Letter: ENA NS 22.10

Letter ENA NS 22.10

Input date

In PGP since 2017

Description

Letter mentioning sums of money, the qadi, the qayyim, and Sulayman the khadim.

ENA NS 22.10 1

1

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 • תעזז ען חיל אלקיים ואנה אלמבלג אלדי
 • חלפו לנא אל. . .ל.ל. . .ל. . . . . .ה. לקאצי
 • . . . .] קבץ אלפצה אעאדהא אלי אלקיים פי
 • אל]מכאן אן גמיע מא עמלו עליכם צנעא וא[ן
 • אלקאצי לם לה ענדה שי ואן אלקיים געל ללקא[צי
 • פי כל מאיה אשרפי אן ירסל יאכדהא מנכם עשרין
 • אשרפי ואקל מא נאב סלימאן אלכאדם מנכם
 • ומן אלקיים תלאתין אשרפי אנה כאן ינפד עלי
 • ביתה פי טול גיבתה ואקל מא אעטאה עשר אשרפיי[ה
 • . . . . . . . . . . . . . .אב. אקל מא יכון עשרין
 • אשרפי לאן אלפרץ כאנו אסתופו פי תמנהא עשר
 • אשרפייה בתלת אעשר תם אנהא מאתת דנאניר מן
 • אלמבלג בעץ שי וזנה רבא(!) ולם לה קצד אלא אנכם
 • כל שהרין תרסלו לה מאיתין אשרפי וזנהא רבא ויפתך
 • בהא עלי חרימה חריר ותריד ולכן יא סי באמת
 • כאן אול מא טלענא ביננא ובין נסואננא שדוד
 • עצימא מן אלפתך אלי כאן פי בית אלקיים ולכדם ול
 • מלבוס והם ללאין עלי מא הם פיה וחתא אן קבל
 • מא תצל אלשלוחים בשהר עמלת גוגתה גבינהא
 • מן אולה אלי איכרה קראיה במא דהב פקאלו להא
 • אלנסואן הדה מא יחל פי ארץ הקדש פקאלת להם
 • גוגי מלף עליא אני מא אפכה יקעד עלי גבינהא
 • סבע אייאם ואנהא אדא קעדת יום פמא תמ.ת א[. .
 • מא לבסת פיחלף בלאימאן אלעצימא אנהא
 • תלבס ויקול איש עליכי מן אלנאס וללה כל יהוד מצר
 • . . . סראמיגי לא תכאפי וללה לם ארוח ולם יחצל
 • לי אמר חתא אביע דאר אלשאמיין ודאר אלמצריין
 • ו]אדני גמיע מא אוד/ד/ה עלי ארקאבכם והי איכרהא להם
 • ו]גיר הדה למא תקול יא סי אטלע סרך עלי סלימאן
 • אלכאדם לא יזכר בשם טוב יגרך הלאסה ולא הדה
 • אויב לי ושונא עמו כלא למא אבעתוה אלרבאנין למצר
 • פי אמר אלירושות ומא אעטוה אלי כאן פי גרצה תם
 • . . . דאפעהם מראפעאת לו סמעהא אלמכ כנת
 • . . .ף . . אדאם אלתתטלע פי וגהה ומן גמלה מא
 • קאל לגמאעתה מא . .לי אלסלטאן יאכד מן [. . .
 • אלא אלף דינאר או אלקראיין יעמ. . . . . . אלף ד[. . .
 • ויאכדוהא פלו אן פיה //כיר// כאן הדה פעלה אדא נחן הדה
 • פעלהי פי מחבהי לית שערי פי אלעדא כיף . .א
 • וחיי שהותה ינצר אלנאצארה ולא ינצר וגה ק.[. . .
 • למא אעטא אלפלוס ללשופט קאל אלשופט וללה [. . . .
 • גא ללקיים קדר הדה עשרין צעף ודרהם בראי
 • אלתיניס ולדין באקי עליה

