Legal document: T-S 24.18 + T-S 12.634

Legal document T-S 24.18 + T-S 12.634

Tags

Description

Power of attorney from Yisrael b. Yosef Januni to Nahray b. Nissim (ca. 1045-96) to collect the debt owed by Menashshe b. David, Qayrawan, ca. 1055 CE. (Information from CUDL)

T-S 24.18 1r

1r

Transcription

A. L. Udovitch, unpublished editions.
 1. [ ] מעכשו [
 2. [ ] דית ולראיה [ ]אונס כי אם בלב [
 3. [ ]פיצה הלם לב בר נפש ציר[ ]יי ואצלי ובידי שבעים

ואחד [

 1. [ ]לים טובים שקולים חוב גמור [ ] חזקות שחזקו חכמים ותקנו

בשטר למ[

 1. [ ]ה ופרעונם לו עלי עד משל[ ]ואינו פושעו ולא מונעו ולא

מעכבו ולא [

 1. [ ]אחרו אלא כשהוא תובע ממני בקץ הזה אלתר אני פורע ומעתה נתתי

לו ארבע אמות ק[רקע]

 1. [ ]שלי במתנה ואגבן הרשיתיו השלטתיו אורכתיו מניתיו שמתיו

עשיתיו אפטרופא על כל

 1. [ ] שיש לי ושימצא לי תחת כל השמים בן שהם לי בידי בן שהם לי ביד כל

אדם בעולם שיהא

 1. [ ]הודה [ ] ש את ממוני לתבוע את בעלי חובי לגבות מהם כלל החוב

הזה בקצו עד

 1. [ ]פני בי[ ]בפני בין ממני בין מיורשי אחרי וכל זמן ששטר זה

יוצא מתחת ידיו או

 1. [ ] יורש [ ]ו עלי ועל יורשי אחרי כדלא קרוע כדלא כתוב

על גבו פירעון או כדלא תברי

 1. [ ] או דליבה שהדי נמי דפרעית ליה באנפיהון וטוען שלא נפרעתי

שיהא נאמן בדיבורו

 1. [ ]כשרים כדי לקחתו בלא חרם בלא שבועה בין במפרש בין בסתם בין

בגילגול

 1. [ ]כל הוא פטור לגמרי ואחריות שטר חוב זה קיבלתי עלי וכל יורשי

אחרי לגבות מן די

 1. [ ] וקניינין שקניתי ושעתידני לקנות נכסים שיש להן אחריות ונכסין

שאין לה[

 1. [ ]טלי שיהון אחראין כולם ערבאין כללם לפרעון שטר חוב זה ואפילו

מגלימא [

 1. [ ]נאמר כל שטרי חובין ושטרי הוראות והלואות דתקינו רבנן

ונהיגין בעלמא מן יומא ד[

 1. [ ]באסמכתא ודלא בטופסא דשטרי וקנינא מן ר מנשה זה בר דויד

צירפי לר' יהודה זה הקרוי אבו זכ[רי]

 1. [בר יוס]ף הנודע בן גנוני על כל מה דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר

למיקניא ביהי ובא לפנינו אנו החותמים

 1. [למ]טה לאלתר ר יצחק בר אברהם ספרדי הנודע פטבון ננ ואמר לנו הוו עלי

עדים וקנו ממני מעכשו על מה שאני

 1. [ מוד]ה בו בפניכם הודאה שלימה ברצוני בלא אונס בלא שגגה כי אם חס

ושלום ולא תשיג ידו של ר מנשה זה בר דו[יד]

 1. [ לפרו]ע את החוב הזה החקוק למעלה לר יהודה זה בקצו זה הנזכר

למעלה שעלי אני לפרעו לו תחתיו מממוני

 1. קנינו ממנו על ככה בקנין גמור במנא דכשר למקניא ביה שריר וקיים זה נוסח

השטר שהוצא מר ישראל [מתחת ידו

 1. [ ]רבנו ביתרין וזמנו באחד בשבת בששה עשר יום לירח שבט שנת ארבעת

אלפים ו[

 1. [ ]כולם למנין שלנו מוני[ ]לו עדיו הילל בר משה ננ
 2. [ ]ונתקיים שטר זה בפני רבנו [בית דין ]אנו הזקנים

ונסחנוהו [לו מפני אונס

 1. הדרך ותוציאו ר ישראל זה מתחת ידו ונתנו על ידי שליש ועוד הוציא לפנינו

במ [

 1. שתי פיטקאות וזה נוסח שלהן מילה במילה בלי תוספת ולא גרעון נקול אנא

עטיה בר לביב נ"נ [

 1. נטלב מא כאן אלי אבו אסחק נע בן אסמעיל גוהרי פטלבת מע מן טלבת מנשה בר

דויד נע וכאן יטלבה מעי זכריא

 1. פאדעא לנא אלפקר פחלפנאה פי דאר ר יוסף ביר יהבוי וכרגנא נשיעוה אלי

אלבחר פלמא וצלנא אלי אלבחר וכאן מנ[שה]

 1. ביר יוסף גנוני פקאל לנא ר מנשה בר דויד אקנו מני אן לר ישראל ענדי אלף

וארבעמאיה דרהמא פאקני[

 1. [ז]כרי בן צאלח וכאנת ענדי הדה אלשהאדה מודועה מן סנה אלמדכורה פוק

ואתאכרת אלי הדא אלוקת[

 1. [ ]הדה נסכה אלרקעה אלאכרה אלדי נעלם ונשהד בה אני כנת פי אלמהדיה

נטלב מנשה בן דאוד נ[

 1. [ ]ה אלי רבי יוסף ברבי יהבוי קאל [מא] מעי הדא אל[ ]אלזמה

ר' [ ]ין חלף ליס [

 1. [ ]חד אנא וגמאעה וגדנאה עלי אלטלוע אלי אלקארב יקלע [ ]ודעה

קאל

 1. [ ]ננ גנוני ענדי אלף וארבע מאיה דרהם צאהריה ואקנית מנ[
 2. [ ]ן אלרקעתין בחצרה רבנו בית דין ובחצרתנא איצא ו[ ]בוהם

ר'

 1. ישראל זה ברצונו היו עלי עדים וקנו ממני מעכשו בכל לש[ון
 2. להיות בידו לזכות ולראיה ברורה מחמת שרציתי ברצון נפ[
 3. קרקע מקרקע שיש לי במדינת קירואן במתנה גמורה גלויה וא[
 4. ר` מנשה בר' דויד נע למיתבעיה בדינא בכל ממונא דאית לי עלי [
 5. מתחת ידו ולזכות בו לעצמו ואית ליה רשותא למ נהראי [
 6. ולביטולי וימנא ולמחאה מחיתא ולקיומי זכואתא וחזואתא ולמי [
 7. כל דניתא ליה וכל דמתעני מן דינא קבלית עלי בין לזכות בין לחוב [
 8. ובחוזק בחומר כל שטרי אפטרופות דתקינו רבנן ונהיגין בעלמא מ[
 9. דשטרי וקנינא מן מר ישראל זה בן מר יוסף נע למ נהראי זה על כל[
 10. שריר וקיים וחתמנו בשטר הזה ביום (כתיב אחר) שני לעשרים וששה [
 11. אלפים ושמנה מאות וחמשה עשר בקירואן
 12. יוסף ביר עמרם הזקן והחסיד נע יצחק ביר דנש הלוי נע

Translation

T-S 12.634 1r

1r
 1. דנה אק
 2. מי ובה נשהד (?) זכרי בן צד
 3. שטר על ידי שלישי ועוד אמר לנו
 4. [כת]בו וחתמו וזכו לו לר' נה[ראי ב]ן נסים
 5. אונס כי אם בלב שלם ונתתי לו ארבע אמות
 6. הרשתיו מניתין שמתין עשיתין אפטרופא על
 7. בין מחמתי בין מחמת אחי לתבעו בדין ולהוצי[א]
 8. זה למידן ולמיחב ולמיזכא בהדיה ולאקבועי זי[מנא]
 9. תב אביזריא ולמעבר פטרה ולא שבועי ול
 10. ה ולית לי למימר ליה לתקוני שדרתך ולא
 11. יומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא ב
 12. מה דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר
 13. ימים לירח תמוז שנה אר
 14. אפריקיה אלעזר בן שר[יה (?)
 15. צדקה ביר חכמון
 16. עז]רא (?) בר שמואל נע

T-S 12.634

 1. דנה אק
 2. מי ובה נשהד (?) זכרי בן צד
 3. שטר על ידי שלישי ועוד אמר לנו
 4. [כת]בו וחתמו וזכו לו לר' נה[ראי ב]ן נסים
 5. אונס כי אם בלב שלם ונתתי לו ארבע אמות
 6. הרשתיו מניתין שמתין עשיתין אפטרופא על
 7. בין מחמתי בין מחמת אחי לתבעו בדין ולהוצי[א]
 8. זה למידן ולמיחב ולמיזכא בהדיה ולאקבועי זי[מנא]
 9. תב אביזריא ולמעבר פטרה ולא שבועי ול
 10. ה ולית לי למימר ליה לתקוני שדרתך ולא
 11. יומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא ב
 12. מה דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר
 13. ימים לירח תמוז שנה אר
 14. אפריקיה אלעזר בן שר[יה (?)
 15. צדקה ביר חכמון
 16. עז]רא (?) בר שמואל נע

T-S 24.18 1v

1v

T-S 12.634 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 12.634: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 24.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.