Letter: CUL Or.1080 J105

Letter CUL Or.1080 J105

Description

Fragment of a letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Sahlan b. Avraham, 1029.

CUL Or.1080 J105 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. איך [ ] היום [ ]
 2. [ ] ליראה את שמו וגם אתה וג[ם

דר]כיך ידועים

 1. מ[ ] היום [ ]דעתם נוחה ממך ומתאוים

להת[הלך] אחריך לפי

 1. [ ]נעך [ ] אשר ניצל מדברי בני האדם

[הכו]אבים עיינו

 1. [ ] יקנאו במשה ובאהרן הלא הם אשר

המירו

 1. [ ] הלוא [ ] ובמלאכי

החסידים

 1. [ ] ומשה [ ] ואשר אין אנו ראויים להיות

עבדיהם

 1. [ ] כי הכל רצים אחר [ ] כבודו לפי טוב מעשיו

ויש

 1. מי שיחפוץ יתעלה בידו [ ] על סופו ומי שיהיה בלבו

יום הדין

 1. [ ] יושר [ ] איננו יודע אם יהיה הנ[ית]ן לו

לטובתו או

 1. [ ] בכל אפני המתנות אש[ר ] כי אין [ ] בכללם

זולתי

 1. ולהשביע רעבונו ולרוות צ[מאונו] לכסות ערותו בלבד ו[ ] ואם

[ ] טובה וירבה

 1. [ ] ויגדל [ ] טוב [ ] צדקה הוא אשר יועילו והוא אשר

ילונו ויולך

 1. לפניו להליץ יושרו וראוי לך אם יקטן מנפשך חברך הכי אתה רציתה באשר עבר
 2. לבנ[י] שצ בדמשק והמחלקות אשר היו שם וכי רב [ ] איך כתבתי אליו
 3. ראש כלה //וזכרתי אותו// ב[ה]ר הזיתים ביום הושענא וכאשר הוגד הדבר

לאדו גאון חרה לו עד

 1. מ[אד ] היו יושבים [ ] להשיבני הכי מן

רצונך ומן תאותך

 1. היה עד להתגלגל עלי להשי[מני] שם רע בפני [ ] היה לך לחוס

על כב[ו]די

 1. ולא להניח כי ש[ ] ולאשר נטה באשר היטיב אליו לפי
 2. נערותו היה לך לאמר חלילה שיחשב בני על [ ]לי גלוי לאל כי ידעתי
 3. כי אחד מאלף [ ] ונותנם לי כדי הצלת הנפשות
 4. האלה אבל [ ] עצתי להראות אם יעגום [ ] ולא [ ]

ה[א]נשים

 1. האסורים הצועקים ואין חונן ועלי אני כי גם אני [ ] כי ידע

[ ] הניח

 1. עלי [ ]אש חמש נשים יושבות לפני מאין גבר לא הוצלחתי לא בבנותי

ולא בבן

 1. האחד מחתני נאסף מאחרי אשר לקח כל אשר היה לה ושבה אלי ושתי בנות ויתום
 2. והאחר הלך אל צוען אל אחיהו והניחה ואף על כי פקדה במעט המק יודע איך

עברה

 1. השנה הזאת על עשירי ארץ אף כי על דליה ולולי רחמי אל אינו הייתי אובד

ואין מי

 1. שיעמוד לפני ואין בי כוח לעצמי אף כי למש[פחתי] וגם בני הניח את ביתו

עלי ה[ ]

 1. כולנה עת אשר [ ]פי תנוח דעתי בו בעת א[ ] דעת ונוסף

עלי ת[ ]

 1. הזה אשר אסרני בוראי [ ] אומר [ ] כתאותי האל
 2. יהי שמו מבורך מעביר בני האדם איש [ ] בנות עולמו ובאשר
 3. היה בן זומא א[ומר ] הראש
 4. עד שאכל פת לחם וכמו כן עד שלבש בגד [ ] אני

[ ]

 1. בכל המלאכות כן בכל אשר יתנהג העולם [ ] לבו [ ]
 2. לידי [ ] רב[נו] משה על[יו הש]ל[ו]ם [ ] אמרה
 3. [ ] מי שיעיר
 4. [ ]אים [ ]שר

....

Translation

CUL Or.1080 J105 1v

1v
Image Permissions Statement
 • CUL Or.1080 J105: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.