Literary text: Bodl. MS heb. f 29/65

Literary text Bodl. MS heb. f 29/65

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Poem for a groom.

Images and transcription

Transcription

left column

 • אחר לחתן
 • .]. . .ך חתן האל ימהרה לשמוח בארוסתך
 • שמחה גמורה ילדים תוליד ותגדיל בתורה
 • . . . .] ותצליחו כאברהם ושרה פז ישמחו
 • שניהם ויראו בניהם ובני בניהם הוגים
 • בתורה כל ימיהם ברכות רבות
 • תהיה בך דבוקה יהי מקורך ברוך
 • ותנצל מכל צוקה רבבה כצמח השדה
 • ישימך בארקה ותבורך משמים כיצחק
 • עם רבקה יברכם אדון בביאה וביציאה
 • חיים ינחילכם כהוליד בין למאה
 • זקונים לנתיב ישרה ודרך נאה קרואים
 • בשם יעקב עם רחל ולאה אשתך
 • כגפן פוריה נקיה מרע לוית חן
 • לראשך בנים תזרע האל יברכך
 • . .] ציץ ותוציא פרע ליוסף תצליח
 • עם א]סנה בת פוטיפרע השכל ומ. .
 • . . .] עטרה נחות במישור עם

right column

 • הוגי דת יקרה חזק ואמץ ולבבך אל ירא
 • זרעך יקויים כמשה עם ציפורה