ
 34. באלאסם ולא מן יחל פיה דרהמא תצית ואלניל אלעמתאני אלגייד בקנ ואלכתאן
 35. אלמיסארי מן מ אלי כח ואלתפיחי(!) מן המ אלי גל ואלמאלאל מן חכ אלי כ אלי יח
 36. ואלפיומי מן חכ אלי כ אלי יח ואלפיומי אלגייד כתיר אלכרוג ואלמיסארי כבז אל
 37. בלד ואלבקם בס פאללה אללה יא ולדי אן אשתרית אלכתאן תשד אלגייד עלי חדה ואלדני
 38. עלי חדה ולא יכון שדך מוכתלף לאן אלכתאנין אקואם סו ישתריו פגרא ענדהם
 39. אכדי אלגייד ודבו אלדני פיתלף אלבאיע ולא ידרי ואדא כאן אלכתאן צרה ואחדה
 40. כלה מא יקדרו ירצו מנה שי וישאידו וקת אלשרי ויחסן פי'ה אלצאן . . . . . .[. . .
 41. תמיל אלא ללגייד לאנני אנא איצא אדא כאן אלכתאן גייד ליס ישתריו מני אלדני אלא
 42. לאני נצבר עליהם וימילו אלי באלשרא וקד בעת פי הדה אלשתיה לאברהים גנון
 43. אחיאה אללה מן ומ אלי מ ולאבון מן זל אל טכ וקד חצל לאבו אסחק אברהים
 44. פי יג עדל מתל מא חצל לאכיך פי כ עדל פאפתח יא ולדי עיניך ולא
 45. תרגב אלא אלגייד כל מא תסתטיע ואן כנת באלאסכנדריא פאשתרי מן תם
 46. אלפיומי אלטייב ותמיל ללקימאט אלטייב ואלשעור אלגיידה לאנה יכרג
 47. פי אלבלד ואן כאן פי אלקאלוס גייד פאשתרי וקד בעת מן אלפלפל כאל חבה
 48. חבה עדל ונצף וקד כאן אלבלד מיית למא גרא עלינא מן אלעדו וכנא [פי הדה
 49. אלשתוה פי ציקה עטימה אלי אן תפצל אללה ואנטרד אלעדו ואלבלד בחמד
 50. אללה אלסעה פי כל נעמה מן אלרכא ואלאמאן וסלטאן שאפק עליהא שפק אללה
 51. עליה וחרסה עלינא ועלי הדא אלתגר אלמבארך וסער אלפצה אלנקאר ענדנא
 52. בכ דרה בדינ ולא יגד עליך אלשיך אלדי לם נשתרי אכתר מן הדה אלשקק
 53. לאן וחק ואלדי מא פצלת נפסי אלי'ה וארגו יגמע אללה עלינא ועליה

right margin, straight lines, at 90’ to main text

 1. גמלת מא וגהת אליה אלסנה מע אלקום אלמדכורין לכאצתי אלף וחק רבאעי ו.צרב
 2. סקליה ומן אלשקה כלטה אלשיך ת תוב ונצף וסתה תליס ערפתך דלך ואלטאל אלדי קבצתה
 3. מן אלתונסי וגהתה אלי אלשיך כמא קבצתה ומא גיירת פיהא לאן טלבת ורד אלצרב אל
 4. מהדיה בסקליה פא אכתרת ארגו אן אלמהדיה תכרג ענדכם וכץ נפסך אלשריפה אלסלאם
 5. ואלשיך סידי אטייב אלסלאם

