Letter: T-S 20.127

Letter T-S 20.127

Input date

In PGP since 2004

Description

Letter sent from al-Mahdiyya (Gil)/ Sicily (Ben-Sasson) by Ismail b. Yaʿaqov al-Andalusi to his nephew, Yeshua b. Natan in Fustat, dealing with goods sent to the Maghreb and other business matters. (Information from M. Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 891 and from M. Ben-Sasson, Yehudei Sitzilya, p. 245)

T-S 20.127 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתאבי אליך יא ולדי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך ואתם נעמתה אליך
 2. וצל אלי כתאבך ודכרת לי פיה ממא אתפצל בה עלי אלשיך אחיאה אללה מן אלסלף מן שרא אל[י]ח
 3. אעדאל כתאן אלדי אשתרא לי ואלחריר אלדי וגה לי פלא עדמתכם אלגמיע ומא סבב אלדי לם
 4. תוגה לכאצתך אלסנה שי מן אלכתאן לאן אלנאס רבחו פיה כתיר וס. . . . .מ. . . . . . . .
 5. אמר אלשיך כלה עלי סדאד ואללה אלחמד כתירא וקד וצל אליה כל מא כאן קבלי . . . . . . . .
 6. בתפציל רב אלעאלמין ארגו יכתר אללה אלסלאמה ואנת תדכר פי כתאבך אן נוגה . . . . . .
 7. בקית מן אלג אעדאל עין בלא תגארה ואמתתלת מא פי כתאבך כמא דכרת בעד מא כאנת
 8. לך שקה רגעת דכלתהא פי כלטה אלשיך חתי לא תעוד תעתרף עלי פי כתבך לאן מתלי
 9. לא יועתרץ עליה לאן לו בד לי לגעלת פי דרהמך ודרהם גירך אלף דרה מן אלדרהאם
 10. מערפה ביע אלג אעדאל אלכתאן אלבאקיה אלביע מן דלך
 11. עדל קסיס מנה ביע הל אלוזן קנטארין י ארטאל אלתמן גע רבאעי וגדרא
 12. ואיצא קסיס תאני ביע ול אלוזן קנטארין חס רטל אלתמן וצ רבאעי ודרהמין
 13. גמלת מן אלעדל קטס רבאעי וה דרא

_______________________________________________________________

 1. ואי[אע]דל ביע דל> אלוזן קנטארין גיר רטלין אלתמן ס רבאעי בעד מא אדר אנה מבלול
 2. ג רטל אלתמן ה רבאעיא וג דרא
 3. תאני ביע הל אלוזן קנטארין בס רטל אלתמן ע רבאעי ודרהם ורד מנה
 4. וצ. . . אס רטל אלתמן יד רבאעי תמן אלעדל קטמ רבאעי וסתה דראהם

