Letter: ENA NS 22.10

Letter ENA NS 22.10

Tags

Description

Letter mentioning sums of money, the qāḍī, the qayyim, and Sulayman the khādim.

ENA NS 22.10 1

1

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תעזז ען חיל אלקיים ואנה אלמבלג אלדי
 2. חלפו לנא אל. . .ל.ל. . .ל. . . . . .ה. לקאצי
 3. . . . .] קבץ אלפצה אעאדהא אלי אלקיים פי
 4. אל]מכאן אן גמיע מא עמלו עליכם צנעא וא[ן
 5. אלקאצי לם לה ענדה שי ואן אלקיים געל ללקא[צי
 6. פי כל מאיה אשרפי אן ירסל יאכדהא מנכם עשרין
 7. אשרפי ואקל מא נאב סלימאן אלכאדם מנכם
 8. ומן אלקיים תלאתין אשרפי אנה כאן ינפד עלי
 9. ביתה פי טול גיבתה ואקל מא אעטאה עשר אשרפיי[ה
 10. . . . . . . . . . . . . . .אב. אקל מא יכון עשרין
 11. אשרפי לאן אלפרץ כאנו אסתופו פי תמנהא עשר
 12. אשרפייה בתלת אעשר תם אנהא מאתת דנאניר מן
 13. אלמבלג בעץ שי וזנה רבא(!) ולם לה קצד אלא אנכם
 14. כל שהרין תרסלו לה מאיתין אשרפי וזנהא רבא ויפתך
 15. בהא עלי חרימה חריר ותריד ולכן יא סי באמת
 16. כאן אול מא טלענא ביננא ובין נסואננא שדוד
 17. עצימא מן אלפתך אלי כאן פי בית אלקיים ולכדם ול
 18. מלבוס והם ללאין עלי מא הם פיה וחתא אן קבל
 19. מא תצל אלשלוחים בשהר עמלת גוגתה גבינהא
 20. מן אולה אלי איכרה קראיה במא דהב פקאלו להא
 21. אלנסואן הדה מא יחל פי ארץ הקדש פקאלת להם
 22. גוגי מלף עליא אני מא אפכה יקעד עלי גבינהא
 23. סבע אייאם ואנהא אדא קעדת יום פמא תמ.ת א[. .
 24. מא לבסת פיחלף בלאימאן אלעצימא אנהא
 25. תלבס ויקול איש עליכי מן אלנאס וללה כל יהוד מצר
 26. . . . סראמיגי לא תכאפי וללה לם ארוח ולם יחצל
 27. לי אמר חתא אביע דאר אלשאמיין ודאר אלמצריין
 28. ו]אדני גמיע מא אוד/ד/ה עלי ארקאבכם והי איכרהא להם
 29. ו]גיר הדה למא תקול יא סי אטלע סרך עלי סלימאן
 30. אלכאדם לא יזכר בשם טוב יגרך הלאסה ולא הדה
 31. אויב לי ושונא עמו כלא למא אבעתוה אלרבאנין למצר
 32. פי אמר אלירושות ומא אעטוה אלי כאן פי גרצה תם
 33. . . . דאפעהם מראפעאת לו סמעהא אלמכ כנת
 34. . . .ף . . אדאם אלתתטלע פי וגהה ומן גמלה מא
 35. קאל לגמאעתה מא . .לי אלסלטאן יאכד מן [. . .
 36. אלא אלף דינאר או אלקראיין יעמ. . . . . . אלף ד[. . .
 37. ויאכדוהא פלו אן פיה //כיר// כאן הדה פעלה אדא נחן הדה
 38. פעלהי פי מחבהי לית שערי פי אלעדא כיף . .א
 39. וחיי שהותה ינצר אלנאצארה ולא ינצר וגה ק.[. . .
 40. למא אעטא אלפלוס ללשופט קאל אלשופט וללה [. . . .
 41. גא ללקיים קדר הדה עשרין צעף ודרהם בראי
 42. אלתיניס ולדין באקי עליה

