Literary text: Bodl. MS heb. f 29/67

Literary text Bodl. MS heb. f 29/67

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Two poems.

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

left column

 • עצובת רוח שכולה וגלמודה
 • לענייה תיראה כי לעפר ירדה
 • יגילו בניה ויריעו בתודה
 • בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
 • יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
 • לבל תכלימה תחת אשר בגדה
 • הנה כתוא הנלכד לכודה
 • חיש זמן קץ לה בימי אדונינו
 • שלמה ראש הישיבה ביר יהודה
 • עליך נשענתי להחיש תשועתי
 • יוצר נשמתי עזרה בצרה
 • בריך נחלתי ילדי חמדתי זקוף
 • קומתי אלהי תהילתי איום ונורא
 • הכן הדרתי נווה ביתי חידוש
 • זמרתי קריב במהירה