Literary text: Bodl. MS heb. f 29/67

Literary text Bodl. MS heb. f 29/67

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Two poems.

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

left column

 1. עצובת רוח שכולה וגלמודה
 2. לענייה תיראה כי לעפר ירדה
 3. יגילו בניה ויריעו בתודה
 4. בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
 5. יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
 6. לבל תכלימה תחת אשר בגדה
 7. הנה כתוא הנלכד לכודה
 8. חיש זמן קץ לה בימי אדונינו
 9. שלמה ראש הישיבה ביר יהודה
 1. עליך נשענתי להחיש תשועתי
 2. יוצר נשמתי עזרה בצרה
 3. בריך נחלתי ילדי חמדתי זקוף
 4. קומתי אלהי תהילתי איום ונורא
 5. הכן הדרתי נווה ביתי חידוש
 6. זמרתי קריב במהירה