Literary text: Bodl. MS heb. f 29/67

Literary text Bodl. MS heb. f 29/67

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Two poems.

Bodl. MS heb. f 29/67 67 recto

67 recto

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

Translation

Bodl. MS heb. f 29/67 67 verso

67 verso

left column

 1. עצובת רוח שכולה וגלמודה
 2. לענייה תיראה כי לעפר ירדה
 3. יגילו בניה ויריעו בתודה
 4. בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
 5. יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
 6. לבל תכלימה תחת אשר בגדה
 7. הנה כתוא הנלכד לכודה
 8. חיש זמן קץ לה בימי אדונינו
 9. שלמה ראש הישיבה ביר יהודה
 1. עליך נשענתי להחיש תשועתי
 2. יוצר נשמתי עזרה בצרה
 3. בריך נחלתי ילדי חמדתי זקוף
 4. קומתי אלהי תהילתי איום ונורא
 5. הכן הדרתי נווה ביתי חידוש
 6. זמרתי קריב במהירה
Image Permissions Statement