Translation

ENA NS 22.10 2

2

verso

 1. פלם יגאובה אלקיים אלא יא סי אלקאצי תאפול לם האך
 2. עליהם אן אליהוד יצדקו עליה בדל מאל פקאל לה אלקאצי
 3. מאעדיר לאן [[לאן]] לו גא לה מתל הדה .מתאל ורדהא
 4. תם אנא קלנא ללשופט יא סי לא בקית תקע לא לם ב. .
 5. לך עלי אליהוד עתב ואד הם קטעו מן אלצעף קוה פרד
 6. גואבנה א.א תאכד לי ענדה מאיה ותמאנין אש[רפי
 7. . . . . . . . . לה כל . . . . . . .ה וכמסין וי. .[.]ל[. . . .
 8. מנהא תלאתין ואר[.]יא. . . . . . . . . . . . . .ימים
 9. עלי כל חאל והדיה אי. .ל. . . . אן . . . אל. .פה . . . .
 10. אול פי שי קליל אליום אדא טלב פי . . כמס מאיה [. . .
 11. אע.גאה ואן כאן אלמכא ארסלו מאיה ותלאתין [. . .
 12. אקל אלמאל מא אזדאד רבא מן חין נזול אברהים
 13. תאריכה מאיתין או אכתר ולכן אלמכ ירסל יקול
 14. ואצמנה לי אני אטמן אלקיים ללנאס חין נזולה ולכן לולא
 15. אעלם מן אלמכ אלאהבה מן אלצגר כמא דכרת פי ראס
 16. כתאבך כנת אקול אן אלמכ אעדא עדק לי אלא אנא
 17. אן שא אללה אלי אמרה מנך קט מא יתגייר ולכן יא שי
 18. הוא קלבה בארד ולם ינסלך יום חתא יכרג אלברייא
 19. יסרח חתא תחלף אלנאס בלאימאן אלעצימא אן
 20. אלקיים לם עליה שי ואנא לם אצדק במא אגדה
 21. מן תדבירה אלשי ואנה למא ארסל יקול אני קלת לה
 22. שיל ספרי תורות מן הק. . . אנא למא וגדתה מן
 23. קלת בינה ומן מכדה ומן חילה וקצ[. . . .]א כל יום נגרם
 24. מן גהת אלצפור וגירה עשר אשרפיה דכלני אלוא. . .
 25. למא אטלע אצלי מתל אלי עלי ראסי טירת וגינא
 26. ערבת קאל לי באעלק אלסתר פחלפת אנה מא יעלק ב[.
 27. פתוגע להדה ולם כאן עליה פנחן יו אלעיד קאעדין ואבן מעלם
 28. טלע בכרג לה אלקיים ורד חלף אנה ארצאה באיצרפין יום
 29. אני קלת לה לאגל אללה שיל מן הון ספרי תורות וכלינא
 30. נצלי בגיר סתר בגיר ספר תורה פלם ירצה ולולא באמ
 31. כל גמאעה אלי עמלו קראיין נטלב נלם שמלהם לם
 32. כננא נרגע נטלע והם אלי עמלו עשר תנפאר ולמ.א
 33. אכסינאהם ומקימון בכלפתהם מן פצל אללה תע ואן נחן
 34. טלענא ענדהם יום אלמועד בעשר ארטאל זית קדסי עבאר[תהא
 35. ען סתין רטל מצרי פקעדת ענדה שהר וגא חלף אנהא
 36. פרגת ולם יוקד אלקנדיל אלא וקת אלצלאה ולם יוקד יום אלעיד
 37. סוא קנדיל צגיר.ם אנה צאר יעמל פינא פי גיבתנא
 38. ויקול אנה גרם ללקאצי תלתטעשר מן אגל אנא אעטינא
 39. אלמבלג בעלם אלקאצי והוא באמת כדב ואן חין וצל
 40. אלקיים ראח ללשופט קטעה פי אלליל ואעלמה בכמית אל
 41. מבלג פגא אלקאצי ורסל וראנא בליל פקאל לה סלימאן
 42. לאגל אללה אצבר לבכרה אלא יקולו אני אשתריתהם יום
 43. אן אלקאצי אצבח רסם עלי סלימאן ועלי אלקיים חתא
 44. . . . . . אנהם אלתלתטעשר אשרפי אלי כאן שארטו
 45. עליהא ולמא תקולו אעטוה ארבאטעשר אשרפי נחן לם
 46. נצדק עלי מן יקול אן נחן לם נגי גלמאנה נחן וכל מן פי
 47. מצר איצא נחן נעטי . . .א למן נערף אנה מסתחק
 48. באת אדא טלבת .ת. תפצילא חריר או קמיץ חריר
 49. שך אמנה כל רייס במתלה מא ירגע חתא
 50. יא. . . . . אלי טלבתה
Image Permissions Statement
 • ENA NS 22.10: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain