Letter: T-S 20.69

Letter T-S 20.69

Tags

Description

Letter from Barhūn b. Isḥāq al-Tāhartī, in al-Mahdiyya, to Nahray b. Nissim in Fustat. Dating: June, 1047.

T-S 20.69 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה ען סלא[מה

 2. לה בקין מן אב מן אלמהדיה וקד תקדמת כתבי אליה עדה מן אלקירואן משרחה וערפני אכי אנה כתב אליך כתב כתירה מ[ן

 3. גמיע מא חמלה אליך בעד כתבי וקד גבת חסאבך מעי ואנא ננסכה פי טהר כתאבי הדא וען [

 4. רחלך גיר ג אעדאל וכאן אתפק לעטא פיהא אתפאק חסן כאן וצלת אלג קוארב ואקאם בעדהא [

 5. סלע פאתפק טלעו קום סוסין ללמהדיה מן אלדי יעאמלהם בסוסה באעהא מנהם ביע עטים וא[שתראו

 6. באלבקיה ובקיתהא ואללה ענדהם לאלאן תם וצלת בעד דלך ו קוארב ומרכב בן אלסכנדר (!) ולם יכן לך פיהא [

 7. וקד כתבת אליך וסאלתך יאכי פי אמר אלזית אלדי לכאצתי סואל לם נסאל לאחד מתלה קט וחסבתך מנץ [

 8. שי פאנא אעלם ואללה אנה תמאם אקבאלך לאנך תעמלה מע מן לא יציע לך ואן לם תפעל פאנת [

 9. אליך בדלך אלא למא ראית קסמך עלי אן לא נוגה אליך שי לאחד ולו כנת עלמת דלך מן קבל לכנת נרי תדכר[ת]ך [

 10. סנה ולא נחתאג לשי מן הדא כלה לקד וגהת אליך יאכי פי הדה אלסנה רחל ביד מבארך פי אול אלמראכב אלדי [

 11. ומן אלחסאב תקף עלי שרחה לעל תחצל מן אול אלנפץ קטעה כתאן צאלחה ואן בקי מעך שי אכר אלוקת שא לכאצתי

 12. אשתרי בה מא ראיתה מן סקט צאלח ומא נעלמו מא נכתבו לאן מא וצלת אלינא אלמראכב ולא נעלמו מא פיהא קליל [ולא]

 13. כתיר ולכן מא ראיתה צאלח ומא ראית פיה קלה אשתריה לאן אלבלד צעיף וכל שי יצל כתיר מא יכון אלא כאסד ומא

 14. כאן קליל הו אלדי ימשי וישתהא ואלפלפל אשתראוה אלרום לאגל תאכר אלמראכב ואכתר אלסקט פי אלמראכב אלכבאר פאן כאן

 15. קליל וכאן מן נה אלי ס אשתרי מנה ואללאכ אלסנה מא ראית מנה שי ובלגנא אנה קליל פי אלמראכב פ[              ] פלא תכ[         ]

 16. נפסך מנה וענדי מנה קטעה כבירה מן חיאה ואלדי ימצא רחמים //ומן בעדה// פנחב לא תכתב אלי כתאב מע אלפיג חתי תשרח לי חאלה

 17. וקלתה וכתרתה וסערה ואסתקצי ען כתרתה וקלתה פי אלחגאז לנכן עלי עלם אן כאן נחלל שי או נבקיה פלא תפרט פי דלך

 18. ואלטבאשיר הו קליל יסוא מה דרהם אלמן וצאר אלקאיד ענבר וגמאעה מן אלצנהאגין יאכלוה בדל אלטפל פירידוה כביר כביר

 19. פנשתריה מכתאר ללקאיד ע דרהם אלמן פלעל תקע לך אנת טבלה תשתריהא באי סער כאן לאן אן כאן ענדכם קליל וזאד פיה יזיד

 20. הון אמתאלה לאנה קליל ותרגב אנת פימא כאן גלאל ואן תם לך תוגיה שי מנה פי אלקאפלה פאפעל לאני נביעה לך ביע גיד

 21. ובלגנא מא גרי עלי מרכב אלערוס אללה יכלף בכיר פלא יקע עלי קלבך מן דלך תקל אלדי דפע אללה אכתר ודכרת אנך עלי מגי

 22. פי הדה אלסנה וסרתני בדלך כתיר אנת תעלם מא כנת נוכד עליך פי אלמגי ואנמא געלני רכצת לך עאם אול פי אלקעוד לאגל

 23. אנך קעדת ולם יכן ענדך רחל ואסע פופק אללה לך כחסן ניתי לך ורוחך מן אלתכציר ומן הדה אלסנה אלצעבה אסל אללה לא יכלינא

 24. ולא יכליך מן אלתופיק וקד כתבת אליך יאכי וערפתך מא ביני ובין סידי אבי עמראן מוסי בן נפתל ומא תכלף לי בה מן אמר