Translation

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. אני כותב לך, בני, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את ימי שלומך ואושרך וישלים את חסדיו לך;
 2. קיבלתי את מכתבך. כתבת לי בו על המקדמה שהואיל האדון – ייתן לו אלוהים חיים – לתת לי בעד קניית ד'
 3. המשואים פשתים שקנה בשבילי והמשי ששלח לי; אל תילקחו ממני, כולכם; לא שמחתי שלא 
 4. שלחת השנה פשתים כלל לחשבונך הפרטי, כי הבריות הרוויחו בו הרבה, ושימחוני, חוץ ממך. 
 5. עסק האדון התנהל כולו למישרין, תודה רבה לאל; הגיעו אליו כל (המשלוחים) ממני ומהאחרים
 6. בחסדו של ריבון העולמים, אקווה שאלוהים יכתוב את השלום. אתה כותב במכתבך שנשלח לך את היתרה
 7. שנותרה מג' המשואים, בזהב ולא בסחורה, ונשמעתי למה שבמכתבך, כפי שכתבת; אחרי שכבר קניתי
 8. לך יריעת (אריג) חזרתי והכנסתי אותה לשותפות האדון, כדי שלא תשוב ותחלוק עלי במכתביך. כי אין אדם כמוני
 9. סובל שיחלקו עליו, כי אילו נתאפשר לי הייתי עושה מן הדרהַם שלך ומן הדרהַם של זולתך אלף דרהם מדרהם.
 10. הודעה על מכירת ג' המשואים פשתים שנותרו ; נמכרו מהם:
 11. משאוי קסיס, נמכר 35; המשקל 2 קנטארים, 10 רטלים, התמורה 73 רבעי דינר, ו-3 דרהמים;
 12. עוד קסיס, נמכר 36; המשקל 2 קנטארים, 68 רטלים; התמורה 96 רבעי דינר ו-2 דרהמים. 
 13. סך הכול תמורת המשאוי, 169 רבעי דינר ו-2 דרהמים.
 14. משאוי שנרטב, נמכר 34. המשקל 2 קנטארים פחות 2 רטלים, התמורה 60 רבעי דינר אחרי שניכו את הלח.
 15. …רטל, התמורה ה' רבעי דינר וג' דרהמים.
 16. מכירה שנייה, 35. המשקל 2 קנטארים, 62 רטלים. התמורה 70 רבעי דינר ו-2 דרחמים; ניכו מזה
 17. לח, 61 רטלים, התמורה 14 רבעי דינר; תמורת המשאוי 149 רבעי דינר ו־6 דרהמים.
 18. ועוד משאוי, נמכר ב־34. המשקל 4 קנטארים, 48 רטלים, התמורה 150 רבעי דינר ו-2 דרהמים.
 19. ניכו מהם 10 רטלים, התמורה 3 רבעי דינר ודרהם וחצי. סך כל תמורת המשאוי 153 רבעי דינר ו־½3  דרהמים.
 20. סך כל התמורה בעד ג' המשואים האלה, 471 רבעי דינר, (ודרהמים) 'ורק' ½ 13 דרהם; ועוד לזכותך 4
 21. רבעי דינר יתרת דמי ההובלה ששילמתי בעדך אשתקד. סך הכול, 477 רבעי דינר ו-½ 2 דרהמים.
 22. בניכוי 400 רבעי דינר, הלוואה שהלוויתי לך אשתקד, ועברו אליך, ובניכוי שכירות, תשר, סבלים, ושוקל,
 23. 3 רבעי דינר ו-½ 1 דרהם; היתרה לזכותך: 74 רבעי דינר ודרהם, שלחתי לך בזהב, טביעת סיציליה,
 24. בכיס שכתוב עליו שמך באמצע הכיס שהוא בשביל האדון, והוא עם דאוד בן עזרון. ושלחתי בשנה
 25. זו אחרי שביקשתי את עזרת אלוהים, לאדון, ייתן לו אלוהים חיים, לחשבוני הפרטי ג' יריעות (אריג) ו'תליסים' , כתוב עליהם…
 26. סכומם 300 דינר בזהב; רצוני ממך בני, ייתן לך אלוהים שלום, כי אם תצא אל הריף או אל הצעיד תמהר
 27. לקנות בשבילי ותמלא את מקומי, כי אתה יודע שאני כאן עוזר לך. כתב לי האדון במכתבו אשתקד
 28. שאתה כבר חזרת בך מן המשלוח שעליו כתבת אשתקד במכתביך, בגלל הפרשה של בן אברהם.
 29. לא היה חסר לך הדבר הזה; אני נשבע בבני ובחייך ובחייו: הוא אצלי כמו אבי, הוא מכיר אותי מאז שהייתי
 30. בן י"ו שנה; אל ייחשב לי אפוא הדבר לגסות רוח; כעסתי עליו רק מפני שחישבתיו כאילו הוא אבי, ועכשיו מאחר שאמר:
 31. לא כתבתי, יש להאמין לו. אל יהיה גמול טוב למי שקרא לפנינו את המכתב, אנשים רעים המסכסכים
 32. בין אב ובין בנו והראיה שאני מכבד ומוקיר אותו היא שלא העדפתי את עצמי עליו, ולא את כספי,
 33. כל מה שקניתי בשנה זו יש לו בו המחצית והמחצית לי, ולא שלחתי דבר למישהו אחר, וזה 
 34. כל מה ששלחתי השנה לפסטאט. ואתה, בני, הלוא אתה כמו אח; כל חסד שעשה עמי לא יאבד
