Letter: T-S 12.335

Letter T-S 12.335

Tags

Description

Letter sent from Alexandria by Ismail b. Farah to a member of the Tahirti Family in Fustat, containing details about goods and ships. Dated ca. 1051. (Information from Gil)

T-S 12.335 1v

1v

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . ך[ . . . . . . . . . . . . ] . . . . [ . . . . . . ]ק . . [ . . . . . . . . . . . . ] . . . [ . . .
 2. אלחאצר] ירא מא לא יראה אלגא{י}ב דכרת אנך תנפד בקיה אלסרר אחב אנפאדה עלי גהת[נא
 3. לא ע[דמ]ת תפצלך ולא כלות מן איאדיך אעלמתך בוצול אלסרר ביד בן שבל כמא דכרת בכ[תאבך
 4. סאלמה וכמא פי רקאעך וצח אלעדד ואלוזן ואלאשכאץ וכדלך אלעדל אלפרסי וצל סאל[ם
 5. ובעתה קבל וצול אלמראכב וכאן ביע מבארך וקד כתבת אליך בנקץ עדדה והו שיי ל[ם
 6. יגב אן נכתב אליך בה אלי אני סאעדת אלכהן והו חריץ משפק עלי אכאה אללה תעאל[י
 7. יכיר [לה] ועצנא כלנא כיר ואלדי סאלתני ענה הו כיר וסלאמה אלכתב להא אפאת אן
 8. נק]דר באלאגתמאע נעלם ותעלם חסן אללה עקבנך וכלאצך וכלאצנא וכל ישראל וקד ס[אלתה
 9. ען ואגב אלרזמתין אלבז קאל בקי עליכם ס ולם נעטיה לה תתפצל תעטיה לה גזאה אללה
 10. כיר ולא עדמת תפצלך אנת ראית סעאדה פי וצולה ונתפרג בחסן נייתך ענדי דליל צאד[ק
 11. וכדלך אלספתגה דפעתהא לך אלשיא והי מקבולה מקבלה ואכתר לא עדמתך איאדיך
 12. דכרת חדית אלשמע דינה דמלכות דינה לא חילה אחב לא תוקטע ען אלאדכאר פי באב[ה
 13. ואללה יסאהל וארגו אן יסאהל אללה פי תמנה פאן סהל וקבצתה לא תנפדה אבקיה ענדך לוצול
 14. כתאבי וארגו אנך תביע אלחריר בעד אלאגתהאד באלדינ או במא ישבה אלדינ בלא
 15. תאכיר אלמראכב אולהא פי אלעוסג ובעצהא פי אלכנאיס אללה יכתב סלאמתהא וכל ישראל
 16. אלנחאס אלפגרה שדדתה פי קפה ועליהא רקעה כיש מן ברא אלקפה והי משדודה בחבל
 17. ו]רזמה פיהא יב קטעה ד אלסן רצאץ וקד וזנת גמיע לואזמהא ומא עלי שיי סוא
 18. ט קראריט דהב כרא ורקעה דאר מאנך הי תצל אליך מסרע אד תעדר עלי
 19. אכדהא פאן אמכן וראית לטף פי דכולהא בחריר אד פי אלעשארי יד קפה חריר
 20. ואלקפאף ואחד ואלשד ואחד לעלהא תדפע בחריר ואן לם או אצמן רקעתהא אלי
 21. אלוצול אלרקעה נעני דאר מאנך וקד וזנת באב רשיד ואלמצאלח ואלחמל וכל שיי [אל . .
 22. להדא לא גיר חאגה . . מעך אדא מן אללה בסלאמת אלגמיע תביעה אן שא אללה [תו]קף
 23. תמנה עלי גהתך לוצול כתאבי אליך אן שא אללה ואגב אלרזמה דינארין אלי רבע וקד
 24. כאטבת אלשיך אבו אצחק קאל תאכדהא רב נהראי ואנה תקול איש מא קאל אלשיך אבו אצחק
 25. אנא אחאסבך בה וכדלך אלחסאב אלרזמה אלאכרי נציף הדה אלי הדה ואלזמאן טויל מע
 26. אלחיה כל כיר מא יבקא לי שיי נאכד אן שא אללה מא בקי עלי מן תמן אללאך תדכרה בלא

Translation

T-S 12.335 1r

1r

Verso.