ENA NS 22.10 2

2

verso

 • פלם יגאובה אלקיים אלא יא סי אלקאצי תאפול לם האך
 • עליהם אן אליהוד יצדקו עליה בדל מאל פקאל לה אלקאצי
 • מאעדיר לאן [[לאן]] לו גא לה מתל הדה .מתאל ורדהא
 • תם אנא קלנא ללשופט יא סי לא בקית תקע לא לם ב. .
 • לך עלי אליהוד עתב ואד הם קטעו מן אלצעף קוה פרד
 • גואבנה א.א תאכד לי ענדה מאיה ותמאנין אש[רפי
 • . . . . . . . . לה כל . . . . . . .ה וכמסין וי. .[.]ל[. . . .
 • מנהא תלאתין ואר[.]יא. . . . . . . . . . . . . .ימים
 • עלי כל חאל והדיה אי. .ל. . . . אן . . . אל. .פה . . . .
 • אול פי שי קליל אליום אדא טלב פי . . כמס מאיה [. . .
 • אע.גאה ואן כאן אלמכא ארסלו מאיה ותלאתין [. . .
 • אקל אלמאל מא אזדאד רבא מן חין נזול אברהים
 • תאריכה מאיתין או אכתר ולכן אלמכ ירסל יקול
 • ואצמנה לי אני אטמן אלקיים ללנאס חין נזולה ולכן לולא
 • אעלם מן אלמכ אלאהבה מן אלצגר כמא דכרת פי ראס
 • כתאבך כנת אקול אן אלמכ אעדא עדק לי אלא אנא
 • אן שא אללה אלי אמרה מנך קט מא יתגייר ולכן יא שי
 • הוא קלבה בארד ולם ינסלך יום חתא יכרג אלברייא
 • יסרח חתא תחלף אלנאס בלאימאן אלעצימא אן
 • אלקיים לם עליה שי ואנא לם אצדק במא אגדה
 • מן תדבירה אלשי ואנה למא ארסל יקול אני קלת לה
 • שיל ספרי תורות מן הק. . . אנא למא וגדתה מן
 • קלת בינה ומן מכדה ומן חילה וקצ[. . . .]א כל יום נגרם
 • מן גהת אלצפור וגירה עשר אשרפיה דכלני אלוא. . .
 • למא אטלע אצלי מתל אלי עלי ראסי טירת וגינא
 • ערבת קאל לי באעלק אלסתר פחלפת אנה מא יעלק ב[.
 • פתוגע להדה ולם כאן עליה פנחן יו אלעיד קאעדין ואבן מעלם
 • טלע בכרג לה אלקיים ורד חלף אנה ארצאה באיצרפין יום
 • אני קלת לה לאגל אללה שיל מן הון ספרי תורות וכלינא
 • נצלי בגיר סתר בגיר ספר תורה פלם ירצה ולולא באמ
 • כל גמאעה אלי עמלו קראיין נטלב נלם שמלהם לם
 • כננא נרגע נטלע והם אלי עמלו עשר תנפאר ולמ.א
 • אכסינאהם ומקימון בכלפתהם מן פצל אללה תע ואן נחן
 • טלענא ענדהם יום אלמועד בעשר ארטאל זית קדסי עבאר[תהא
 • ען סתין רטל מצרי פקעדת ענדה שהר וגא חלף אנהא
 • פרגת ולם יוקד אלקנדיל אלא וקת אלצלאה ולם יוקד יום אלעיד
 • סוא קנדיל צגיר.ם אנה צאר יעמל פינא פי גיבתנא
 • ויקול אנה גרם ללקאצי תלתטעשר מן אגל אנא אעטינא
 • אלמבלג בעלם אלקאצי והוא באמת כדב ואן חין וצל
 • אלקיים ראח ללשופט קטעה פי אלליל ואעלמה בכמית אל
 • מבלג פגא אלקאצי ורסל וראנא בליל פקאל לה סלימאן
 • לאגל אללה אצבר לבכרה אלא יקולו אני אשתריתהם יום
 • אן אלקאצי אצבח רסם עלי סלימאן ועלי אלקיים חתא
 • . . . . . אנהם אלתלתטעשר אשרפי אלי כאן שארטו
 • עליהא ולמא תקולו אעטוה ארבאטעשר אשרפי נחן לם
 • נצדק עלי מן יקול אן נחן לם נגי גלמאנה נחן וכל מן פי
 • מצר איצא נחן נעטי . . .א למן נערף אנה מסתחק
 • באת אדא טלבת .ת. תפצילא חריר או קמיץ חריר
 • שך אמנה כל רייס במתלה מא ירגע חתא
 • יא. . . . . אלי טלבתה
Image Permissions Statement
 • ENA NS 22.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain