Legal document: Yevr. III B 460

Legal document Yevr. III B 460

Tags

Input date

In PGP since 2017

Description

Marriage contract between the groom, Yaʿaqov b. Natan, and the bride, Darra bat Nisan. Dated Nisan 1376/1065.

Images and transcription

Transcription

 • בשעתא טבתא בסימנא מעליא רבנו ויצליחו
 • בתרי בשבה בירח ניסן בחמשה יומין בו שנת אלפא ותלת מאה ושבעין ושית שנין למנ[ינא דאנו רגילין למנות בו
 • בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה איך יעקב חתנא בר נתן אמ לה לדרה [כלתא ארמלתא (או משבקתא) ברת ניסן הוי לי
 • לאנתו כדת משה וישראל ואנה אפלח ואיזון ואייקר ואסיסובר יתיכי כהלכת גברין [יהודאין…ד…
 • ומייקרין ומסוברין ית נסיהון(!) בקושטא ושמעתיה והות ליה [לאנתו…
 • תריסר זוזי ופלגא ואוסיף לה מדליה ויהב לה חמש עשר דינרין מנהון חמשה מו[קדמ/ס/(ין) (תקח)
 • יתהון מניה קודם כניסתה לחופה ואישתייר לה עלוהי עשרה דינרין מאוחר[(ין) ודין נדוניא
 • דהנעלת עלוהי כאתמין פצה טסת וסטל וקצריה וכרניב והאון וזנגלתין חמ[
 • מלאה דביקי גדידה ומלאה כאם יתוב דבקי גדיד ומלאה כליעה ומעגר [
 • סואד ותלת מכלפאת ופרגיה טלי וכמס מעארך ותכה כזאיני ונצף רדי [
 • דינרין פראש ותלת אזואג מכאד ולחאף ומרתבה טברי ורצי ללקום …[
 • ומראה חמש עשר דינרין והוי כלל כתובתא דא מהרה ותוספתא ונדוניא [
 • דינרין ותריסר זוזי ופלגא וקיבל עלוה יעקב חתנא בר נתן וכו
 • יוסף בר אלעזר הליפט נע
 • עלי החבר ביר עמרם