_________________________________________________________________

 1. ואיצא עדל ביע דל> אולזן ד קנאטיר חמ רטל אלתמן קנ רבאעי ודרהמין
 2. אורד מנה י ארטאל אלתמן ג רבאעיא ודרהם ונצף גמלת מן אלעדל קנג רבאעי וג דרא ונצף
 3. גמלת מן הדה אלג אעדאל ת רבאעי אע רבאעי ומן אלורק יג דרהם נצף ואיצא לך ו
 4. רבאעיא בקיית אלסלפה אלדי וזנת ענך עאם אול אלגמלה ת רבאעי עז ודרהמין ונצף
 5. כרג] מן דלך ת רבאעי סלף אלדי אסלפתך עאם אול . . . . . . . וכרג מן דלך געל וחמאלין ווזאן
 6. . . . . . . .] ודרהם ונצף אל[. . . . .] דע רבאעי ודרהם וגהתהא אליך עין צרב סקליה פי
 7. . . . . . . . עליהא אסמך פי וסט צרה ללשיך והו מע דאוד בן עזרון וקד וגהת פי סנתי
 8. הדה בעד מא אסתכרת אללה ללשיך אחיאה אללה לכאצתי ת שקה ותלאליס מ[. . . . . . . .
 9. קימתה ג מאיה דינאר עיון נחב מנך יא ולדי סלמך אללה אן כרגת ללריף או לל[אסכ]דריה
 10. ותשתרי לי ותקום מקאמי לאן אנת תעלם אני דלך הון עודה ודכר לי אלשיך פי כתאבה עאם אול
 11. אנך קד תובת ען אלתוגיה [למא] כתבת עליה עאם אול פי כתבה מן גהה חדית בן אבי דרהם
 12. מא גאב ענך הדא פוחק ואלדי וחיאתך וחיאתה אנה ענדי מקאם ואלדי והו יערפני ואנא
 13. בן יו סנה פלא יחסב מני הדא גפא ואנמא וגדת עליה אד חסבתה מתל ואלדי ואלסעה אד קאל
 14. אשהד כתבה הו אלמוצדק פלא גזא כיר מן קרא אלכתאב עלינא לאן אלקום אלסו אלדי ירמיו
 15. בין אלואלד וולדה ואלכליל אני נעזה ונחפטה אני מא אכתרת נפסי עליה ולא דרהמי
 16. כל מא אשתרית פי סנתי הדה לה פיה אלנצף ולי אנא אלנצף ומא וגהת ללגיר שי והדא
 17. כל מא וגהת אלסנה למצר . . . . . .ל. . מקאם אך ומא עמל מעי מן אלגמיל ליס יציע
 18. לה לא ענד אללה ולא ענד אלנאס וקד וגה תעאם אול .א געלת ל. ש. . פנחב מנך
 19. תבדיל אלמגהוד מע אלשיך אחיאה אללה ותעאו.נני . . . . ולמא תסתטיע ולי ולד
 20. בדא ישתד קליל פאן ראית תשאור אלשיך פי אן נוגהא אליכם קאבל יכון בין ידיכם
 21. ואלראי ללשיך והו צבי כמא תשתהיו פאן ראי אלשיך חפטה אללה אן נפדד נפסי אליה
 22. ונ.[. . .] ולשראה ולא נכייר נפסי עליה פי כל ביע ושרא פי מא נבצע מן סקליה פיזיד
 23. עלי הדא אלמאל אלדי וגהת אליה אלסנה מתלה בעד מא יציף אליה מא בקי לי ענדה מן עאם אול
 24. ואן בקי שיי קדם וישתרי בה כתאן אול אלוקת ויכדם הו תם ואנא הו[ן] פיפעל . . . .
 25. עליה ויסלפני כמא אל[[. .ה]] אלעאדה ויכון אלשרא אול אלוקת ואעלמך יא ולדי אן אל ש דינאר
 26. אלדי אסלפתה עאם אול וחק הדה אלאחרף אן ללסעה מא וצל לי מנהא אלא אלבעץ ולקד
 27. אושתרי בהא זית אנא נתכלץ פי'ה ולו קדרת אן נגלב לך וללשיך כיר אלדניא ואלאכרה לפעלת
 28. וקד אתפצל אחיאה אללה ועטאני סהמה פי אלפלפל פוחק ואלדי לו אשתרא מא שא מא חסבתה
 29. אלא מובארך מסתוי וחיאתך יא ולדי מא בעת מנה ולא חבה לאנה פלפל מלתאת ולקד
 30. כלטתה בעצה עלי בעץ ולאכן כל מא אשתרא מובארך נייתה הסנה גזאה אללה כיר
 31. ואנא נתברך בכל מא ישתרי ונפרח בה גאיה אלפרח קד וצלו אצחאבנא ודכרו גמילה
 32. ומא עמל פי הדה אלסנה פטובו לה אסאל אללה אן יחרסה עליך ועלינא וירזקה וירזקך
 33. וירזקנא מידו המלאה ואנא כל [מא] נסמע דלך אמתלא קלבי צרור ואלפלפל סערה צ
 34. באלאסם ולא מן יחל פיה דרהמא תצית ואלניל אלעמתאני אלגייד בקנ ואלכתאן
 35. אלמיסארי מן מ אלי כח ואלתפיחי(!) מן המ אלי גל ואלמאלאל מן חכ אלי כ אלי יח
 36. ואלפיומי מן חכ אלי כ אלי יח ואלפיומי אלגייד כתיר אלכרוג ואלמיסארי כבז אל
 37. בלד ואלבקם בס פאללה אללה יא ולדי אן אשתרית אלכתאן תשד אלגייד עלי חדה ואלדני
 38. עלי חדה ולא יכון שדך מוכתלף לאן אלכתאנין אקואם סו ישתריו פגרא ענדהם
 39. אכדי אלגייד ודבו אלדני פיתלף אלבאיע ולא ידרי ואדא כאן אלכתאן צרה ואחדה
 40. כלה מא יקדרו ירצו מנה שי וישאידו וקת אלשרי ויחסן פי'ה אלצאן . . . . . .[. . .
 41. תמיל אלא ללגייד לאנני אנא איצא אדא כאן אלכתאן גייד ליס ישתריו מני אלדני אלא
 42. לאני נצבר עליהם וימילו אלי באלשרא וקד בעת פי הדה אלשתיה לאברהים גנון
 43. אחיאה אללה מן ומ אלי מ ולאבון מן זל אל טכ וקד חצל לאבו אסחק אברהים
 44. פי יג עדל מתל מא חצל לאכיך פי כ עדל פאפתח יא ולדי עיניך ולא
 45. תרגב אלא אלגייד כל מא תסתטיע ואן כנת באלאסכנדריא פאשתרי מן תם
 46. אלפיומי אלטייב ותמיל ללקימאט אלטייב ואלשעור אלגיידה לאנה יכרג
 47. פי אלבלד ואן כאן פי אלקאלוס גייד פאשתרי וקד בעת מן אלפלפל כאל חבה
 48. חבה עדל ונצף וקד כאן אלבלד מיית למא גרא עלינא מן אלעדו וכנא [פי הדה
 49. אלשתוה פי ציקה עטימה אלי אן תפצל אללה ואנטרד אלעדו ואלבלד בחמד
 50. אללה אלסעה פי כל נעמה מן אלרכא ואלאמאן וסלטאן שאפק עליהא שפק אללה
 51. עליה וחרסה עלינא ועלי הדא אלתגר אלמבארך וסער אלפצה אלנקאר ענדנא
 52. בכ דרה בדינ ולא יגד עליך אלשיך אלדי לם נשתרי אכתר מן הדה אלשקק
 53. לאן וחק ואלדי מא פצלת נפסי אלי'ה וארגו יגמע אללה עלינא ועליה