 35. לו לא אצל אלוהים ולא אצל הבריות, והלוא שלחתי אשתקד (סחורות) – אל יראה בזה אלוהים תלונה! רצוני ממך
 36. שתשתדל בכל כוחך אצל האדון, ייתן לו אלוהים חיים, ותסייעו לי בהוצאות ככל שתוכל. יש לי בן
 37. שהתחיל לעסוק קצת במיקח וממכר, שמא תתייעץ עם האדון, אם תמצא לנכון, אשלחנו אליכם, יהיה לפניכם לשירותכם,
 38. אם יחליט האדון. הוא בחור כלבבכם. אם סבור האדון, שומרו אלוהים, שאקדיש את עצמי לו 
 39. ולמיקח וממכר שלו ולא אעדיף עצמי על פניו בכל מיקח וממכר במה שנחלק בינינו בסיציליה, יגדיל נא
 40. את המשלוחים שלו. והכסף ששלחתי אליו השנה כיוצא בזה, אחרי שיוסיף עליו מה שנשאר לזכותי אצלו מאשתקד.
 41. אם יש יתרה, יקדים ויקנה בה פשתים בהקדם האפשרי ויתעסק הוא שם, ואני כאן ויעשה זאת…
 42. …וישלח לי מקדמות כנהוג, ותהיינה הקניות בהקדם האפשרי. אודיעך בני כי 300 הדינרים 
 43. שהלוויתי לו אשתקד – אני נשבע באותיות האלה – שעד עתה לא הגיע אלי מהם אלא חלק, וכבר
 44. נקנה בו שמן, שנסתדר עמו; אילו יכולתי לספק לך ולאדון את טוב העולם הזה והעולם הבא, הייתי עושה זאת.
 45. הוא הואיל – ייתן לו אלוהים חיים – ונתן לי את חלקו בפלפל; נשבע אני באבי, אילו קנה מה שהוא רוצה, הייתי חושב
 46. בהחלט שהוא ראוי לברכה, וכי עשה את הדבר הנכון. בחייך, בני, לא מכרתי ממנו אפילו בעד פרוטה, כי הוא פלפל בלתי אחיד, וכבר
 47. ערבבתי בין החלקים; ואולם כל דבר שיקנה, יהיה מבורך, כוונתו לטובה, יגמול לו אלוהים גמול טוב,
 48. ואני אתברך בכל מה שיקנה ואשיש בו בתכלית השמחה. הגיעו אנשינו ודיברו בשבחו
 49. ומה שעשה בשנה זו ותיארוהו כפי שהוא באמת. מאלוהים אבקש שישמרנו לך ולנו וייתן רווח לו ולך
 50. ולנו, מידו המלאה. ואני מדי שומעי זאת, יתמלא לבי שמחה. הפלפל מחירו צ'
 51. מיסודו, אין מי שיוריד ממנו דרהם, אי אפשר. הניל ה'עמתאני' הטוב ק"נ, הפשתים
 52. 'מיסארי' ממ' עד כ"ח; 'תפיחי' ממ"ה עד ל"ג; 'מאלאל' מכ"ח עד כ' ועד י"ח;
 53. 'פיומי' מכ"ח עד כ' ועד י"ח. ה'פיומי' הטוב נמכר הרבה; ה'מיסארי' הוא הלחם של
 54. העיר. עץ האודם בס', באלוהים, אשביעך בני, אם תקנה פשתים, ארוז את הטוב לחוד ואת הפחות
 55. לחוד, ואל תהיה אריזתך בלתי אחידה, כי סוחרי הפשתים הם אנשים רעים, הם קונים ואחרי שמגיעות (הפשתים) אליהם,
 56. הם לוקחים את הטוב ומחזירים את הפחות, והמוכר ניזוק ואף אינו יודע, אם הפשתים הן אחידות
 57. כולן, לא יוכלו להחזיר מהן דבר, והם משלמים יותר בעת הקנייה והתוצאה היא לטובת המוכר; ואל
 58. תפנה אלא אל הטוב, כי גם אני עצמי, אם הפשתים טובות לא יקנו ממני, אלא בתוספת מחיר 
 59. כי אני מתייחס אליהם בסבלנות והם פונים אלי לקניותיהם. בחורף זה מכרתי לאברהים ג'נון, 
 60. ייתן לו אלוהים חיים, ממ"ו עד מ', ולג'נין מל"ג עד כ"ט; ואבו אסחק אברהים השיג
 61. בעד י"ג משואים מה שהשיג אחיך בכ' משואים. פקח עיניך אפוא, בני, ואל
 62. תסכים אלא לטוב, ככל שתוכל. אם תהיה באלכסנדריה קנה משם
 63. את ה'פיומי' הטוב, ותעדיף את ה'קמאט' הטוב ואת הסיבים הטובים, כי הם
 64. המבוקשים בעיר; אם תמצא (פשתים) טובות בקאלוס, תקנה. מכרתי מן הפלפל בצ' מנויים 
 65. משאוי וחצי; לפני כן היתה העיר מתה, מפני מה שעבר עלינו מצד השונא והיינו בחורף
 66. הזה במצוקה נוראה, עד שעשה אלוהים חסד וגירשו את השונא, והעיר, תודה
 67. לאל, עכשיו במיטב האושר, הרוגע והביטחון, ושלטון רחום עלינו, ירחם אלוהים
 68. עליו וישמרו עלינו ועל הנמל המבורך הזה. מחיר הכסף 'נקרה' אצלנו
 69. כ"ב דרהם בדינר. אל יבוא אליך האדון בטענות על שלא קנינו יותר מאשר יריעת (האריג) הזאת,
 70. כי, חי אבי, נקרעה נפשי עליה. אקווה שאלוהים יגן עלינו ועליכם.

