Letter: T-S 20.71

Letter T-S 20.71

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from Yosef b. Musa al-Tahirti from Mahdiyya, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1058. Mentions several goods including silk, copper, and seashells. Mentions family matters. The writer is concerned about family members and especially about girls that became orphans. (Information from Gil, Kingdom, vol. 3, pp. 215-224, #367). VMR

T-S 20.71 1r

1r

Transcription

A. L. Udovitch, [digital geniza document edition].

recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אלטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלמהדיה

מסתהל אלול עריפך אללה

 1. ברכתה ען סלאמה ונעמה [למולי]המא אלחמד [אעלמך אן] וצלת כתבך פי

אלמראכב ווקפת מנהא עלי מא סררני

 1. פיה אן [סלאמ]תך ועאפיתך [אדא]מהא אללה לך ברחמתה דכרת אן אשתרית

ללכלטה תמרהא אללה ג אעדאל

 1. כתאן ועדלין לכלטה בן עמי ואן אלטמיע פי מרכב מפצל ואלדי וצל פיה עדלין

כתאן לכלטתך מענא ודכר אל

 1. גלאם אן אנזל אלעדלין אלדי לבן עמי ועדל בקיה אלג אלדי לנא באלאסכנדריה

ירד אליכם אלסלפה ארגו יכון

 1. דלך צחיח ווצלת אלעלאוה כלטה ר פרחיה בר סהלון נע ותולא ביעהא סידי אבי

צחק אברהים בן יעקב ואנא

 1. נחאסבה עלי מא תצל פיהא פאן [כאן] אלתמן כלטה אנ קצמה מעה ווגהת אליך

מא יחצל פיהא וענדי מן אל

 1. ורד יבקא לאן וצל מנה מע אלשאמין כתיר ובאעו אלוד אלאחמר אלזיד מקטע י

נא אלקנט באקת מן דלך

 1. וכאן ביעה פי אלנשאצר מנין ותמן .. נזארי ואלמא כאפור בקיה אלעאם מאצי

מא קבצת מנה דרה

 1. לנא דינארין כאן אכדוהא מני עלי ארגו יסאהל אללה ביעה

דכרת אן אשתרית ללכלטה

 1. ברקלו ניל וזנה נאלין שס רטל פלפל ואן לם יקף להדה אלברקלו עלי דכר לא

מן כתאב ישועה ולא מן כתאבי

 1. גירה ארגו יכון פי חיז אלסלאמה אן שק אללה דכרת חאל י ויבאת ודע פי

אלחרבי וקד מן אללה תעאלי בכלאצהא

 1. ווצל אלי כתאב סידי אבי אלחסן ולד מולאי אלשיך אבי אלסרור מן טראבלס

ודכר קבצה ללודע ואל

 1. חוב רמאן וחמדת אללה עליהא ארגו יבאע באטראבלס אנפדת אליך אלתמן

אלעדלין בסאן הי כתאן וסט

 1. וכאן סער אלכתאן אול וצול אלנאס סער נא.ל מן ט אלי מא דון אבקיתהא ולמא

כאן אלאן חתיא סערה

 1. ען מא כאן וטלבת נביעה ונעיד אליך אלהתמן כשית אן תקלע אלמראכב ויבעד

עלי אלתמן כלא אנא

 1. בכתאן ולא בתמנה ..... אלסנה זיתון עטים ארגו ללה רזקנא אלאמאן פיה

פנחצל בתמנהא זית

 1. אן שאללה דכרת בקית אל. ..שר אלדי וצל אליך אלעאם אלמאצי לאנה נאקץ

אלאלואן וקד כנת חמלת

 1. [אליך מנהא ס]פטין פיהמא קקל ביעה אלואן ושכארה מנתור כאם אלגרבאל

פיהא קבט וכסר

 1. [ ] ד דנא ו...

פי אלחרבי נסכתין ווצל אל

 1. [ ]

ותיפי פבאעהא כלה בה

 1. [ ]

אלוכיל אכל נצף אלרחל..

 1. [ ]

...פאדא

 1. [ ]

והדא

 1. [ ]

נתכלץ אלי] וצלת כתבכם

 1. [ ]

] ואלי וקתי

טלע להם

 1. [ ]

יגיבו לי ע..

 1. [ ]

] שראה בי קטע ... הם פי קארב

 1. [ ]

] וליס הו מתל אלדי ועטאו אלי בן אלגזאל

 1. [ ]

] ני אכדו מתאעהם ...אל .עיה ....

 1. [ ]

[ ] מרכב אלוזיר עלאוה כרז מנצום פיהא צכ.

