Letter: T-S 12.321

Letter T-S 12.321

Tags

Description

Letter sent from Fustat by 'Ayyash b. Sadaqa to Barhun b. Musa al-Tahirti, dealing with money matters and the selling of merchandise, and mentioning goods and their prices. The verso contains the address and a series of accounts in the same hand. Dated ca. 1045. (Information from Gil)

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. [כתאבי יאשיכי וסידי ומול]אי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך ונעמתך וצרף אלאסוא ענך

 2. [ברחמתה] מן אלמסתקר לט בקין מן אדר שני כתמה אללה עלינא ועליך באחסן כאתמה וצל

 3. [כת]אבך ואנת תדכר שגל סרך וקד כנת כתבת כתאב וקת וצול אלקאפלה ולם נגד

 4. [מ]ע מן נוגהו וקד אנפדתה צחבה תמאם ארגו וקופך עליה וקד אשרחת לך גמיע מא

 5. [ג]רי ואלדי תחב עלמה יאמולאי אן כנת לם נביע מן וקת כרוגך שי לאן כאן סוק כאסד

 6. [מן] וצול הדי אלקאפלה תחרך להא סוק וכנת מתמחל מע בן אלזמתר ואסעה גמיע מא

 7. [ע]ליה מן אלחסאב אלדי תערפה אלקדים ד דנא ובעתה פי הדה אלאסבוע ו צואפי

 8. [        ] יד דנא ובעת זוג צואפי ה דנא וסדס וזן מן גריב ובעת פי אלקאהרה ג בא[       ]

 9. [        ]חלת זוג ואחדה ג אלי רבע ואמא אלפוט אלדי ענד עמך אלדי תרכת ענדה

 10. [הו] עלי ביעהא והי אלי אסעה ענדה ואנא כל יום אחתה פי ביעהא ואלסקט כתיר ומא

 11. [כאן] אשתרא בן אלאנדלסי קצט מר יט > ואלפלפל תק רטלין עה ואלבקם מק אללך ע דינ

 12. [     ]ל אמתחנוא אלמגארבה טלעו אלתגאר אלאסבוע אלמאצי והדא אלאסבוע וואלד[ך]

 13. [עלי] ספר אעלמתך דלך ואלנאס יטמעו לעל עלי טריק סקליה וקד אוסקת אלד אעדאל

 14. [אלדי] וצלת פי אלאול מע עדל //נסיס//בן מסיס ולם תכתב לי אן כאן נחמלה או לא פתערפני פי כתאבך

 15. [      ] אן כאן נחמלה מע מתאענא או לא ומן כאן נזן עליה מן ענדי וקד וזנת ען עדלה מן

 16. [קבל] וחמלת אלה פי נוקלה //עמר// בן גרגר מא(!) אעדאל אבי סעיד בן שעיא והוא(!) יכתב אליך אלאסבוע

 17. [     ] וכדלך מן יתולהא ברשיד ואלאעדאל אלדי דכרת אנך חמלתהא לם תצל וענד

 18. [וצולה]א אקבצהא אן שא אללה וקד באע אלסיאלה סער ד דנא וקד וצל אלחסאב והו מעלק

 19. [טי] חסאב אלשיך אבי סחק לא גיר אעלמתך דלך וקד וזנת אלספתגה ודפעת ליעקב

 20. [דנא]נירה וקבצת מנה כ דינ ווזנת אנא מן ענדי יג דינ ובאקי ה אבי אלפרג ישועה קבץ

 21. [      אלשי]ך אבו אלכיר מנהא אלדנא למעו<נ>תה ותמם עליהא יד דינ אלא סדס ובקי מנהא ג דנא ורבאעי

 22. [        ] אלוזן ג דנא ורבע ו> קירט מכסרה געלתה עזלהא לה למגיה וכתב עליה ג דנאניר

 23. [      צ]רר אלדנניר אלדי וגה והי יט דנא תערפה דלך ואמא יוסף גמיע מא דפע לי ג //וסדס//

 24. [         ] וכאן גאב ביעה ערצהא כמס סוית ג אלא רבע אלביעה קאל מא נביעהא רגעת וקד

 25. [       ]ת והו מא יעמל שי משגול יתקא אטפאל וקד מצית אליום לאבי אלמעאלי

 26. [           ] וקלת לה כאלי יכצך באלסלאם ולה שעב נחב תתקבהא לה וקאל אפעל

 27. [          ]רקה לבעד אלסבת יכרג יתקב מנהא ואנא כל יום אפתקד יוסף ואוציה ומא

 28. [           ]ה אכתר מן הדא אללה יחסן אלעאקבה [לא תתואנא] ואנא אסלך יאמולאי אן

