Letter: T-S 20.102

Letter T-S 20.102

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, probably summer 1029 (Gil). Concerns, among other things, Shelomo b. Yehuda's traveling to Egypt to excommunicate followers of the Iraqi rite for their methods of butchering animals (Rustow, Heresy, p. 174).

T-S 20.102 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto

 1. אל אחינו וחברנו ואהובנו ויקירנו כגק מר ורב אפרים החבר ה[יקר סגולת]
 2. ישיבת צבי הנשארת עלובה כעקרת עזובה כנגזרת באין [ ]
 3. היות בו נעזרת תחת אשר היתה גברת בשבתה במחברת אוסרת ומתרת
 4. פוסלת ומכשרת מטמא ומטהרת מורה ומזהרת פותחת וסוגרת כל אוהביה
 5. בגדו בה להשמיץ כל נסמך בה והוא בעזרתה נשמר וריחו לא נמר מתחזק
 6. כגבור כל מתאחר אליה לחבור על מידותיו לעבור צור יאזרהו ובעוז -
 7. יאיילהו וחן וחסד ימציאהו ובכל אשר יעשה יצליחהו בר שמריהו עדן נוחהו
 8. גע מכתבו הנכתב אל חמודנו יהיה אל עזרו אחרי צאתו אל חוף הים להסתפח
 9. כי היד קצרה ואין במה להעזרה והעול כבד ולמאד יקר עלי צאתו אבל
 10. מה לעשות אין דרך ביבשת ואני בים לא אוכל להפליג ראה לצאת הוא אולי
 11. תהיה תעלה המק יצילהו וישמרהו ושלום ישיבהו ונכללתי עם אחי השלישי
 12. ש צור והעמידני על כל הכתוב בו ותמהנו יחד על כל המעשים אשר נעשו
 13. ועל העצות היעוצות ועל המחשבות הנחשבות אומרים מי רואנו ומי
 14. יודענו אנו שלום והם למלחמה און יחשבו על משכבם על דרך לא טוב
 15. מצבם רעות במגורם בקרבם חרבם תבוא בלבם ואתה התחזק ביי התאמץ
 16. בצורך ומשגבך כי לא ירפך ולא יעזבך אך יהיו כל מעשיך לשם שמים
 17. כי הוא יצילך מפח יקוש והוא יהיה בכסלך וישמור מלכד רגלך ולא יקשה
 18. בעיניך בהכתב אליך הוי זהיר בדבריך ואל תמציא מקום למחבלים לחבל כי
 19. אין מזרזין אלא למזורזים ולך לדעת כי העת קשה ואין הדור דומה יפה
 20. והרוב מבקשין עלילה להתעולל בה ומחשבין מחשבות וכאשר נאמר בדורו
 21. שלירמיהו ויאמרו לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות וג וכן אמרו אם לשאול
 22. אותו בתורה כהן הוא כי לא תאבד תורה מכהן ואם עצה חכם הוא ועצה מחכם
 23. ואם נבואה נביא הוא ודבר מנביא אין לנו כי אם להכותו בלשון בשעה שידבר
 24. הנבואה נכהו בלשון לבזותו ולהכלימו ואל נקשיבה אל דבריו אם כה לנביאי האמת
 25. [ו]הצדק נחנו מה כמה נשא ונסבול ונשמע ונדום ולולי חילול השם לא הושב
 26. על לב דברי המשמיצים אבל אמר אגור בן יקא אל תען בדברי העולם ענה
 27. כסיל במקום חילול השם הגיע מכתבך זה יום כד בסיון וביום כה בו ביום
 28. שני נכללנו במערה בקהל רב והוצאנו ספרי תורות והחרמנו על כל חוקק
 29. חקקי און ועל כל מכתבי שוא ודבר כזב ומשלחי מדנים בין אחים להשיג
 30. תאותם כי למאד הוקשה עלינו אשר נכתב בשם מר רב נתן החביר שמרו
 31. צור ואשר חרה לו בשוב המכתב הנכתב בשמו אליו וכי נעצב אל לבו
 32. וקם בקהל משוע ושאל להחרים כדי לנקות את עצמו גם אנחנו //אמרנו// נחרים
 33. על כל חוקקי שקר בשם אנשים צדיקים להטיל מחלוקת בישראל ולשום
 34. מריבה וכן נעשה //עוד// ובאינו נעזר ונתחזק אנחנו נבקש שלומם של ישראל
 35. ואנשי רשע יחשדונו לרעה בעל הדין יגבה את הדין וישיב לאדם כפעלו
 36. ואשר זכרת מן השוקים והנמנים בהם לעיין בטרפות למאד תמהתי
 37. באשר העמיד בנו לאמץ ולחזק את תאותו הוא הנתפש על הדבר
 38. איך ביטל התיקון אשר נעשה במושב זקנים חשובים להסב ההנאה
 39. אליו הכי קצרה ידו או חסרה הנאתו ואם תאותו תעירו לזאת לרחק הוא
 40. ולקרב היה לו לאמר איך אסב הכל אלי ואוציא ידי זולתי מהנשאר הלוא
 41. הוא גם הוא משרת לישראל ונושא טרחם ומשאם וריבם ולא יכשר הד[בר]
 42. להוציאו ריקם כאשר המקום הזה על שמי יהיה המקום האחר על שמו זה
 43. בשם בני בבל וזה בשם בני ארץ יש האמנם יבקש לעקור שם ישיבת
 44. ארץ יש מארץ מצרים לבלתי היות לה שם הלוא יגרום לעצמו לבלתי
 45. הזכר בה כמה יגעתי בזכרו ביום הושענא עד אשר זכרתיו בשם חבר
 46. אם ירצה היה לו לעזרך באשר לך לבל לקחת אותו מידך ולתת אותו לאיש
 47. חשוד עתיד הקבה להפרע ממעמידו ועתה יקירנו המקום הוא שלך
 48. נתון לך ממני ומן רבינו השלישי מתנה גמורה לעשות בו אשר
 49. //תרצה חלף עבודתך// וכל הגוזלך ענשו מיי ואשר זכרת בעד האשה הנשואה התשובה
 50. מוכחת על השאלה אם כדברי השואל המק מכל עונש וספק והנה כרוך
 51. במכתב זה כתב אל רבנא נתן שצ להעביר מלבו ושלומך ושלום נלויך
 52. ירבה נצח 
 53. שלמה הצ ראש ישיבת גאון יעקב ברבי 

Translation

T-S 20.102 1v

1v

Verso

 1. ליקר פאר חברנו ויקירנו כגק מר ורב אפרים החבר בסנ גדולה
 2. ישמרהו קדושנו וינצרהו משגבנו ברבי שמרי[הו נבע]
Image Permissions Statement
 • T-S 20.102: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.