Legal document: ENA 2806.11 + ENA 2727.18b

Legal document ENA 2806.11 + ENA 2727.18b

Tags

Description

Engagement (shiddukhin) contract. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (active 1100–38). Location: Fustat. Dated: Sunday night, 25 Kislev 1444 Seleucid, which is 1133 CE. Fiancé: Abū Naṣr Elʿazar b. Yefet. Fiancée: Sitt al-Banāt Saʿīda bt. Hillel.

ENA 2806.11 1

1

Transcription

Amir Ashur, "Engagement Documents from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 2000).

שטר שידוכין, משנת 1133 בכתב ידו של ר' חלפון הלוי בן מנשה. רוב השטר, ENA 2806.11, פורסם אצל פרידמן, הסכמים. לאחר פרסום חלק זה, זיהה גויטיין חלק נוסף המשלים את החלקים החסרים בשטר, ולכן מצאתי לנכון להביאו כאן במלואו. במקומות בהם קריאתי שונה מזו של פרידמן ציינתי זאת.

השטר קרוע לחמישה קרעים. תיאור השטר ומידע נוסף אצל פרידמן, שם.

אשתמש בסימנים הבאים: | מקום בו שני קרעים מתחברים; || מקום בו שתי התעודות מתחברות.

. .

 1. . . . . .שידך בפנינו אנן חתומי || [מט]ה מ ור אלעזר הבחור הנקרא אבו נצר ה-נ' וה-צ' מתחברות ונראות כמו האות ש'.
 2. ביר יפת סט לסת אלבנאת || [בת]ולתא פרידמן השלים כאן ב[ת]. הנקראת סעידה בת מרור הלל
 3. הזקן סט ואסתקר אן יכון אלמ||קדם עשרון דינארא במתנה מעת
 4. הכניסה ואלמُוّכר ארבעון דינ||ארא טאבי מעליי ואלדכול אלי מُדّה
 5. נתין כאמלתין מן הדא אלשידו||[ך ו]אלתזם מ אלעזר המשדך דנן עלי נפסה
 6. אן תכון סת אלבנאת הנקראתִ | סִעידה דא נִאִמִנת בדיבורה בביתה
 7. ובכתובתה ובכל מ[ינ]יִ | תִשִמִישתה פרידמן הציע: 'מ[אכ]לִ [ו]מִישתה', אך נראות חלק מן ה-ת' ומן ה-ש' בקצהו השמאלי העליון של החלק המשלים חלק זה, הממוקם מתחתיו. כמו כן לא מצאתי צורה כזו (מאכל ומישתה) במקום אחר. בכל ועל הכל עליו בחייו ועל כל
 8. יורשיו אחריו כשני עדים | כשרים נאמנים ולית עלה שום שבוע[ה]
 9. בעולם ולא אפילו חרם סת|ם ואנّה לא יתזוג עליהא ולא יُמלך
 10. גאריה תכרההא ומתי מא | פעל שיّ מן דלך אקאם בגמיע מוכרהא
 11. ועלי אנהא הי אלטאלבה ללאנפ|צאל מנה בסבב דלך ואן ליס לה עלי ואלדהאִ
 12. שרט פי קמאש באל גُמלה ולא | טלב וקבל איצא עלי נפסה אנה יסלך
 13. אלטראיק אלחמידה ולא יעאשר | מן לא יُצלח מُעאשרתה ומתי
 14. . .מא תבת עליה אמר יִשִוִבִ מִנִהִ המילים קרועות, והקריאה על-פי השערתו של פרידמן. | אלנפס כאן עליה עשרה דנאניר
 15. מתנה ללצביה וכאן ואלדהא בח|סב אלאכתיאר אן אכתאר אתמאם
 16. אלזיגה ואן אכתאר אלאנפצאל מ|נה ולא לה יחתג פי דלך בחגה כל
 17. עיקר ואקנינא מנה עלי גמי|ע דלך קנין גמור חמור בכלי הכשר
 18. לקנות בו מעכשו בביטול כל [מ]|ודעין ותנאין ובעד וקוע אלקנין מנה
 19. עלי גמיע דלך בקנין גמו[ר] | [חמ]ור בכלי הכשר לקנות ב[ו] מעכשו

Translation

Mordechai Akiva Friedman, "Pre-Nuptial Agreements with Grooms of Questionable Character: A Geniza Study," Diné Israel 6 (n.p., 1975), 105-122.