 25. הדא אלזית וקד וצל לי כתאבה יסאלני אן נכתב אליך וכנת אנא סאלתך פי מתל דלך באן תכן ידך וידה פי אשגאלך ואשגאלה

 26. אן כרגת אנת אלי בוציר תתכלף לה במא יחתאג מן אלשי ויתכלף לך הו באלזית ואלצאבון וגירה ואן תאכרת אנת תתכלף

 27. לה באשגאלה ויטלע הו ישתרי לך ולה והו בציר באלכתאן וגירה ונרצא לך צחבתה פאנך תגדה עוץ סידי אבי סעיד סלמה

 28. אללה וגמע ביננא ובינה ומא נחתאג נוכד עליך פי דלך אד הו חצך וקד כנת אנפדת אליך יאכי פי אלרזמה אלדי ביננא ובין אבן

 29. עמי פי קארב אבן אבי עקיל אלדי נצפה ללשיך אבי אלפרג מכדה חריר כז ברסם כאצתי ותלת ספט זעפראן ותלתי[ה]

 30. לאולאד עמי ווגהת אליך פי עלאוה כרז לסידי אבו אלקאסם עבד אלרחמן ספט פיה נפי ואספל מתקוב ושעב [       ת]ביע

 31. אלגמיע ותדפע תמנה למולאי אלשיך אבו נצר ממא בקאה עלי פי אלכתאב וקד וגהת אליה יאכד עוץ מן דלך כי[           ] ענדך

 32. פי רזמה לצאחב סאדאתי אלשיוך בני מסכין סאלתה יביעהא ויסתופי תמנהא נחב תסתעלם לי כיף באעהא ואן תאכר

 33. ביעהא תערפני כיף יסוא וזנהא כג וקיה ותלת ותמן אלמכדה חריר ואלזעפראן ואלמרגאן תדפע מנה למולאי אלשיך אבי נצר

 34. לח דינ תמאם צרה חמלהא סידי אבי עמראן בן מוסי נאקצה כתבת אליה יחמל לי ק דינ חמל לי סב פתדפע אליה תמאמהא

 35. לכאצתה לח דינ בצנגה אלקירואן ומא בקי מנה תציפה לחסאבי וקד עמל מעי יאכי אלסנה סידי אבי אלחסן סלאמה פתא אל

 36. שיך אבי נצר אלטאבתי מא לא יעמל לי אכי עטא וחצל לה עלי איאדי לא נקדר נודיהא וקד סאלני פי חואיג פנחב

 37. תשתריהא לה ותתטארח עלי מולאי אלשיך אבי נצר פי שראהא חתי תגי עלי אלשהוה ותפצלהא עלי כל אשגאלך ואן סהל

 38. תוגיה בעצהא פי אלקאפלה אפעל או צחבתך אן שא אללה והי עמאמה דביקי כאם גידה ושקתין דביקי תיני צחאח ומעגר

 39. אזרק עשארי גיד סאדג ועצאבתין מני גיאד סואדג ותובין טלי גיאד רפאע ומלא דביקי סאדגה גידה פנחב תגתהד פי הדה [אל]

 40. חואיג כל אלאגתהאד ואדא גבתהא באלסלאמה תכתב עלי אלספט אסמה ומע דא פתחתאל עלי כלאצה פהי אעטם עלי מן כל תגארה

 41. ותשתרי לי אנא סרג מצרי לטיף ממא יצלח ללחמאר יכון גיד אלאצל ואן כאן מסתכדם פמא נבאלי יכון מן דינרין ונצ האבט

 42. ולגאם איצא גלד אסוד תכון חדידתה תקילה לאן אלחמאר אלדי ענדי קוי אלראס ולא תסתגיב מנהם גמיעא ותשתרי

 43. לי יאכי מלחפתין נהרי גיאד תכון ואחדה אגוד מא תקדר עליה ואכרה לאחקה בהא ואן כאן אלשי צאלח יכונו גמיעא גיאד

 44. ולא תפרט פיהם לאני כתיר אלחאגה אליהם וקד גאב יאכי אלסנה סידי אבי זכרי אבן קיומה באבאת לולו [

 45. בעצהא ללדרהם אתנין ופי בעצהא ללדרהם דרהם ואללולו אלאביץ מא כאן מנה פיה גלט פכאן פיה ללדרהם [

 46. אקל מנה רבח וכאן שראהם שרא צאלח ואלתמיל אן אשתרית מנה שי אלא למא כאן פיה גלט לא פי אלדק ולא [

 47. יכון מאיל ללגלט הו ענדהם במצר מבכוס וכמא יכן חלן מדחרג הו ענדהם לה חט גיד ולו [

 48. קעדת ענד סידי אבי אלקאסם וראיתה צאלח פלעל תשתרי מנה קליל הו כף והו יעמל מעך אלס[

 49. חתי תנצרף ענה שאכר כדא טבעה וד כנת דכרת לך חדית אלק זכרה אלדי חמלתהא לא[

 50. ואלתלתין אלתלת מנה לאבן עמה יקבצה עיאש ואלתלתין לי אנא לכאצתי מן חואיג ללדאר [

 51. אוסקת פי קארב אבן עסכר פנחב תעמל לי פי מתאע אהל אלדאר מא נשכרך עליך(!) ונעלם [

 52. דפעת יאכי לסידי אבי אלקאסם עבד אלרחמן חסאב חב רמאן ביני ובינה ובין טריף בקית להם [

 53. אליה מן חסאב כאצתי ותתבתהא עלי לאני כתבת אליה בדלך וקד חמל יאכי סידי אבו אברהים [

 54. בן סגמאר ו שקאק סוסי נחב תקבצהם מנה ותביעהם לה ותסלם תמנהם לסידי אבי עמראן [

 55. זית סאלה ישתרי לה עדל כתאן פאללה אללה איאך תפרט פי ביעהם ולא ישגלך ענהם [

 56. עלי כתיר והו ואגב אלחק ויסתברך בחאגאתה פאדפע תמן אלסוסיאת למוסי ותאכד [

 57. באבה ופי אקל מן הדא כפאיה וקד כתבת אליך יאכי אלעאם אלמאצי פי באב [

 58. וטננת אנך תחמלה חמלאן פלם תגאובני עליה בחרף ולעמרי אנה וצל שאכר ל[

 59. ג ביעאת מרגאן ובאבה נחב תדברה פיה ולעל וקת טלועך אלי בוציר תשת[רי

recto - right margin

 1. יהמני אכתר מן

 2. [כל] שיי פנחב תהתם

 3. בדלך גאיה אל

 4. אהתמאם ווגה איצא

 5. לאבן אלשאמה צרה

 6. דנניר נחב תדכרה פיהא

 7. ותדכר לי חאל אלגמיע מע

 8. אלפיוג ובעד כתאבי הדא

 9. וגהת אליך פי רזמה

 10. לסידי אבי אברהם

 11. אסחק בן סגמאר בלדי

 12. משערי פיהא ג [     ]

 13. ורבע זעפראן

 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22. הי לסידי אבי

 23. זכרי יהודה

 24. בן סעדיה [      ]

 25. תסלמתה אליה

 26. מעשקה לה וקנט

 27. חריר וחואיג [       ]

 28. באסמה וקד

 29. בלגני יאכי אן

 30. ]אלמ]סך אביע באל

 31. קירואן ב[    ] דינ

 32. אלוקיה ואלכאפור

 33. בפ דינאר אלמן

 34. לקלתהם פאן אתפק

 35. לך שרא ה קנא [   ]

 36. [      ] אמא לי או לך

 37. אפעל [       ]

 38.  

 39.  

 40.  

 41.  

 42. פלא תכלי נפסך

 43. מנה וכדלך אלקמאט

 44.  
 45. בוציר פאן כאן

 46. שי אכר אלוקת ולם

 47. תלחק בוצירי ודביקי

 48. צאלח פי אלקאלוץ

 49. אשתרי מנה

recto - top margin

 1. ואלרגב פי אל

 2. גיד מנה בכל

 3. תמן ולא יצעב

 4. עליך אלזיאדה

 5. פיה לאן אלכתאן

 6. [י]כון אליום [     ]

 7. ואלכתאן בקק

 8. עדל בק [    ]

 9. מן עדלין

 10. פלו זאד אל

 11. אנסאן פיה

 12. מא שא לכאן

 13. פיה יעב[

 14. עזיז וכאן

 15. אכתר [         ]

