Literary text: Bodl. MS heb. f 29/68

Literary text Bodl. MS heb. f 29/68

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Two poems, celebrating a circumcision.

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

right column, bottom of the page

 • למילה
 • ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
 • ושפה ואוזן האליף יידע מקום

left column

 • ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
 • תקוה אם יכרת ועוד יחליף הנער
 • כגשתו למילה בל יידל הנימול לשמונה
 • לשמונים יגדל בחכמה ישובח
 • ומהורו לא יובדל ויונקתו לא תחדל
 • רצונך בקיימם יחייה וירבה בעמו
 • יחי הילד לאביו ולאימו
 • זה הנער ישגה
 • ויזכה וידגה שמו קהל אל לשמח בו
 • עם אביו ואמו חיתון דם מילה
 • ציוה אל לעבדו זאת אות הברית
 • משחת להציל ידידו וקהל המתוועדים
 • למצוה לכבדו קוראים הודו לייי כי טוב
 • כי לעולם חסדו

right column

 • למילה
 • עת ללדת יימן צור עולמים להמול כל
 • זכר לשמונת ימים ילד זה הנימול
 • יאריך ימים ברכה יהיה בקרב העמים
 • יחיה בטוב כל לילו ויומו חיים טובים
 • ישבע בעמו זה הנימול יברך אל
 • ממרומו יחי הילד לאביו ולאימו
 • קהלך תרחם משמי מעונה אמצם
 • כגיבור במגן וצינה לעניים תראה
 • ותמציא חנינה ותשים זה הנימול
 • כנין אלקנה וחנה המתוועדים ביום
 • זה לברית חתונה כבוד יונחלו בעת
 • ובעונה הנימול יבורך מכל צר ופינה
 • יהי אח לשבעה ואב לשמונה חיים
 • וחסד עשה צור לעבדו זוכר ברית
 • מילה לאברהם ידידו קוראים
 • ביום זה ליחדו ולכבדו הודו לייי כי
 • טוב כי לעולם חסדו