right margin, straight lines, at 90’ to main text

 1. גמלת מא וגהת אליה אלסנה מע אלקום אלמדכורין לכאצתי אלף וחק רבאעי ו.צרב
 2. סקליה ומן אלשקה כלטה אלשיך ת תוב ונצף וסתה תליס ערפתך דלך ואלטאל אלדי קבצתה
 3. מן אלתונסי וגהתה אלי אלשיך כמא קבצתה ומא גיירת פיהא לאן טלבת ורד אלצרב אל
 4. מהדיה בסקליה פא אכתרת ארגו אן אלמהדיה תכרג ענדכם וכץ נפסך אלשריפה אלסלאם
 5. ואלשיך סידי אטייב אלסלאם

Translation

T-S 20.127 1v

1v

verso

 1. ואללה אן . . ממא יצל אלי כתאבך עלי אלכל ותערפני מא וצל ללשיך מן קבל
 2. אבן אלמגאני מן אלצרר וכדלך מא וצל אליה מן קבלי אנא וכדלך מא וצל לי אנא
 3. לכאצתי לאני מעלק אלקלב ולא תשתרי מן אלכתאן אלא . . . . . . . עיון אל
 4. נאס אלא לי אלמצריה לאן ליס פי אלבלד כתאן כאמלי אצל ותופק אול אל
 5. זמאן פי אול אלמראכב ותם תאני אלמראכב . . . . . . ערפתך דלך

address, bottom of the page, at 180’ to main text, straight lines

 1. אלי אכי] וסיידי אבו אלסרור אטאל אללה מן אסמעיל בן יעקוב אלאנדלסי
 2. בקאה
 3. ישוע[ה] בן נתן אללה וליה מצר אן שא אללה
Image Permissions Statement
 • T-S 20.127: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.