 1. [ ]

איצא עלאוה תאניה לכלטתך מע בן עמי

 1. פיהא שת ביעה [...]ם זיאד

אלקדר איצא לגן עמי כאצה קטעתין ...

 1. פגירה אחמר [ ]הא מעה פי ...ה אל....נשרח לכ פי צהר

כתאבי וזנהא וזודהא וקד ....

 1. מן ישתרי לי גליל ........ וחמלהא אליך ועולת מנה חצל לי מנהא זד לא

ו..הא לם יגיב לי מנה ..

 1. קפה גלד וערפת אנה באעה בפצל כתיר וקד שרח מנהא עלי ראס עלאוה בן עמי

ואלגלד ואל....

 1. אעטיתה אלי נותי פי קארב אלוזיר יחמלהא ואנא נערפך אסמה פי צהר כתאבי

פתערפני פי כ[תאבך]

 1. מע אלפיוג ...עהא לנולף מנהא מא

יתמצן לי וכדלך חמלת אליך צחבה בן ג[

 1. כישה פיהא כ [ ] וזנהא .< מד ל..וא פי כרקרי ושדת עליהא כיש

וכתבת עליהא אסמך ואסם

 1. בן עמי ואן לם נגד ... אן ישדהא [ ] וכנת מכתדי וצול

דאוד בן עזרון אלסנה מן אלאנדלס לי מנה

 1. קטער חריר
 2. ודאם
 3. כרג מע אלרום אללה ת[עאלי

ואסער מא יזידנא דינ יחמלה לאן ....

 1. וצאר אלדינ

פאדא בענא חאגיה נטלבו מא נשתריו ..הא או דינ ...

 1. יתעדר

תגיב במיע אלבצאיע פאלתאבת .... ולם יצל מנהא שי

 1. אלבאץ מא ליס אן

יסרת דנאניר לעל ה ישועה יטלע אלי בוציר רגע אנציף

 1. בקיה ען אל

גדידה אללה תעאלי יסאהל למא פיה אלכירה כאן יאכי תקדמת

 1. אליך כתב אכי [ חסאב

וצל חסאבך וראית פי אכרה תקול

 1. צח פי בן כלפה ... ק דינ

ותלת ותמן וחבה אכדתהא עוץ אלעדל נצף רבע אלסתה

 1. אעדאל כלטה אבו פשק דלך עלי עטים כאן כאתבת אכי נע

פי דלך סנה בעד סני ואסתקר אל...

 1. חאל בינכם אן תגעל ...מן גמלה אלדלטה ואן יכון מנהא נצף עדל

בא וצל אלי סקליה ועדל מן מא וצל

Margin

 1. אלי אטראבלס פאמא
 2. אוגב נק ..א.פצל
 3. הדא אלדי כתב אלי א....פ
 4. .אה. אוצאני קאל לי אכתב ....
 5. ותלמ........ מן אלעדל
 1. ..... דינ
 2. עדל ונצף
 3. ..ליה וגעלת אל
 4. ..... פי הדא אלעדל ....
 5. נצפה לי ונצפה לה פיגב
 6. [ ] .פי .... ....ה
 7. .... [ ]
 8. .... [ ]

Lacuna

 1. אל [ ]
 2. כתאב ......... [ ]
 3. פיהא יחסב ל.... נצף
 4. מן עדל והי אלדי [....
 5. פי מרכב בן חכם ת...
 6. תמן אלעדל כנאניר זיאד
 7. מצריה .סנגה מצר
 8. ויצאף אליה תמן אל<
 9. ... אלמביוע פי
 10. סקליה ניכון אלגמלה
 11. [ ] ומא

Top Lacuna of 6-8 lines, torn away.

 1. [ ]
 2. ה אעדאל מן גיר
 3. תפציל כל עדל
 4. ורשאה ומא
 5. תצל פיה קק ל נ
 6. דינ פ..ת אליה
 7. אלגואב וסאלתה
 8. ישרח כל עדל
 9. לנפ רז מנה
 10. מא יתעלק בך
 11. פלם ירגע אלי
 12. גואב

T-S 20.71 1v

1v

Verso

 1. ללאן מן אגל מא וקע בין אלמלאכי. אלקקלו דינ

אלחאצלה פי אלה אעדאל עלי כמסה גא לכל עדל מז דינ וסדס וחבתין

 1. יבקא מנה אלמונה והי ג דנא בקי מד דינ תנקץ ג קנט אלי

חבה ינחט מנהא אלי .ציר .....