Recto

 1. There arranged a match before us, we the [under]signed [witnesses... X]

 2. b. R. Japheth, (may his) e(nd be) g(ood), with Sitt al-Banāt daughter of X] 

 3. the elder, (may his) e(nd be) g(ood). It was decided that the ad[vanced marriage payment would be X dinars, a gift from the time of] 

 4. the wedding and that the delayed marriage payment would be forty din[ars … The wedding will take place after] 

 5. two full years from this matc[h... It was stipulated] 

 6. that this Sitt al-Banāt, called Sa'ida will be trusted in what she says, concerning her house, 

 7. her ketubba, and all f[oo]d [and] drink, on all, for all, by him during his life and by all 

 8. his heirs after him, like two valid trusted witnesses. There will be upon her no oath 

 9. whatsoever, not even an unspecified ban. And (that) he will not marry a wife besides her nor acquire

 10. a slave girl whom she dislikes. Were he, at any time, to commit any of these, he would be required to pay her full delayed marriage payment, 

 11. even though she be the one to demand to separate (=be divorced) from him as result of this. And (that) he does not have against her father 

 12. any condition or claim concerning the trousseau whatsoever. He undertook also that he would follow

 13. commendable ways and not associate with anyone with whom it is not fitting to associate. If, at any

 14. time, it were verified that he had committed any humiliating act, he would owe ten dinars, 

 15. as a gift to the girl. Her father shall, according to his decision — if he decides, to complete (effect)

 16. the marriage, and if he decides to separate from him. He (the groom) may not produce any claim concerning this, whatso-

 17. ever. We performed the binding symbolic act (qinyan) with him for all this, completely and strictly, with an implement suitable

 18. for performing it, as of now, having nullified all disclaimers and stipulations and after having performed a binding symbolic act (qinyan)

 19. for all this, completely and strictly, with an implement suitable for performing it, as of now 

 

ENA 2806.11 2

2

Verso.

 1. בבטול כל מודעין ותנאין כתבנ[א] || [ו]חתמנא דליהוי לזכו ולראיה
 2. וכאן דלך לילה אלאתנין אלכאמס וע||שרין מן כסלו שנת אלפא וארבע
 3. מאה וארבעין וארבעה שנין למ||נין שטרות בפסטאט מצרים
 4. דעל נילוס נהרא מותבה רשותי||ה דאדוננו מצליח הכהן ראש
 5. יש[יבת] גאון יעקב יהי [שמו לעול]||ם כירח יכון עולם שריר ובריר וקיים
 6. ואחצר כאתם פצה סלّמُה למִ|[ר הל]ל פרידמן השלים 'שלמה', אבל שם אביה 'הלל', כפי שמופיע בעמוד א', שורה 2, בקטע הנוסף. וא[ל]ד אלצביّה עלי סביל אל
 7. . .ודיעה לא גיר מן גיר יקע תםّ | קידושים באל גמלה וכתבנא לזכו
 8. __ . . .ולראיה נתן הכהן בר ש|למה הכהן נע
 9. פנחס בר אלעזר נע | נתן ביר שמואל החבר זל

Verso

 1. [... We wrote] and signed, so that it may serve as a deed attesting to right and as evidence

 2. [..... the twe]ntieth of Kislev, year one thousand, four

 3. [hundred … of the e]ra of documents, in Fustat, Egypt

 4. [... the jurisdictio]n of our lord Masliaḥ ha-Kohen, the Head of

 5. [the a]c[ademy of the] P[ri]de [of Jacob, may his name be perpetuated foreve]r, established forever as the moon ̧ Strong, firm, and valid.

 6. And he produced a silver ring and delivered it to m[aster] [So]lom [on], father of the girl, in the capacity of

 7. a deposit and nothing else, so that the legal state of qiddushin (betrothal) be not effected thereby, whatsoever. We wrote (it) as a deed of right 

 8. and as evidence. Nathan ha-Kohen b. R. Solomon ha-Kohen r(est in) E(den) a 

 9. Pinhas b. Eleazar r(est in) E(den). Nathan b. R. Samuel the Fellow (his) m(emory) b(e a blessing)

 

ENA 2727.18b 1

1

ENA 2727.18b 2

2
Image Permissions Statement
 • ENA 2727.18b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • ENA 2806.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)