Letter: CUL Or.1080 J231

Letter CUL Or.1080 J231

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from Shelomo b. Yehuda.

Images and transcription

Transcription

ULC Or 1080 J 231, ed. Gil, Palestine, p.120 (Doc. #69), C.B. 03-15-88 (p) Fragment of a letter from Solomon b. Judah.

 • ....
 • ] אפלו בשמעו דבריהם כי מבקשי מחלוקת
 • ] פנים הסביר ובכבוד הדביר אז אשר
 • ] בראש השבעה עלה בלב טוב לו לפרעה
 • ]ה להשמיעה ולאשרו בטוב שמועה כי לא
 • ]ריעה ולא פרץ גדר להכאיב להוגיעה
 • ] עשה לרעהו רעה ויתרצה באשר נקרא
 • ]אה בשם להקראות ובמקום לשבת להראות
 • ]ן לחברו ממקומו לדחותו להעבירו כי לא
 • ה]גיע למבקשי מקומות לא להם ויהי כראו[תו]
 • ] רבים המה הם עוברי פ[
 • ....