 16. וקד אכדת

 17. עליך פי שרא

 18. מלחפתין

 19. פלא תפרט

 20. פיהם

recto

 1. כתאבי יאכי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה ען סלאמה [ונעמה
 2. לה' בקין מן אב מן אלמהדיה וקד תקדמת כתבי אליך עדה מן אלקירואן משרחה וערפני אכי אנה כתב אליך כתב כתירה מ[שרחה
 3. גמיע מא חמלה אליך בעד כתבי וקד גבת חסאבך מעי ואנא ננסכה פי טהר כתאבי הדא וע..[
 4. רחלך גיר ג' אעדאל וכאן אתפק לעטא פיהא אתפאק חסן כאן וצלת אלג' קוארב ואקאם בעדהא [
 5. סלע פאתפק טלע[ו] קום סוסין ללמהדיה מן אלדי יעאמלהם בסוסה באעהא מנהם ביע עטים ו [
 6. באלבקיה ובקיתהא ואללה ענדהם ללאן תם וצלת בעד דלך ו' קוארב ומרכב בן לסכנדר ולם יכן לך פיהא [שי
 7. וקד כתבת אליך וסאלתך יאכי פי אמר אלזית אלדי לכאצתי סואל לם נסאל לאחד מתלה קט וחסבתך מ(וצ[ע לדלך ומא 
 8. שי פאנא נעלם ואללה אנה תמאם אקבאלך לאנך תעמלה מע מן לא יציע לך ואן לם תפעל פאנת פי [
 9. אליך בדלך אלא למא ראית קסמך עלי אן לא נוגה אליך שי לאחד ולו כנת עלמת דלך מן קבל לכנת נרי תרכה [תם ובקיא ת
 10. סנה ולא נחתאג לשי מן הדא כלה וקד וגהת אליך יאכי פי הדה אלסנה רחל ביד מבארך פי אול אלמראכב אל(לה יזינה[ באלסלאמה
 11. ומן אלחסאב תקף עלי שרחה לעל תחצל מן אול אלנפץ קטעה" כתאן צאלחה ואן בקי מעך שי אכר אלוקת שא לכאצתי [שא ללכלטה
 12. אשתרי בה מא ראיתה מן סקט צאלח ומא נעלמו מא נכתבו לאן מא וצלת אלינא אלמראכב ולא נעלמו מא פיהא קליל [או
 13. כתיר ולכן מא ראיתה צאלח ומא ראית פיה קלה אשתריה לאן אלבלד צעיף וכל שי יצל כתיר מא יכון אלא כאסד ומא
 14. כאן קליל הו אלדי ימשי וישתהא ואלפלפל אשתראוה אלרום לאגל תאכר אלמראכב ואכתר אלסקט פי אלמראכב אלכבאר פאן כאן
 15. קליל וכאן מן נה' אלי ס' אשתרי מנה ואללאך אלסנה מא ראית מנה שי ובלגני אנה קליל פי אלמראכב פאן ........ פלא תכ'.......
 16. נפסך מנה וענדי מנה קטעה כבירה מן חיאת ואלדי ימצא רחמים ומן בעדה פנחב לא תכתב אלי כתאב מע אלפי(ג) חתי תשרח לי חאלה
 17. וקלתה וכתרתה וסערה ואסתקצי ען כתרתה פי אלחגאז לנכן עלי עלם אן כאן נחלל מנה שי או נבקיה פלא תפרט פי דלך
 18. ואלטבאשיר הו קליל יסוא מה' דרהם אלמן וצאר אלקאיד ענבר וגמאעה מן אלצנהאגין יאכלוה בדל אלטפל פירידוה כביר כביר
 19. פנשתריה מכתאר ללקאיד ע' דרהם אלמן פלעל תקע לך אנת טבלה תשתריהא באי סער כאן לאן אן כאן ענדכם קליל וזאד פהו יזיד
 20. הון אמתאלה לאנה קליל ותרגב אנת פימא כאן גלאל ואן תם לך תוגיה שי מנה פי אלקאפלה פאפעל לאני נביעה לך ביע גיד
 21. ובלגנא מא גרי עלי מרכב אלערוס אללה יכלף בכיר פלא יקע עלי קלבך מן דלך תקל אלדי דפע אללה אכתר ודכרת אנך עלי מגי
 22. פי הדה אלסנה וסרתני בדלך כתיר אנת תעלם מא כנת נוכד עליך פי אלמגי ואנמא געלני רכצת (א)לך עאם אול פי אלקעוד לאגל
 23. אנך קעדת ולם יכן ענדך רחל ואסע פופק אללה לך בחסן ניתי לך(?) (ורוחך) מן אלתכציר ומן הדה אלסנה אלצעבה אסל אללה לא יכלינא
 24. ולא יכליך מן אלתופיק וקד כתבת אליך יאכי וערפתך מא ביני ובין סידי אבי עמראן מוסי בן נפתאל ומא תכלף לי בה מן אמר
 25. הדא אלזית וקד וצל אלי כתאבה יסאלני אן נכתב אליך וכנת אנא סאלתך פי מתל דלך באן תכן ידך וידה פי אשגאלך ואשגאלה
 26. אן כרגת אנת אלי בוציר תתכלף לה במא יחתאג מן אלשרי ויתכלף לך הו באלזית ואלצאבון וגירה ואן תאכרת אנת תתכלף
 27. לה באשגאלה פיטלע הו ישתרי לך ולה והו בציר באלכתאן וגירה ונרצא לך צחבתה פאנה תגדה עוץ סידי אבו סעיד סלמה
 28. אללה וגמע ביננא ובינה ומא נחתאג נוכד עליך פי דלך אד הו חצך וקד כנת אנפדת אליך יאכי פי אלרזמה אלדי ביננא ובין אבן
