Literary text: Bodl. MS heb. f 29/68

Literary text Bodl. MS heb. f 29/68

Tags

Description

Two poems, celebrating a circumcision.

Bodl. MS heb. f 29/68 68 recto

68 recto

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

Translation

Bodl. MS heb. f 29/68 68 verso

68 verso

right column, bottom of the page

למילה

 1. ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
 2. ושפה ואוזן האליף יידע מקום

left column

 1. ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
 2. תקוה אם יכרת ועוד יחליף הנער
 3. כגשתו למילה בל יידל הנימול לשמונה
 4. לשמונים יגדל בחכמה ישובח
 5. ומהורו לא יובדל ויונקתו לא תחדל
 6. רצונך בקיימם יחייה וירבה בעמו
 7. יחי הילד לאביו ולאימו
 8. זה הנער ישגה
 9. ויזכה וידגה שמו קהל אל לשמח בו
 10. עם אביו ואמו חיתון דם מילה
 11. ציוה אל לעבדו זאת אות הברית
 12. משחת להציל ידידו וקהל המתוועדים
 13. למצוה לכבדו קוראים הודו לייי כי טוב
 14. כי לעולם חסדו

right column

למילה

 1. עת ללדת יימן צור עולמים להמול כל
 2. זכר לשמונת ימים ילד זה הנימול
 3. יאריך ימים ברכה יהיה בקרב העמים
 4. יחיה בטוב כל לילו ויומו חיים טובים
 5. ישבע בעמו זה הנימול יברך אל
 6. ממרומו יחי הילד לאביו ולאימו
 7. קהלך תרחם משמי מעונה אמצם
 8. כגיבור במגן וצינה לעניים תראה
 9. ותמציא חנינה ותשים זה הנימול
 10. כנין אלקנה וחנה המתוועדים ביום
 11. זה לברית חתונה כבוד יונחלו בעת
 12. ובעונה הנימול יבורך מכל צר ופינה
 13. יהי אח לשבעה ואב לשמונה חיים
 14. וחסד עשה צור לעבדו זוכר ברית
 15. מילה לאברהם ידידו קוראים
 16. ביום זה ליחדו ולכבדו הודו לייי כי
 17. טוב כי לעולם חסדו
Image Permissions Statement