 1. אעאדה חסאב ובאללה אלעטים אסמה אן נתאמל חסאב לא מעך ולא מע אלגיר
 2. וכל שכן בל אריד אעלם איש יבקא עלי ואיש וגהת תדכר כם הו בלא אעאדה
 3. ומא ת[ם] אללה אלעאלם צייק צדר אלי ממא אעלמך מן אהאמי ומא אנא אטלב בה אסאל מן
 4. אללה אלרפק ואמא אלקצאץ לא בד מן לא תשגל קלבך בשיי באכתר מן אלחרץ פי
 5. רצאה יוצלך למא תריד בטל רצונך מפני רצונו שמא יבטל רצון אחירים [מפני
 6. רצונך וחק אבי ימצ רח א ולקד אני אסר בכתבך ולקד אני אתלדד בקראהא אד כאן
 7. נפסי בכיירייתך ובחסן נייתך ומא אקדר אוסע ולא אקול יהיו צאצ/א/י מיעייך
 8. כמותך אד קאל בעץ אלצאלחין אילן במה אברכך אלי יהיו צאצאי מיעיך כ[מותך
 9. ופרח עלי מחבתך יכצך באפצל אלסלם ומן תשמלה ענאיתך אלסלם אלרזמה נזלהא אל[ . .
 10. כהן אליום מן בן כלוף וטלעהא פי סעאדה והו ימצי מעה לרשיד כתב אללה סלאמ[תה
 11. וכל ישראל וחסן כלאץ אלגמיע מן בעצכם בעץ בשלם תדכר לי מא
 12. יטרא מן אלאסעאר ואן כאן פי אלקאלוץ כתאן וכיף אחואל בוציר ואן כאן טלע אחד
 13. אחד ואן כאן פיהא שי ואן כאן נפצו שי פעלת מאן מתפצל מרכב אלקאצי בן אבי עקיל
 14. אלדי אקלע מן אלשאם רגע אלי אלשאם וכדלך קארב אלקאצי בן עמאד אטראבלס אלשא[ם
 15. רגע אלי אלשאם ווצל לה קארב אלי הנא פיה זית בעץ נ רזמה פרסי וק[ . .
 16. וזביב ואמתעא יוצל בן צאחב אלסוק מן צור ווצלת קארבין מן אללאדקיה ווצל[ת
 17. גירה(?) . . כדלך ואלמראכב כלהא סאלמה כמא דכרתה לך כתב אללה סלאמתהא ו . .
 18. תם [קום] מן אלגרב אלי אשאניע כאדבה עלי מקדאר . . . . אב ושלם אעלמתך יא מול[אי
 19. אן במצר איסמה אברהם בן אסמעיל אלסכנדראני חאג אלעאם הו גארי והו עלי אלאנחדאר ו[הו
 20. יערף באלדיבאגי לה אעדאל פי /אל/דאר אלדי פיהא מכזנך יעני מכזן אלכהן ופרח הו עלי אלאנחד[אר
 21. ומן מולאי . . . . . א . . ן ומא פי אלוקת פסח ללתואני ומע הדה אן עסר אנפאדהא ולם תגד
 22. אחד מסרע וחאן אכר אלשהר לא תנפד שיי ואלנחאס אדא מן אללה בסלאמתה ביעתה
 23. פגרה [ו]אסתכברת גיידה חסנה ואללה יבעת להא סוק ואחרץ פי נץ דינ וקד שדת עלי אל . .
 24. בי]ע אלמתאע אלי אן תהמת נפסי ומע תהתמי לנפסי מא תכלצת ואללה יעלם חרצי ע[לי
 25. . . . . . ית . ה . . . . . ומא אחתאג אוכד עליך ולא תבדל דינ אלרבאעיה אחרץ פי בקיהא
 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . אל . . . . ולך עלו אלראי ואלמוקופה הי עלינא אל . כה .
Image Permissions Statement
 • T-S 12.335: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.