 29. עמי פי קארב אבן אבי (אלוכיל) אלדי נצפה ללשיך אבי אלפרג מכדה חריר כז' ברסם כאצתי ותלת ספט זעפראן ותלתי....
 30. לאולאד עמי ווגהת אליך פי עלאוה כרז לסידי אבי אלקאסם עבד אלרחמן ספט פיה (נפר) ואספל מתקוב ושעב...... תביע
 31. אלגמיע ותדפע תמנה למולאי אלשיך אבו נצר ממא בקאה עלי פי אלכתאב וקד וגהת אליה יאכי עוץ מן דלך (בי)............
 32. פי רזמה לצאחב סאדאתי אלשיוך בני מסיכין סאלתה יביעה ויסתופי תמנהא נחב תסתעלם לי כיף (ביעהא ואן תאכרהא)
 33. ביעהא תערפני כיף יסוא וזנהא כג' וקיה ותלת ותמן אלמכדה חריר ואלזעפראן ואלמרגאן תדפע מנה למולאי אלשיך אבי נצר
 34. לח דינ' תמאם צרה חמלה סידי אבי עמראן מוסי נאקצה כתבת אליה יחמל לי ק' דינ' חמל לי סב' פתדפע אליה תמאמהא
 35. לכאצתה לח' דינ' בצנגה אלקירואן ומא בקי מנה תציפה לחסאבי וקד עמל מעי יאכי אלסנה סידי אבי אלחסן סלאמה פתא אל
 36. שיך אבי נצר אלטאבתי מא לא יעמל לי אכי עטא וחצל לה עלי איאדי לא נקדרו נודיהא וקד סאלני פי חואיג פנחב
 37. תשתריהא לה ותתטארח עלי מולאי אלשיך אבי נצר פי שראהא חתי תגי עלי אלשהוה ותפצלהא עלי כל אשגאלך ואן סהל
 38. תוגיה בעצהא פי אלקאפלה אפעל או צחבתך אן שא אללה והי עמאמה דביקי כאם גידה ושקתין דביקי (תוני) (צחאח ומעגר)
 39. אזרק עשארי גיד סאדג ועצאבתין מני גיאד סואדג ותובין טלי גיאד דפאע ומלא דביקי סאדגה גידה פנחב תגתהד פי הדה אל
 40. חואיג כל אלאגתהאד ואדא גבתהא באלסלאמה תכתב עלי אלספט אסמה ומע דא פתחתאל עלי כלאצה פהי אעטם עלי מן כל [חאגה?
 41. ותשתרי לי אנא סרג מצרי לטיף ממא יצלח ללחמאר יכון גיד אלאצל ואן כאן מסתכדם פמא נבאלי יכון מן דינארין ונצ' דינ'
 42. ואלגאם איצא גלד אסוד תכון חדידתה תקילה לאן אלחמאר אלדי ענדי קוי אלראס ולא (תסתגיב) מנהם גמיעא ותשתרי
 43. לי יאכי מאלחפתין נהרי גיאד תכון ואחדה אגוד מא תקדם עליה ואכרה לאחקה בהא ואן כאן אלשי צאלח יכונו גמיעא גיאד
 44. ולא תפרט פיהם לאני כתיר אלחאגה אליהם וקד גאב יאכי אלסנה סידי אבי זכרי אבן קיומה בא.. את......[
 45. בעצהא ללדרהם אתנין ופי בעצהא ללדרהם דרהם ואללולו אלאביץ מא כאן מנה פיה גלט......פיה ללדרהם [
 46. אקל מנה רבח וכאן שראהם שרי צאלח ולתמיל אן אשתרית מנה שי אלא למא כאן פיה גלט לא פי אלדך ו[
 47. יכון מאול ללגלט הו ענדהם במצר מבכוס וכמא יכן (חלו מדחרג) הו ענדהם לה חט' גיד וליס [
 48. קעדת ענד סידי אבי אלקאסם וראיתה צאלח פלעל תשתרי מנה קליל הו כף והו יעמל מעך אלסנה [
 49. חתי תנצרף ענה שאכר כדא טבעה וקד כנת דכרת לך חדית אליך זכרה אלדי חמלתהא לאבי [ן
 50. ואלתלתין אלתלת מנה לאבן עמה יקבצה עיאש ואלתלתין לי אנא לכאצתי מן חואיג ללדאר ס [
 51. אופקת פי קארב אבן עסכר פנחב תעמל לי פי מתאע אהל אלדאר מא נשכרך עליה ונעלם [
 52. דפעת יאכי לסידי אבי אלקאסם עבד אלרחמן חסאב חב רמאן ביני ובינה ובין טריף בקית להם [
 53. אליה מן חסאב כאצתי ותתבתהא עלי לאני כתבת אליה בדלך וקד חמל יאכי סידי אבן אברהים [
 54. בן סגמאר ו' שקאק סוסי נחב תקבצהם מנה ותביעהם לה ותסלם תמנהם לסידי אבי עמראן [
 55. זית סאלה ישתרי לה עדל כתאן פאללה אללה איאך תפרט פי ביעהם ולא ישגלך ענהם [
 56. עלי כתיר והו ואגב אלחק ויסתברך בחאגאתה באדפע תמן אלסוסיאת למוסי ותאכ[ד
 57. באבה ופי אקל מן הדא כפאיה וקד כתבת אליך יאכי אלעאם אלמאצי פי באב ס [
 58. וטננת אנך תחמלה חמלאן פלם תגאובני עליה בחרף ולעמרי אנה וצל שאכר ל[
 59. ג' ביעאת מרגאן ובאבה נחב תדכרה פיה ולעל וקת טלועך לבוציר תשת [