recto, right margin

 1. סך כל מה ששלחתי אליו השנה בידי האנשים הנ"ל, לחשבוני הפרטי 1,500 רבעי דינר, טביעת
 2. סיציליה; טקסטילים: בשותפות עם האדון ½ 400 בגדים, 15 'תליסים', זאת לידיעתך. הכסף שקיבלתי
 3. מהתונסי שלחתיו אל האדון מיד עם קבלתו, ולא שיניתי בו דבר, כי דרש ממני להמיר מטבעות 
 4. (דינרים) של מהדייה לסיציליים, אבל לא רציתי; אקווה שתוכלו להשתמש ב(דינרים) של מהדייה. אני דורש בשלומך, נכבדי,
 5. ולאדוני ורבי מיטב דרישות השלום.

T-S 20.127 1v

1v

verso

 1. ולא יכן בד ממא יצל אלי כתאבך עלי אלבר ותערפני מא וצל ללשיך מן קבל 
 2. אבן אלמגאני מן אלצרר וכדלך מא וצל אליה מן קבלי אנא וכדלך מא וצל לי אנא 
 3. לכאצתי לאני מעלק אלקלב ולא תשתרי מן אלכתאן אלא אלטייב ולאן עיון אל 
 4. נאס אלא אלי אלמצריה לאן ליס פי אלבלד כתאן נאפלי אצל ותוסק אול אל 
 5. זמאן פי אול אלמראכב ותסתאנע(!) אלמראכב אלכבירה ערפתך דלך

verso, address

 1. למולאי וסידי אבי אלסרור אטאל אללה       מן אסמעיל בן יעקוב אלאנדלסי יצל 
 2. בקאה        מצר אן שא אללה 
 3. יהושוע בן נתן אללה וליה

verso

 1. ואללה אן . . ממא יצל אלי כתאבך עלי אלכל ותערפני מא וצל ללשיך מן קבל
 2. אבן אלמגאני מן אלצרר וכדלך מא וצל אליה מן קבלי אנא וכדלך מא וצל לי אנא
 3. לכאצתי לאני מעלק אלקלב ולא תשתרי מן אלכתאן אלא . . . . . . . עיון אל
 4. נאס אלא לי אלמצריה לאן ליס פי אלבלד כתאן כאמלי אצל ותופק אול אל
 5. זמאן פי אול אלמראכב ותם תאני אלמראכב . . . . . . ערפתך דלך

address, bottom of the page, at 180’ to main text, straight lines

 1. אלי אכי] וסיידי אבו אלסרור אטאל אללה מן אסמעיל בן יעקוב אלאנדלסי
 2. בקאה
 3. ישוע[ה] בן נתן אללה וליה מצר אן שא אללה

verso

 1. לא תהיה בררה: עליך לשלוח לי מכתב בדרך היבשה, והודע לי על הכיסים שהגיעו אל האדון מאת
 2. אבן אלמג'אני, וכמו כן מה הגיע אליו ממני. כמו כן מה הגיע בשבילי
 3. לחשבוני הפרטי, כי נפשי יוצאת. ואל תקנה אלא פשתים טובות, כי הבריות נושאים עיניהם 
 4. רק אל (הפשתים) המצריות, כי אין בעיר פשתים מנאפולי בכלל, ותעמיס אותן מוקדם
 5. ככל האפשר באונייה הראשונה, ותשתמש באוניות הגדולות, זאת לידיעתך.

verso, address

לאדוני ורבי אבו אלסרוּר, ייתן לו אלוהים אריכות ימים, יהושע בן נתן, שומרו אלוהים, מאסמעיל בן יַעֲקוּבּ אלאנדלסי; יגיע לפסטאט, ברצון האל.

Image Permissions Statement
 • T-S 20.127: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.