 1. מצר וגואז מצר ה דנאניר ....

.... אנת פי מא אכרגה ברוך מן מאל כאצתך ען אלעדלין כתאן ועדל חמר

 1. יבקא פי ..ן אלעדל לח ... .....

ורסם כל עדל ...אל לך זאידה או נאקצה יכון אלחאצל

 1. פי אלעדל ונצף נח דינ יכרג מנה .. ... פצל .........ך מנהא יאכי פאן

חסן ענדך אן תסתצהר פי אן ......

 1. פי אלעדל ונצף לה כמא קאל אכי נע אנצף

דינארין ונצף דלך אלה דנא אלדי זאדהא אכי יציר לך

 1. יד דינ ..נוצהא נחן מן סר...

תכתב .... לדינ ותלת גירהא פאנ חסן דלך ענך אפעלה

 1. ואן ... דלך אעמל אלדי יח....

ואלדי כאן וציה ביה כתבתה אליך סאלתה יעמל לכ חסאב כלם...

 1. וכאן אכי קד

יד דינ ונצף תנקצ חבתין כ ענדה לכאלתה ביר ברהון נט

ורבע ופי זאד דינארין ונצף ד קרט בקי לה ו דנא

 1. תנקץ קיר
 2. לה צחבתה מן גמלה ולנא.......

חרים בקיי בראעיה כלטה וצל אלי כתאבה אן

 1. אשתרא בהא חריר וגירה ואנה אלסנה

ואנא נכתב אליה יעטיך חצה פי מא יצה לנא במצר

 1. פי הדה אלרבאעיה אלדי לנא מעה אלפלפל

אלי חסאבך אלכלאב אלדי וגהת אלי מרכב בנ עסכר בע........א

 1. גיר מפרד כלה והדא אלדי וצל

....גי כאמל ולם נקדר נביע מנה שי לאן אלדי אשתרא אלאול צאר ...

 1. דרא חראב ווצל כלה בקטע אל

אנ....ם לי אש סבבה וכאן וצל אלכתאב ר יוסע בי ...

 1. סלספט וכדר אן הדה בקיה ספט מע כלפין וקד

שתא באספאקץ מרכב בן אבי עקיל ווצלו פיה

 1. אספאט עדה כלאב

פעאמלו פיה חסאב אלכלטה יצל אליך עטף כתאבי ...

להא מן בן ... אללה תעאלי

 1. ארגו

Lines 21-36 are either erased or torn away, or simply illegible.

 1. [ ] .....ביל לא בד.מנה

...... אצתי בן אבי ....

 1. [ ] שרח קלבי אלי כתבת כתאב אליכם

פי אל.. לאן אתפק

 1. .. .חול עלי כאלך ברוך דיין האמת ובקית מע בנאתה ניאעי אחואלהם ואחואל

בקת אלאהל ליס ....רהם ......

 1. ..... מא ....ע .... ביה ....הם ...לו אחכית לך מא נחתאג בהם כל סנה
 2. .... אלסטירה בנת אכי בגמלה אלסנה בנת אכתי בנת אבי אלפרג בן [אלגנוני
 3. אנפקת עליהא וגמלתהא וואזוגתהא אלי עאמר בן כאוד בנ אכתי לאנהא בקית

... זוג אכיהא ובקית יתימה מן [אביה]

 1. ואנהא ולזמת אלצרוסה אן עמלנא מא קדרנא עליה ואכרגנאהא אללה

בכיר וכתבת דלך עלי סביל

 1. לאן טאל עתלך אפרג באלכלאם ומא נחתאג וקרר עליך מוצעך ענדי
 2. כל יום וסעה אן מא כאן נראה אן .כן וטלבך לתורה
 3. פי אלגמיע אללה תעאלי ורזקך אחרית טובה
 4. אליך אלכלטה
 5. סתה ארטאל מנקוץ בשרי ורטל לאסין

סעאלי גא לי לך פי קאטב אלוזיר צחבה אלכהן אלרכי צרה

 1. פי.. כט דינ ונצף וקיר קדם ולהא זאיד .... קיראטין ז יכון אלגמיע ל ד

דינ ג קרט ונצף ו.... טו דינ ולהא זאיד

 1. דינארין ונצף יכון אלגמיע נג דינ ז קיראט ונצף נזאריה ולחסאב כצל אליך

בעד הדא קראת עליך אפצל אלסלם

Address

סידי ומולאי אבי יחיי נהראי בן נסים נע אטאל אללה

בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה

>erp/< מן סף בן מ......

Image Permissions Statement
 • T-S 20.71: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.