Legal document: Yevr. III B 460

Legal document Yevr. III B 460

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Marriage contract between the groom, Yaʿaqov b. Natan, and the bride, Darra bat Nisan. Dated Nisan 1376/1065.

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשעתא טבתא בסימנא מעליא רבנו ויצליחו
 2. בתרי בשבה בירח ניסן בחמשה יומין בו שנת אלפא ותלת מאה ושבעין ושית שנין למנ[ינא דאנו רגילין למנות בו
 3. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה איך יעקב חתנא בר נתן אמ לה לדרה [כלתא ארמלתא (או משבקתא) ברת ניסן הוי לי
 4. לאנתו כדת משה וישראל ואנה אפלח ואיזון ואייקר ואסיסובר יתיכי כהלכת גברין [יהודאין…ד…
 5. ומייקרין ומסוברין ית נסיהון(!) בקושטא ושמעתיה והות ליה [לאנתו…
 6. תריסר זוזי ופלגא ואוסיף לה מדליה ויהב לה חמש עשר דינרין מנהון חמשה מו[קדמ/ס/(ין) (תקח)
 7. יתהון מניה קודם כניסתה לחופה ואישתייר לה עלוהי עשרה דינרין מאוחר[(ין) ודין נדוניא
 8. דהנעלת עלוהי כאתמין פצה טסת וסטל וקצריה וכרניב והאון וזנגלתין חמ[
 9. מלאה דביקי גדידה ומלאה כאם יתוב דבקי גדיד ומלאה כליעה ומעגר [
 10. סואד ותלת מכלפאת ופרגיה טלי וכמס מעארך ותכה כזאיני ונצף רדי [
 11. דינרין פראש ותלת אזואג מכאד ולחאף ומרתבה טברי ורצי ללקום …[
 12. ומראה חמש עשר דינרין והוי כלל כתובתא דא מהרה ותוספתא ונדוניא [
 13. דינרין ותריסר זוזי ופלגא וקיבל עלוה יעקב חתנא בר נתן וכו

יוסף בר אלעזר הליפט נע

עלי החבר ביר עמרם