margin

 1. יהמני אכתר מן (כל)
 2. שיי פנחב תהתם
 3. בדלך גאיה אל
 4. אהתמאם ווגה איצא
 5. לאבן אלשאמה צרה
 6. דנניר נחב תדכרה פיהא
 7. ותדכר לי חאל אלגמיע מע
 8. אלפיוג ובעד כתאבי הדא
 9. וגהת אליך פי רזמה
 10. לסידי אבי אברהם
 11. אסחק בן אל(סגמא)ר הלוי
 12. ..שע.(רי) פיהא ג'..
 13. .... זעפראן
 14. לכאצת .....
 15. ל....לי...
 16. אל..ודה ....../ / פי / / 
 17. / / הו לסידי אב ו
 18. זכרי יהודה
 19. בן סעיד 
 20. תסלד בה אלי......
 21. מע שכר לה וקד ......
 22. חריר וחואיג....
 23. כאסדה ...(וקד)
 24. בלגני אכי אן
 25. .....אבע באל ...
 26. קירואן 
 27. אלוקיה ואלכאפור
 28. בפ' דינאר אל[מן]
 29. לקלתה פאן אתפק
 30. לך שרא ה' קוארץ
 31. אמ אמא לי או לך
 32. אפעל
 33. וכאן מן אחד
 34. ואלכתאן אלפ
 35. ימשי פאן כאן
 36. פלא תכלי נפסך
 37. מנה וכדלך אלקמ... / / 
 38. בוציר כאן 
 39. שי אכר אלוקת ולם
 40. תלחק בוציר
 41. צאלח פי אלקאלוץ
 42. אשתרי מנה

top margin

 1. וארגב פי אל 
 2. גיה מנה בכל 
 3. תמן ולא יצעב 
 4. עליך אלזיארה 
 5. פיה לאן אלכתאן
 6. כאן אליום בק (אלעדל)
 7. ואלכתאן בק"ק
 8. עדל בקדר
 9. מן עדלין
 10. פלו זאד אל 
 11. אנסאן פיה 
 12. מא שא לכאן 
 13. פיביעה
 14. עזיז וכאן
 15. אכתר איזצהאר 
 16. וקד אכדת
 17. עליך פי שרא 
 18. מלחפתין 
 19. פלא תפרט
 20. פיהם

Translation

T-S 20.69 1v

1v

verso

 1. ענדך ממא חמל אליך פי סנה לח ונטן אני כתבת אליך בה רחל מבלגה י  אלף תתק [

 2. סנה לח יד אלף שב ומן אלעין כא דינ ורבע וקירט ונצף [

 3. לח דינ ונצף יכון אלגמיע נו דינ ונצף וקרט ונצף ענדך בקייה [

 4. יב דינ גיר רבע

 5. אסתכרת אללה תעאלי וחמלת אליה אול סנה לט לד רטל לאסין מקשר

 6. קסח רטל ואוקיתין חריר סקלי צד דרהם כז גלאלה קקצז קנטאר עב רטל קזדיר ה[

 7. כו פרו אלף סט ופי רזמה לאבן עמי צ נטע נב אלי שע ופי רזמה לנא כח נטע עפ[צי

 8. נטע מחאמלי ונטע עפצי כד וביד עטא מן אלמהדיה גרתין פיהא ו אלאף מונה אלא [

 9. שקה סוסי אלפין תשמט כסא ורדא ונטעין וסלפה קה פוטה פי רזמה ברהון בן צאלח יד דרה [

 10. בן ברוך נע מה ולמרה מחבוב ד דנאניר עינא יגב להא קמה דלך יד אלף צג דרהם לה נב רע [

 11. עליה ג אלף ששע

 12. דינ גיר תמן באבתין לולו ששלז [     ] והנדי אלף יא דרהם סהמה פי אלחב אלרמאן [

 13. פי אלגונה לח דרהם וחצל לה פי כח [   כת]אן בסוסה כו אלף ששפג פדלך [

 14. תמן [        ] סלף ואל[          ] אלפין וקק [

 15. עה וטו דינ גיר תמן

 16. ענדה פי סנה מ קג שקאק חריר אלתמן ו [ ] מקטעין ומה[

 17. קקכב [

 18. לעיאש תמן אלתלת [    ] דינ ונצף וקירט ופי וסט גונה שעב ביננא ובין אבן עמי צה אלף חבה לולו שרא אלביעתין כה דינ ורבע

 19. כנת חמלת אליה מנהא תלתין ביעה פי אלקאפלה ובקיתהא יחמל מוצע אכר מעמולה יבקאהא(?)

