Letter: CUL Or.1080 J44

Letter CUL Or.1080 J44

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter of recommendation for a poor woman.

Images and transcription

Transcription

ULC Or 1080 J 44, ed. Gil, Palestine, pp. 430-431 (Doc #570), N.H.11-22-87 (p).Letter of recommendation to a poor woman.

 • [והיה] מעשה הצדקה שלום
 • [בש]מ רחמ
 • הברכה [מה]מרומם על כל ברכה ותאוה נהיה
 • [ ]עצ[ ] וימין רוממות לכל הקהלות
 • [אשר] בשפריר ארץ מצרים גדוליהם
 • [וק]טניהם כללם ופרטם יוצלו מכל מגור ומחמס
 • השולטים עלימו להיות פקודתמו שלום ונוגשימו צדקה
 • ויגן עלימו כצפרים עפות אמן נצח הוצרכנו
 • הודיעכם עסק זו הענייה אשר היא באה אלי כבודכם
 • כי היא תלו בה טיפלי וצמתה ידה מלעשות מלאכה
 • ויצאה על נפשה לבקש מחיה לה ולטפוליה התלויים
 • עליה ואין לה מענה לשון היות מליץ על ענייניה
 • ושאלה מלפנינו להליץ בעדה בשיטותים הללו והיוד[ע]
 • שפת כל לשון ומסתרי מ[ ] יי לבבות שכרו אתו
 • ופעולתו לפניו ובחזק יבא לשלם שכר לכם ולסתירכם
 • בסתר פניו מרכסי א[יש תצפנם בסכה מרי]ב לשונות לקבצ[ן] יחדו אל עיר
 • ק[ד]שו בביאת משיחו כשהבטיח
 • ] לגוים ואסף נדחי ישראל וג