 29. [           ] אשגאלך ותגי פאן אלוקת קד צאק תכתץ באפצל אלסלאם [ימולאי] וגמיע

 30. [                 ] אלסלאם ושלום רב וכתבת עלי עגלה אעדר בפצלך ושלום ארגו

 31.         יגי אלאסבוע

recto - right margin

 1. ומן צרה

 2. בן שעיה

 3. ח דנ

 4. עדד

 5. ענדה…

 6. ד אעדאל

 7. כתאן

 1. מול]אי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך .עתתך וצרף אלגמאעך(!)
 2. . . . ] מן מצר לט בקין מן אדר שני רחמה אללה עלינא ועליך קאצף כתאבך וצל
 3. ] אנך ואנת תדכר שגל סרך וקד כנת כתבת כתאב וקת וצול ל לק. .לה ולס.גר
 4. ] עמן נוגהו וקד אנפדתה צחבה תמוז ט א . . . ו . וסך ואליה וקד אשרחת לך . . . ל . . .
 5. ]ד ואלדי חסב עלמה יא מולאי אן כנת לם נביע מן וקת כרוגך שי לאן כאן סוק . אס .
 6. ] וצולי די לך א.עה תחרך להא סוק וכנת מחמחל מעך לחמחר ואסעה גמיע מא
 7. ] ליה מן אלחסאב אלדי תערפה אל.די . ד דנא ודעתה פי הדה אלאסבוע ו צואפי
 8. ] . יד דינ ודעת זוג צואפי ה דינ וסדם וזן מן גריב ודעת פי . . . הדה ג ראמ .
 9. ] . . לת זוג ואתם ג אלי רבע ואמא אלחת אלדי ענד עמן אלדי תרכת ענדהא
 10. ] עלי ביעהא וגי אלי אסעה ענדה ואנא ואליום אחתה פי ביעהא ואלסקט כתיר ומא
 11. ] אשתרא מן אל . ו . לם יקצט מר. . . ואלפלפל תק רטלין עה ואלוקט . . ק ללך ע דינ
 12. ] אמ . ח . וא אלמגארבה טלעו אלזגאר אלאסבוע אלמאצי והדא אלאסבוע ומא .
 13. ] ספר אעלמתך ולך ולואס יטמעו לעל עלי טריק סקליה וקד אוסקת אלד אער .
 14. ] וצלת פי אלאול מע עדל // . . . . // מן מסיס ולם . כו . אלי אן כאן וחמלה אולא פתערפני פי דלך
 15. ] אן כאן יחמלה מע מ . . עואאו לא ומן כאן וזן עליה . ן ענדי וקל וזנת מן עדלה מן
 16. ] וחמלת אלה פי כון לה //עמר// בן גואר מא פע . . אבי סעיד בן שעיא ואנא נכתב ל . . אל . . . . . .
 17. ] וכדלך מן י . ו להא . . . . יר ואלאעדאל אלדי דכרת אנך חמלתהא ל . חצל וענד
 18. ] אקרצהא בן שלה וקד באע אלסיאלה סער ד דנא וקד וצל אלחסאב והו אעל .
 19. ] חסאב אלשיך אבי סתך לא גיר אעלמתך דלך וקד וזנת לס . חת . . ח עת ליעקב
 20. ] גירה וקרצת מנה כ דינ רוזנת אנא מן ענדי יג דינ ו אבי אלפרג ישועה קרץ
 21. ]ך אבי אלכיר מנהא אלדנא למעוגה וחמס עליהא יד דינ אלא סדס וזן מנהא ג דינ ורבאעי
 22. ] אלוזן ג דנא ורבע ו . . . . . מ . ס . ה געלתה עזלהא לה אלמגיה וכתב עליה ג דנאניר
 23. ] . . אלדנניר אלדי וגה והי יט דינ תערפה דלך ואמא יוסף גמיע מא דפע אלי . . . .
 24. ] וכאן גאב יעה ערצהא אמס סוית ג אלאדרע אל יעה קאל מא קד יעהא רגעת . .
 25. ]ת והו מא יעמל שי משגול יתקב אספאל וקד מצית אליום לאבי אלמעאלי
 26. ] . וקלת לה כאלי יכצך ואלסלאם ולה שער נחב ת . קדהא לה וקאל אפעל
 27. ] רקע ליעד אלסבת יבדא יתקב מנהא ואנא כל יום אפתקד יוסף ואוטיה ומא
 28. ]כדה אכתר מן הדא אללה יחסן לעיונה [[לאא.ואוא]] ואנא אסלך יא מולאי אן
 29. ]ן אשגלך ואגי פיג אלוקת קד צאק אכתץ באפצל אלסלאם [[ימולאי]] וגמיע
 30. ] . אלסלאם ושלום רב ונאות עלי אללה אעדר בפצלך ושלום א . . . יגדל . .

Bottom margin, perpendicular lines.

. . | . . אן צרה | בן שעיא | ח . . | ער. | ענדה | ט . . . . | כתאן | . . טוומ | . אנה | בן . . . | . ו . הא | ו . . . סדס | מ . . ה

Top margin, perpendicular lines.