 20. [         ] יז> ופי וסט מרגאן ביננא ובין אבן עמי ועבד אלרחמן כריטה פיהא אלפין דרהם זיתוני סקלי בוזן מצר טו דינ

 21. [       ] וג מקאטע שעה רדא וכסאוין וזרביה קה כרא ללמהדיה י דר> ול[ ] גראב צאבון ביננא [

 22. מע נצף אלסלפה ואלמון מן אלורק אלפין תלב ומן אלעין ז דנניר גיר תמ וחבין וחמלת אליה ו קנאטיר שמע פי רזמה וה אכסיא

 23. ומשמלה ופי רזמה מתאע קנטאר וע ופי רזמה עבד אלרחמן קנטאר וה ארטאל נצף אלגמיע ליהודה בן סעאדה למכ(!) פי אלנצף

 24. אל [            ] וחמלת אליך כה מן ונצ זעפראן אלנצף לך ואלנצף לאבן קיומה לזמך פי אלנצף תתעה פי שקה [       ] כאם אלתמן תתכה

 25. אלפוטה מקצור שכב ז פוט חמר קמו> כסא ל דרהם וחמלת אליה מע אבן אלקשעמי צרה פ דינ גיר סדס וחמלת

 26. אליה פי אלקאפלה קל דינרא מנהא יד רבאעיה ואלף דרהם ורק ורטל חריר אלתמן צ דרהם ועלאוה כרז פיהא ששיד ביעה

 27. [      ] דרהם ילזמהא מון וואגב וסלפה לה וחמלת אליה צחבה אבי זכרי בן סגמאר י ארטאל ווקיה חריר אלנצף לאבן עמי

 28. אלבקיה עליה פי אלנצף ז דנניר ונצ [     ] ודינרין וקירט ומעה רדאוין כאם אלתמן עו דרהם

 29. [פ]דלך מן אלעין פא דינ ומן אלורק יו אלאף ת[תפט> לה טו אלף עו וטו דינ גיר תמן אלמדכורה

 30. באקי ענדה מן אלעין קקסו ומן אלורק אלף שיו> [   ] אליך בעד דלך אלארדיא פי רזמה ליוסף בן סגמאר אלגמלה [           ] דרה

 31. [        ] ופי אלאסכנדריה עלאוה גצאר תרכהא ואלדי איצא [      ] פנחב תגיבהא לי מעך ותזידיני(!) עליהא [           ] תלאתה גצאר

 32. אשתראה ע[       ] לי עמל אלדני [      ] בה [                 ] עלאוה לטיפה נאחיה ותגיב לי [       ] מא לימון

 33. ואלזיר אללימון ענדי [ ] מנה שי ואן כאן יאכי אלנשאצר רכיץ תשתרי מנה עלאוה לאן אלבלד [               ]

 34. [               ] ושלום

verso - bottom margin - address

 1. [לסידי ומולאי אבי] יחיי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה      מן ברהון בר יצחק זצל תיהרתי

