Legal document: T-S 8K13.11

Legal document T-S 8K13.11

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Rough draft of a Ketubba (marriage contract).

Images and transcription

Transcription

1

 • בכך וכך בשבא וג׳ עד עד ס[ו]ף שמותם ש[י]דך ופייס
 • כלתא יק[י]רתא >עיין בעניינה במקום האחר< >>דאישת<<>>דשמה פלונית דאישתביא<<
 • >>במדינת עכו בשתא שעברה ופדה אותה פלוני חתנא<<
 • >>חתנא דנן הנזכר לעיל בכך וכך דהבא דהוי סכומינו<<
 • >>כך וכך ופדיון זה לא פדה אותה >>בחו<< בפחות ממנו<<
 • >>אלא ביתר וממון זה שנתנו לה מעת שפדה אותה<<
 • >>מן אותו ל<< >>הודה לפנינו אנן >>חתומן<< חתומי מטה<<
 • >>שמעת שנתנו לשבאי שהיתה כלתא דא >>.<< תחת<<
 • >>ידו נתנו לה במתנה גמורה גלוייה ומפורסמת<<
 • >>מתנה >>דליתה<< דלית בה חזרה ופלונית כלתא דא<<
 • >>דא ברת פלוני>>ת<< עד סוף שמותם<< ואחר שנפדית
 • כלתא דא ונשארה לעצמה >>ואין<< >לא נשאר< עליה זיקת שבאי >>כלל<<
 • כלל אלא >>ז<< >חזרה< בת חורין >מן השבאי< לעצמה ולה נשארה לא תחת
 • ידי השבאי ששבה אותה ולא תחת ידי >>פלוני<< חתנא
 • דנן שפדה אותה מפני שמחל>>ה<< לה הממון שפדה אותה
 • כמו שביארנו >>וש<< ונשלם לה מעת >>שיצ.<< שיצאה
 • מתחת יד השבאי הגוי > עד >> יתר על<< הזמן הזה יתר על< תשעים יום
 • גמורין

2

 • ונתאמת אצל >>אדונינו<< >חיים נ >>שנ]תאמת<< שהעתיק מאדונינו< מרנו ורבנו דוד >>ה<<הנגיד
 • >הגדול< ראש ישיבתה שלתורה שלא >>היתה<< היה לאחד
 • מבאי העולם בה >בעכו< לא קידושין ולא >>שידו.<< אירוסין
 • ולא שידוכין כלל והרשהו >>אותה<< >>שתנשא במדינה<< >שישיא אותה<
 • >לחתנא דנן או לזולתו כללו שלדבר לכל מי שתרצה<
 • >>זו<< זו >>לכל מי שתרצה<< אחרי כן שידך ופייס
 • >>פלויני<< פלוני חתנא דנן לכלתא דא יקירתא
 • הנזכרת לעיל ואמר לה הואי לי לאינתו כדת
 • משה ישראל וג׳ עד ואוסיף לה >>לי.<< על עיקר
 • כתובתה תשלום >>ארבעי<< תלתין דינרי דדהבא
 • קידם ויהב לה מינהון עשרה דינרי דדהבא
 • בתורת מוקדם יהבינון לה מתנה גמורה
 • גלוייה ומפורסמת מתנת בריא מתנת עלמין
 • מתנה דלית בה >>ז<< חזרה מעכשיו דלית >>בה<<
 • ליה בה חזרה עולמית ואודיאת כלתא
 • דא לקמן דמטת מתנתא דא לידה עד >>גמר.<<
 • גמרא ואשתיירון לה עלוהי עשרין דינרי
 • דדהבא וג׳ עד סוף כל נכסי ליהוון ערבאין וג׳

3

 • ולא >>ליכו<< ליכתוב על חתנא דנן התנאי שלא ישא
 • עליה אשה אחרת ולא תנאי דלא לאשהויי גביה
 • אמתא דסניא לה אלא ליכתוב על כלתא
 • דא שרצת להינשא לחתנא דנן בלא >>תנאין<<
 • שני תנאיו אלו וליכתוב על חתנא דנן
 • דתיהוי כלתא דא מהימנתא עלוהי >>כל<< בכל מיני
 • מאכל ומשקה וג׳ עד סוף תנאי המחילה בעניין
 • הטבילה ומעשה ידיה שלו וכסותה עליו על
 • תקנתא דרבנן וליכתוב דשני תנאין אלו >ש<רצ>>ה<<ת
 • בהם >מ<קודם הקידושין >>.<< >>ואחר כן ליכתוב וחומר<<
 • >>שטר כתובה<< >>וליכתוב שלא קידשה כלתא דא<<
 • >> >קידושין אלו אמר לנו חיים שלא היתה< <<
 • >> אלא אחר >>.<< שאמר >>לנו<< הנגיד רבנו דוד לו שנתמאת<<
 • >>בבית דינו >>שהר<< שהרשת פלונית >>ד<< אשתו דחתנא<<
 • >>דנן אותו >>שי.<< שישא אחת משלש נשים שירצה<<
 • >>לקחת אותן וזאת היא הראשונה ושיש לו<<
 • >>לישא שתי נשים אחרות זולתה ואחר כן<<
 • >>קידש חתנא דנן לכלתא דא<< { ופי חאשיה אלכתובה יכתב שקודם זמן כתובה
 • >דא >>השר<< הרשת< אשתו דחתנא דנן שישא) וחומר שטר כתובה דא וג׳{עד סוף הכתובה וג<}

4

 • איך כגק מר>נא< >>ור<< >ורבנא< אברהם השר היקר >>החתן<< הנכבד
 • עטרת הזקנים תפארת החשובים הוד החתנים
 • ההדור אצל החשובים יראה זרע יאריך ימים
 • בר כגק מרנא ורבנא שלמה הקרוי אלמולא אלצפי
 • השר היקר >>הזק<< >>הנכב<< הנהדר עטרת החשובים
 • >>תפ<< חמדת הזקנים תפארת הישישים { העושה כמה חסדים וכמה טובות עם העניים ועם בני תורה} רית
 • בר כגק מרנא ורבנא סעדיה השר היקר הנכבד
 • תפארת הזקנים המפוארים >>עטרת << ההדור
 • אצל הנבונים החשובים הידוע באבן אלמשוק
 • העושה כמה חסדים וכמה טובות עם
 • בני תורה רית אלכלה האצילה
 • החשובה >הבוגרת< >>שהלכו בתוליה בעכו<< >>שהיא
 • בחזקת שהלכו שהיא<< שהלכו בתוליה מפני
 • שנשבית לגויים עם >>הנשים<< נשי ישראל
 • שנשבו >>אל<< מעכו קודם זמן זה כמעט
 • וחתנא דנו הוא >>ש<< אשר פדה ממונו
 • דינרים ויתר מזה
 • >>והממון<< וממון זה אשר פדה אותה בו