כו . . . | כהן בן | כתאן ה . | ואיצא ג | . . י . . | ס . גה | ואיצא ד |גיר סדס | סאעה יא | ורבע דלך | ו . . ך . . . | ס . . ה יו | ורבע | . . י . אר | . יבקא בקי | ה ץק . יג . .

Translation

verso - bottom margin - address

 1. לשיכי וסידי ומולאי אבי סחק ברהון בן מוסי מן עיאש בן צדקה נע ושלום רב

 2.                                 בן ברהון נע

 3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמה

Recto at 90 degrees to accounts columns. Address.

לשיכי וסידי ומולאי אבי סחק ברהון בן מוסי מן עיאש בן צדקה נע ושלום רב

בן ברהון נע

אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה

Right margin, straight lines written in same direction.

. . עלי ק . . . | . . דת ה | . מיע . . . . . | א . ה . ג | ופי . . . . . | . . . אתט

Column 1

 1. חזא. לנפסי . . . . ג אלדי
 2. בקין . . . לב עיל
 3. אלכהן מע עדלין בקין :
 4. בן שעיא ו א . י .________
 5. יעקוב סתה_________
 6. בן ו . וס ד
 7. יצחק ה________
 8. ולך סג בקי . . ג
 9. ו . ו . א ענד ישועה
 10. בקי למוסי אלאצפוו . .
 11. . . ך . כג ו . יו . . ___________
 12. אלגואני . . . ו כז
 13. בן חייתם יא . . . ל .
 14. ען אלאעדאל לונ . ך
 15. ישועה נצף
 16. אלאצני . ט ג . . . . . . . .
 17. בן אלצאהריה . . . . נצף

Left margin, 3 straight lines on the left side of line 14 written in same direction.

לאנהא | [[ . . . ]] ובקיה | [[ . . . ]] . . . ג

Column 2

 1. . . . . . . . ] . ת .
 2. זית חזאם

___________

 1. אבן שעיא בן יוסף בן
 2. חגיג נצף ו . ו . אכדיה
 3. וצרתה בעד ק . כתך
 4. ו ורבע וסדס תלך
 5. ז . . יתי סאגה . . . ר ו . . . . . . . .______________
 6. ענד אלכהן אנהא
 7. ו גיר רבע יו ורבע ורק
 8. ס . . ה . . וף ען .
 9. אל . ניה ענדי לה מא
 10. וגא פי אלדפתר ד . א
 11. ונצף
 12. ה . . י . . .
 13. ונצף
 14. . . . . . . . . . . קאצ . ח וסדס
 15. גאז לה ג תנקץ י. . א ק . . ולה לל . . ס
 16. דינארין גיר קיראט ודיע ה תנקץ ז . . . . .
 17. בקי עליה ג אלי . . . . [[ . . . ]]

Column 3

 1. . . . . ] . . . . . . וסנין כאם ק . .
 2. ו . . . . . ו ו . . . . . . . ו . עמל
 3. עדלין לאסחאק ועדל לבן שעיא
 4. בקי ענדה נצף . וסג ואלמנסג ל . . . .____________
 5. [[ישועה אל . . . . . . . . . . . ל פי]]
 6. [[ . ציר ובקי אל . . ונצף . . סג . יס]]
 7. [[ו . ל וחזם עדל ל . . ו]]
 8. [[ אל . . . . ]]
 9. . . . . . אלחזאם ו .
 10. [[ק . . . . . וא . ען תמאם חק . . . ]]
 11. [[ח דינ . ענד קאל לכאן יחסבא]]
 12. [[על . ]]_____________________
 13. אס . יינ . יצחק כט רטל י . . .
 14. י . . . . . . אנה ו . . בהא

Column 4

 1. . . . ] . י . . ו . [ . . . . . ] . עין
 2. [[אל . . . . . . יצל אן . . . . . . . ]]
 3. [[ענדה דינארין וצ . . . . . . ין]]
 4. [[וא . . . ענדה]]
 5. [[אן צרה אלכהן קיד י . ל וסך]]
 6. [[ה רזם ען ג דנא . . . . ה דינ]]
 7. [[מנהא אצ . . . . . . קומ . . ה י . יל . ]]____________________
 8. [[בן צר. בן שעיא ו רזם . למ וסך]]
 9. [[ובקי ענדה ג פיאת . ר . . ע . ר]]
 10. [[בקי לה דינאר . . . אלי אן יגי בג . . . . ]]________
 11. [[בן צ . . בן שעיא . . ו עוד מן]]
 12. [[ענדי יא א . . ען בן ז רזם]]
 13. [[וינהא קנז וסך]]___________________
 14. [[רגע מן ענד בן כזאמ . גי . כט סנגה]]
 15. [[ ענדי מן דנאניר אלכהן דינאר גיר קיראט]]
 16. [[חוסב בה]]______________
 17. אכדת מן רבאך בן חגאג רזמה . ג יצל מ .
 18. ו . . . . . . . לך שעיא י . . . עלי אלכהן