 2. [נהראי בן נסים]                        אללה וליה

verso

 1. ענדך ממא חמל אליך פי סנה לח' ונטן אני כתבת אליך בה רחל מבלג יב' אלף תתק' [
 2. סנה לח' יד' אלף שצ' ומן אלעין כא' דינ' ורבע וקיראט ונצף ......... (לה מן אל) ......(דינ) [
 3. לח' דינ' ונצף יכון אלגמיע נו' דינ' ונצף וקירט ונצף ענדך בקייה חסא[ ] ז' [
 4. יב' דינ' גיר רבע
 5. אסתכרת אללה תעאלי וחמלת אליה אול סנה לט' לד' רטל לאסין מקשר דרהם [
 6. קסח' רטל ואוקיתין חריר סקלי צד' דרהם כז גלאלה קקצז' קנטאר עב' רטל (קזדיר חת') [
 7. כו' פרו אלף סט' ופי רזמה לאבן עמי ל' נטע (נכ' אלי שע ) ופי רזמה לנא כח' נטע עפ [ציה
 8. נטע מחאמלי ונטע עפצי כד' וביד עטא מן אלמהדיה צרתין פיהא וי אלאף מו' אל [
 9. שקה סוסי אלפין תשמט כסא ורדא ונטעין וסלפה קה' פוטה פי רזמה ברהון בן צאלח דרה [
 10. בן ברוך נע' מה' ולמרה מחבוב ד' דנאניר עינא יגב (להא) קמה' דלך יד' אלף צג' דרהם לה יב' דינ' [
 11. עליה יג' אלף ששע' (חצל לה פי ) סנה לט' צ' [אלף ] (עינה שרכ שפ"ב ופי בקם בעד זואל מנין לך )
 12. דינ' גיר תמן באכתין לולו ששלז' [ ] והנד אלף יא' דרהם סהמה פי אלח.. אל(ר)מ(אן)
 13. פי אלגונה לח' דרהם וחצל לה פי כא'....... אן בסוסה כו' אלף ......שפג' בדלך אלגמיע [
 14. סלף אל וקקב' [
 15. עה' וטו' דינ' גיר תמן
 16. ענדה פי סנה מ' קג' שקאק סוסי אלתמן ו' אלאף קק ג' ט' פוט קמ' קטעין ו דרהם [
 17. ..כב ו' ארדא כאם כז' קקמ' דרה' תלת מכדה חריר וזנהא טו רטל.....דרה'........וח<...... אבן.........
 18. ועיאש תמן אלתלת יד' דינ' ונצ' וקיראט ופי וסט גונה שעך ביננא ובין אבן עמי צה' אלף חבה לולו שרא אלביעתין כה' דינ' ורבע
 19. כנת חמלת אליה מנהא תלתין ביעה פי אלקאפלה ובקיתהא יחמל מוצע אכר משמלה ואקאתה......טו' רט' לאסין מקשר ש......
 20. ......... יז< ופי וסט מרגאן ביננא ובין אבן עמי ועבד אלרחמן כריטה פיהא אלפין דרהם זיתוני (מגלי) בוזן מצר טו' דינא'
 21. (מקטע ראש ) וג' מקאטע שעה' כרא וכסאוין וזרביה קה' כרא ללמהדיה דרא' ולזמק פי נצ' לא' גראב צאבון ביננא
 22. מע נצף אלסלפה ואלמון מן אלורק אלפין תלב' ומן אלעין ז' דנניר גיר תמן וחבין וחמלת אליה ו' קנאטיר שמע פי רזמה וה' אכסיא
 23. ומשמלה ופי רזמה מתאע קנטאר וע' ופי רזמה עבד אלרחמן קנטאר וה' ארטאל נצף אלגמיע ליהודה בן סעאדה (לזמך) פי אלנצף
 24. אל.......וחמלת אליך פו' מן ....זעפראן אלנצף לך ואלנצף לאבן קיומא לזמך פי אלנצף תתעה' כ ' שקה סוסי כאם אלתמן תתפה'
 25. ....אה מקשר שכב'< ז' פוט חמר קמו'< כסוין ל' דרהם וחמלת אליה מע אבן אלקשעמי צרה פ' דינ' גיר סדס וחמלת
 26. אליה פי אלקאפלה קל' דינרא מנהא יד' רבאעיה ואלף דרהם ורק ורטל ותלת חריר אלתמן צ' דרהם ועלאוה כרז פיהא ששיד' ביעה
 27. [אלתמן אלף קק' ] דרהם ..ולזמהא מון וואגב וסלפה נה' וחמלת אליה צחבת אבי זכרי בן סגמאר י' ארטאל ווקיה חריר אלנצף לאבן עמי
 28. [ ] עליה פי אלנצף ז' דנניר ונצ' (ודינרין וקירט ) ומעה (כסאו)ין כאם אלתמן עז' דרהם
 29. דלך מן אלעין קקפא' דינ' ומן אלורק יו' אלף תתפט' < לה טו' אלף עו' וטו' דינ' גיר תמן אלמדכורה
 30. באקי ענדה מן אלעין קקסו' ומן אלורק אלף שיו'< וחמלת אליך בעד דלך י' ארדיא פי רזמה ליוסף בן .. אד... אלתמן ...דינ'
 31. ........... פי אלאסכנדריה עלאוה ג' ...... דכה ואלדי י.. צא..... מ.....גיבהא לי .... ......עליהא
 32. אש אה עא.. ... עלי עמל אלדיני .... בה .......מנה או תעמלה לי.. עלאוה לטיפה נאחיה .......לי ......
 33. ואלזיד אל......ענדי כאן .... .......מנה שי ואן כאן יאכי אלנשאדה אביץ תשתרי מנה עלאוה לאן אלבלד .....והו....

address

 1. .........אטאל אללה בקאה ואדאם נעמה 
 2. אללה.... 
 3. מן ברהון בר יצחק זצל תיהרתי
Image Permissions Statement
 • T-S 20.69: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.